ceOegcesn mehšWyej 2020


  – [e@. yuee@všve S. [eÙeme
 
 ceOegcesneÛes Yeejleeleerue Jee{les ØeceeCe ns JewÅekeâerÙe MeeŒeeÛÙee °erves Skeâ cees"s DeeJneve "jues Deens. ns ØeceeCe DemesÛe Jee{le jeefnuÙeeme ØelÙeskeâ heeÛeJee YeejleerÙe ne ceOegcesner Demesue DeeefCe peieeleerue ØelÙeskeâ heeÛeJee ceOegcesner ne YeejleerÙe Demesue DeMeer Yeerleer JewÅekeâerÙe Jeleg&Uele JÙekeäle kesâueer peele Deens.
 Deelee DeeheCe ceOegcesneÛeer yee¢e ue#eCes yeIet :-
 1) peemle leneve-Yetkeâ ueeieCes.
 2) je$eer 3-4 JesUe ueIeJeeruee peeJes ueeieCes.
 3) peemle Ieece ÙesCes.
 keâener ÛegkeâerÛÙee keâuhevee
 1) ceer ueIeJeer ÛeeKetve heeefnueer leer iees[ ueeiele veener.
 2) ceePÙee ueIeJeeruee cegbiÙee Ùesle veenerle.
 3) ceePeer peKece ueJekeâj yejer nesles.
  cnCetve ceOegcesneÛes efveoeve Heâkeäle jkeäleeleerue meeKej leheemeCeer keâ¤veÛe keâjleele. Jejerue ÛegkeâerÛÙee keâuheveebveer veJns.
 Deelee ceOegcesn keâmee neslees les heent :-
 DeeheuÙee Deesšerheesšele mJeeogefheb[ (Pancreas) ner «ebLeer Deens. ¢ee «ebLeerleerue ‘DeeÙeuesš Dee@Heâ ue@iej n@vme yeerše’ hesMeerletve Fvmegueerve veeJeeÛee neceexvme ŒeeJe neslees. ns Fvmegueerve jkeäleeleerue iuegkeâespeÛes ØeceeCe efveÙebef$ele keâjles. yeerše hesMeeRvee keâener Fpee PeeuÙeeme FvmegefueveÛÙee ŒeeJeelener yeoue nesleele. keâOeer Fvmegueerve leÙeejÛe nesle veener efkebâJee keâOeer keâceer-DeefOekeâ ØeceeCeele leÙeej nesles lej keâOeer hesMeeRceOÙes DemeuesuÙee cesoecegUs (Fat) efkebâJee Flej keâejCeebcegUs FvmegefueveÛee heefjCeeceÛe nesle veener.
 Ùee meJeeËÛee heefjCeece cnCepes jkeäleeleerue meeKejsÛes ØeceeCe Jee{tve ceOegcesn neslees.
 Deelee ceOegcesn nesCÙeeÛeer keâejCes yeIet :-
 1) DeevegJebefMekeâlee2) ueúheCee
 3) Jee{les JeÙe4) Meejerefjkeâ megmleer
 5) FvmegefueveÛes ØeleerpeerJe (Antibody)
 ceOegcesneÛes Øekeâej :-
 1) šeF&he 1 :- ÙeeceOÙes yeerše hesMeerÛe ve° nesleele DeeefCe lÙeecegUs Fvmegueerve leÙeejÛe nesle veener. cnCetve DeMee ueeskeâebvee yeensjerue Fvmegueerve osCÙeeÛeer iejpe Yeemeles. ¢ee ØekeâejÛee ceOegcesn cegKÙelJes ueneve cegueebceOÙes efometve Ùeslees. ÙeeÛeer ØecegKe keâejCes DeevegJeebefMekeâlee DeeefCe ØeleerpeerJe (Antibody) ner nesle.
 2) šeF&he 2 :- ÙeeceOÙes Mejerjeleerue hesMeer Fvmegueerveuee ÙeesiÙe Øeeflemeeo osle veenerle. ÙeecegUs Fvmegueerve peemle ØeceeCeele Jeenles. hejbleg jkeäleeleerue meeKej cee$e keâceer nesle veener. Ùee ØekeâejÛes ØeceeCe cegKÙelJes –
 1) pe®jerhes#ee peemle Deenej
 2) ueneve cegueeceOÙes HeâemšHetâ[ mebmke=âleer, Ûee@keâuesš, DeeF&m›eâerce ÙeebÛes peemle mesJeve.
