keâesjesveeÛÙee leCeeJeeuee Je JeeoUeuee meeceesjs peeleevee…Dee@iemš 2020


  – Heâe. ([e@.) he@efš^keâ ef[meespee
 
 keâesjesveeves peieeÛÙee ØelÙeskeâ keâeveekeâesheNÙeeuee IeeÙeeU kesâuesues Deens. DeeleeheÙeËle (03 Dee@iemš 2020) meeNÙee peieeleerue keâesjesvee«emle ueeskeâebÛeer mebKÙee 1,80,95,335 Jej iesueer Demetve lÙeehewkeâer 6,90,020 cejCe heeJeues Deensle. YeejleeceOÙes 17,50,723 ueeskeâebvee keâesjesveeÛeer yeeOee Peeueer Demetve 11,45,629 ®iCe yejs Peeues Deensle Je 37,363 ®iCe ce=lÙet heeJeues Deensle.
 Øemlegle uesKeeceOÙes ceer keâesjesveeÛÙee mebkeâšeJej leeefòJekeâ, ceeveefmekeâ Je DeeOÙeeeflcekeâ Âef°keâesveeletve ceveve keâjCeej Demetve keâesjesveecegUs ueeskeâebÛÙee ceveele leCeeJe Je JeeoUs efvecee&Ce nesCÙeeÛeer keâejCes Je lÙeeJej GheeÙe ¢eebÛee Tneheesn keâjCÙeeÛee ØeÙelve keâjCeej Deens.
 keâesjesveecegUs ueeskeâebÛÙee ceveele leCeeJe Je JeeoUs efvecee&Ce nesCÙeeÛeer keâejCes :-
 1) mJele:ÛÙee ce=lÙetÛeer Yeerleer.
 2) Deeheues kegâšgbyeerÙe, veeleeJeeF&keâ, efce$e-cewef$eCeer Je Flej peJeUÛÙee JÙekeäleeRÛÙee ce=lÙetÛeer Yeerleer.
 3) keâesjesveeyeeefOele nesCÙeeÛeer Je lÙeecegUs efJeueieerkeâjCe nesCÙeeÛeer Yeerleer.
 4) veeskeâjer peeCÙeeÛeer Yeerleer.
 5) keâesjesveeÛÙee YeerleercegUs otj DemeuesuÙee kegâšgbyeerÙeebvee, veelesJeeF&keâebvee Je efce$e-cewef$eCeeRvee YesšeÙeuee ve efceUCes.
 6) Deeheueer Mew#eefCekeâ Gefö°s Dehegjer jenCÙeeÛeer Yeerleer.
 7) efJeceeveeves, iee[erves efkebâJee Flej Jeenveebveer ØeJeeme keâjCÙeeÛeer Yeerleer.
 8) DeeheuÙee peerJevemeeLeerkeâ[tve efkebâJee kegâšgbyeerÙeebkeâ[tve keâesjesveeÛeer ueeieCe nesCÙeeÛeer Yeerleer.
 9) DeeheuÙeecegUs Deeheuee peerJevemeeLeer efkebâJee kegâšgbyeerÙe Ùeebvee ueeieCe nesCÙeeÛeer Yeerleer.
 10) DeeheuÙee Oecee&ÛÙee Oeeefce&keâ Gheemevesle meeceerue JneÙeuee ve efceUCes.
 11) keâesjesveeefMeJeeÙe Flej iebYeerj Deepeejemee"er oJeeKeevÙeele ÙeesiÙeJesUer ÙeesiÙe les GheÛeej ve efceUCÙeeÛeer Yeerleer.
 12) cewoeveer KesU, meeJe&peefvekeâ peeiesle – Goe. yeeiesceOÙes efHeâjeÙeuee peeCes, mecegõefkeâveejer peeCes, efÛe$ehešie=ns, veešŸeie=ns ¢eebmeejKÙee ef"keâeCeer peeCÙeeheemetve JebefÛele nesCes.
 13) keâceerle keâceer ueeskeâebÛÙee GheefmLeleerle Deeheues ueive ueeJeeÙeuee ueeieCes lemesÛe Deeheues kegâšgbyeerÙe, veelesJeeF&keâ Je efce$ecewef$eCeer ¢eebÛÙee ueiveeuee keâceerle keâceer ueeskeâebÛÙee GheefmLeleerle npej jeneÙeuee ueeieCes.
 14) otj jenle DemeuesuÙee DeeheuÙee kegâšgbyeerÙeebÛÙee efkebâJee keâesjesveecegUs ce=le PeeuesuÙee veelesJeeF&keâ, efce$e-cewef$eCeer ¢eebÛÙee DeblÙeefJeOeermee"er npej jeneÙeuee ve efceUCes.
