(ÙesMetÛee Øesef<ele meble Lee@ceme ÙeeÛÙee meCeeefveefceòes – 3 peguew)Dee@iemš 2020


 efJeÕeemet Lee@ceme
  – Heâe. ([e@.) MewueWõ je@ef[^ipe
 
 ÙesMetves Deecnebuee pesJne nekeâ ceejueer, lesJne Deecner DeeheDeeheueer keâeces mees[ueer. keâesCeer ceÛÚerceejerÛes lej keâesCeer pekeâeleoejeÛes Je lÙeeÛÙee ceeies Ûeeuet ueeieuees. lemes heeefnues lej Ûeebieuee hewmee keâceeJele neslees Deecner DeeceÛÙee JÙeJemeeÙeele; heCe ceeve veJnlee. lÙeecegUs Kethe cees"e lÙeeie kesâuÙeeÛee Yeeme keâOeer Peeuee veener. Kejs meebieeÙeÛes cnCepes ØelÙeskeâ peCe DeeheuÙee ùoÙeele efJeMes<e nslet IesTveÛe lÙeeÛÙee ceeies Deeuee neslee. Deecnebuee Jeešues keâer ÙesMet jepee yevesue Je Deecner ceb$eer! DeeceÛÙee GÅeesieecegUs Deecnebuee meceepeele ceeve veJnlee. Deecnebuee Heâkeäle ueeskeâebheg{s ceeve PegkeâJeeÙeÛes ceenerle nesles. ÙesMetcegUs ceeve lee" keâ¤ve Deecnebuee meceepeele ÛeeueeÙeuee efceUsue Je keâener ueeskeâebÛÙee ceevee DeeheuÙeeheg{s Pegkeâleerue DeMeer ceveele DeeMee Je [esàÙeeble mJehve IesTve lÙeeÛÙee ceeies Ûeeuet ueeieuees. nUtnUt lÙeeÛÙee ceeies ÛeeueCÙeeSsJepeer lÙeeÛÙee yeepetuee Ûeeuet ueeieuees. legPÙee yejesyej ceer Deens ns oeKeefJeCÙeemee"er veener; lej legPÙee jepÙeele legPÙee yeepetuee ceePes Deemeve Demeues heeefnpes ¢eeÛeer Dee"JeCe keâ¤ve osCÙeemee"er DeeceÛÙeele mheOee& efvecee&Ce Peeueer.
 Skeâoe lej DeeceÛÙeele JeeoefJeJeeo efvecee&Ce Peeuee keâer, mJeie&jepÙeele cees"e keâesCe? ØelÙeskeâeuee cees"s JneÙeÛes nesles. ceie lees efJeJeeo efcešefJeCÙeemee"er ÙesMetves ueneve yeeUeuee DeeceÛÙeeceOÙes GYes kesâues Je cnCeeuee, ‘‘pees ¢ee yeeUemeejKee heefJe$e lees cees"e.’’ Deecner lej Mejerjeves cees"s neslees; heCe ceveeves veener. mJeie&jepÙeeÛÙee ojJeepeele cees"s Mejerj De[keâle veener lej ueneve Mejerj De[keâles. mJeie&jepÙeeÛee efJejesOeeYeeme Demee keâer cees"Ÿee ceveeÛee De¤bo ojJeepeeletve peeT Mekeâlees; heCe ueneve ceveeÛee ¤bo ojJeepeeletve peeT Mekeâle veener. Skeâoe ceer Demes Sskeâues keâer DeeceÛÙeehewkeâer oesve peCe DeeF&uee IesTve ieg¤ÛÙee GpeJÙee Je [eJÙee yeepetuee Deemeve ceeieCÙeemee"er iesues nesles. lemes heeefnues lej DeeF&Ûes ceve yeeUemee"er vesnceerÛe le[Heâ[les, efleÛes keâener Ûegkeâues veener. heCe ¢ee yeeleceerves cee$e DeeceÛes ceve yesÛewve Peeues. Deemeve DeecneueeosKeerue nJes nesles. Heâkeäle Deecner yeesuele veJnlees. Deemeveemee"er cegueeves yeeheeuee, yeeheeves cegueeuee, YeeJeeves YeeJeeuee peerJes ceejues Deens. ceie Deecner keâmes DeheJeeo "¤ Mekeâlees… DeeceÛÙee ieg¤uee cee$e efmebnemeveeÛee ceesn veJnlee. lÙeeves lej mewleeveeÛee jepee yeveCÙeeÛee ØemleeJe efOekeäkeâejuee neslee.
