DeefOeke=âle – 1 mehšWyej 2020


 DeeÛe&efyeMeheebÛee mebosMe
 
 keâesefJe[-19 meeLeerÛÙee keâeUeleerue oÙeeke=âlÙes
 HesâyeÇgJeejer 2020 ÛÙee DeKesjerme keâesefJe[-19 efJe<eeCetÛÙee meeLeerle DeeheCe DeekeâefmcekeâjerlÙee Je yesmeeJeOe Demelee hekeâ[uees iesuees. DeeheuÙee yengceesue peerJeveeleerue Skeâ mebhetCe& Je<e& (YeefJe<Ùeele keâeÙe Jee{ues Deens ÙeeÛeer DeÅeehe Kee$eer veener) JeeÙee veener keâe iesues Demes ceer mJele:uee efJeÛeejle Deens. Ùee peerJeIesCÙee efJe<eeCetÛee Oeeskeâe GÅee efkebâJee ÙesCeeNÙee ceefnvÙeele keâceer nesF&ue DeeefCe DeeheCe hegvne vesnceermeejKes peiet Meketâ Ùeemee"er ceer ØeeLe&vee keâjlees Je DeeMee Oejlees; heCe YeesieCes Ûeeuet Deens. efkeâleer keâeU? Ske⚟ee osJeeueeÛe "eTkeâ.
 ceuee Kee$eer Deens, DeeleeMee, DeeheCee meJeeËÛeerÛe OeejCee Peeueer Deens keâer pejer keâesefJe[-19 ÛÙee mebmeiee&Jej SKeeoer uemeosKeerue meehe[ueer lejer meieUb keâener hetJeeameejKeb vemesue. ceer osJeeuee meebielees keâer ner meeLe iesuÙeeJej ceer neslees lÙeehes#ee DeefOekeâ Ûeebieueer JÙekeäleer ceuee yeveeÙeÛeb Deens. lemes heeneÙeuee iesuees lej, meJe& keâeUeleerue ef¡emleer ueeskeâebvee keâesCelÙeener heefjefmLeleerle peiele Demeleevee lÙeebÛeer ßeæe peieeJeer ueeieueer Deens. Goe. meble hee@ueuee lees MegYeJele&ceeve peiele Demeleevee Skeâ efoJeme ogmeNÙee efoJemeehes#ee DeefOekeâ megKeeJen Demes keâener veJnles. Deevebo lemesÛe og:Ke IesTve lÙeeÛÙee heg{Ÿeele Deeuesues JesieJesieUs Øemebie, JÙekeäleer, De[ÛeCeer, DeeJneveb, mecemÙee FlÙeeoeRvee lÙeeves keâmes leeW[ efoues ÙeeefJe<eÙeer lÙeeves pes efueefnues Deens lÙeeÛes DeeheCe vegmeles heejeÙeCe keâjerle jeneJes. meble hee@uemee"er keâesCeleerÛe keâeUJesU menpemegueYe veJnleer. mebIe<e& keâjCes ne lÙeeÛÙeemee"er ojjespeÛee ceeceuee neslee DeeefCe lÙeele hegve®eflLele ØeYetves pees heefJe$e Deelcee lÙeeÛÙee Øesef<eleebvee efouee neslee lÙeeÛÙeecegUs lÙeeuee Deevebo efceUle neslee. meble hee@ue lÙeeÛÙeeJejerue mebkeâšebÛes JeCe&ve keâjlees heCe pes keâener lÙeeÛÙee Jeešsle Dee[Jes Deeues lÙeeefJe<eÙeer Keso JÙekeäle keâjerle veener.
 keâefjbLekeâjebme efueefnuesuÙee ogmeNÙee he$eele meble hee@ue efueefnlees : ‘‘pes jemle les keâjCes ns DeeceÛes Gefö° Deens, ØeYetÛÙeeÛe °erves kesâJeU veJns; lej heg®<e DeeefCe efŒeÙee ÙeebÛÙee °ervesner. DeeheuÙee ØeYet ÙesMet ef¡emleeÛee ke=âheeØemeeo legcneme "eTkeâ Deens. pejer lees ieYe&ßeerceble neslee, lejer lÙeeÛÙee ieefjyeerves legcneuee ßeerceble yeveJeCÙeemee"er legceÛÙeemee"er lÙeeves mJele:uee iejerye yeveJeues.’’