 15) DeeheCeebme pej keâesjesveecegUs ce=lÙet Deeuee lej DeeheuÙee DeblÙeefJeOeermee"er peemle ueeskeâ ÙesT MekeâCeej veenerle ¢eeÛeer Yeerleer.
 16) iebYeerj Deepeejer DemeuesuÙee ueeskeâebvee oJeeKeevÙeele Keesueer efceUCeej veener efkebâJee ÙeesiÙeJesUer [eÙeuesefmeme efceUCeej veener. keâejCe oeJeeKeevÙeeleerue Deveskeâ KeesuÙee keâesjesveeyeeefOele ®iCeebveer JÙeeheuesuÙee Deensle ¢eeÛeer Yeerleer.
 17) oJeeKeevÙeele iesuÙeeJej efkebâJee SKeeÅee [e@keäšjebvee YesšeÙeuee iesuÙeeJej keâesjesveeÛeer yeeOee nesF&ue ¢eeÛeer Yeerleer.
 18) Iejeyeensj he[uÙeeme keâesjesveeÛeer yeeOee nesF&ue ¢ee Yeerleerheesšer Iejeyeensj he[CÙeeheemetve JebefÛele jeneÙeuee ueeieCes.
 19) keâesjesveeÛeer yeeOee PeeuÙeeJej oJeeKeevÙeele Yejleer PeeuÙeeJej pes Yejcemee" yeerue Deekeâejues peeles les keâmes YejeÙeÛes ¢eeÛeer efÛeblee.
 keâesjesveeme mekeâejelcekeâ Øeeflemeeo
 pej keâesjesveeheemetve GodYeJeCeeNÙee JeeoUebvee Je leCeeJeeuee ÙeesiÙe lees mekeâejelcekeâ Øeeflemeeo efouee veener lej SKeeoer JÙekeäleer keâeÙe&#ecelee ieceeJetve yemeles; nUtnUt Yeerleer Je og:KeeÛÙee peeàÙeele iegjHeâšt ueeieles Je MesJešer og:Keo ceve:efmLeleerheÙeËle heesnesÛeles Je lÙee JÙekeäleerÛÙee ceveele DeelcenlÙesÛes efJeÛeejner ÙesT ueeieCÙeeÛeer MekeäÙelee efvecee&Ce nesles. keâesjesveeme mekeâejelcekeâ Øeeflemeeo cnCetve ceuee heg{erue leeefòJekeâ, ceeveefmekeâ Je DeeOÙeeeflcekeâ GheeÙe megÛeJeeJesmes Jeešleele.
 1) osJeeJejÛee hetCe& efJeÕeeme Je osJeeuee hetCe&heCes MejCe peeCes.
 keâesjesveeheemetve GodYeJeCeeNÙee JeeoUebvee Je leCeeJeeuee meeceesjs peeCÙeeÛes Skeâ ØeYeeJeer meeOeve cnCepes osJeeJej hetCe& efJeÕeeme "sJetve lÙeeuee hetCe&heCes MejCe peeCes nesÙe. pej osJeeves keâesjesveeuee peieeJej nuuee keâjCÙeeme mebceleer efoueer Demesue lej lÙeeceeies osJeeÛeer ceeveJepeeleerÛÙee keâuÙeeCeemee"er keâenerlejer Ùeespevee Demeueer heeefnpes ne efJeÕeeme "sJeCes iejpesÛes Deens. hejcesÕej mJele:ÛÙee ceewpe-cepesmee"er ceeveJepeeleeruee neueDehes°e menve keâjeÙeuee ueeJele vemelees. keâesjesveeÛee ØeeogYee&Je pemee peieeÛÙee keâeveekeâesheNÙeeble hemejle Deens Je lees Deveskeâebvee yeeefOele keâjle Deens lemee ueeskeâebveer keâesjesveeÛÙee ¢ee mebkeâšeceeieerue osJeeÛeer Ùeespevee keâeÙe Deens les mecepetve IesCÙeeÛee ØeÙelve keâjeÙeuee nJee. ¢ee mebkeâšeÛÙee ceeOÙeceeletve osJe peieeleerue ØelÙeskeâ JÙekeäleeruee Je meceepeeuee keâenerlejer mebosMe osle Deens. osJe ceeCemeeuee DeeheuÙee JewÙeefkeälekeâ Je meeceeefpekeâ DeeOÙeeeflcekeâlesmebyebOeer Je DeeheuÙee kegâšgbyeerÙeebyejesyejÛÙee Je Flej JÙekeäleeRyejesyejÛÙee veelesmebyebOeeefJe<eÙeer keâeÙe meebiele Deens ÙeeJej DeeheCe MeebleefÛeòeeves Je ØeeLe&vesÛÙee JeeleeJejCeele efJeÛeej keâjeÙeuee nJee. DeeheuÙee peerJeveeÛÙee efJeefJeOe DebieeefJe<eÙeer cnCepes Deeheuee efJeÕeeme, Deeheueer