DeefOeke=âle – 1 Dee@iemš 2020


 DeeÛe&efyeMeheebÛee mebosMe
 ÙesMet ef¡emleeÛes efMe<Ùe : melÙeeÛes Øemeejkeâ
 keâesjesvee efJe<eeCetÛÙee meeLeerÛÙee efceUeuesuÙee DevegYeJeeyeöue yeesueleevee heeshe øeâeefvmeme cnCeeues : ‘‘pejer Deueie Demeuees lejer DeeheCe Skeâ$e Demeuees heeefnpes.’’ ns efJejesOeeYeemeer Jeešles. hejbleg les Kejs Deens. FefHeâme ÙesLeerue ef¡emleer ueeskeâebvee mebyeesefOele keâjleevee meble hee@ueves meebefieleues keâer lÙeebveer ‘‘SkeâceskeâebÛes DeJeÙeJe cnCetve DemeeJes’’ (FefHeâme 4:25), veelÙeebÛÙee SkeâmeejKÙee Jee{lÙee peeàÙeele peerJeeYeeJeeves jeneCÙeeme yeesueeJeuesues Demes. ueeskeâ SkeâceskeâebefMeJeeÙe jent Mekeâle veenerle. heCe ns DeeheCe keâesefJe[-19 cegUs PeeuesuÙee oerIe& keâeUeÛÙee šeUsyeboerle keâmes ke⤠Mekeâlees? osJeeÛee Kee$eerueeÙekeâ Meyo DemeuesuÙee ÙesMet ef¡emleeÛÙee MegYeJele&ceeveeÛÙee ØekeâeMeele, melÙeeuee Deeheueer ùoÙes Kegueer keâ¤ve, hejbleg yespeyeeyeoejheCes JeeieCeeNÙee JÙekeäleeRcegUs mewjeJewje Ye[keâCeeNÙee DeeieerØeceeCes hemejCeeNÙee ‘yeveeJeš yeeleceer’Jej efJeÕeeme ve "sJetve.
 ceer ‘Meebefleotle’ÛÙee efveÙeefcele ceeefmekeâ DebkeâebÛeer efMeHeâejme keâjlees. šeUsyeboer ueeouesuÙee cees"Ÿee keâeueeJeOeerÛÙee keâeUele DeeheCeeme De[ÛeCeeRvee meeceesjs peeJes ueeiele DemeleeveeosKeerue ns Debkeâ Ùesle jeefnues. KejesKej, ¢ee iesuÙee ceefnvÙeebÛÙee DevegYeJeeves oeKeJetve efoues Deens keâer ueeskeâebvee Skeâ$e DeeCeCÙeemee"er, Deblejs keâceer keâjCÙeemee"er, DeeJeMÙekeâ ceeefnleer hegjJeCÙeemee"er, DeeefCe ceves Je ùoÙes melÙeemee"er Kegueer keâjCÙeemee"er ØemeejceeOÙeceebÛes keâeÙe& efkeâleer cenòJeeÛes Deens.
 peieeleerue heefnues ke@âLeefuekeâ Jele&ceevehe$e keâesCeles ns legcneme ceenerle Deens keâe? efyeMehe pee@ve Fbiueb[ ¢eebveer 1822 ceOÙes 'Charleston Catholic Miscellany' meg¤ kesâues. lÙeeveblej efkeâleerlejer Jele&ceevehe$es DeeefCe efveÙelekeâeefuekesâ GoÙeeme Deeueer. Deeheues JemeF&ntve Øeefmeæ nesCeejs ‘megJeelee&’ ceeefmekeâ ns lÙeehewkeâer Skeâ Deens. Deepe vesnceerØeceeCes JÙekeäle nesCÙeemee"er, mebJeeoemee"er, keâUJeCÙeemee"er DeeefCe SkeâeshÙeemee"er owefvekesâ, jsef[Dees, otjefÛe$eJeeCeer DeeefCe meceepe ceeOÙeces ÙeebÛÙeeJej Deeheues meceepepeerJeve DeJeuebyetve Demeles.
