yeeÙeyeue DeYÙeemeDee@iemš 2020


 (mlees$eebÛes DeOÙeelce – 55)
  – Heâe. ([e@.) je@yeš& yeer. ef[meespee
 
 Jeuneb[CeeÛee meCe, ceb[heebÛee meCe DeeefCe hesvšskeâe@mšÛee meCe DeMee leerve Jeeef<e&keâ GlmeJeeÛÙee JesUer FœeeSueer ueeskeâ menkegâšbgye, menheefjJeej Ùes¤MeuesceÛÙee cebefojeÛeer leerLe&Ùee$ee keâjerle Je lÙeeJesUer mlees$es 120 les 134 ¢ee 15 mlees$eebÛes he"Ce efkebâJee ieeÙeve keâjerle. lÙeehewkeâer mlees$e 120 les 130 ¢ee mlees$eebJej DeeheCe DeYÙeemehetCe& efÛebleve kesâues. Deelee ¢ee Yeeieele DeeheCe GJe&efjle 4 mlees$eebÛee DeYÙeeme ke⤠Ùee. mlees$e 131 ns hejcesÕejeJejerue YejJeMeeÛes, mlees$e 132 ns cebefoj mecehe&CeeÛÙee mce=leerÛes, mlees$e 133 ns SskeäÙeeÛes Je mlees$e 134 ns efvejesheeÛes mlees$e Deens, lÙeehewkeâer mlees$es 131 Je 133 ner oeJeeroÛÙee veeJeeJej Deensle.
 1) hejcesÕejeÛÙee meeefVeOÙeele (mlees$e 131)
 oeJeeroÛeer DeeOÙeeeflcekeâ ‘heefjhekeäJelee’ ¢ee mlees$eele heeneÙeuee efceUles. Heâejmes Meyo veenerle, HeâejMee Øeeflecee veenerle, cees"cees"Ÿee iees°er veenerle lejerner kesâJeU hejcesÕejeÛÙee meeefVeOÙeele jenCes oeJeerouee megjef#ele Je efveOee&mle DemeuÙeemeejKes Jeešles. hejcesÕejeÛÙee Iejele efÛejkeâeue jenCÙeeÛeer lÙeeÛeer peer FÛÚe nesleer leer Deelee ØelÙeskeâ YekeäleeÛÙee peerJeveele hetCe& nesle DemeuÙeeÛes efometve Ùesles. oeJeeroÛeer ØeeLe&vee Deelee YekeäleeÛeer ØeeLe&vee yeveuesueer Deens.
 De) oeJeeroÛeer veceü Je=òeer (131:1) : ieefJe&‰ ceve DeeefCe Gvceòe °er ns IeceW[heCeeÛes Je DenbkeâejeÛes Øeleerkeâ nesÙe. ceeveJeeuee hejcesÕejeves mJele:ÛÙee ØeeflecesØeceeCes GlheVe kesâuesues DemeuÙeeves Skeâe ceeCemeeves ogmeNÙee ceeCemeeuee keâceer efkebâJee legÛÚ uesKeCes ÙeesiÙe veJns. hejcesÕejeÛÙee meeefVeOÙeele Demeleevee ceeCemeeuee mJele:Ûeer hele-Øeefle‰e mecepet ueeieles. lÙeecegUs oeJeero veceüJe=òeer OeejCe keâjlees Je hejcesÕejeÛÙee meeefVeOÙeele efveOee&mle yevelees. meble Deiemleerve cnCeleele, ‘‘ieJee&cegUs osJeotleebÛes ¤heeblej mewleeveele Peeues; hejbleg veceülescegUs ceeCemeebÛes osJeotleebceOÙes ¤heeblej nesT Mekeâles.’’
 ye)oeJeeroÛeer heefjhekeäJelee (131:2) : ‘otOe legšuesues yeeuekeâ’ ner Øeeflecee Jeehe¤ve oeJeeroves Deeheueer DeeOÙeeeflcekeâ heefjhekeäJelee metefÛele kesâuesueer Deens. otOe efheCeejs DeYe&keâ hetCe&heCes DeeF&Jej efJemebyetve Demeles. otOe efheCes LeebyeuÙeeveblejner les MeebleheCes ceelesÛÙee JeWiesle efJemeeJeles. les ogOeemee"er Deelee j[le veener efkebâJee kegâjketâj keâjerle veener. oeJeeromegæe Deelee Deeheueer meJe& efYemle hejcesÕejeJej šeketâve efveOee&mle yeveuesuee Deens.