DeeOÙeeeflcekeâlee, FlejebyejesyejÛes Deeheues veelesmebyebOe, DeeefLe&keâ mebheòeerefJe<eÙeerÛes Deeheues efveCe&Ùe lemesÛe peerJeveeÛÙee Flej #es$eemebyebOeeleerue Deeheues efJeÛeej Je efveCe&Ùe ¢eeefJe<eÙeer hejcesÕej DeeheCeebme iebYeerj efJeÛeej Je ceveve keâjeÙeuee ØeJe=òe keâjerle Deens. Jejerue iees°eRmebyebOeer ceveve kesâuÙeecegUs DeeheuÙee peerJeveeÛeer iee[er ÙeesiÙe ceeiee&ves Ûeeueueer Deens keâer veener ¢eeÛeer MeneefveMee DeeheCe ke⤠Mekeâlees. DeMee Øekeâejs DeeheCeebme keâesjesveeÛÙee uee@keâ[eTvecegUs efceUeuesuÙee ceeskeâàÙee JesUsÛee Jeehej kesâuÙeecegUs DeeheCeebme DeeheuÙeemee"er Demeuesueer osJeeÛeer Ùeespevee mecepesue Je DeeheCe DeeheuÙee peerJeveele ÙeesiÙe lees yeoue keâjCÙeeÛÙee Øeef›eâÙesuee Ûeeuevee osT Meketâ.
 2) osJeeyejesyej ØeeLe&vesle JesU IeeueefJeCes.
 osJeeÛeer DeeheuÙeemee"er Demeuesueer Ùeespevee mJeerkeâejCes Je osJeeÛÙee FÛÚsØeceeCes peerJeve peieCes ner meesheer iees° vemeles. peer JÙekeäleer ØeeLe&vesceOÙes osJeeMeer Skeâ¤he Peeuesueer Demeles DeMeerÛe JÙekeäleer osJeeÛeer FÛÚe mecepetve lÙeeØeceeCes Deeheues peerJeve Ie[Jet Mekeâles. lÙeecegUs DeeheCe ØeeLe&vesle Je ØeeLe&vesÉejs osJeeyejesyej Ieefve‰ mebyebOe efvecee&Ce keâjeÙeuee nJee. DeeheuÙee OekeâeOekeâerÛÙee peerJeveeceOÙes DeeheCeebme ØeeLe&vesmee"er JesU keâe{Ces pe[ peele Demeles. hejbleg ne uee@keâ[eTveÛee keâeU DeheCeebme ØeeLe&vee keâjCÙeeÛeer megJeCe&mebOeer GheueyOe keâ¤ve osle Deens. ØeeLe&vee keâjCes cnCepes kesâJeU osJeepeJeU keâener ceeieCes veJns; ns ØelÙeskeâeves mecepetve IÙeeÙeuee nJes. pejer DeeheuÙee iejpee Je efJeveblÙee efJeÕeemeeves osJeeheg{s "sJeCes ne ØeeLe&vesÛee Skeâ cenòJeeÛee Yeeie Demeuee lejerner osJeekeâ[s keâenerlejer ceeieCes cnCepesÛe ØeeLe&vee Deens Demes veener. ØeeLe&vee keâjCes cnCepes osJeeÛÙee menJeemeele jenCes Je osJeeyejesyej Skeâ nesCes. DeeheCe pesJne DeeheuÙee Kethe peJeUÛÙee ceeCemeeyejesyej Demelees lesJne DeeheCeebme MeyoebÛeer iejpe ueeiele veener lej hejmhejebÛÙee peJeU DemeCes nsÛe cenòJeeÛes Demeles lemesÛe ØeeLe&vesmebyebOeer Deens. osJeeMeer peJeUerkeâ meeOeuÙeeveblej MeyoebÛeer iejpe ueeiele vemeles. DeeheCe hejcesÕejeÛÙee DeefmlelJeele Deenesle ¢eeceOÙesÛe DeeheCeeme le=hleerÛee DevegYeJe Ùesle Demelees. efpeLes legcneuee MeebleheCes yemelee ÙesF&ue Je efpeLes legceÛeer Skeâe«elee Yebie heeJeCeej veener DeMeer peeiee MeesOee Je osJeeÛÙee DeefmlelJeeÛee DevegYeJe IÙeeÙeuee meg®Jeele keâje. Skeâlej legcner MeebleheCes osJeeÛÙee menJeemeele JesU IeeueJee efkebâJee lÙee #eCeer legceÛÙee ceveele keâeÙe ÛeeueuebÙe, legceÛÙee ceveele keâesCeles efJeÛeej Je YeeJevee GodYeJele Deensle efkebâJee lÙee keâeUele legcneuee keâesCelÙee DevegYeJeebletve meeceesjs peeÙeuee ueeiele Deens les osJeeuee meebiee. lÙeeJesUer legcner legceÛÙee iejpee Je efJeveblÙee