mebheeokeâerÙeDee@iemš 2020


 
 keâesjesvee mebkeâš Je osJe
 
 mebhetCe& ceeveJepeeleeruee keâesjesvee ceneceejerves iesues keâener ceefnves Jes{ues Deens. keâesCeerÛe Ùee peerJeIesCÙee ceneYeÙebkeâj mebkeâšeheemetve cegkeäle veener. Ùee meJe&mJeer JesieàÙee DeMee Deepeejeuee leeW[ osCÙeemee"er peieYej ceeCemes efoJemeje$e ue{le Deensle. lejerner npeejeWÛÙee mebKÙesves ojjespe ceeCemes cejle Deensle. cejCe mJemle Peeues Deens DemeeÛe keâenermee Øekeâej Deens. ceeCetme pevceuÙeeJej lÙeeuee peieCÙeeÛeer FÛÚe Demeles. Ùee peieCÙeeÛÙee FÛÚsJejÛe keâesjesvee efJe<eeCetÛeer ner meeLe efveIe=&Ce nuuee keâjerle Deens. lÙeecegUs meJe&$e YeÙekeâejer heefjefmLeleer efvecee&Ce Peeueer Deens. ceeCetme Skeâše DemeuÙeeJej lÙeeuee DeefOekeâ Yeerleer Jeešles. Ùee keâesjesveeÛÙee mebkeâškeâeUele ceeCetme Skeâše he[uee Deens keâe? SkeâšeÛe ue{le Deens keâe? pÙee osJeeJej ceePeer ßeæe Deens lees Ùee ue{Ÿeele keâes"s Deens? Skeâ meßeæ ceeCetme cnCetve ceuee ne ØeMve he[uee Deens. meieàÙee peieeuee efÛeblesle šekeâCeeNÙee heefjefmLeleerle osJeeÛes DeefmlelJe Øekeâ<ee&ves peeCeJele veener. ÙeeÛee DeLe& osJeeuee DeeheuÙeeJejerue mebkeâšeyeöue keâeUpeer Jeešle veener DemeeÛe Deens keâe? ceer legcneuee DeefmlelJe efoues. Deelee legcner legceÛes heene. legceÛee ceeie& MeesOee DemesÛe osJeeuee cnCeeÙeÛes Deens keâe? ceeCemeeÛes keâener yejsJeeF&š Peeues lej lÙeeÛes osJeeuee keâenerÛe megKe-og:Ke vemesue Demes ceeveeJes keâe? ceie osJe Je ceeCetme ÙeebÛÙeeceOeerue veeles keâesCeles Deens, keâeÙe Deens? lees kesâJeU efvecee&lee Deens, leejCeeje veener keâe? Deeheueer MesJešheÙeËle keâeUpeer IesCÙeeÛeer peyeeyeoejer lees Iesle veener DemesÛe mecepeeJes keâe? Demes Skeâ vee Deveskeâ ØeMve DeeheCeeme he[t Mekeâleele. megowJeeves Deeheueer ef¡emleer ßeæe DeeheuÙeeuee he[le DemeuesuÙee Ùee ØeMveebÛes Gòej osCÙeeme meceLe& Deens. meble hee@ue cnCelees, ‘‘Deecner ›egâmeeJej efKeUuesuee ef¡emle Ieesef<ele keâjlees; ne ÙengÅeebme De[KeUCe Je nsuuesCÙeeme cetKe&heCee Demee Deens Keje, hejbleg heeÛeejCe PeeuesuÙee Ùengoer Je nsuuesCeer DeMee oesIeebmee"er osJeeÛes meeceLÙe& Je osJeeÛes MeneCeheCe Deens’’ (1keâefjbLe 1:23-24). keâesjesveekeâeUele osJe keâes"s Deens Ùee ØeMveeÛes Gòej ›egâmeeJej efKeUuesuÙee ef¡emleele o[uesues Deens.