 Deecner leerve Je<ex Skeâ$e jeefnuees lejerner ÙesMetuee cee$e Deecner DeesUKeues veJnles. keâOeerlejer lees Demee Ûecelkeâej keâjer keâer Deecner Dee§eÙee&le he[le. JesUesJesUer DeeceÛÙee ceveele ØeMve GYee nesF& keâer, ‘‘ne Deens lejer keâesCe?’’ leMeer hes$eeves Skeâoe Iees<eCee kesâueer nesleer, ‘‘let osJeheg$e Deensme.’’ heCe ceenerle veener lÙeeceeies lÙeeÛee efJeÕeeme efkeâleer Â{ neslee. ceuee veener Jeešle hekeäkeäÙee efJeÕeemeeves lÙeeves Iees<eCee kesâueer nesleer. osJeheg$e Deens ¢eeJej pej hekeäkeâe efJeÕeeme neslee lej ceie lÙeeves ÙesMetuee keâe veekeâejues? ‘‘keâeWye[e DeejJeCÙeeDeieesoj cnCepesÛe Gpes[ nesCÙeeDeieesoj DeefJeÕeemeeÛÙee keâeUesKeele let ceuee leerve JesUe veekeâejMeerue’’, ner Iees<eCee ÙesMetves DeieesojÛe kesâueer nesleer. keâejCe ÙesMetuee hes$eeÛÙee [UceUerle efJeÕeemeeÛeer peeCeerJe nesleer. lemes heenlee JesU Deeueer lesJne meieUs heUeues. keâe? ceg"erle leueJeej Oe¤ve peerJe JeeÛeefJeCÙeehes#ee peerJe ceg"erle IesTve heUCes Deecnebuee ÙeesiÙe Jeešues. ieg¤uee leueJeej efyeueketâue hemeble veJnleer. lÙeeves efMekeâefJeues nesles, ‘‘leueJeej ÛeeueJeCeejs leueJeejervesÛe veeMe heeJeleerue.’’ Ùengoeves efJeÕeemeIeele kesâuee; heCe Deecner kegâ"s efJeÕeeme "sJeuee? Deecnermegæe lÙeeÛÙee ceveeJej DeeIeele kesâuee. lees cejCeeletve G"sue Demes Deecnebuee keâOeerner Jeešues veJnles, lemes Demeles lej efŒeÙeeÛeer mee#e JeeÙeHeâU ye[ye[ Jeešueer vemeleer, DecceeTmeÛÙee jmlÙeeJej DeesUKeues Demeles Je ceeioeuesveeuee lees ceeUer Jeešuee vemelee.
