efÛebleefvekeâemehšWyej 2020


 
 Kejer MeeUe : Iejer MeeUe
  – cee@efvmeefveDej keâesefjÙee
 
 ceeke&â šdJesve veeJeeÛes Skeâ veeceebefkeâle Fb«epeer meeefneflÙekeâ nesTve iesues. les JeejbJeej cnCeeÙeÛes, ‘‘ceuee Kethe efMekeâeÙeÛeb nesleb, heCe ceePeer MeeUeÛe ceePÙee efMe#eCeeDee[ Deeueer.’’ lÙeebÛÙee cnCeCÙeeÛee DeLe& Demee keâer, MeeUe keâOeer keâOeer efMe#eCeele De[mej yevet Mekeâles. efpeLes DeeheCe efMekeâeÙeuee peeJeb, efleLesÛe DeeheuÙee efMe#eCeeuee yeebOe Ieeleuee peelees. ceje"erceOÙes DeeheCe cnCelees, ‘kegbâheCeÛe Mesle Keeleb’ leMeeleueerÛe veener keâe ner iele?
 ‘Iej’ ner heefnueer MeeUe DeeefCe ‘MeeUe’ ns ogmejs Iej, Demeb JeejbJeej cnšuesueb DeeheuÙee keâeveebJej Ùesleb. DeeheuÙeeuee DeeJe[es Jee ve DeeJe[es, Deepe DeeheuÙee ueskeâjebÛeb IejÛe lÙeebÛeer MeeUe yeveueer Deens. SKeeoe ceeCetme peieYej Yeücebleer keâjlees, JesieJesieàÙee osMeeble peelees, DeeÙeg<ÙeYej DeeefLe&keâ keâceeF& keâjCÙeeÛee ØeÙelve keâjlees DeeefCe peieYejÛee JÙeehe PeeuÙeeveblej lees DeeheuÙee Iejekeâ[sÛe Ùeslees. DeeheuÙee Jee[Jeef[ueebÛÙee pegvÙee IejepeJeUÛe Deeheuee šgceoej Fceuee GYee keâjlees. leMeeleueeÛe keâenermee ne Øekeâej Deens. DeeheCe, lemesÛe DeeheuÙee ueskeâjebveer, Deveskeâ MeeUe yeefIeleuÙee. kegâCeer ceje"er ceeOÙeceeÛes Gbyej"s efPepeJeues, kegâCeer Fb«epeer ceeOÙeceekeâ[s JeUues. meejb Mew#eefCekeâ peie Oegb[eUtve Peeueb DeeefCe MesJešer Deeheueer ueskeâjb lÙeebÛÙee efMe#eCeemee"er ÙeboeÛÙee Je<eea DeeheuÙeeÛe ieàÙeele ÙesTve he[ueer. efpeves yeeuekeâeuee GYeb jeneÙeuee efMekeâJeueb, heefnueb heeTue šekeâeÙeuee efMekeâJeueb, leesue peeleevee meebYeeUueb, efleÛÙeeÛe heg{s peCet efleÛÙee yeeUeuee peieeÛeer Jeeš ÛeeueJeeÙeÛeer peyeeyeoejer ÙesTve he[ueer Deens.
 lemeb cnšueb lej efMe#ekeâ ne ceeie&oMe&keâ Je ceoleveerme Demelees. lees %eeve oslees, cegueebvee %eeveJeble keâjlees. cegueebÛÙee efJeÛeejeble DeeefCe Jele&veeble GheÙekeäle "jleerue DeMee iees°er meebielees. lÙeeves efouesuÙee %eeveeÛes ¤heeblej MeneCeheCeele keâmes keâjlee ÙesF&ue, Ùeeyeeyeleerle lees ceeie&oMe&vener keâjlees. heCe ÙeboeÛÙee Je<eea iesuÙee keâener efoJemeebheemetve Deeheueer ueskeâjs efMe#ekeâebÛÙee DeMee JewÙeefkeälekeâ ceeie&oMe&veeuee Je ceoleeruee cegkeâueer Deensle. Deepe DeeheuÙee yeeUeÛeer DeeF&Ûe lÙeeÛeer ‘šerÛej’ Peeueer Deens. lÙeeÛeb IejÛe MeeuesÙe