 ›egâmeeJej efKeUuesuee ef¡emle ne osJeeÛes meJe& peieeJejerue mee#eeled Øesce Deens. DeeheCe pesJne ›egâmeeJej šebieuesuee ÙesMet heenlees lesJne DeeheCeeme ØeLece keâeÙe peeCeJeles? lÙeeÛÙee Deme¢e Jesovee keâer lÙee JesoveebÉejs Øekeâš nesle Demeuesues lÙeeÛes Deheefjefcele Øesce? Jesovee kesâJeU ceeOÙece Deensle. Øesce ns Gefö° Deens, meeNÙee leejCeeÛÙee FeflenemeeÛee meejebMe Deens. Deelee lÙeeÛÙee Deueerkeâ[s Je heueerkeâ[s keâenerÛe veener. osJeeÛÙee ceeveJepeeleerJejerue ØescekeâLesÛee MesJeš ÙesMetÛÙee keâeueJejer [eWiejeJejerue cejCeeves Peeuee. ceeCemeemee"er osJe keâesCe Deens ns ÙesMetÛÙee ›egâmeeJejerue cejCeeletve Øekeâš Peeues. osJeemee"er ceeCetme keâesCe Deens, lÙeeÛÙeemee"er ceeCemeeÛes peie keâesCe Deens, ceeCetme pÙee me=°erle jenelees leer me=°er lÙeeÛÙeemee"er keâesCe Deens ÙeeefJe<eÙeer mJele: osJeeves kesâuesues ùoÙeõeJekeâ Je keâ®CeeceÙe Yee<Ùe cnCepes ef¡emleeÛes keâeueJejer heJe&leeJejerue cejCe. les Yee<Ùe cetkeâ Yee<Ùe nesles. osJe lÙeeÛÙee heg$eeÛÙee cejCeeÉejs peieeMeer yeesueuee neslee. lÙeeÛes yeesueCes [eWyeeNÙeeÛee KesU heeneCÙeemee"er ieoea keâjCeeNÙeebvee keâUCeej veener efkebâJee ceeveJeer yegæerÛee [ebieesje efhešCeeNÙee SKeeÅee yegefæJeeÅeeuee mecepeCeej veener efkebâJee ceeveJeer JÙeJenejeÛee uesKeepeesKee ceeb[CeeNÙee SKeeÅee DeLe&MeeŒe%eeueener keâUCeej veener. osJeeves lÙeeÛÙee heg$eeÛÙee cejCeeÉejs peieeMeer kesâuesuee mebJeeo mecepeCÙeemee"er nJes Deens heefJe$e DeelcÙeeves Øesefjle kesâuesues ceve. ‘‘mJeeYeeefJekeâ Je=òeerÛee ceeCetme osJeeÛÙee DeelcÙeeÛÙee iees°er mJeerkeâeefjle veener, keâejCe lÙee lÙeeuee cetKe&heCeeÛÙee Jeešleele DeeefCe lÙeeuee lÙee mecepet MekeâCeej veenerle, keâejCe lÙeebÛeer heejKe DeelcÙeeÛÙee Éejs nesles’’ (1 keâefjbLe 2:14). keâesjesveekeâeUele osJeeuee ceeveJepeeleeryeöue keâeUpeer Jeešles keâe ÙeeÛes Gòej osJeheg$eeves peieemee"er efouesuÙee Deelceyeefueoeveeletve kesâJneÛe osTve "sJeues Deens. ÙesMetÛÙee Ùee Deelceyeefueoeveeves pees keâener mebosMe efouee Deens lees peieeves peeCetve IÙeeÙeuee nJee.
