YeeJeveebÛee DeesueeJee Deešuee Deens keâe?mehšWyej 2020


  – [e@. ceesefvekeâe cegUerkeâ, [neCet
 
 MebYej Je<eeËhetJeea pesJne cees"Ÿee ØeceeCeeJej DeewÅeesefiekeâerkeâjCe Peeuesues veJnles, lÙee JesUer yengmebKÙe meceepe MesleerJejÛe DeJeuebyetve neslee. Mesleer GlheVe nsÛe SkeâcesJe meeOeve DemeuÙeeves Skeâ$e kegâšgbye heæleerner DeefveJeeÙe&Ûe nesleer. yeueglesoej pejer efyeiej MesleerceOÙes Demeues lejer lÙeebÛeer keâecesner MesleerJejÛe DeJeuebyetve nesleer. oesIeebveener SkeâceskeâebÛeer iejpe nesleer. lÙee DeJeuebefyelJeecegUsÛe Skeâceskeâebvee meebYeeUtvener Iesleues peele nesles.
 DeewÅeesefiekeâerkeâjCeecegUs ieeJeeleerue leebef$ekeâ keâeces keâjCeeNÙeebÛeer iejpe keâceer Peeueer. lÙeeÛeyejesyej lÙeebÛes Menjelener mLeueeblej Peeues. MenjebceOeerue GÅeesieebceOÙes leb$ekegâMeuelesyejesyejÛe, Debiecesnvele DeeefCe keâejkegâveer keâeceebmee"er mLeueeblej Peeues. efmLejmLeeJej PeeuÙeeveblej lÙeebveer lÙeebÛes mebmeejner MenjebceOÙesÛe Leešues.
 DeeefLe&keâ °Ÿee mJeleb$e Peeuesueer ner efhe{er vegmeleerÛe lÙeebÛÙee kegâšgbyeeheemetve otj iesueer veener lej lÙeebÛes kegâšgbyeeJejerue DeJeuebefyelJener keâceer Peeues. Mesleerkeâece, meCeeJeejebmee"er ieeJeer hejleCes cnCepes vegmeleeÛe jespeieej yeg[le veJnlee lej ØeJeeme KeÛee&Ûee cesU pegUle vemes. lejerner hetJe&mebmkeâejebcegUs ner efhe{er efveÙeefceleheCes ieeJeeuee Iejer peele nesleer. leer DeeceÛÙee Jeef[ueebÛeer efhe{er nesleer. Menjer JeeleeJejCeele Jee{uÙeeves Deecne cegueebvee leer Dees{ Jeešle veJnleer. Deepener hejosMeele efmLej PeeuesuÙee heefnuÙee efhe{eruee DeeheuÙee ieeJeeÛeer, pegvÙee IejeÛeer Dees{ Jeešles, heCe leer Dees{ ogmeNÙee eflemeNÙee efhe{eruee Jeešle veener, ne DevegYeJe Deens.
 SkeâceskeâebceOÙes iegbletve peeCÙeemee"er SkeâceskeâebÛee menJeeme lÙeeÛeyejesyej DeJeuebefyelJener keâejCeerYetle Demeles. pemepemes les keâceer nesle peeles lemeleMeer YeeJeefvekeâ iegbleJeCegkeâner keâceer nesle peeles. Iej nsÛe efJeÕe DemeCeejs yeeuekeâ DeeF&-Deepeer ÙeebÛÙeeyejesyej iegbleuesues Demeles. keâejCe lÙee efŒeÙee lÙeeÛÙee Meejerefjkeâ Je ceeveefmekeâ iejpee hetCe& keâjle Demeleele. #egOee Meebleermee"er DeeF&Ûeer iejpe Yeemeles lej yeewefækeâ iejpe Deepeer iees°er Jeiewjs meebietve hetCe& keâjle Demeles. heCe cetue pesJne MeeUsle peeT ueeieles lesJne lÙeeÛeer iegbleJeCetkeâ DeeF&-Deepeer SsJepeer efce$e, efMe#ekeâ ÙeebÛÙeeceOÙesner efJeYeeieueer peeles. keâe@uespeceOÙes lej Iejehes#ee efce$eebÛeerÛe Dees{ peemle Jeešles. keâejCe les vegmelesÛe meceJeÙemkeâ vemeleele, lej les lÙeebÛÙee Glmeeneueener Øeeslmeeefnle