mebkegâue Peeueb Deens. Ùee veJÙee peyeeyeoejerves keâener heeuekeâ neojues Demeleerue, yeeJejues Demeleerue, yegÛekeâàÙeele he[ues Demeleerue. Ùeele keâener veJeue veener. DeepeÛes ‘Dee@ve ueeF&ve’ keäueemesme DeeheCe Deieesoj keâOeer yeefIeleues veJnles; DevegYeJeues veJnles. Deelee efMe#ekeâ otjJe¤ve %eeveeÛes Oe[s osleele. yegæerÛes Ie[s cee$e DeeF&vesÛe Ye¤ve efJeÅeeLÙee&ÛÙee heg{s "sJeeÙeÛes Demeleele. og¤ve %eeveeÛee Oe[e osCeb JesieUb DeeefCe Iejele efJeÅesÛee Ie[e YejCeb JesieUb; efMe#ekeâ pees ‘Oe[e’ hee"Jelees lÙeeÛÙeeletve efJeÅesÛee ‘Ie[e’ keâmee YejeÙeÛee, lÙee Ie[Ÿeeletve DeeheuÙee yeeuekeâeuee pes ®Ûesue efve heÛesue les ÛeceÛÙee-ÛeceÛÙeeves lÙeeuee keâmes YejJeeÙeÛes, ÙeeÛeer DevegYetleer heeuekeâebvee Ùesle Deens. ner leejsJejÛeer keâmejle keâjCÙeeÛeer JesU ÙeeJesUer DeeheuÙee Iejele Deeueer Deens. Ùee leejsJe¤ve Ûeeueleevee Deeheueer DevegYeJeeÛeer efMeoesjer leMeer keâceer he[sue, keâejCe DeMee ØekeâejÛes efMekeâJeCÙeeÛes Øekeâej DeeheuÙeeheg{s heefnuÙeeboeÛe Deeues Deensle. heCe DeeF&meejKeer ogmejer efMeef#ekeâe keâesCe Demet Mekeâles? pes DeeF& ke⤠Mekeâles les efMeef#ekeâe ke⤠MekeâlesÛe Demes veener. Skeâ GoenjCe DeeheuÙeeheg{s DeeheCe "sJet Ùee :-
 Sef[meveves efJepesÛes efoJes DeKKÙee peieeuee efoues. heCe ceeke&â šdJesve cnCelees lÙeeØeceeCes lÙeeÛeer MeeUeÛe lÙeeÛÙee efMe#eCeeÛÙee Dee[ Deeueer nesleer. yeeueheCeer lees Jeiee&le Øeieleer oeKeJele veJnlee cnCetve lÙeeÛÙee šerÛejves lÙeeuee IejerÛe yemeCÙeeÛeer efMe#ee Heâcee&Jeueer. Úesšguee Sef[meve j[le j[le Iejer Deeuee. Sef[meveÛeer Deepeer ojJeepeele nesleer. yeeUeÛes [esUs hegmele hegmele lÙeeÛÙee DeeF&uee leer cnCeeueer, ‘‘ceePee veelet DemeeceevÙe yegæerÛee Deens. lÙeeÛÙee šerÛejuee lÙeeuee efMekeâJelee Ùesle vemesue lej, metveyeeF&, letÛe keâe veener nesT Mekeâle lÙeeÛeer šerÛej?’’ metveyeeF&ves les DeeJneve mJeerkeâejues. yeeUeÛÙee ieàÙeele nele Ieeuetve lÙeeuee peJeU kesâues. veJeerve Ghe›eâce IejerÛe meg¤ Peeues. pÙee yeeU Sef[meveÛee efoJee MeeUsle efJePeCÙeeÛeer JesU Deeueer nesleer, lees lÙeeÛÙee DeeF&ves efouesuÙee efMe#eCeeÛÙee yeUeJej cees"e mebMeesOekeâ Peeuee. efJepesÛÙee efoJÙeebÛÙee MeesOeeJej DeveskeâebÛÙee Iejele lÙeeves efJepesÛes efoJes ueeJeues. peieele ueKKe ØekeâeMe DeeCeuee. keâMeeÛÙee peesjeJej? lÙeeÛeer Kejer MeeUe Iejer MeeUe Peeueer cnCetve.