 osJeeves peieeJej Flekesâ Øesce kesâues keâer lÙeeves lÙeeÛee Skegâuelee heg$e peieeuee efouee. pÙee peieeJej osJeeves Øesce kesâues les ns peie keâmes Deens yejs? pesLes ØesceeÛÙee veÅee Deesmeb[tve Jeenele Deensle, Skeâ ceeCetme ogmeNÙee ceeCemeeuee Deieoer ùoÙeeMeer keâJešeUtve Ieslees Deens Je Øesceeves mJele:ÛÙee leeW[eleuee Ieeme YejJelees Deens, pesLes legPes les legPesÛe Je ceePes lesner legPesÛe Demee mebJeeo SskeâeÙeuee efceUlees Demes ns peie Deens keâe? peieele ueeskeâ efkeâleer iegCÙeeieesefJeboeves SkeâceskeâebMeer Jeeiele Deensle ns osJeeves heeefnues Je lees njKetve iesuee Je ceieÛe lÙeeves peieeJej Øesce kesâues keâe? pÙee peieele ueeKees efve<heehe ueeskeâebvee ceejCeejs efnšuej Je mš@efuevemeejKes ›etâjkeâceea efvecee&Ce Peeues, pÙee peieele HeâeUCeerÛÙee keâeUele heeefkeâmleeve-Yeejle mejnöerJej ueeKeeWvee "ej keâ¤ve keâewÙee&Ûeer heefjmeercee iee"Ceejs nesTve iesues, pÙee peieele iegpejelesle ieesOeÇeØekeâjCeer Je cegbyeF&le yeeyejer ceefMeoerÛÙee GodOJeme Øemebieer efve<heehe pevelesÛeer nlÙee keâjCeejs vejeOece pevceeme Deeues lÙee Ùee peieeJej osJeeves Øesce kesâues Deens. lÙeeÛes ns Øesce Flekesâ cees"s nesles keâer lÙee Øesceeheesšer lÙeeves lÙeeÛee Skegâuelee heg$e Ùee peieeuee efouee. ÙeeÛee DeLe& osJeeves Ùee peieeleerue meJe& ceeveJeer og°heCee DeeheuÙee keâJesle Iesleuee. me=°erleerue meJe& peeÛekeâ Je OeeskeâeoeÙekeâ iees°er lÙeeves DeeheuÙee heesšele IesleuÙee. lÙeeÛÙee ØesceeÛÙee heefjIeele meeceeJetve IesCÙeeÛes lÙeeves keâenerÛe yeekeâer "sJeues veener, ceie les efkeâleerner JeeF&š Demees. ceie keâesjesveemeejKee og° efJe<eeCet osJeeÛÙee ØesceeÛÙee heefjIeeletve keâmee yejs megšsue? osJeeÛÙee ØesceeÛee DeeJeekeâe Flekeâe cees"e Deens Je les Flekesâ jnmÙeceÙe Deens keâer les Øesce keâeÙe ke⤠Mekesâue, keâesCelÙee Lejeuee peeT Mekesâue ns mecepeCes ceeveJeer keâuheveeMekeäleerÛÙee heueerkeâ[Ûes Deens. osJeeÛÙee ØesceeÛes Deekeâueve nesle veener cnCetve osJeeuee Ùee keâesjesveekeâeUele ueeskeâebÛeer keâeUpeer Jeešles keâe ÙeemeejKes ØeMve he[t ueeieleele.