 keâ) oeJeeroÛeer DeeMee (131:3) : ÙeeDeeOeerÛÙee mlees$eele hejcesÕejekeâ[tve efceUCeeNÙee leejCeeefJe<eÙeerÛeer DeeMee JÙekeäle keâjCÙeele Deeuesueer Deens lej Deelee veceüJe=òeer DeeefCe heefjhekeäJelee ¢eebÛÙee efceßeCeeletve leÙeej Peeuesueer YejJemee¤heer DeeMee oeJeero JÙekeäle keâjlees. lÙeeuee DeeuesuÙee hejcesÕejeÛÙee DevegYeJeecegUs lees mebhetCe& FœeeSueuee hejcesÕejeÛeer DeeMee OejeÙeuee meebielees.
 2) cebefoj mecehe&CeeÛes mlees$e (mlees$e 132)
 15 DeejesnCe mlees$eeleerue ns meJeeËle cees"s mlees$e Demetve lÙeeleerue JeÛeves 8 les 10 ner 2 Fefleneme 6:41-42 ceOÙes osCÙeele DeeuesuÙee MeueceesveÛÙee ØeeLe&vesMeer megmebiele Deensle. ner ØeeLe&vee Meueceesve jepeeves Deeheues cebefoj mecehe&Ce keâjleevee hejcesÕejekeâ[s kesâuesueer nesleer. lÙeecegUs meoj mlees$e lÙee IešvesÛeer mce=leer peheCÙeemee"er ojJe<eea cnšues efkebâJee ieeF&ue peeF&. Deelee Yekeäle ns mlees$e ieeTve hejcesÕejeves oeJeerouee efouesuÙee JeÛeveeÛeer Dee"JeCe keâjlees. meoj mlees$eele YekeäleieCeebÛeer ØeeLe&vee Je hejcesÕejeves efouesues Gòej ¢eebÛeer meebie[ IeeueCÙeele Deeuesueer Deens.
 De) YeòeâiebCeeÛeer ØeeLe&vee (132:1-10) : ¢ee Yeeieele mlees$ekeâej FœeeSueÛÙee Jeleerves hejcesÕejekeâ[s ØeeLe&vee keâjlees. oeJeeroves Ghemeuesues keâ° DeeefCe lÙeeves Jeeefnuesueer MeheLe ¢eebÛeer hejcesÕejeves Dee"JeCe keâjeJeer Demes lees efJeveefJelees. hejcesÕejemee"er efveJeememLeeve (cebefoj) yeebOeeJes Demes oeJeeroÛÙee ceveele nesles. lÙeemee"er lÙeeves ‘keâjejeÛee keâesMe’ Ùes¤Meuesceuee DeeCeuesuee neslee. osJeemee"er cebefoj leÙeej nesle veener leesheÙeËle oeJeero DemJemLe neslee. hejcesÕejeÛee GuuesKe lees ‘ÙeekeâesyeÛee meceLe& osJe’ Demee keâjlees. lÙeeves Ùeekeâesyeuee lÙeeÛÙee mebkeâšeletve mees[efJeuesues nesles (Glheòeer 35:1-3). hejbleg lÙeeÛeyejesyej FœeeSueer ueeskeâebveemegæe meeneÙÙe kesâues nesles.
 ‘‘SøeâeLeele Deecner keâesMeeefJe<eÙeer Sskeâues, lees JewjeCe ØeosMeele Deecneuee meehe[uee’’ ¢ee JeÛeveele oeJeeroves keâjejeÛee keâesMe Ùes®Meuesceuee DeeCeCÙeehetJeea lees efkeâÙee&Le-Ùeejerce ÙesLes neslee (1 Meceg. 7:1-2) lÙeeÛee GuuesKe keâjCÙeele Deeuesuee Deens. lees Leešeceešele pes®Meuesceuee DeeCeleevee Ùeepekeâ keâmes efJeMes<e hees<eeKeeves efJeYetef<ele nesles Je Yekeäle keâmes Deeveboeves yenesMe Peeues nesles lÙeeÛes mcejCe mlees$ekeâej keâjlees. JeÛeve 10 Je 11 ceOÙes oeJeeroÛee GuuesKe keâ¤ve mlees$ekeâej hejcesÕejekeâ[s ØeeLe&vee keâjlees.