 yeeUeuee efMekeâJeCes lemes meeshes vemeles. Skeâe efMe#eCelep%eeves DeeÙeg<ÙeYej keâenerÛe kesâues veener. lÙeeves hegmlekesâner efueefnueer veenerle. lees jespe mekeâeUheemetve mebOÙeekeâeUheÙeËle DeeheuÙee yeeUeÛÙee neueÛeeueeRÛes met#ce efvejer#eCe keâjerle iesuee. yeeUeÛÙee neueÛeeueeRJej efvejer#eCe keâjlee keâjlee peer peer Devegceeves lees keâe{t Mekeâle neslee leer lÙeeves efšhetve "sJeueer. heg{s lÙeeÛes Skeâ hegmlekeâ leÙeej Peeues. lÙee hegmlekeâeÛes veeJe Deens 'Der kinder' cnCepesÛe ‘yeeuekeâ.’ yeeUeuee DeeheCe peJeU Iesleues heeefnpes. DeeheuÙee ieàÙeeYeesJeleer nele IeeueeÙeÛeer ØesceeÛeer mebOeer lÙeeuee efoueer heeefnpes. efMe#eCeoelÙeeves lÙeeÛÙee peJeU jeefnues heeefnpes DeeefCe lemes kesâues lej yeeUeÛeer Øeieleer YejeYej nesles. les yeeU DeeÙeg<Ùeele heg{s Skeâeceeietve Skeâ ÙeMeeÛeer efMeKejs Ûe{tve peeles. cee$e lÙeeuee efMe#eCeeyejesyej ØesceeÛeer pees[ nJeer Demeles.
 DecesefjkesâceOÙes yeeušerceesj veeJeeÛeer Skeâ veiejer Deens. lÙee veiejerÛÙee JesMeeryeensj Skeâ Peeshe[heóer Deens. yeeušerceesjÛÙee efJeÅeeheer"eves lÙee Peeshe[heóerleerue cegueeyeeUebÛes Mew#eefCekeâ YeefJeleJÙe keâeÙe Deens, ns MeesOeCÙeeÛee Øekeâuhe neleer Iesleuee neslee. Deveskeâ IejebÛes Gbyej"s Deesueeb[ues iesues. Meskeâ[es efJeÅeeLÙeeËÛÙee cegueeKeleer IesleuÙee iesuÙee. cegueeKeleer IesCeejs efJeÅeeLeea-efMe#ekeâ efJeÅeeheer"ele hejle Deeues. efceUeuesuÙee meJe& efve<keâ<eeËÛeer leeW[efceUJeCeer keâjCÙeele Deeueer DeeefCe efJeÅeeheer"eÛÙee kegâueieg¤bveer Debeflece efve<keâ<e& keâe{uee, ‘‘Ùee Peeshe[heóeruee YeefJeleJÙe veener.’’ Peeues. lÙeebveer kesâuesuÙee meJex#eCeeÛÙee DeeefCe keâe{uesuÙee efve<keâ<ee&ÛÙee meieàÙee HeâeF&ueer keâheešele keâ[erkegâuegheele "sJeCÙeele DeeuÙee.
 yeeušerceesj efJeÅeeheer"eÛeer ‘jpele peÙebleer’ peJeU Deeueer. keâ[erkegâuegheeleuÙee lÙee HeâeF&ueer veJeerve kegâueieg¤bÛÙee neleeble he[uÙee. pÙee Peeshe[heóeruee ‘YeefJeleJÙe veJnles’, lÙee Peeshe[heóerÛes heg{s keâeÙe Peeues? ne ØeMve meenefpekeâÛe lÙeebÛÙee ceveele Deeuee. lÙeebÛÙeener mebMeesOeveeuee ieleer efceUeueer. lÙeebveer veJÙeeves meJex#eCe keâjeÙeuee hee"efJeuesues efJeÅeeLeea Deeheeheues DenJeeue IesTve hejle Ùesle nesles. kegâueieg¤bveer leeW[ele yeesšs Ieeleueer. lÙee Peeshe[heóerletve [e@keäšj GoÙeeuee Deeues nesles, Jekeâerue efvecee&Ce Peeues nesles, lÙee Peeshe[heóerletve yeveuesues ØeesHesâmejner veeceebefkeâle "jues nesles. lÙee Peeshe[heóerle Skeâ Oece&ieg¤ner Peeues nesles. hebÛeJeerme Je<eeËhetJeea pÙee Peeshe[heóeruee ‘MetvÙe ceeke&â’ efceUeues nesles, lÙeeuee ØelÙe#eele ‘MebYej ceeke&â’ efceUeuÙeemeejKes efometve Deeues. ner peeotÛeer keâeb[er keâMeer efHeâjueer iesueer? ÙeeÛes mebMeesOeve keâjCÙeemee"er lÙee kegâueieg¤bveer efJeÅeeLÙeeËvee hejle lÙee Peeshe[heóerle hee"Jeues. DeeÙeg<Ùeele ÙeMemJeer PeeuesuÙee ØelÙeskeâeves DebiegueerefveoxMe kesâuee lees lÙee Peeshe[heóerÛÙee ØeJesMeÉejekeâ[s DemeuesuÙee Skeâe ÚesšŸeeMee jengšerkeâ[s. [esàÙeeble DeÛebyÙeeÛeer Peuekeâ IesTve ns efJeÅeeLeea lÙee jengšerkeâ[s iesues. eflekeâ[s Skeâ JeÙemkeâj šerÛej DeesCeJeer jentve lÙeebÛes mJeeiele keâjerle nesleer. Ùee heefjmejele efleves ner peeotÛeer keâeb[er keâMeer efHeâjJeueer, ÙeeefJe<eÙeer efleÛÙeekeâ[s efJeÛeejCee kesâueer Demelee, efleves SkeâÛe Gòej efoues, ‘‘keâenerÛe veener kesâues ceer. ceer FLes ÙesTve efJeÅeeLÙeeËÛÙee Jemeleerle jeefnues. efJeÅeeLÙeeËÛÙee peJeU jentve lÙeebÛÙeeJej Øesce keâjle iesues. lÙeebÛee DeYÙeeme lÙeebveerÛe kesâuee. mJele:Ûeer Øeieleer lÙeebveerÛe Ie[Jetve DeeCeueer. Peeshe[heóerÛes ¤he[s lÙeebveerÛe yeoueues. ceer keâenerÛe veener kesâues; ceer efJeÅeeLÙeeËJej Heâkeäle Øesce kesâues.’’