 ns peie DeypeeJeOeer Je<eeËÛes Deens. DeepeJej me=°erle Je Ùee peieele ceeCetme DeJelejuÙeeJej ceeveJeer peerJeveele DemebKÙe Guee{eueer PeeuÙee. Ùee meJe& Guee{eueeRÛes efveÙeb$eCe osJe keâjerle Deeuesuee Deens. osJeeÛÙee efveÙeb$eCeeyeensj keâenerÛe Ie[le veener. DeepeÛeer keâesjesvee heefjefmLeleerner lÙeeÛÙee mebhetCe& efveÙeb$eCeele Deens. osJe Ùee heefjefmLeleerÛeer lÙeeÛÙee Ùeespevesvegmeej neleeUCeer keâjerle Deens. Deepe ueeKeeWveer keâesjesveeyeeefOele ueeskeâ cegkeäle heeJeues Deensle. ef¡emleeÛes DeejesiÙeoeÙeer meeceLÙe& npeejes [e@keäšme&, heefjÛeeefjkeâe, Je mejkeâejer DeefOekeâejer ÙeebÛÙee ceeOÙeceeletve peieele keâeÙe&Meerue Deens. ceeveJeer ØeÙelve Je owJeer mheMe& DeMeer ner meebie[ Deens. osJe efomele veener cnCetve lees keâener keâjerle veener efkebâJee lÙeeuee keâeUpeer Jeešle veener Demes keâmes cnCelee ÙesF&ue? osJe ef¡emleele ceeCetme Peeuee. ef¡emleeves lÙeeÛÙee cejCeeDeeOeer efkeâlÙeskeâ Deepeej«emleebvee jesiecegkeäle kesâues. lÙeeÛe ef¡emleeÛes ›egâmeeJej GÛÛeebkeâ iee"uesues Øesce lÙeeÛÙee meJe& meeceLÙee&efveMeer Ùee keâesjesveekeâeUele peieYej keâeÙe&jle Deens. ef¡emleeÛes ns DeejesiÙeoeÙeer meeceLÙe& ceeveJeer ØeÙelveebvee yeU hegjJeerle Deens. heCe pes keâesjesvee efJe<eeCetuee yeUer he[leele lÙeebÛes keâeÙe? lÙeebÛÙeemee"er osJeeÛes meeceLÙe& keâeÙe&jle veener keâe ne ØeMve Deens. nesÙe. osJe lÙeebÛÙeemee"erner Deens. osJe meJeeËÛeer keâeUpeer Ieslees. osJeeÛeer ØesceeÛeer Ùeespevee Flekeâer cees"er Deens keâer leer meJeeËÛes keâuÙeeCe heeneles. pes ogozJeeves ce=lÙegcegKeer he[leele lÙeebÛÙeemee"er meeJe&keâeefuekeâ peerJeve Deens. les cejleele cnCepes keâeÙeceÛes ve° nesleele Demes veener. ÙesMet peerJeve Je hegve®lLeeve Deens. lÙeeÛÙee peerJeveele Je hegve®lLeeveele lees meJeeËvee menYeeieer keâ¤ve Ieslees. MesJešer DeeheCe meJe&Ûe ueeskeâ MeeÕele peerJeveeÛÙee JeešsJejÛes ØeJeemeer Deenesle. meeJe&keâeefuekeâ peerJeve ns meJeeËÛesÛe Debeflece OÙesÙe Deens. cnCetve DeeheCe peieuees Jee cesuees lejer osJeeÛesÛe Deenesle ns meble hee@ue cnCelees lesÛe Kejs.
 keâesjesvee ceneceejerÛÙee mebkeâšeÛeer osJeeuee keâeUpeer lej DeensÛe heCe lÙeenerhes#ee efkeâleerlejer DeefOekeâ iebYeerj iees°erÛeer osJeeuee keâeUpeer Jeešles Je leer iees° cnCepes ceeCemeeble veerefleceòee Je DeOÙeelce ÙeebÛee DeYeeJe. keâesjesvee mebkeâšele keâener ueeskeâ DeeheuÙeeleerue ÛeebiegueheCeeÛes Gòece oMe&ve Ie[efJele Deensle. heCe nlÙee, ÛeesNÙee, uetš ner ÛeeuetÛe Deens. ceeCetme yeouele veener, lÙeeÛes vetleveerkeâjCe nesle veener ÙeeefJe<eÙeer osJeeuee efÛeblee Jeešles. ef¡emleeÛÙee cejCeeletve osJeeves Ùee peieeJej