 ke@âLeefuekeâ Je=òehe$eebveer ef¡emleer ueeskeâebvee pevekeâuÙeeCeemee"er (Common good) Deeheueer mesJee osCÙeemee"er ØesjCee ÅeeÙeuee nJeer. Deepe ÙeeÛeer leele[erÛeer iejpe Deens – Ùee pÙee keâeUele mebIe<e& Je OeÇ=JeerkeâjCe Deeheues [eskesâ vesnceer Jej keâe{tve yemeuess Deensle. ke@âLeefuekeâ meceepener Ùeeheemetve Deefuehle veener. DeeheCeeme meceLe& ceeOÙeceebÛeer iejpe Deens – hetue yeebOeCeejer, peerJeveeÛes mebj#eCe keâjCeejer DeeefCe Â<Ùe Je DeÂ<Ùe efYebleer peceerveoesmle keâjCeejer; JÙekeäleerJÙekeäleeRle Je mecetneble ØeeceeefCekeâ Je melÙeefve‰ mebJeeoeuee De[mej yeveuesuÙee efYebleer ve° keâ¤ve lÙee peeieer DeeheCe cew$eerÛes hetue yeebOet Ùee. Deepe DeeheuÙeeuee DeMeer ceeOÙeces nJeer Deensle keâer peer Keemekeâ¤ve ÙegJeeJeiee&uee Ûeebieues Je JeeF&š DeesUKeCÙeeme, mhe° Je IešveebÛÙee efve:he#eheeleer meeojerkeâjCeeÛÙee DeeOeejs leke&âefve‰ efve<keâ<e& keâe{CÙeeme DeeefCe vÙeeÙe, meeceeefpekeâ SskeäÙeYeeJe DeeefCe Deeheues meecetefnkeâ efveJeememLeeve, cnCepes Deeheuee «en veeMeeheemetve JeeÛeJeCÙeemee"er keâece keâjCÙeeÛes cenòJe peeCeCÙeeme ceole keâjleerue. DeeheCeeuee efceUeuesuÙee meeOeveebÛee efJeheÙee&me keâjCes efkebâJee Flej nsletbmee"er JeUJeCes Ùeeheemetve mebheke&âmeeOeveebÛes mebj#eCe keâjCeejs efve‰eJeeve Œeerheg®<e DeeheCeeme nJes Deensle.
 ceeOÙeces JÙeehekeâ Deiej ueneve Demet Mekeâleele hejbleg, ef¡emlemeYesle, Ùee iees°er cenòJeeÛÙee ceeveuÙee peele veenerle. ef¡emlemeYesle DeeheCee meJeeËÛee SkeâeÛe DeelcÙeele yeeefhlemcee Peeuee Deens DeeefCe DeeheCe SkeâeÛe MejerjeÛes DeJeÙeJe yevelees (meboYe& 1 keâeEjLe 12:13). meJeeËceOÙesÛe, DeJeÙeJe ueneve JeešCeejs Demeleele lejer lesÛe yengoe, DeKesjerme, DelÙeeJeMÙekeâ Demeleele. ef¡emleeÛÙee MejerjeefJe<eÙeerner lemesÛe Deens. DeeheCe keâes"sner Demees, Deeheueer ieCevee keâ:heoeLe& Demees, DeeheCee ØelÙeskeâeuee Øeerleerves melÙe Øekeâš keâ¤ve ef¡emlemeYesÛeer ef¡emleeleerue heefjhekeäJelesle Jee{ nesCÙeemee"er (meboYe& FefHeâme 4:15) Ùeesieoeve osCÙeemee"er yeesueeJeCes Deens.
 DeeheCeeme ceenerle Deens keâer ØemeejCekeâeÙe& ns kesâJeU OebosJeeF&keâ keâewMeuÙeeÛee efJe<eÙe veener. Keje Øemeejkeâ ne ‘ef¡emlemeYesÛeer ßeæe’ ceeveCeeje DemeeJee. ner ef¡emlemeYee pejer Skeâ jnmÙe Je osJeeÛÙee ueeskeâebÛes SskeäÙe Demeueer lejer leer Â<Ùe mJe¤heeleerue ßesCeeryeæ jÛevee Deens; efpeÛee Deeoj jeKeeJeÙeeme nJee. peeefleJeble Øemeejkeâ ne / ner meJe& heeleàÙeebJej Skeâe JÙekeäleerÛÙee peerJeveeheemetve lej mebhetCe& ceeveJeer kegâšgbyeeÛÙee peerJeveeheÙeËle mebhetCe&heCes ogmeNÙeebÛÙee keâuÙeeCeemee"er meceefhe&le Demeuee / ueer heeefnpes. DeeheCe meJeeËÛÙee, efJeMes<ekeâ¤ve jbpeuÙee-ieebpeuÙeebÛÙee, peerJevemebJeOe&veele JÙeefkeäleMe: menYeeieer DemeuÙeeefMeJeeÙe, pees mebosMe DeeheCe ÅeeÙeÛee lÙeeÛeer DeeheCee mJele:uee Kee$eer DemeuÙeeefMeJeeÙe DeeheCe Kejs lej ØeÛeejkeâeÛes keâece ke⤠MekeâCeej veener. mebosMe JeenveeÛee DeKesjÛee Œeesle heefJe$e $ewkeäÙemJe¤heer osJe Deens. hejcesÕej lÙeeÛÙee owJeer peerJeveeÛÙee mece=æerletve DeeheCeeme oslees DeeefCe Guešhe#eer lÙeeÛÙee melÙeeÛÙee mesJesleerue Yeeieeroej cnCetve lees ceesueJeeve Keefpevee Flejebvee osCÙeeme DeeheCeeuee heeÛeejCe keâjlees.