 YeefJe<ÙeeyeöueÛeer efÛeblee ner Deepekeâeue ueeskeâebvee JeešCeeNÙee efÛebleebhewkeâer Skeâ Deens (keâesefJe[ – 19 Ûeer meeLe mebheuÙeeveblej). ner efÛeblee yengoe DeeheuÙee peerJeveeuee vekeäkeâerÛe DeeJeMÙekeâ DemeuesuÙee hewmeeDe[keâe meejKÙee Yeeweflekeâ iees°eRefJe<eÙeer Deens. keâesefJe[-19 ÛÙee DeeheuÙee DevegYeJeeves Deeheueer #eCeYebiegjlee vepejsme DeeCeueer Deens (DeeheuÙee heeefLe&Je DeefmlelJeeÛeer #eCeYebiegjlee Je leelhegjlesheCee). ÙeecegUs DeeheCe Ùee he=LJeerJejerue DeeheuÙee peerJeveeefJe<eÙeer ieebYeerÙee&ves efJeÛeej keâjeÙeuee nJee. heCe osJeeves DeeheCeeme MeeÕele peerJeveeÛes oeve efoues Deens ner iees° ef¡emleeÛÙee veelÙeeves DeeheCe efJeme¤ Mekeâle veener; nesÙe, cejCeesòejner peieCes ÛeeuetÛe jenerue. DeeheuÙee peieCÙeemee"er DeeJeMÙekeâ Demeuesues DeeheCeeme efceUeJes cnCetve osJeeÛeer ØeeLe&vesle ÙeeÛevee keâjCes ns ÙeesiÙe DemeuÙeeÛes mhe°Ûe Deens, cee$e Heâej Lees[s lÙeebÛÙeepeJeU Demeuesues ogmeNÙeebvee osCÙeemee"er leÙeej Demeleele. ÙesLes IÙeeÙeuee nJeb heCe ÅeeÙeuee vekeâes ne GÅeeceheCee Deens Demes DeeheCeeme Jeešle veener keâe! mJeiee&le meJeeËmee"er oÙeeYeeJe Deens DeeefCe pesJne DeeheCe Ùee he=LJeerJej oÙeeke=âlÙes keâjlees lesJne lees DeeheCeeme ueeYelees. keâesefJe[-19 Ûeer ner meeLe he=LJeerJej keâ®Cee oeKeJeCÙeemee"er Skeâ mebOeer Deens. DeejuesmeÛee meble meerPeefjTme oesve ØekeâejÛÙee keâ®CesefJe<eÙeer yeesuelees : he=LJeerJejerue DeeefCe mJeiee&leerue efkebâJee ceeveJeer keâ®Cee DeeefCe owJeer keâ®Cee. ceeveJeer keâ®Cee keâMeer Demeles yejs? leer ieefjyeebÛÙee keâ°ebÛeer oKeue IÙeeÙeuee ueeJeles. owJeer keâ®Cee keâMeer Demeles? leer heehÙeebvee #ecee keâjles. Ùee he=LJeerJejerue DeeheuÙee peerJeveele ceeveJeer keâ®Cee pes DeewoeÙe& oeKeJeles lÙeeÛeer hejleHesâ[ owJeer keâ®Cee DeeheCe DeeheuÙee efhelÙeeÛÙee Iejer peelees lesJne keâjles. peieele ieefjyeebceOÙes osJe Leb[er«emle Je GheeMeer Deens, pes lees mJele:Ûe cnCeeuee : ‘pÙee DeLeea legcner ¢ee ceePÙee keâefve‰ yebOetbhewkeâer Skeâeuee kesâues, lÙeeDeLeea les ceuee kesâues Deens.’ lej osJe mJeiee&letve DeeheuÙeeuee osCÙeele Deevebo ceevelees heCe he=LJeerJej lÙeeuee efceUeJes Demes Jeešles.
 pesJne osJe oslees lesJne Deeheueer mJeerkeâejCÙeeÛeer FÛÚe Demeles; hejbleg pesJne osJe ceeielees lesJne DeeheCe osCÙeeÛes veekeâejlees keâe? pesJne SKeeoe heg®<e Jee Œeer GheeMeer Demeles, lesJne ef¡emleÛe iejpeJeble Demelees. pej legceÛÙee heeheebÛeer nceKeeme #ecee efceUeJeer DeMeer DeeMee legcner Oe¤ve Deenele, lej ieefjyeebÛÙee og:Kekeâ°ebvee keâceer ve uesKeCÙeeÛeer keâeUpeer IÙee. ef¡emle nuueer meJe& ieefjyeeble Yegkesâuee Je leevnsuee Deens; DeeefCe lÙeeuee pes Ùee he=LJeerJej efceUles lÙeeÛeer hejleHesâ[ lees mJeiee&le keâjerue.