osJeemeceesj ceeb[t Mekeâlee; hejbleg peemleerle peemle JesU osJeeMeer mebJeeo meeOeCÙeele Je osJeeyejesyej Skeâ nesCÙeemee"er osCes cenòJeeÛes Deens. DeMee Øekeâejs ØeeLe&vesle Je ØeeLe&vesÉejs pej DeeheCe osJeeMeer Skeâ nesCÙeeÛeer meJeÙe ueeJetve Iesleueer lej DeeheuÙee peerJeveele Deeceguee«e yeoue Ie[tve ÙesF&ue. DeeheCe Skeâ DeeieUsJesieUs Demes mebheVe peerJeve peiet Meketâ Je DeeheCeebme osJeeÛeer DeeheuÙeemee"er Demeuesueer Ùeespevee mecepeCÙeeme, leer mJeerkeâejCÙeeme Je lÙeeØeceeCes Deeheues peerJeve peieCÙeeme MekeäÙe nesTve peeF&ue.
 3) DeeheuÙee ceeveJeer veÕejlesÛee mJeerkeâej.
 DeeheCee meJeeËme ce=lÙetÛeer Yeerleer Jeešles. efpelekesâ Je<ex DeeheCeeme peielee ÙesF&ue eflelekeâer Je<ex DeeheCe peieeJeb Demeb DeeheCee meJeeËme Jeešle Demeles. ce=lÙetuee otj "sJeCÙeemee"er pes pes keâener DeeJeMÙekeâ Deens les les keâjCÙeeÛeer ceeCemeeÛeer leÙeejer Demeles. DeeheCe Skeâ efoJeme cejCeej Deenesle ns DeeheCeeme "eTkeâ Demeles lejer DeeheCe DeeheuÙee ce=lÙetÛeer MekeäÙelee mJeerkeâejeÙeuee leÙeej vemelees. DeheJeeoeves DeMeener keâener JÙekeäleer meehe[leele keâer pÙeebvee ogo&ce Demee Deepeej Deens; pÙeebvee lÙeebÛÙee Jesovee menve nesle veener, pÙeebvee DeeheCe ¢ee Deepeejeletve keâOeerÛe yejs nesCeej veenerle Demes Jeešle Demeles lÙee JÙekeäleeRvee ueJekeâj cejCe ÙeeJes Demes Jeešle Demeles Je les leMeer FÛÚener Øekeâš keâjle Demeleele. hejbleg yengleskeâ ueeskeâebvee DeeheuÙee cejCeeÛÙee MekeäÙelesÛee efJeÛeej keâjeÙeuee DeeJe[le veener. Deelee keâesjesveecegUs ce=lÙet DeeheuÙee oejeMeer ÙesTve "sheuee Deens. DeeheuÙeehewkeâer kegâCeeueener ceie DeeheCe le®Ce Demet keâer JeÙemkeâj Demet; DeMekeäle Demet keâer meMekeäle Demet, DeeheCeebme keâesjesveeÛeer yeeOee nesT Mekeâles Je Øemebieer DeeheCeeme ce=lÙetner ÙesT Mekeâlees. lÙeecegUs meenefpekeâÛe pesJne DeeheuÙee ceveele keâesjesveeyeeefOele nesTve Deeheuee ce=lÙet nesCÙeeÛeer keâuhevee Ùesles lesJne Deeheues ceve leCeeJeeKeeueer Ùesles Je Kethe Yeerleer Jeešt ueeieles. pej DeeheCe Deeheueer ceeveJeer veÕejlee mJeerkeâejueer Je keâOeerlejer DeeheCeeme ce=lÙetuee meeceesjs peeJes ueeieCeejÛe Deens ner JemlegefmLeleer Debieerkeâejueer lej keâesjesveecegUs DeeheCeeme ce=lÙet ÙesF&ue ner Yeerleer keâceer nesCÙeeme ceole nesF&ue. ns peie Je ns peerJeve ns Deeheues DeveblekeâeUÛes JemeeflemLeeve veener Je "jeJeerkeâ keâeUeveblej Deeheues peerJeve mebheCeejÛe Deens. lÙeecegUs oerIe&keâeUeÛÙee peerJeveeÛeer Dehes#ee Je lÙeemee"er ØeÙelve keâjerle Demeleevee DeeheCe Deeheues peerJeve megjef#ele jeneJes cnCetve osJeekeâ[s ØeeLe&vee ke⤠Ùee Je DeeheuÙee veÕejlesÛee mJeerkeâej keâ¤ve ceeveefmekeâ, YeeJeefvekeâ Je DeeOÙeeeflcekeâ °Ÿee DeeheuÙee peerJeveeÛÙee Debeflece #eCeeÛee mJeerkeâej keâjCÙeeÛeer, ceie lees #eCe keâOeerner ÙesJees leÙeejer ke⤠Ùee.
