efÛebleefvekeâeDee@iemš 2020


 
 KegMeKeyej
 – cee@efvmeefveDej keâesefjÙee
 
 iesuÙee heeÛe-mene ceefnvÙeeble peer peer Keyej Ùesles, leer Demeles OeekeâOegkeâerÛeer. efJeJebÛevesÛeer. ùoÙeeÛee "eskeâe ÛegkeâefJeCeejer. ÙesCeeNÙee Ùee meeNÙee vekeâejeLeea KeyejeRle ceneje°^eleerue ef¡emleer meceepeekeâ[s Skeâ KegMeKeyej Ùesle Deens – cees"er DeeMeeoeÙeer DeMeer leer Keyej. leer Keyej Ùesle Deens Lesš ceneje°^ Meemeveekeâ[tve. DeMee ØekeâejÛeer ner KegMeKeyej yengOee ef¡emleer meceepeele heefnuÙeeboeÛe Ùesle DemeeJeer. efJeMes<e cnCepes, leer Keyej Deeueer Deens ceneje°^eleerue ef¡emleer meceepeeves keâesCelÙeener ØekeâejÛeer ceeieCeer ve keâjlee. Deieoer Devehesef#eleheCes. lÙee Keyejerceeies keâesCeleerner Mele& veener. keâesCelÙeener ØekeâejÛeer Mele& ve "sJelee DeMee ØekeâejÛeer Keyej Meemeveekeâ[tve yengOee Ùesle veener. KejesKejer leer KegMeKeyej Deens. ef¡emleer Oecee&Ûeer, ef¡emleer mebmke=âleerÛeer DeJeIÙee ceneje°^euee DeesUKe JneJeer cnCetve ceneje°^ Meemeveeves ‘ceje"er ef¡emleer efJeÕekeâesMe’ leÙeej keâjCÙeeÛee Øekeâuhe mees[uee Deens. DeeheuÙee kegâCeeÛÙee OÙeeveerceveer vemeleevee ne Øekeâuhe DeeheuÙeemeceesj Deeuee Deens.
 ceneje°^ MeemeveeÛÙee ceeOÙeceeletve DeeheuÙee Oecee&efJe<eÙeer DeLeJee mebmke=âleerefJe<eÙeer keâener meebieeÙeÛes DemeuÙeeme ef¡emleer meeefneflÙekeâeuee, lÙee meceepeeleerue keâeÙe&keâlÙee&uee DeLeJee Oecee&efOekeâeNÙeeuee "juesuÙee heesueeoer Ûeewkeâšerletve peeJes ueeieles. mejkeâejojyeejer yeNÙeeÛe Keshee IeeueeJÙee ueeieleele. Deveskeâ nsueheešs IeeuetveosKeerue DeeheuÙee ØemleeJeeuee cebpegjer lej mees[eÛe; heCe efleLes kegâCeer oeo osleevee osKeerue efomele veener. ØemleeJe IesTve DeeuesuÙee meceesjÛÙee ceeCemeeÛÙee ceveele vekeäkeâer keâeÙe Deens, lÙeeÛee ØemleeJe vekeäkeâer keâeÙe Deens, Ùeekeâ[s ue#e ÅeeÙeuee efleLes kegâCeeueeÛe JesU vemelees. mejkeâejÛes Gbyej"s efkeâleerner efPepeJeues lejer eflekeâ[Ûes Jeefj‰ Deeheueer [eU keâener efMepet osle veenerle. ef¡emleer DevegÙeeÙeebvee yeNÙeeÛe JesUsuee Jeešles keâer, DeeheuÙee ceveeleerue efJeÛeej ceneje°^eleerue DevÙe OeceeaÙeebvee meebieeJesle, lÙeebÛeer Gkeâue keâjeJeer; hejbleg DeMee ØekeâejÛes Øekeâuhe yengOee DeeheuÙee Dees"ebÛÙee DeeleÛe De[ketâve jenleele.