 ceePee ØeMve lemee meeOeeÛe Deens : ‘pesJne legcner ØeeLe&vee keâjlee efkebâJee osJeUele Ùeslee, lesJne legcneuee keâeÙe nJeb Demeles, legcner keâMeeÛee MeesOe Iesle Demelee?’ mJeiee&letve keâ®Cee, veJns lej keâeÙe? pesJne iejerye ceeCemeeuee peieCÙeemee"er DeeJeMÙekeâ DeMee keâMeeÛeer iejpe Demeles, pesJne leer / lees meeOÙeeÛe iees°erÛeer ceeieCeer keâjlees, legcner MeeÕele peerJeveeÛeer ceeieCeer keâjlee. iejerye JÙekeäleeruee Åee cnCepes legcner ef¡emleekeâ[tve efceUCÙeemee"er hee$e yeveeue. lÙeeÛes Meyo Sskeâe : ‘‘pes let osCÙeeÛes veekeâejleesme, les leguee nJeb Deens ne efkeâleer GÅeeceheCee! DeeefCe cnCetve pesJne let ÛeÛe&ceOÙes Ùesleesme lesJne legPÙee SsheleerØeceeCes let ieefjyeebmee"er nJee eflelekeâe oeveOece& keâj. pes oÙeeUt les OevÙe, keâejCe lÙeebÛÙeeJej oÙee nesF&ue; #ecee keâje cnCepes legcneuee #ecee kesâueer peeF&ue; Åee, DeeefCe legceÛÙee heojele oeves he[leerue.’’ ner JeÛeves keâesCee ceeveJeer JÙekeäleerÛeer veJnsle, lej Deeheuee ØeYet DeeefCe leejkeâ, ef¡emle ÙeeÛeer Deensle!
 
 DeefOeke=âle – 1
 ceer legcneme keâUefJeCÙeemee"er efueefnlees keâer owJeer Gheemevee Je mee›eâeceWleeÛes efveÙeceve (nesueer meer) Ùee ceneceb[Ueves hejceeÛeeÙeeËÛÙee mhe° mebceleerves ueesjsšesÛÙee efJevebleerceeuesle DeeCeKeer leerve efJeveblÙee Jee{JeuÙee Deensle (peer efJevebleerceeuee DeeheCe hejbhejeielejjerlÙee ef¡emleer peerJeveele Jeehejle Deenesle). Jn@efškeâveves veceto kesâuesuÙee ›eâceevegmeej YeeefJekeâebvee efJeveblÙee DebleYet&le keâjCÙeeme meebieCÙeele Ùesle Deens.
 ‘efŒeÙeebceOÙes OevÙe’ DemeuesuÙee kegâceejer ceefjÙesmee"er peer veeJes Je mebyeesOeves MelekeâevegMelekesâ ef¡emleeMeer mebheke&â meeOeCÙeeÛee Kee$eerhetJe&keâ Je YeeiÙeMeeueer ceeie& cnCetve ef¡emleer Yekeäleerle jeKetve "sJeueer Deensle leer DemebKÙe Deensle. ¢ee keâeUele osKeerue, pees cecelee Je YejJemee Ùeebveer heefjhetCe& Deens, ns osJeeÛÙee ueeskeâebvee KeesueJej peeCeJele Deens. ner YeeJevee DeesUKetve DeeefCe JÙekeäle kesâuesuÙee FÛÚebvee ceeve osTve hejceeÛeeÙe& heeshe øeâeefvmeme ÙeebÛeer FÛÚe Deens keâer ‘ueesjsšesÛeer efJevebleerceeuee’ cnCetve cnšuesuÙee OevÙe kegâceejer ceefjÙesÛÙee efJevebleerceeuesÛÙee jÛevesle 1. oÙesÛes ceeles (oÙee ceelee) 2. DeeMesÛes ceeles (DeeMesÛeer ceelee) DeeefCe 3. efJemLeeefhele PeeuesuÙeebÛes meeblJevee (efJemLeeefheleebÛeer meeblJevee) ner mebyeesOeves DebleYet&le keâjeJeerle.