 DeMee ØekeâejÛÙee ceeveefmekeâlescegUs DeeheCeeme DeeheuÙee peerJeveeÛÙee ef#eeflepeeJej keâesjesveeÛes keâeUskegâó {ie ieesUe Peeuesues Demeleeveener MeebleerÛes Je mebheVelesÛes peerJeve peielee ÙesF&ue.
 4) keâesjesveeÛÙee mebmeiee&heemetve otj jenCÙeemee"er nJeer leer keâeUpeer IesCes.
 DeeheuÙee veÕejlesÛee mJeerkeâej keâjCes ¢eeÛee DeLe& keâesjesveeheg{s mebhetCe& MejCeeieleer helkeâ¤ve keâenerner Peeues efkebâJee kesâues lejerner Skeâ efoJeme keâesjesveeÛeer yeeOee nesTve DeeheCeeme ce=lÙet ÙesCeej Deens Demee efJeÛeej keâjCes veJns. JewÅekeâerÙe MeeŒeeves keâesjesveeheemetve Deeheues mebj#eCe keâjCÙeemee"er keâener GheeÙe megÛeefJeues Deensle. les pej DeeheCe keâešskeâesjheCes Debceueele DeeCeues lej DeeheCe keâesjesveeuee DeeheuÙeeheemetve Ûeej nele otj "sJet Mekeâlees. yeensj peeleevee ceemkeâ Ieeuetve Deeheues leeW[ Je veekeâ Peeketâve "sJeCes, meeyeCeeves Deeheues nele 18 les 20 meskebâoeheÙeËle JeejbJeej OegCes, Deeheues leeW[, veekeâ Je [esUs ¢eebvee nele ve ueeJeCes, efMebkeâleevee leeW[eJej ¤ceeue efkebâJee efšMÙet heshej JeehejCes Je veblej lees PeekeâCe DemeuesuÙee keâÛejehesšerceOÙes šekeâCes, yeens¤ve DeeuÙeeveblej keâhe[s Je Deeheues Debie ÙeesiÙe Øekeâejs OegJetve IesCes ns GheeÙe keâ¤ve DeeheCe keâesjesveeheemetve Deeheues mebj#eCe ke⤠Mekeâlees. lÙeeÛeØeceeCes melele Flejebheemetve oesve ceeršj otj jenCÙeeÛee meeceeefpekeâ ogjeJÙeeÛee efveÙece melele heeUeÙeuee nJee. DeeheuÙeeuee keâesjesveeÛeer yeeOee Peeueer lejerner pej Deeheueer jesieØeeflekeâejMekeäleer cepeyetle Demesue lej DeeheCe keâesjesveeJej ceele ke⤠Mekeâlees. lÙeecegUs [e@keäšjebÛÙee meuuÙeeves jesieØeeflekeâej Mekeäleer Jee{JeCÙeemee"er ÙeesiÙe leer Deew<eOes IÙeeÙeuee nJeerle. ÙeesiÙe lees Deenej, JÙeeÙeece, Ùeesiee, ÙeesiÙe ØeceeCeele Peeshe Jeiewjs GheeÙeebveerner DeeheCe Deeheueer jesieØeeflekeâejMekeäleer Jee{Jet Mekeâlees.
 5) Deeheues kegâšgbyeerÙe, veelesJeeF&keâ Je efce$e-cewef$eCeer ¢eebÛÙeeyejesyejÛÙee veelesmebyebOeebvee GpeeUe osCes.