ØesceeÛee Je<ee&Je kesâuee. heCe ceeCetme osJeeÛÙee Ùee ke=âleeruee Øeeflemeeo osle veener. lÙeecegUs peie yeouele veener, veJeerve nesle veener. osJe efJeefJeOe IešveebÉejs ceeCemeebMeer mebJeeo meeOelees. ns keâesjesvee mebkeâšosKeerue ceeCemeeMeer yeesueCÙeemee"er osJe ceeOÙece cnCetve Jeehejle Deens. heCe ceeCetme keâeve osTve osJeeÛes Sskeâle Deens keâe? keâener efoJemeebhetJeea Skeâ GÅeesieheleer uee@keâ[eTveÛÙee HeâeÙeÅeeefJe<eÙeer yeesuele nesles. les cnCeeues, ‘‘Ùee uee@keâ[eTvecegUs ceuee Deelcehejer#eCe keâjCÙeeÛeer mebOeer efceUeueer.’’ lÙeebÛes ns cnCeCes yejesyej Deens. heCe DeeheCeeme heg{s efJeÛeejlee ÙesF&ue. ns Deelcehejer#eCe vescekesâ keâMeemee"er? Deelcehejer#eCeeletve yeoue ns Gefö° DemeeÙeuee nJes. meoj GÅeesieheleerves Deelcehejer#eCe keâ¤ve mJele:uee efJeÛeejeÙeuee nJes keâer keâejKeevÙeemebyebOeer les pes efveCe&Ùe Iesleele les lÙeebÛÙee keâeceieejebÛÙee, meceepeeÛÙee efnleeÛes Demeleele keâe? meeJe&peefvekeâ keâuÙeeCe (Common good) meeOeCes ne nslet lÙeebÛÙee efveCe&Ùeebceeies Demelees keâe? keâer mJele:mee"er DeefOekeâeefOekeâ hewmee keâceeJeCes ne mJeeLeea efJeÛeej Demelees? Deelcehejer#eCeeletve DeeheCe efoJemeWefoJeme DeefOekeâ veweflekeâ Je DeeOÙeeeflcekeâ keâmes yevet Je DeeheuÙeele efve:mJeeLeea Je=òeer keâMeer yeeCesue ne efJeÛeej Peeuee heeefnpes.
 DeeheCee meJeeËvee keâesjesvee mebkeâšeheemetve cegkeäleer nJeer Deens. heCe kesâJeU keâesjesvee efJe<eeCetheemetveÛe veener; lej meJeeËieerCe cegkeäleer DeeheCeeme efceUeJeer DeMeer osJeeÛeer FÛÚe Deens. Ùee meJeeËieerCe cegkeäleeryeeyele osJe Je ceeCetme ÙeebÛÙeele mebJeeo JneÙeuee nJee. osJeeuee ceeveJepeeleerheemetve keâeÙe nJes Deens ns ceeCemeeves mecepetve IÙeeÙeuee nJes. ef¡emleeÛÙee ›egâmeeJejerue cejCeeÉejs osJeeves DeefKeue ceeveJepeeleermeceesj cejsheÙeËle Øesce keâjCÙeeÛes pes DeeJneve "sJeues Deens les mJeerkeâejeÙeuee ceeCetme leÙeej Deens keâe ne Keje ØeMve Deens. veenerlej keâesjesveecegkeäle PeeuÙeeJej hetJeeaØeceeCes osJeefJejesOeer, ceeCetmeefJejesOeer peerJeve›eâce peieCÙeeme ceeCetme ceeskeâUe nesF&ue. ceie FeflenemeeÛeer heeves Jee{leerue heCe lÙeeÛe lÙee jkeäleheeleeÛÙee jkeälejbefpele pegvÙee Iešvee ØelÙeskeâ veJeerve heeveeJej veJeerve mJe¤heele efueefnuÙee peeleerue. osJeeÛÙee Ùeespevesvegmeej ceeCemeeves veJee Fefleneme Ie[JeeJee DeMeer osJeeÛeer FÛÚe Deens. ceeCetme Je osJe ÙeebÛÙeele pesJne mebJeeo nesF&ue, ceeCetme pesJne osJeemeejKee efJeÛeej keâjerue, osJeeÛes ceeCemeeefJe<eÙeerÛes cevemegyes / Ùeespevee ceeCemeeÛes cevemegyes / Ùeespevee yeveleerue lesJne ceeveJeer peiejnešerÛeer JeešÛeeue megjUerleheCes Ûeeuet nesF&ue.