 ceuee efMe<Ùeebveer meebefieleues keâer, ‘‘ÙesMet efpeJeble Peeuee Deens Je Deecner lÙeeuee heeefnues Deens.’’ ceuee efJeÕeeme "sJeCes keâ"erCe nesles cnCetve ceer nó Oejuee keâer peesheÙeËle lÙeeÛÙee neleele efKeàÙeeÛes ›eCe heentve lÙeeÛÙeele ceePes yeesš Ieeuele veener Je kegâMeerle ceePee nele Ieeuele veener leesheÙeËle ceer efJeÕeeme OejCeej veener.’’ ceePes keâeÙe Ûegkeâues? ceer keâmee ogmeNÙeebÛÙee yeesueCÙeeJej efJeÕeeme Oe¤? keâyej efjkeâeceer Deens cnCetve lees G"uee Deens ne leke&â ceuee ceevÙe veJnlee. hes$e Je Flej efMe<Ùe cnCeleele cnCetve lees G"uee Deens nsosKeerue ceuee ceevÙe veJnles. ceuee lej ceePÙee [esàÙeebJej megæe efJeÕeeme veJnlee cnCetveÛe ceer mheMe& keâjCÙeeÛee nó Oejuee. lemee ceer yeeueheCeeheemetve nóer veJnlees. heCe MebkeâeKeesj neslees. ceePÙee efJeÕeemeeuee le[e iesuee neslee. ÙesMetÛeer oMee heentve ceePÙee mJehveeÛee Ûegje[e Peeuee neslee. ceePee Dehes#eeYebie Peeuee neslee. ‘Skeâ efoJeme ceeve lee" keâ¤ve Ûeeuesue’ ns mJehve ceer heeefnues nesles. heCe Deelee lÙeeÛee efMe<Ùe cnCetve keâesCeer DeesUKet veÙes cnCetve ceeve Keeueer Ieeuetve ceer meceepeele JeeJe¤ ueeieuees neslees. lÙeeÛÙee keâyejsle ceePeer mJehves, FÛÚe osKeerue hegjuÙee iesuÙee neslÙee.
 heCe Skeâ efoJeme ceer pees[eroejebÛÙee mebieleerle Demeleevee ÙesMet Deeuee. ceePee nó hegje keâjCÙeemee"er. pesJne ceer lÙeeÛÙee kegâMeerle nele Ieeleuee lesJne ceePÙee keâeUpeeuee keâU Deeueer Je ceer Deesj[uees, ‘‘ceePÙee osJee, ceePÙee hejcesÕeje!’’ ceePÙee neleele Yeeuee veJnlee; heCe ceePee neleÛe Yeeuee neslee. mewefvekeâebÛÙee YeeuÙeehes#ee peemle Keesue IeeJe ceePÙee DeefJeÕeemeeves kesâuee cnCetveÛe lees ceuee cnCeeuee, ‘‘DeefJeÕeemeer veener lej efJeÕeemeer yeve.’’ meieUs efMe<Ùe ceePÙeekeâ[s heent ueeieues. lÙeebÛÙee vepejsle ceer veeefmlekeâ neslees. ceer efJeÕeeme "sJeCÙeemee"er DeefJeÕeeme oeKeJeuee. ceuee [UceUlÙee efJeÕeemeele peerJeve peieeÙeÛes veJnles. ceuee hes$eeØeceeCes heeCÙeeJej uešhešle ÛeeueeÙeÛes veJnles. ogmeNÙeebÛÙee ieàÙeeJej leueJeej "sJetve ceuee ceePee ÙesMetJejÛee efJeÕeeme Øekeâš keâjeÙeÛee veJnlee, lej mJele:Ûee ieUe leueJeejerheg{s keâ¤ve ceuee ceePee efJeÕeeme Øekeâš keâjeÙeÛee neslee. ÙesMetuee peerJe IesCeejs efMe<Ùe vekeâes nesles. lej lÙeeÛÙeekeâefjlee peerJe osCeejs efMe<Ùe nJes nesles. cnCetveÛe lÙeeves hes$eeuee leueJeej cÙeeveeceOÙes "sJeCÙeeme meebefieleues. ceuee ieg¤keâefjlee peerJe IesCÙeeSsJepeer ieg¤keâefjlee peerJe osCes ÙeesiÙe Jeešues. ceuee ceePÙee efJeÕeemeeÛee heeÙee cepeyetle keâjeÙeÛee neslee cnCetve ceer DeefJeÕeeme oeKeJeuee.
 Depetvener ueeskeâ ceuee ‘DeefJeÕeemeer Lee@ceme’ (doubting Thomas) cnCetve DeesUKeleele. ceer DeefJeÕeeme oeKeJeuee efJeÕeeme hekeäkeâe keâjCÙeekeâefjlee. efJeÕeemeele Devegceeve veener, lej DevegYeJe cenòJeeÛee Demelees Je ceePee DevegYeJe Deens keâer ÙesMet cejCeeletve G"uee Deens.