 efMe#eCeeÛÙee mebieleeruee ØesceeÛeer pees[ cenòJeeÛeer Demeles. Øesce ns meMekeäle efMe#eCeemee"er ‘še@efvekeâ’ "¤ Mekeâles. DeeF& efMe#eCe osleevee ceele=Jele Øescener osT Mekeâles. lÙeecegUs efJeÅeeLÙeeËÛeer DeekeâueveMekeäleer yeUkeâš nesle peeles. yeeUeÛÙee peJeU jenCes, Deeheuee menJeeme lÙeeuee osCes, ns efMe#eCeeÛes Kejs ‘še@efvekeâ’ Deens.
 ¢eeÛe keâejCeekeâjlee mJeie& mees[tve ÙesMet Ùee DeJeveerleueeJej Deeuee. lees Ùee ‘peieeÛee efMe#ekeâ’ Peeuee. lÙeeves cees"s leòJe%eeve efMekeâJeues veener. meeOÙeemegOÙee iees°er meebefieleuÙee. lÙeeuee DeeheCe ‘°evle’ efkebâJee ‘oeKeues’ Demes cnCelees. hejbleg lÙeeves pes efMekeâJeues, les efMe#eCe Depejecej "jues. les efMe#eCe DeeheuÙee Iejer heesnesÛeeJes cnCetve lÙeeves Deeheueer DeeF&osKeerue DeeheuÙee efJeÅeeLÙeeËÛÙee nJeeueer kesâueer. ÛeÛe&ÛÙee FeflenemeeceOÙes cees"cees"s peeefleJeble efMe#ekeâ GoÙeeuee Deeues. lÙeebveer ÚesšŸeecees"Ÿeebvee %eeveJeble kesâues, Øe%eeJeble kesâues. Ùee efMe#ekeâebÛÙee ceeefuekesâceOÙes 33 Øe%eeJeble Demes Deensle keâer, pÙeebvee ‘[e@keäšme& Dee@Heâ ÛeÛe&’ ner GheeOeer efceUeueer Deens. iesuÙee MelekeâeheÙeËle Heâkeäle heg®<eÛe Ùee efkeâleeyeeuee hee$e "jle. efÉleerÙe Jn@efškeâve efJeÕeheefj<eosveblej keâeU yeoueuee Deens. Deueerkeâ[s leerve ceefnueebveeosKeerue ‘[e@keäšme& Dee@Heâ o ÛeÛe&’ ne efkeâleeye jesceojyeejer yeneue keâjCÙeele Deeuee Deens. meWš ke@âLeefjve Dee@Heâ efmeSVee efnÛÙeeyejesyej DeeCeKeerve oesve lesjspeeosKeerue Ùee efkeâleeyeeuee hee$e "juÙee Deensle. Skeâ Deens mhesveceOeerue DeeefJeuee ieeJeÛeer lesjspee Je ogmejer Deens øeâevmeceOeerue he@efjmepeJeUerue efueefmeT ieeJeÛeer lesjspee. Ùee oesvner lesjspeebÛÙee heeJeueebJej heeTue "sJetve ceoj lesjspee Ùee Ghepele efMeef#ekesâves Deeheuee Mew#eefCekeâ ceeie& neleeUuee. keâce&Oece&mebÙeesieeves ‘efMe#ekeâefovee’ÛÙeeÛe efoJeMeer lÙee osJeeIejer efveIetve iesuÙee. efMe#ekeâefove Je ceoj lesjspee Ùee efMeef#ekeâe Ùee oesIeebÛes Depees[ veeles iegbHeâues iesues.