 3) Deelee šer.Jner. Je keâe@chÙegšjcegUs cegueebÛÙee Meejerefjkeâ neueÛeeueer keâceer nesleele. hetJeea ef›eâkesâš, ueheb[eJe, ngletlet, uebie[er, Kees-Kees, ueieesjer, leemeveleeme heesnCes Jeiewjs KesU DebOeej he[sheÙeËle KesUues peeÙeÛes. lÙeecegUs Meejerefjkeâ JÙeeÙeece JneÙeÛee.
 4) yeoueleer leCeeJeÙegkeäle peerJeveMewueer, kesâ.peer.ÛÙee De@[efceMeveheemetve «e@pÙegSšheÙeËle ceeveefmekeâ leeCe.
 3) šeF&he 3 :- iejesojheCeeleerue ceOegcesn.
 Flej keâejCes :- keâener pevegkeâerÙe mecemÙee, Deew<eOeebÛee og<heefjCeece, mJeeogefheb[eÛeer MeŒeef›eâÙee, peblegmebmeie&, kegâhees<eCe DeeefCe Flej Deepeej ¢eecegUsmegæe ceOegcesn nesT Mekeâlees.
 Deelee ceOegcesneJejleer GheeÙe keâeÙe les yeIet :-
 ceOegcesn ne ÙeesiÙe Deenej JÙeeÙeece Je Deew<eOes IesleuÙeeme DeešeskeäÙeele DeeCelee Ùeslees.
 1) Deenej :- DeenejeÛes Gefö° cnCepes Jepeve Je jkeäleeleerue meeKej Je ÛejyeerÛes ØeceeCe ÙeesiÙe Demes "sJeCes. ceOegcesn Deenej cnCepes yesÛeJe pesJeCe, Gheemeceej, Yeele-yešeše yebo ner mecepetle ÛegkeâerÛeer Deens. lemesÛe keâ[t KeeCÙeeves ceOegcesn yeje neslees ner mecepetlener ÛegkeâerÛeer Deens. SkeâeÛe JesUer Yejhetj pesJeCÙeehes#ee Ûeej efkebâJee heeÛe JesUe Lees[e-Lees[e Deenej IÙeeJee. pesJeCeeÛeer Je Deew<eOeeÛeer JesU MekeäÙelees ÛegkeâJet veÙes. lemesÛe Deew<eOeeÛeer cee$ee mJele:ntve yeouet veÙes.
 heg{erue heoeLe& JepÙe& keâjeJesle :-
 meeKej, ietU, ceOe, iees[ heoeLe&, leUuesues heoeLe&, meeÙe, Ûeerpe, yešj, ueesCeÛeer, heehe[, [^eÙeøetâšdme, HeâemšHetâ[, veejU, MeWieoeCee, yešešs, jleeUs, megjCe, mee@Heäš ef[^bkeäme Je ceÅeheeve.
 heg{erue HeâUs KeeT veÙesle :-
 Deveveme, efÛeketâ, meerleeHeâU, jeceHeâU, HeâCeme FlÙeeoer HeâUs KeeT veÙesle. cee$e hes¤, Debpeerj, meHeâjÛebo, me$es, ceesmebyeer, heheF& ÙeebÛee Deenejele meceeJesMe keâjeJee.
 ceebmeenejer ueeskeâebveer cešCe, Deb[Ÿeeleerue efheJeUe yeuekeâ, keâesuebyeer, MesJe[er KeeCes šeUeJes; hejbleg keâeWye[er efkebâJee Deb[Ÿeeleerue heeb{je Yeeie Je ceemes KeeCÙeeme njkeâle veener.
 jespe veeMlÙeeyejesyej cees[ DeeuesuÙee cesLÙee efkebâJee heeJe[j keâ¤ve IesleuÙeeves jkeäleeleerue meeKej Je ÛejyeerÛes ØeceeCe keâceer nesles.
 JevemheleerpevÙe lesueeÛee Jeehej Deenejele keâjeJee. lÙeemee"er ceesnjerÛes lesue, meesÙeeyeerve lesue Deeueštve heeueštve JeehejeJes.
 heg{erue heoeLe& nJes lesJe{s KeeT Mekeâlee :- heeuesYeepÙee, YeesheUe, leeW[ues, he[JeU, Jeebies, keâesyeer, Heäuee@Jej, YeW[er, heeuekeâ, cegUe, cee", ueesCeer keâe{uesues leekeâ Jeiewjs.