 Deelee cee$e Deieoer Guešs Peeues Deens. mejkeâejÛe DeeheuÙee Gbyej"ŸeeJej ÙesTve "sheues Deens. veJns, ef¡emleer meceepeeÛee ojJeepee "es"eJetve lesÛe DeeheuÙeekeâ[s Lesš Skeâ efJeOeeÙekeâ mJe¤heeÛee ØemleeJe IesTve Deeues Deens. ceneje°^ jepÙeeÛÙee DeefOehelÙeeKeeueer DemeuesuÙee ‘ceneje°^ jepÙe efJeÕekeâesMe ceneceb[Ue’ÛÙee DeefOekeâeNÙeebveer oesve Je<eeËhetJeea JemeF&Ûes DeeÛe&efyeMehe ceeveveerÙe ([e@.) Hesâefuekeäme ceÛÙee[es ÙeebÛÙee JemeF&leerue keâeÙee&ueÙeele ÙesTve ne megleesJeeÛe kesâuee. MeemekeâerÙe DeefOekeâeNÙeebveer Je Jeefj‰ebveer lÙeebvee Lesš meebefieleues keâer, Deeheues ceneje°^ jepÙe cees"s Deens. yeeje-lesje keâesšeRÛeer Deeheueer Deeyeeoer Deens. lÙeele JesieJesieàÙee OeceeËÛes ueeskeâ iegCÙeeieesefJeboeves veeboleele. SkeâeceskeâeÛÙee OeceeËÛee Deeoj keâjleele, keâOeerkeâeUer ogmeNÙeeÛÙee meCeeuee npesjerner ueeJeleele, hejbleg DevÙe OeceeaÙeebyeöue Je lÙeebÛÙee Oecee&yeöue meieàÙeebveeÛe hegjsMeer ceeefnleer Je peeCeerJe DemelesÛe Demes veener. peieYej ef¡emleer Oecee&Ûeer hejbheje ØeeÛeerve Deens. mebmke=âleer hegjeleve Deens. leMeer leer ceneje°^ele osKeerue Deens. Ùee ØeeÛeerve hejbhejsefJe<eÙeer Je hegjeleve mebmke=âleerefJe<eÙeer DeeheuÙee DeepetyeepetÛÙee Deveskeâ ceje"er Yeeef<ekeâ yeebOeJeebvee keâceeueerÛeer Glmegkeâlee Deens. lÙeebÛÙee ceveeble ef¡emleer Oece&hejbhejsefJe<eÙeer kegâletnue Deens. hejbleg ns kegâletnue hetCe& keâjCÙeeÛeer megefJeOee lÙeebvee efceUlesÛe Demes veener. lemes Skeâ meeOeve ceneje°^ Meemeveeuee leÙeej keâjeÙeÛes Deens Je les leceece pevelesÛÙee neleeble ÅeeÙeÛes Deens. lÙeeyeeyeleerle pej DeeheCe Deecneuee ceeie&oMe&ve kesâuesle, DeLeJee menkeâeÙe& kesâuesle, lej Deecner Gheke=âle nesT… ner he[lÙee HeâUeÛeer Dee%ee mecepetve DeeÛe&efyeMeheebveer leeyees[leesye Deeheuee neskeâej oMe&efJeuee. peyeeyeoejer DeeheuÙeeÛe KeebÅeeJej Iesleueer. keâesCelÙeener ØekeâejÛes DeeÕeemeve lÙeebveer lÙee MeemekeâerÙe DeefOekeâeNÙeebvee efoues veener lejermegæe meoj ØemleeJe mJeerkeâejuee iesuee Je lees mebcele keâjCÙeele Ùesle Deens, DeMeer neskeâejeLeea ceeve [esueeJeueer.
 ueiesÛe DeeÛe&efyeMehe keâeceeuee ueeieues. leerve peeCekeâej Je Jeefj‰ Oece&ieg¤bvee Skeâ$e keâ¤ve lÙeebveer peCet Ùee ØekeâuheeÛee MegYeejbYe kesâuee. efleIeebÛeer ‘megkeâeCet meefceleer’ lÙeebveer leÙeej kesâueer. keâeÙe&keâejer meefceleer vesceCÙeeÛee DeefOekeâej Ùee megkeâeCet meefceleeruee efouee Je ner KegMeKeyej ogmeNÙeebÛÙee keâeveebJej IeeueCÙeemee"er jepÙeYejeleerue MebYejskeâ peeCekeâej ef¡emleer meeefneflÙekeâebvee Je efJeÛeejJebleebvee Skeâ$e yeesueeJeCÙeeÛeer metÛevee kesâueer.