 Flekeâer Je<ex DeeheCe Flekesâ keâeceele JÙe«e neslees keâer DeeheCeeme Deeheuee peerJevemeeLeer, kegâšgbyeerÙe, veelesJeeF&keâ, efce$ecewef$eCeer Je Flejebmee"er JesU oslee Ùesle veJnlee. uee@keâ[eTvecegUs DeeheCeeme Yejhetj ceeskeâUe JesU efceUeuesuee Deens lÙeecegUs DeeheCe Deveskeâ cenòJehetCe& Je HeâueoeÙeer keâeÙex ke⤠Mekeâle Deenesle. Deveskeâebveer ¢ee ceeskeâàÙee JesUsceOÙes DeeheuÙee Deieoer peJeU Demetvener pÙeebÛÙeemee"er DeeheCe JesU efouee veJnlee les Deeheues kegâšgbye Je otj Demeuesues , keâener ogjeJeuesues Deeheues veelesJeeF&keâ, efce$ecewef$eCeer Je FlejebyejesyejÛes efJejue Peeuesues veelesmebyebOe Â{ keâjCÙeele ÙeMe efceUeuesues Deens. ns ogjeJeuesues veelesmebyebOe hegvne pegUues iesuÙeecegUs Je lÙee JÙekeäleerMeer mebJeeo meeOeuÙeecegUs DeveskeâebÛeer ceves ØemeVe Peeueer Deensle. DeMee Øekeâejs DeeheuÙee efvekeâšÛÙee JÙekeäleeRMeer ØesceeÛes veelesmebyebOe hegvne efvecee&Ce keâjCÙeeÛee mebosMeÛe peCetkeâener keâesjesvee DeeheCeebme osle Deens Demes Jeešles. keâesjesveeÛee leCeeJe Je Yeerleer ve° keâjCÙeemee"er Øesce Je megjef#elelee ¢ee oesve {eueer DelÙeble cenòJeeÛÙee Deensle. hejbleg Demes ns veelesmebyebOe peesheemeleevee DeeheuÙee efvekeâšÛÙee JÙekeäleeRheemetve otj jenCÙeeÛee efveÙece DeeheCeeme heeUeÙeuee nJeeÛe. DeeheCe ceesyeeF&ue Je FbšjvesšceeHe&âlener lÙeebÛÙee mebhekeâe&le jent Mekeâlees.
 6) veJeerve iees°er efMekeâCes
 uee@keâ[eTvecegUs pees Yejhetj ceeskeâUe JesU efceUle Deens lÙee JesUele keâeÙe keâjeÙeÛes ne ØeMve Deveskeâebvee he[uesuee Demelees. ojjespeÛÙee "juesuÙee keâeceeveblej pees JesU efMeuuekeâ jenelees lÙeeceOÙes Deveskeâ iees°er DeeheCeebme keâjlee Ùesleerue. DeeheCe veJeerve Yee<ee efMeketâ Mekeâlees, pesJeCeeÛes DeeleeheÙeËle keâOeer ve kesâuesues Demes veJes heoeLe& keâjeÙeuee efMeketâ Mekeâlees, SKeeos JeeÅe efMeketâ Mekeâlees, hegmlekesâ JeeÛet Mekeâlees, efueKeeCe ke⤠Mekeâlees, veJeerve efce$e-cewef$eCeer pees[t Mekeâlees, DeeheuÙee peerJeveeÛee Skesâ keâeUer DeefJeYeepÙe Yeeie yeveuesues heCe Deelee efJemce=leerÛÙee mecegõele ueghle heeJeuesuÙee DeeheuÙee efØeÙe JÙekeäleeRMeer hegvne mebheke&â meeOeCÙeeÛee ØeÙelve keâjCes, DeMee ØekeâejÛÙee Deveskeâ mekeâejelcekeâ iees°er DeeheCe ¢ee uee@keâ[eTveÛÙee ceeskeâàÙee JesUele efveef<›eâÙe jenCÙeeSsJepeer ke⤠Mekeâlees. kebâšeUJeeCes peerJeve ns efveef<›eâÙelee, DeeUme, Jepeveele Jee{, efveõeveeMe Je og:Keo ceve:efmLeleeruee pevce osle Demeles. lÙeecegUs DeepeheemetveÛe legceÛee JesU keâener HeâueoeÙeer Je veeefJevÙehetCe& DeMee iees°er keâjCÙeeceOÙes JÙeeflele keâjeÙeuee meg®Jeele keâje.