 ye) hejcesÕejeves efouesues Gòej (132:11-18) : hejcesÕejemee"er oie[-OeeW[Ÿeebveer jÛeuesues efveJeememLeeve GYeejCÙeeÛee oeJeeroÛee ceveesoÙe neslee; hejbleg hejcesÕejeÛÙee ceveele DeeCeKeer cees"e Goeòe Øekeâuhe Deekeâej Iesle neslee. Skeâerkeâ[s oeJeeroÛÙee heesšÛes HeâU Meueceesve ¢eeuee hejcesÕej cebefoj GYeejCeerÛÙeeÛe keâeÙee&mee"er efveJe[Ceej neslee (132:11-12) lej ogmejerkeâ[s lees efmeÙeesve ns lÙeeÛes efveJeememLeeve cnCetve hemeble keâjCeej neslee (132:13-18). ¢ee oesvner Ùeespevee lÙeeves ØeeLe&vesÛÙee GòejeoeKeue FLes Øekeâš kesâuÙee Deensle ¢eeÛes Yekeäle mcejCe keâjlees. lÙeecegUs efceUeuesues Yeeweflekeâ Je DeeOÙeeeflcekeâ DeeMeerJee&o, oeJeeroÛÙee jepeemeveeÛeer efmLejlee DeeefCe Me$etbÛee efJeveeMe DeeefCe oeJeeroJebMeeleerue jepeebÛes JewYeJeMeeueer YeefJeleJÙe ¢eebÛee GuuesKe lÙeeceOÙes keâjCÙeele Deeuesuee Deens.
 3) yebOeg-YeefieveeRÛes SskeäÙe (mlees$e 133)
 ns mlees$e oeJeero jepeeves jÛeuesues Deens Demes ceeveues peeles. mebhetCe& kegâšgbye Ùes®MeuesceÛÙee leerLe&Ùee$esuee peeÙeÛes DeeefCe cebefojele ØeeLe&vesceOÙes menYeeieer JneÙeÛes les heentve Yekeäleeuee ieefnJe¤ve Ùesles. yebOeg-YeefieveeRceOeerue les SskeäÙe heentve lÙeeuee oesve megboj Øeeflecee megÛeleele. ef¡emlemeYesceOÙes ¢ee mlees$eeÛee DeLe& ef¡emlemeYee DeeefCe heefJe$e Deelcee ¢eebÛÙeeleerue mebyebOe mhe° keâjCÙeemee"er ueeJeCÙeele Ùeslees.
 De) heefJe$e DeelcÙee"eÙeer veJepeerJeve (133:1) : peerJeveele heg<keâUMee iees°er ceveesjce efkebâJee megKekeâejer Jeešleele; hejbleg lÙee ÛeebieuÙee DemeleerueÛe Demes veener (Goe. heehe) Ùee Gueš, keâener iees°er ÛeebieuÙee Demeleele; hejbleg lÙee megKekeâejer DemeleerueÛe Demes veener (Goe. Deew<eOe). yebOeg-YeefieveeRceOeerue SskeäÙe cee$e Ûeebieuesmegæe Demeles DeeefCe ceveesjceosKeerue Demeles. Ùeesneve 3 vegmeej DeelcÙeeves veJee pevce PeeuesuÙee yebOegYeefieveeRceOeerue SskeäÙeosKeerue DemesÛe Demeles.
