DeeblejYeejleermehšWyej 2020


 
 
 DeÛe&vee meesjWie ¢eebÛeer ÙegveesÛÙee ÙegJee meuuee iešeJej efveJe[
 ®jkesâuee Oece&Øeebleeleerue kegâ. DeÛe&vee meesjWie efnÛeer nJeeceeve yeoueemee"er vesceuesuÙee ÙegJee meuuee iešeJej (United Nations Youth Advisory Group) vesceCetkeâ Peeueer Deens lÙeeyeöue DeefKeue YeejleerÙe ke@âLeefuekeâ efyeMeheebÛÙee mebIešvesves efleÛes DeefYevebove kesâues Deens. DeÛe&vee ner 18 les 28 Ùee JeÙeesiešeleerue meele peeieeflekeâ ÙegJee heÙee&JejCeJeeoer veslÙeebhewkeâer Skeâ Deens. nuueerÛÙee {emeUlÙee nJeeceeve yeoue heefjefmLeleerle ns ÙegJekeâ JewefÕekeâ heeleUerJej keâesCeleer ke=âleer Je Ghe›eâce neleer IÙeeÙeÛes ÙeemebyebOeer ÙegveesÛÙee DeefOekeâeNÙeebvee ceeie&oMe&ve keâjleerue. DeÛe&vee meesjWie ner YeejleerÙe ke@âLeefuekeâ ÙegJee ÛeUJeUerÛeer ef›eâÙeeMeerue meomÙe Deens. mebMeesOeve Je SKeeÅee efJe<eÙeeJej ue{e osCes ÙeemebyebOeer efleÛee oeb[iee DevegYeJe Deens.
 DeefKeue YeejleerÙe ke@âLeefuekeâ mebIešvesÛeer meJe&meeOeejCe meYee
 cegbyeF& : DeefKeue YeejleerÙe ke@âLeefuekeâ mebIešvesÛeer ‘Dee@ve ueeF&ve’ meYee, cegbyeF& ÙesLes heej he[ueer. Ùee meYesle ke@âLeefuekeâ meceepeeÛÙee keâener ØeMveebJej ÛeÛee& Peeueer. YeejleerÙe ke@âLeefuekeâ efyeMehme keâe@vHeâjvmeÛes cenemeÛeerJe JemeF&Ûes efyeMehe – DeeÛe&efyeMehe ([e@.) Hesâefuekeäme ceÛÙee[es Ùeebveer Ùee meYesÛes GodIeešve kesâues. DeeheuÙee Yee<eCeele lÙeebveer YeejleerÙe ke@âLeefuekeâebveer ieefjyeebMeer Skeâeshee oeKeJeCÙeemee"er DeeJeenve kesâues. ‘‘DeeheCe ieefjyeebvee les keâesCeer nkeäkeâ vemeuesues Je meceepeeuee De[LeUe Demeuesues veieCÙe JÙekeäleernerve cnCetve JeeieCetkeâ osT veÙes. ne Skeâ efJeÛeejele IesCÙeeÛee efJe<eÙe Deens. DeeheCe lÙeebÛeer JÙeLee mecepetve Iesleueer heeefnpes Je lÙeebvee meceeve JeeieCetkeâ efoueer heeefnpes. peeieeflekeâerkeâjCeecegUs ueeKees iejerye ueeskeâ efve®heÙeesieer cnCetve ieCeues peele Deensle.’’
 meWš heeshe pee@ve hee@ue Ùeebveer iejerye osMeebÛeer keâpee&Ûeer jkeäkeâce ceeHeâ kesâueer peeJeer DeMeer ceeieCeer kesâueer nesleer ÙeeÛee DeeÛe&efyeMeheebveer GuuesKe kesâuee. MesJešer YeejleerÙe ef¡emleer ueeskeâ ns oesvner YeejleerÙe Je ef¡emleer Deensle Ùee iees°erJej lÙeebveer Yej efouee.