 7) iejpeJebleebvee ceoleerÛee nele osCes.
 DeeheuÙee megKeJemlet peerJeveeletve Je Ûeej efYebleerceOeuÙee DeelcekeWâefõle peerJeveeletve yeensj he[tve iejerye, YegkesâuÙee Je yeskeâej, efvejeOeej PeeuesuÙee ueeskeâebÛÙee efyekeâš heefjefmLeleerÛeer peeCeerJe keâ¤ve IesCÙeeÛeer ner JesU Deens, ns ØelÙeskeâeves mecepetve IÙeeJes. Deepe Deveskeâ ueeskeâebÛÙee veeskeâNÙee iesuesuÙee Deensle, Deveskeâebvee jespeÛeer Yeekeâj efceUefJeCÙeemee"er keâener meeOeve Gjuesues veener. mejkeâej MekeäÙe eflelekesâ ØeÙelve keâ¤ve DeMee ueeskeâebvee ceole keâjCÙeeÛee ØeÙelve keâjerle Deens. mejkeâejÛÙee neleele nele Ieeuetve Deveskeâ efyeiej mejkeâejer mebmLee, keâener jepekeâerÙe he#eeÛes heoeefOekeâejer Je meYeemeo, Oece&oeÙeer mebmLee Je keâener JÙekeäleer OeevÙeJeešhe, DeeefLe&keâ meeneÙÙe Je Flej ceolekeâeÙe& keâjerle Deensle. DeeheCener DeMee heefJe$e keâeÙee&le mJele: menYeeieer nesTve efkebâJee ¢ee keâeÙee&mee"er DeeefLe&keâ menkeâeÙe& keâ¤ve ceole ke⤠Mekeâlee. Demes kesâuÙeeves legcneuee Kethe OevÙe Jeešsue Je pÙee meceepeeves legcneuee legceÛÙee pevceeheemetve DeeleeheÙeËle pes keâener efoues Deens Je legcneuee DeepeÛÙee legceÛÙee megjef#ele peerJeveeheÙeËle heesnesÛeJesues Deens lÙee meceepeeÛes $e+Ce keâener ØeceeCeele keâe nesF&vee, heCe les Hesâ[uÙeeÛes meceeOeeve efceUt Mekesâue.
 8) keâesjesvee DeeheuÙee yejesyej keâener keâeUlejer jenerue ner JemlegefmLeleer mJeerkeâejCes.
 keâesjesvee DeeheuÙeeuee mees[tve ueJekeâjÛe peeCÙeeÛeer efÛevns efomele veener. lees DeeheuÙee mebieleeruee keâener ceefnves efkebâJee Je<ex jent Mekeâlees. keâoeefÛele pÙeeØeceeCes efš.yeer., S[dme Je Flej Deveskeâ Deepeej DeeheuÙee yejesyej Deveskeâ Je<ex efšketâve Deensle, lÙeeÛeØeceeCes keâesjesveener DeeheuÙeeyejesyej Deveskeâ Je<ex jent Mekeâlees. DeeheCe DeeleeheÙeËle Deveskeâ meeLeeRJej Je jesieebJej Deew<eOes Je uemeer MeesOetve lÙee jesieebyejesyej peieeÙeuee efMekeâuesuees Deenesle. lÙeebÛÙee peieele DemeCÙeecegUs DeeheuÙee owvebefove peerJeveele efJeMes<e keâener Heâjkeâ he[uesuee DeeheCeebme peeCeJeuesuee veener. lÙeeÛeØekeâejs keâesjesvee DeeheuÙee mebieleeruee jenerue Je DeeheCe ÙeesiÙe leer Keyejoejer IesTve Je uemeerkeâjCe keâ¤ve DeeefCe pej keâe keâesjesveeÛeer yeeOee PeeueerÛe lej ÙeesiÙe les Deew<eOeheeCeer IesTve lÙeeÛÙeeyejesyej Skeâ$e jeneÙeuee efMeketâ.