 JÙeeÙeece :- ceOegcesner JÙekeäleerves JÙeeÙeeceeuee DeeheuÙee efoveÛeÙexÛee Skeâ DeefJeYeepÙe Yeeie yeveJeeJee. lÙeecegUs jkeäleeleerue meeKejsÛes Je ÛejyeerÛes ØeceeCe efveÙebef$ele "sJeCÙeeme ceole nesles. hejbleg lÙeeÛeØeceeCes peemle JÙeeÙeecener šeUues heeefnpes. jespe leerme efceefvešs YejeYej Ûeeueues heeefnpes.
 Deew<eOes :- oj leerve ceefnvÙeebveer jkeäleeleerue meeKejsÛes Je ÛejyeerÛes ØeceeCe leheemetve [e@keäšjebÛÙee meuuÙeevegmeej Deew<eOeeÛeer cee$ee keâceer peemle efkebâJee yeoue keâjeJee. mJele: ke⤠veÙes.
 neÙeheesiueeÙemesefceÙee :- ceOegcesn JÙekeäleerle vesnceer Dee{UCeeje Je IeeyejJetve mees[Ceeje Øekeâej cnCepes neÙeheesiueeÙemesefceÙee. cnCepesÛe jkeäleeleerue meeKejsÛes ØeceeCe ÙeesiÙe heeleUerhes#ee DeÛeevekeâ keâceer nesCes. pesJne Deenej-JÙeeÙeece Je Deew<eOe ÙeebÛee leeUcesU Ûegkeâlees lesJne jkeäleeleerue meeKejsÛes ØeceeCe KetheÛe keâceer nesT Mekeâles. DeMee JesUer heg{erue ue#eCes efomeleele :-
 1) Úeleerle Oe[Oe[Ces.
 2) neleeheeÙeeÛee Lejkeâehe nesCes.
 3) ojo¤ve Ieece ÙesCes.
 4) Yetkeâ ueeieCes.
 5) [esàÙeeheg{s DebOeejer ÙesCes.
 6) Yeüefce°emeejKes JeešCes.
 meeKejsÛes ØeceeCe keâceer nesCÙeeÛeer keâejCes :-
 1) Ûegketâve FvmegefueveÛes efkebâJee ieesàÙeeÛes ØeceeCe peemle PeeuÙeeme.
 2) Kethe peemle Meejerefjkeâ ßece kesâuÙeeme.
 3) GefMeje pesJeCe efkebâJee keâceer DeVe KeeCes.
 DeMeeJesUer ®iCeeme iuegkeâespe heeCeer efkebâJee mejyele ÅeeJes. yesMegæ he[uÙeeme [e@keäšjebvee yeesueJeeJes efkebâJee ne@efmhešueceOÙes lJeefjle vÙeeJes.
 neÙeheesiueeÙemesefceÙee šeUCÙeemee"er JesUsJej cnCepes efoJemeebletve heeÛe-mene JesUe Deuhe Deenej IÙeeJee. Deefleßece ke⤠veÙes. ceÅeeÛes mesJeve ke⤠veÙes.
 MesJešer, ceOegcesneÛes efveoeve JesUsJej JneJes cnCetve ØelÙeskeâ ceeCemeeves efleMeerveblej oj oesve Je<eeËveer DeeefCe ÛeeUerMeerveblej oj Je<eea jkeäleeleerue meeKejsÛeer lemesÛe ÛejyeerÛeer leheemeCeer keâjCes efnleeJen Deens.
 ceOegcesneefJe<eÙeer peieYej yejsÛe mebMeesOeve nesle Deens DeeefCe lÙeecegUs yejerÛe DeeMesÛeer efkeâjCes efomele Deensle. yeerše hesMeeRÛeer Peerpe jesKeCÙeemee"er Je leer Ye¤ve keâe{Ceejer osKeerue yejerÛe Deew<eOes YeefJe<Ùeele yeepeejele Ùesleerue. ceOegcesn nesCÙeeÛeer MekeäÙelee DemeuesuÙee JÙekeäleeRvee osKeerue ceOegcesn ve nesT osCÙeemee"er peerve-LesjheerJej yejsÛe mebMeesOeve meg¤ Deens. SketâCeÛe DeejesiÙeeÛÙee Ùee ieghle Me$etuee jesKeCÙeemee"er yejsÛe ØeÙelve meg¤ Deensle Je les ÙeMemJeer nesleerue DeMeer DeeMee Deens.