keâjerle Demeleele. lÙeeheg{erue keâeUele nerÛe YeeJeefvekeâ iegbleJeCetkeâ heleer-helveer, cegues ¢ee ceeiee&ves yeouele peeles. ns vewmeefie&keâ melÙe Deens. lejerner hetJeeaÛÙee keâeUer SkeâceskeâebÛeer efJeÛeejhetme, Heâkeäle kegâšgbyeehegjleerÛe veJns; lej Flej ieeJekeâNÙeebÛeerner kesâueer peele Demes. Deieoer iee[erceOeuÙee menØeJeeMeebÛeer Jeemlehegmle, keâewšgbefyekeâ ceefnleerner DeeJepet&ve Iesleueer peele Demes. keâejCe JesUØemebieer lÙeebÛeerÛe ceole nesle Demes. Deelee DeeOegefvekeâ meesÙeeRcegUs Skeâe HeâesveJej mebj#eCeeheemetve meJe& mesJee, meesÙeer GheueyOe nesle DemeuÙeeves MespeeNÙeebÛeerner iejpe Yeemele veener. Deepe ns DeJeuebefyelJe keâceer PeeuÙeecegUs ogmeNÙeebMeer mebheke&â "sJeCÙeeÛeer iejpener Yeemele veener.
 MenjerkeâjCeeyejesyejÛe, efMe#eCe, hee§eeòÙe efJeÛeejmejCeer, lÙeeÛeyejesyej ÙesCeejs JÙeefkeälemJeeleb$ÙeeÛes Jeejs Ùeebveerner Deeheuee heie[e yemeJeeÙeuee meg®Jeele kesâuesueer Deens. Menjeleerue mLeueebleefjle le®Ce Jeie& keâceeJelee Je mJeeJeuebyeer PeeuÙeecegUs Jeef[ueOeeNÙee JÙekeäleeRÛÙee Ùee peesKe[eKeeuetve cegkeäle Peeuee neslee. Gueš ieeJeekeâ[erue Mesleermee"er ceveg<ÙeyeU keâceer PeeuÙeecegUs DeeF&Je[erue cegueebJej DeJeuebyetve jent ueeieues.
 meceepemegOeejCesÛÙee JeeJešUerKeeueer meeceeefpekeâ yebOeves keâesuece[tve he[ueer nesleer. meceepeehes#ee JÙekeäleer ßes‰ ieCeueer peeT ueeieueer. meeceeefpekeâ yebOeve ner mebkeâuheveeÛe DeeheCe cees[erme keâe{ueer. meenefpekeâÛe JÙekeäleer meceepeeheemetve JesieUer Peeueer. nuueer lej cegueeÛÙee DepeeCelÙee JeÙeelener lÙeeuee mJeleb$e Keesueer, šer.Jner., ceesyeeF&ue ÙeebmeejKÙee Jemlet efouÙee peeleele. ceie les cetue kegâšgbyeeheemetve legšues lej lÙeeceOÙes Dee§eÙe& veener. Hesâmeyegkeâ, Jne@šdme De@he ÙeebmeejKÙee ceeOÙeceebletve ner cegues DemebKÙe efce$e (?) cew$eerCe pees[ Demeleele, heCe lÙeele Kejs efce$e keâesCeerner vemeleele. keâejCe les meJe& DeeYeemeer peieeleÛe jeneCeejs Demeleele. DeeheuÙee meceesjÛÙee JÙekeäleeryejesyej Ûeeuet Demeuesuee mebJeeo DeOe&Ješ mees[tve Meskeâ[es cewueebJejerue JÙekeäleeRyejesyejÛÙee mebYee<eCeeuee ØeeOeevÙe osCeeje lees ceesyeeF&ue Heâesve, DeMeer ceePeer ceesyeeF&ue HeâesveÛeer JÙeeKÙee Deens.
 pÙee keâeUer efŒeÙee efMekeâuesuÙee veJnlÙee, DeeefLe&keâ °Ÿee mJeeJeuebyeer veJnlÙee, lÙee keâeUele lÙee ‘Iej’ meebYeeUle Demele. ‘Iej’ cnCepes Ûeej efYebleeRÛeer JeemletÛe veJns; lej kegâšgbyeeleerue JÙekeäleeRvee meebYeeUCes, veelesmebyebOe peheCes, menÙeesieeÛee DeeoMe& "sJeCes, mebmkeâej keâjCes. Ùeele lÙee efŒeÙeebÛee MebYej škeäkesâ menYeeie neslee.