 9) YeefJe<Ùeele pes keâener Jee{tve "sJeuebÙe les mJeerkeâejCÙeeÛeer leÙeejer
 ceeveJeer peerJeveeÛÙee Feflenemeele pÙee Deveskeâ meeLeeRveer Je jesieebveer ceeveJepeeleeruee IesjuebÙe lÙeehewkeâer keâesjesvee Skeâ Deens. keâesjesvee ne keâener heefnueeÛe efJe<eeCet veener keâer pÙeeves ceeveJepeeleerJej nuuee kesâueeÙe Je lees MesJešÛeener veener. peieeves Demes Deveskeâ efJe<eeCet Je jesie heeefnues Deensle; lÙeehewkeâer keâeneRJej ceele kesâuesueer Deens, lej keâener efJe<eeCet Je jesieeyejesyej jeneÙeuee efMekeâuesues Deens. lÙeehewkeâer keâener meeLeeRcegUs ØeÛeb[ ØeceeCeele ceveg<Ùeneveer Je efJeòeneveer nesleevee peieeves DevegYeJeuesueer Deens. øeâevmeceOeerue ceemexueerleuee huesie 1720 meeueer meg¤ Peeuee Je lees 1722 heÙeËle efškeâuee. lÙeeceOÙes SketâCe 100,000 ueeskeâ ce=lÙegcegKeer he[ues. keâe@uejeÛee heefnuee ceeveJepeeleerJejerue nuuee 1817 heemetve 1824 heÙeËle nesle jeefnuee. lees keâuekeâòÙeeuee meg¤ nesTve Deveskeâ osMeele hemejuee Je lÙeeves peJeUpeJeU Jeerme ueeKe ueeskeâebÛee yeUer Iesleuee. mhe@efveMeceOÙes 1918 meeueer HeäuÙet meg¤ nesTve 1919 heÙeËle hebOeje ceefnves jeefnuee Je lÙee JesUÛÙee peieeÛÙee ueeskeâmebKÙesÛÙee Skeâ le=efleÙeebMe cnCepes peJeUpeJeU 50 keâesšer ueeskeâebvee lÙeeÛeer yeeOee Peeueer. Deieoer veefpekeâÛÙee keâeUele DeeheCe S[dme ¢ee meeLeerÛee keânj DevegYeJeuesuee Deens. DeeleeheÙeËle keâesjesveecegUs peieYej ce=lÙet heeJeuesuÙee ueeskeâebÛeer mebKÙee Jej GuuesefKeuesuÙee meeLeeRcegUs yeUer iesuesuÙee ueeskeâebÛÙee mebKÙesÛÙee leguevesves Deuhe Deens. heg{s keâeÙe nesCeej Deens les osJeeueeÛe "eTkeâ.
 YeefJe<ÙeeÛeer oesjer DeeheuÙee neleele veener Deens. YeefJe<Ùeele pes keâener Jee{tve "sJeuebÙe lÙeeÛee mJeerkeâej keâjCÙeeme DeeheCe melele leÙeej DemeeÙeuee nJes. Skeâe #eCeele Deeheues peerJeve yeouet Mekeâles. Skeâ lej DeeheCe ÙeMeeÛÙee Je DeeveboeÛÙee efMeKejeJej efJejepeceeve nesT Meketâ efkebâJee efvejeMee, og:Ke Je DeheÙeMeeÛÙee Keesue ielexle Hesâkeâues peeT Mekeâlees. DeeheCe keâOeer keâuheveener kesâueer vemesue DeMee iees°er DeeheuÙee peerJeveele DeÛeevekeâ Ie[t Mekeâleele. lÙeecegUs DeeheCe DeeheuÙee YeefJe<Ùeemee"er Ùeespevee DeeKele Demeleevee pes keâener DeeheuÙeeheg{s ÙesF&ue les mJeerkeâejCÙeeÛeer Deeheueer meleleÛeer leÙeejer DemeeÙeuee nJeer. kegâCeerlejer cnšuesues Deens, ‘‘DeeheCe DeeheuÙee YeefJe<Ùeemee"er Flej Ùeespevee DeeKele Demeleevee DeeheCeeme pÙee DevegYeJeebvee meeceesjs peeJes ueeieles lÙeeuee peerJeve Demes cnCeleele.’’ efkeâleer Kejs Deens ns! DeeheCe DeeheCeebme osJeeÛÙee neleele meesheJetve ØeeLe&vee ke⤠Ùee, ‘‘ns hejcesÕeje, ceer ceePes peerJeve legPÙee neleele meesheJele Deens. ceePÙeemee"er legPeer peer Ùeespevee Deens leer hetCe& nesT os. legPÙee FÛÚsØeceeCes ceePes peerJeve Ie[JeCÙeeme ceer leÙeej Deens!’’
 DeMee ØekeâejÛeer ceeveefmekeâlee Je osJeeJejÛee hetCe& efJeÕeeme DeeheCeeme keâesjesveeÛes JeeoU Deepetyeepetuee IeeWieeJele Demeleeveemegæe leCeeJecegkeäle Je HeâueoeÙeer peerJeve peieCÙeeme meeneÙÙe ke⤠Mekesâue.