 ceneje°^ele pees ef¡emleer meceepe Deens, lÙeeceOÙes pÙee ØeceeCes ke@âLeefuekeâ meceepemecetn Deens lÙee ØeceeCes Øee@šsmšbš yeebOeJeosKeerue Deensle. DeuheMee ØeceeCeele keâe nesF&vee heCe kesâjUeletve Deeuesues Dee@Leex[e@keäme ÛeÛe&Ûes meYeemeoner Deensle. Ùee eflevner meceepe yeebOeJeebvee Skeâ$e iegbHetâve iesuÙee Jeerme MelekeâebÛeer ceneje°^eleerue ‘ØeeÛeerve ef¡emleer hejbheje’ leÙeej nesles. ceje"er ef¡emleer mebmke=âleer efvecee&Ce nesles. Ùee eflevner meceepeebÛee ef$eJesCeer mebiece Ùee efJeÕekeâesMeele nesCes DeheefjneÙe& "jles. cnCetve Ùee eflevner meceepeeleerue pÙes‰ Je ßes‰ meeefneflÙekeâebvee Je efJeÛeejJebleebvee efyeMehme neTme, JemeF& ÙesLes Skeâe ÚesšŸeeKeeveer yew"keâermee"er ieg®Jeej efo. 30 Dee@iemš 2018 Ùee efoJeMeer mekeâeUer 11.30 Jeepelee yeesueeJeCÙeele Deeues. peceuesuÙee Jeefj‰ ceb[UeRle cees"e Glmeen neslee. lÙeebveer metÛevee kesâueer keâer meoj KegMeKeyej ogmeNÙeebÛÙeener meceesj ÙeeÙeuee heeefnpes. Ùee Øekeâuheeyeeyeleerle yeNÙeeÛeMee ueeskeâebvee Glmeen Deens.
 hegvne SkeâJeej pÙes‰ Je ßes‰ ueeskeâebvee efveceb$eCes Oee[CÙeele Deeueer. cegbyeF&, hegCes, veeefMekeâ FLeJejÛeer ceb[Uer cebieUJeej efo. 12 ceeÛe& 2019 jespeer JemeF&leerue heehe[er ÙesLeerue Lee@ceme yeeefhšmše [er.Sue.S[. keâe@uespeÛÙee veJÙee ne@ueceOÙes pecee Peeueer. meoj meYesuee MeemekeâerÙe peJeeyeoej DeefOekeâeNÙeebveer osKeerue Deeheueer npesjer ueeJeueer. DeeuesuÙee ceb[UeRveer meoj ØekeâuheeefJe<eÙeer meeOekeâyeeOekeâ ÛeÛee& kesâueer Je cees"Ÿee Glmeeneves Deeheuee neskeâej oMe&efJeuee. Ùee efJe<eÙeemeboYee&le Meemeveeves IesleuesuÙee heg{ekeâejeyeöue DeefOekeâeNÙeebceeHe&âle MeemeveeÛes DeeYeejner ceeveues iesues.