 Deepe efŒeÙee efMekeâuÙee, DeLee&pe&veemee"er Iejeyeensjner he[uÙee Je DeeefLe&keâ mJeeleb$Ùeeyejesyej DeeÛeej-efJeÛeej mJeeleb$Ùener lÙee GheYeesiet ueeieuÙee Deensle. ns meJe& Iejele yemetve nesCeejs veJnles. heefjCeeceer ‘Iej’ ner mebkeâuheveeÛe cees[erle efveIeeuesueer Deens. DeepeÛes Iej cnCepes ØeMemle Jeemlet, Iejeleerue DeeefCe heefjmejeleerue megKemeesÙeer, lemesÛe iejpe cnCetve pesJeeÙeuee, PeesheeÙeuee peeiee Demes Peeuesues Deens. cnCetveÛe ‘jespe efkeâceeve Skeâlejer pesJeCe Skeâ$e IÙee’ Demes meebieeJes ueeiele Deens.
 ¢ee DeeOegefvekeâ Iejele Iejeuee IejheCe osCeejer ceeCemes jenele veener. keâejCe leer keâeceeefveefceòe meowJe IejeyeensjÛe Demeleele. lÙee mebmkeâej#ece JeÙeeceOÙes keâeT-efÛeTÛee Ieeme YejJeeÙeuee DeeF&keâ[s Je Deepeerkeâ[s JesUÛe vemelees. les cetue MeeUsletve Iejer Ùesles. Peeketâve "sJeuesues ieej"uesues DeVe Keeles. ne@šsueceOÙesner lÙeeuee iejce DeVe efceUles heCe Iejer cee$e Leb[ieej DeVeeJejÛe lÙeeuee Yetkeâ YeeieJeeJeer ueeieles DeeefCe ns meJe& lÙeeÛÙee YeeJeer GVeleermee"erÛe nesle Demeles. efveoeve lÙeeuee lemes meebefieleues peeles. lÙeeÛÙee YeeJeveener DeVeemeejKÙeeÛe Leb[ieej nesle peeleele.
 YeeJeveebÛee DeesueeJee efškeâJeCÙeeceeies Iejele jeneCeeNÙee efŒeÙeebÛes Je JeÙemkeâj ceeCemeebÛes, Deepeer-DeepeesyeebÛes Ùeesieoeve MebYej škeäkesâ nesles. lÙee keâeUelener heg®<e meJe&meeOeejCeheCes IejeyeensjÛe jenele neslee. Deelee Iejele jeneCeejer Œeer Iejeyeensj he[uesueer Deens. lemesÛe efJeYekeäle kegâšgbyeheæleercegUs Deepeer-DeepeesyeebÛes mebmkeâejner cegueebJej nesle veenerle. lÙeecegUs leer mebmkeâej keâjCeejer, YeeJeveebÛee DeesueeJee peheCeejer Ùeb$eCeeÛe keâesuece[tve he[uesueer Deens.
 ¢ee efJeJesÛevesceeies keâesCeeueener oes<e osCÙeeÛee GösMe veener. Heâkeäle meÅeheefjefmLeleerÛes DeeueesÛeve Deens. meceepeyeoueeÛes Ûe›eâ Guešs efHeâjJelee ÙesCeej veener. mJeeleb$Ùe efceUJeCÙeemee"er yeefueoeveeÛeer, lÙeeieeÛeer DeeJeMÙekeâlee Demeles Demes cnCeleele.
 Deepe DeeheCe hejmhej megmebJeeo, YeeJeveebÛee DeesueeJee ÙeebÛee lÙeeie keâ¤ve kesâJeU JÙeefkeälemJeeleb$Ùeemee"er ner efkebâcele ceespele Deenesle.