 ye) heefJe$e DeelcÙeeÛee DeefYe<eskeâ (133:2-3) : yebOegYeefieveeRceOeerue SskeäÙe mhe° keâjCÙeemee"er oesve Øeeflecee JeehejCÙeele DeeuesuÙee Deensle. DenjesveeÛÙee [eskeäÙeeJe¤ve JeenCeejs ceewuÙeJeeve lesue DeeefCe nceexve heJe&leeJe¤ve JeenCeejs oJeefyebot! Denjesve ne Ùeepekeâ neslee. lÙeeÛÙee [eskeäÙeeJejerue lesueeÛee DeefYe<eskeâ ns heeefJe$ÙeeÛes Øeleerkeâ nesles. les lesue lÙeeÛÙee oe{erJe¤ve DeesIeUle nesles. oe{er ns lÙeeÛÙee heefjhekeäJelesÛes Øeleerkeâ nesÙe. les yengceesue lesue heej lÙeeÛÙee JeœeeÛÙee keâe"eheÙeËle DeesIeUle nesles. lÙeeÛÙee JeŒeeJej FœeeSueÛÙee yeeje JebMeebÛeer veeJes efueefnuesueer nesleer. ¢eeÛee DeLe& heefJe$e DeelcÙeeÛee DeefYe<eskeâ meJe& JebMeeleerue MesJešÛÙee ceeCemeeheÙeËle heesnesÛele neslee. ogmeNÙee Øeleerkeâele 9300 Hetâš GbÛeerÛÙee nceexve heJe&leeJej he[Ceejs oefnJej (obJe) Jeenele Jeenele DeJeIÙee 500 Hetâš GbÛeerÛÙee efmeÙeesve heJe&leeJej ÙesTve heesnesÛele Demes. les ØemeVelesÛes Øeleerkeâ Deens. heefJe$e DeelcÙeeÛee DeefYe<eskeâ heeefJe$Ùe Je ØemeVelee ¢eeÉejs ef¡emlemeYesleerue SskeäÙe efškeâJeerle Demelees.
 4) efvejesheeÛes mlees$e (mlees$e 134)
 DeejesnCe mlees$eebleerue ns MesJešÛes mlees$e Deens. mlees$e 117 veblej meJee&le Úesšs mlees$e cnCetve lÙeeÛeer KÙeeleer Deens. Ùes®MeuesceÛeer Ùee$ee mebheefJeCÙeeDeeOeer MesJešÛÙee efoJeMeer YeuÙee henešs YekeäleieCe ns mlees$e cnCetve cebefojeletve yeensj he[le. keâejCe lÙeebvee otjJej peeÙeÛes Demeles. lÙeeJesUer lÙeebvee cebefojeleerue Ùeepekeâ Øeele:keâeUÛeer ØeeLe&vee keâjleevee efomele. les heentve YekeäleebÛee kebâ" oeštve ÙesF&. les lÙeebvee ØeeLe&vesmee"er efJevebleer keâjerle. Ùeepekeâ lÙeebvee hejleerÛÙee ØeJeemeemee"er DeeMeerJee&o osle.
 De) ØeeLe&vesmee"er DeeJeenve (134:1-2) : cebefojeleerue mesJekeâebÛes ØecegKe keâece cnCepes hejcesÕejeuee OevÙeJeeo osCes nesÙe. les je$ebefoJeme DeeUerheeUerves cebefojele osJeeÛee peÙeIees<e keâjerle. heefJe$emLeeveekeâ[s JeUtve les Deeheues yeent GbÛe keâjerle DeeefCe hejcesÕejeÛes mleJeve keâjerle. Deelee cebefojeletve yeensj he[leevee Yekeäle lÙeebÛÙeekeâ[s DeMee mleJevehetJe&keâ ØeeLe&vesmee"er DeeJeenve keâjleele.
 ye) hejleerÛÙee ØeJeemeemee"er DeeMeerJee&o (134:3) : Yekeäleebveer kesâuesuÙee DeeJeenveeves Øeeslmeeefnle nesTve Ùeepekeâ lÙeebvee hejleerÛÙee ØeJeemeemee"er DeeMeerJee&o osleele. ne DeeMeerJee&o cnCepes ieCevee 6:22-26 ceOeerue DeeMeerJee&oeÛes ueIeg¤he Deens. lees Lesš DeekeâeMe DeeefCe he=LJeer ¢eebÛee efvecee&lee hejcesÕej ¢eeÛÙeekeâ[tve efceUle Deens. cnCepes leer kesâJeU MegYesÛÚe veener. efMeJeeÙe ne DeeMeerJee&o efmeÙeesvesletve efouee peele Deens lees kesâJeU lesJe{Ÿee Yekeäle peveebmee"er vemetve meJeeËmee"er veJes FœeeSue DemeuesuÙee ef¡emlemeYesleerue ØelÙeskeâebmee"er Deens.