 megkeâeCet meefceleerves yew"keâe IesCÙeeme meg®Jeele kesâueer. ef¡emleer Oecee&leerue Je mebmke=âleerleerue keâesCelÙee efJe<eÙeebefJe<eÙeer DevÙe Oeefce&ÙeebceOÙes Glmegkeâlee Deens, ÙeeÛeer veeWo IesCes meg¤ Peeues. DeeuesuÙee efJe<eÙeebceOÙes ke@âLeefuekeâ ceb[UeRkeâ[tve Deeuesues efJe<eÙe pejer yejsÛe Demeues lejer Øee@šsmšbš Je Dee@Leex[e@keäme ceb[UeRkeâ[tve DeefOekeâ efJeÛeej-efJe<eÙe ÙesCes DeielÙeeÛes nesles. cnCetve pÙee ØeceeCes heehe[er ÙesLes yew"keâ Peeueer nesleer leMeeØekeâejÛeer Skeâ yew"keâ hegCÙeeuee JeeÙe.Sce.meer.S. ÙesLes IesCÙeele Deeueer. hegCÙeeÛÙee ceb[UeRle Glmeen YejYe¤ve Jeenle neslee. efJe<eÙeebceeietve efJe<eÙe metÛeJeues peele nesles. DeMee ØekeâejÛeer SKeeoer meYee DevÙe Menjele DeLeJee leeuegkeäÙeeÛÙee ef"keâeCeer IesCesner iejpesÛes Deens, Demes efometve Deeues.
 ØeeÙeesefiekeâ leòJeeJej keâener ooea meeefneflÙekeâebheg{s efJe<eÙe "sJeCÙeele Deeues. efJeefMe° JesUsle lÙeebveer Deeheues uesKeve ceOÙeJeleea megkeâeCet meefceleerkeâ[s meeoj keâjeJes Demes megÛeefJeCÙeele Deeues. meeefneflÙekeâebÛes uesKe nUtnUt peceeÙeuee meg®Jeele Peeueer.
 efJe<eÙeeÛee SketâCe DeeJeekeâe Heâej efJemle=le Je ØeÛeb[ DemeuÙeecegUs meoj Øekeâuheele G[er IesCÙeehetJeea ef¡emleer meeefneflÙekeâebveer ØeeÙeesefiekeâ leòJeeJej ‘heefnuee šhhee’ leÙeej keâ¤ve ceneje°^ MeemeveeÛÙee efJeÕekeâesMe ceneceb[Ueheg{s meeoj keâjCÙeeÛes ceg›eâj Peeues. ef¡emleer Oecee&efJe<eÙeer ‘ceneje°^ efJeÕekeâesMe ceneceb[Ue’leHexâ peer peer ceeefnleer Deieesoj ØekeâeefMele Peeueer nesleer, les šeÛeCe osKeerue MeemekeâerÙe DeefOekeâeNÙeebveer veJÙeeves mLeeheve PeeuesuÙee ‘megkeâeCet meefceleer’ÛÙee neleeble megheto& kesâues. lÙee heeÙeeJejÛe ‘ef¡emleer Oece& Je mebmke=âleer’ Ùee mebkegâueeÛeer heeÙeeYejCeer keâjCÙeeÛes "juÙeecegUs yejsÛemes pegves efJe<eÙe Je keâener veJeerve efJe<eÙe Skeâ$e iegbHetâve megceejs 80 he=‰ebÛee cemegoe ‘ceneje°^ efJeÕekeâesMe ceneceb[Ue’ÛÙee DeefOekeâeNÙeebkeâ[s iesuÙee ceefnvÙeeleÛe megheto& keâjCÙeele Deeuee Deens.
 60-70 veeWoeRÛee meoj cemegoe ØeLeceoMe&veer lÙeebleuÙee keâener DeefOekeâeNÙeebvee DeeJe[uee Deens. meOÙee ‘uee@keâ[eTve’Ûee OeeskeäÙeeÛee keâeU DemeuÙeecegUs meieàÙeeÛe DeefOekeâeNÙeebvee Skeâ$e ÙesCes eflelekesâmes meeshes veener. cee$e, les ueJekeâjÛe Skeâ$e Ùesleerue Je heefnuÙee šhhÙeeleuee ‘ceje"er ef¡emleer efJeÕekeâesMee’Ûee ØeJeeme keâmee Peeuee Deens, lees he[leeUtve heentve lÙeeefJe<eÙeer Deeheues ØeeceeefCekeâ cele les ØeebpeUheCes veeWoJeleerue.