 ceoj lesjspee ner Heâkeäle Jeiee&ÛeerÛe efMeef#ekeâe jeefnueer veener. leer Ùee YeejleJe<ee&Ûeer efMeef#ekeâe Peeueer. cnCetve pesJne DeeheCe efleuee ‘ceoj’ cnCelees lesJne DeeheCe DeeheesDeehe velecemlekeâ neslees. ¢eeÛe keâejCeemleJe Ùee efMeef#ekesâÛÙee ce=lÙetÛÙee meceÙeer efleuee MeemeveeleHexâ ceeveJebovee osCÙeele Deeueer. je°^erÙe eflejbiee efleÛÙee osneYeesJeleer iegb[eUuee iesuee. pÙee jCeiee[ŸeeJej yeehetpeeRÛee osn "sJeCÙeele Deeuee neslee, lÙeeÛe jCeiee[ŸeeJej Ùee meeOÙeemegOÙee šerÛejÛee osn "sJeuee iesuee. Ùee YeejleJe<ee&Ûeer leer efMe#eCeefoveeÛÙee efoJeMeer Skeâ DeveefYeef<ekeäle ‘efMe#eCecen<eea’ cnCetve "jueer iesueer. ceoj lesjspee Ùee efMeef#ekesâÛÙee meceesj meieUs velecemlekeâ nesleele; heCe lÙee ceojhes#ee efleuee Ie[JeCeejer efleÛeer ‘ceoj’ DeefOekeâ ceesueeÛeer. lÙee ceojves FJeuÙeeMee DeeivesmeÛes nele DeeheuÙee neleele Iesleues Je efleuee DeeoMee&Ûes Oe[s efoues.
 Deepe Ùee uee@keâ[eTvecegUs DeeheuÙee ueskeâjebvee efMe#eCe osCÙeeÛeer peyeeyeoejer DeeheuÙeeJej ÙesTve he[ueer Deens. ¢eeÛe keâeUele meesvÙeeÛes oj ieieveeuee peeTve efYe[le Deensle. ceekexâšceOeuÙee meesvÙeehes#ee DeeheuÙee IejeleuÙee DeeheuÙee uee[keäÙee meesvÙeeÛeer efkebâcele DeefOekeâ Deens, Demes Dee@veueeF&veÛes Oe[s DeeheuÙeeuee efceUle Deensle. yeepeejeleuÙee meesvÙeeÛes nej DeeheuÙee ieàÙeele DemeCÙeehes#ee DeeheuÙee Iejeleerue meesvÙeeÛes nele DeeheuÙee ieàÙeeYeesJeleer DemeCes DeefOekeâ cenòJeeÛes, DemesÛe ns uee@keâ[eTve DeeheuÙeeuee efMekeâJele Deens. yeeefušceesj ÙesLeerue leer šerÛej cnCeeueer nesleer, ‘‘ceer keâenerÛe veener kesâues. ceer Heâkeäle lÙeebÛÙeeJej Øesce kesâues.’’ ØelÙeskeâ DeeF&ves MeeUsletve Dee@veueeF&veJej Deeuesues Oe[s DeeheuÙee yeeUeÛÙee ieUer GlejJeleevee efleves pej DeeheuÙee Iejele ØesceeÛes Ie[s Ye¤ve "sJeues lej Ùee leejsJejÛeer keâmejle keâjCÙeele DeeheCe ÙeMemJeer "juees, Demes nesF&ue. ner leejsJejÛeer keâmejle keâjCes Skeâ megJeCe&mebOeer Deens. lÙee mebOeerÛes meesves keâjCes ØelÙeskeâ DeeF&Ûes keâle&JÙe Deens. DeeheuÙee Iejele pees Deeheuee meesvÙee Deens; peer Deeheueer meesveer Deens, lÙeebÛÙeeleueb Kejb meesveb ng[ketâve keâe{CÙeemee"er ner efceUeuesueer megJeCe&mebOeer Deens. meOÙee MeeUe DeeheuÙee oejele Deeueer Deens, MeeUe DeeheuÙee Iejer Deeueer Deens, cnCetveÛe ØelÙeskeâeves DeeheuÙee ceveele pes DeOeesjsefKele keâjCÙeeÛeer iejpe Deens les cnCepes ‘Kejer MeeUe : Iejer MeeUe.’