 mebhetCe& efJevebleerceeuee DeeUJeleevee heefnues mebyeesOeve, ‘oÙesÛes ceeles’ ns ‘ef¡emlemeYesÛes ceeles’ ¢eeÛÙee hee"eshee" DebleYet&le keâjCes, pes 1980 meeueer peenerj keâjCÙeele Deeues hejbleg ceje"erle DebleYet&le Peeues veJnles. ogmejs ‘F&Õejke=âhesÛes ceeles’ (F&Õejke=âhesÛeer ceelee) veblej, DeeefCe eflemejs ‘heehÙeebÛÙee DeeßeÙee’ (heehÙeebÛeer DeeßeÙee) veblej meceeefJe° kesâues peeF&ue.
 šerhe : ueesjsšesÛeer efJevebleerceeuee cnCepes keâeÙe? ueesjsšesÛeer efJevebleerceeuee ns veeJe FšueerÛÙee ueesjsšes ÙesLeerue ceefjÙesÛÙee leerLe&#es$eeJe¤ve he[ues Deens. lesLes les 1531 heemetve Jeehejele DemeuÙeeÛes ceeveues peeles. lÙeeuee heeshe efmekeämeletme heeÛeJes Ùeebveer 1587 meeueer DeefOeke=âlejerlÙee ceevÙelee efoueer. lÙeebveer peenerjjerlÙee JeehejuÙee peeCeeNÙee ceefjÙesÛÙee ogmeNÙee meJe& efJevebleerceeueebJej yeboer DeeCeueer. ueesjsšesÛeer efJevebleerceeuee ner ceevÙelee efceUeuesueer ceefjÙesÛeer SkeâcesJe efJevebleerceeueee Deens. leLeeefhe, ceefjÙesÛÙee ogmeNÙee heg<keâU efJevebleerceeuee neslÙee Je Jeehejele Deensle, heCe Keepeieer Jeehejemee"er vesceuÙee Deensle. leLeekeâefLele ceefjÙesÛeer ØeeLe&veeceeuee ns ÙeemebyebOeerÛes Skeâ mhe° GoenjCe Deens. Deveskeâ MelekeâebÛÙee keâeueeJeOeerle ceefjÙesuee meele veJeerve mebyeesOeves efceUeueer. meble pee@ve hee@ue Ùeebveer 1980 meeueer ‘ef¡emlemeYesÛes ceeles’ DeeefCe 1995 meeueer ‘kegâšgbyeeÛes ceeles’ ner DebleYet&le kesâueer. heeshe øeâeefvmeme Ùeebveer Deelee leerve DeeCeKeer DebleYet&le kesâueer. mebleebÛÙee, ÙesMetÛÙee veeJeeÛÙee, ÙesMetÛÙee ùoÙeeÛÙee, meble peesmesHeâÛÙee (1909), ÙesMetÛÙee Deleer ceesueJeeve jkeäleeÛÙee DeeefCe owJeer oÙesÛÙee DeeCeKeer keâener efJevebleerceeuee ØeÛeefuele Deensle.
 
 
 ceefjÙesÛeer efJevebleerceeuee
 ef¡emleeÛes ceeles: Deecnemee"er efJevebleer keâj
  (¢ee efJevebleerveblej Keeueerue oesve veJeerve efJeveblÙee yeesueeJÙeele)
 ef¡emlemeYesÛes ceeles: Deecnemee"er efJevebleer keâj
  (1980meeueer DebleYet&le kesâuesueer)
 oÙesÛes ceeles: Deecnemee"er efJevebleer keâj
 F&Õejke=âhesÛes ceeles: Deecnemee"er efJevebleer keâj
  (¢ee efJevebleerveblej Keeueerue veJeerve efJevebleer yeesueeJeer)
 DeeMesÛes ceeles: Deecnemee"er efJevebleer keâj
 heehÙeebÛÙee DeeßeÙee: Deecnemee"er efJevebleer keâj
  (¢ee efJevebleerveblej Keeueerue veJeerve efJevebleer yeesueeJeer)
 efJemLeeefhele PeeuesuÙeebÛes meeblJevee: Deecnemee"er efJevebleer keâj
  DeeYeejer!