 pes efJe<eÙe SjJner DeeheCe MeemeveeÛÙee DeeefCe ceneje°^YejÛÙee JeeÛekeâebmeceesj DeeCet Mekeâuees vemelees les efJe<eÙe leceece pevelesmeceesj KeguesheCes Je DeYÙeemehetCe& jerleerves ceeb[CÙeeÛeer megefJeOee DeeheuÙee ojJeepeele ÙesTve GYeer Deens. ceneje°^YejÛÙee ef¡emleer meceepeele pes pes mecetn DeeefCe Ghe-mecetn Deensle, lÙeebÛÙee efJeÛeejebÛeer veeWo Ùee efJeÕekeâesMeele Demeueer heeefnpes. Ùee efJeÕekeâesMeeuee keâesCeleeÛe efJe<eÙe JepÙe& veener. keâesCelÙeener uesKekeâeuee lÙeele ceppeeJe veener cnCetve ceneje°^eÛÙee keâeveekeâesheNÙeeble efpeLes efpeLes cnCetve ef¡emleer meceepe Demesue, lesLeerue uesKekeâebMeer mebheke&â meeOeCes megkeâeCet meefceleeruee iejpesÛes Jeešues Deens. pÙeeØeceeCes hegCÙeeuee meYee Peeueer; lÙeeÛeØeceeCes veeefMekeâ, Deewjbieeyeeo, ceerjpe, Deeoer efpeu¢eebÛÙee Je leeuegkeäÙeebÛÙee ef"keâeCeer DeMee ÚesšŸeecees"Ÿee yew"keâe DeLeJee efMeefyejs IesCes iejpesÛes Jeešles. meoj efMeefyejebmee"er ceOÙeJeleea keâeÙe&keâeefjCeer meefceleerÛes keâener meomÙe peeleerves lÙee ef"keâeCeer GheefmLele jenleerue. keâoeefÛele lÙee ef"keâeCeerÛe Øe%eeJebleebkeâ[tve Je peeCekeâejebkeâ[tve Dehesef#ele Demeuesues efueKeeCe efuentve IesTve Je les he[leeUtve heenleerue. DeMee Øekeâejs heefnuÙee šhhÙeeveblejÛee ÙeslÙee heeÛe-meele šhhÙeebleerue pees ØeJeeme Dehesef#ele Deens lÙeeÛes cewueeÛes oie[ ue#eele IesTve ceeie&›eâceCe meg¤ nesF&ue.
 DeeheuÙee ‘megJeelee&’ ceeefmekeâeÛÙee Ùee ‘efÛebleefvekesâ’ÛÙee ceeOÙeceeletve ner KegMeKeyej Deecner DeeheuÙeeheg{s "sJele Deenesle. leceece ceje"er Yeeef<ekeâ ef¡emleer uesKekeâebvee DeeJeenve keâjerle Deenesle keâer, lÙeebÛÙee DeeJe[erÛÙee Je pÙee efJe<eÙeeÛes lÙeebvee meKeesue %eeve Deens lÙee efJe<eÙeeuee Ùee efJeÕekeâesMeeÛÙee ceeOÙeceeletve vÙeeÙe osCÙeeÛeer megmebOeer lÙeebÛÙeeheg{s Ûeeuetve Deeueer Deens. ‘megmebOeer ner SkeâoeÛe ojJeepee "es"eJele Demeles’ ‘The opportunity knocks but once’ Ùee Fb«epeer cnCeervegmeej DeeheuÙeeheg{s peer megmebOeer Ûeeuetve Deeueer Deens, efleÛes meesves keâjCes DeeheuÙee neleer Deens. meesvesner DeeheuÙeekeâ[sÛe Deens; meesveejner DeeheuÙeekeâ[sÛe Deensle. cnCetve Ùee mebOeeruee DeeheCe ÙeesiÙe lees vÙeeÙe osT Ùee. keâefjlee ‘megJeelee&’ keâeÙee&ueÙe, peerJeve oMe&ve keWâõ, efiejerpe, JemeF& Ùee keâeÙee&ueÙeeMeer Jee DemceeefokeâeMeer 9325631274 Ùee ›eâceebkeâeJej Lesš mebheke&â meeOeeJee.