 DeelcÙeeÛee ves$ekeâše#eÛe og:Ke«emleebkeâ[s Deeheueer °er JeUJeCÙeeme Je meJeeËÛes keâuÙeeCe keâjCÙeeme GÅegkeäle keâjlees. lÙee Âef°#esheecegUsÛe DeeheCe DeeheuÙee meecetefnkeâ kegâšgbyeeÛee Ûesnje ceueerve keâjCeeNÙee JebMeJeeo, DevÙeeÙe DeeefCe DeveemLee ¢ee jesieebJej heefjCeecekeâejkeâjerlÙee ceele keâjCÙeemee"er keâece ke⤠Mekeâlees. yeeleceer Øemeejkeâ cnCetve keâece keâjCÙeeÛeer FÛÚe DemeCeejer / je ef¡emleer ceeCetme yeveCÙeemee"er efleves / lÙeeves meceefhe&le DemeCÙeeÛeer DeeefCe ojjespe keâece keâjCÙeeÛeer, heefjefmLeleer Je ueeskeâ ÙeebÛes heefJe$e DeelcÙeeÛÙee Ûe#ebtceOetve DeJeueeskeâve keâjCÙeeÛeer iejpe Deens. pesLes Deeheues peie efJeMes<eCes Je ef›eâÙeeheos ÙeebÛee yeesueCÙeemee"er meje&me Jeehej keâjles lesLes ef¡emleer ØeÛeejkeâebveer melÙeeÛes Deyeesue nkeäkeâ Meeyeerle keâjCeeNÙee, Ûeeuevee osCeeNÙee Je ceeveJeer Øeefle‰e Jee{JeCeeNÙee veeceebÛee yeesueCÙeemee"er Jeehej keâjeJee. pesLes peie mebIe<e& Je Yeso heeneles, lesLes ef¡emleer ØeÛeejkeâebveer Jesovee Je iejerye ÙeebÛÙeekeâ[s heeneJes, DeeefCe oÙee Je mecepetleoejheCee ÙeebÛeer iejpe DemeuesuÙee DeeheuÙee yebOet Je YeefieveeRÛÙee Deepe&Jeeuee DeeJeepe ÅeeJee.
 28 petve 2020 jespeer DeeheuÙee Oece&Øeebleeleerue yeNÙeeÛe ÙegJekeâebmeesyele Zoom Éejs (Dee@veueeF&ve) mebJeeo meeOeCÙeeÛes YeeiÙe ceuee efceUeues. DeLee&leÛe, leer ‘DeeYeemeer’ meYee nesleer, cnCepesÛe ÙegJekeâ Je ceer Mejerjeves meceesjemeceesj Skeâ$e veJnlees. ØelÙeskeâ peCeeves efleÛÙee efkebâJee lÙeeÛÙee Ie¤ve Zoom ke@âcesNÙeeuee pees[tve Iesleues DeeefCe yeesueuees efkebâJee Sskeâues. les Dee@veueeF&ve mebYee<eCe nesles pes Skeâ leemeehes#ee peemle hegjues. ceePÙee ‘ef¡emlemeYesÛeer meeceeefpekeâ efMekeâJeCe’ Ùee efJe<eÙeeJejerue meeojerkeâjCeeletve ‘peve keâuÙeeCe’ (Common good) Ùee leòJeeÛes efJeMeo kesâuesues cenòJe Je lÙeeveblejÛes DeeheuÙee lepesueoej ÙegJekeâebÛes keâener ØeMve ne ‘ØeYet Je leejkeâ, ÙesMet ÙeeÛes peeefleJeble efMe<Ùe’ yevele jeneCÙeemee"er Je ef¡emlemeYee ceelesÛes melhee$e heg$e Je keâvÙee cnCetve Jee{ nesCÙeemee"er Skeâ ØeÙelve neslee. DeeheuÙee le®Ce cegueecegueeRÛÙee Glmeeneves ceer KejsÛe ØeYeeefJele Peeuees. Deeheueer efØeÙe ceelee ceefjÙee efnÛÙee Gojer Mejerj OeejCe keâ¤ve osJeheg$eeves JÙeefkeäleMe: Meyoeves Je ke=âleerves pes osJeeÛes melÙe DeeheuÙeemee"er DeeCeues les ceer meebieCÙeeÛee ØeÙelve kesâuee.
 meble hee@ue Ùeeves DeeheuÙeeuee kesâuesuÙee yeesOeeves ceer meceejeshe keâjlees : ‘‘cnCetve ueyee[er mees[tve osTve legcner ØelÙeskeâ peCe DeeheDeeheuÙee MespeeNÙeeyejesyej Kejs yeesuee, keâejCe DeeheCe SkeâceskeâebÛes DeJeÙeJe Deenesle’’ (FefHeâmekeâjebme he$e 4:25). pesJne ØelÙeskeâ peCe ØeeceeefCekeâheCes lÙeeÛes / efleÛes nkeäkeâ DeeefCe lÙeeÛeer / efleÛeer ogmeNÙeebØeleer keâle&JÙes DeesUKelees lesJne ns meeOÙe nesF&ue. meJeexÛÛe ÛeebiegueheCee Je veweflekeâ ÛeebiegueheCee melÙeele efceueve heeJeleele : efvecee&lee, osJeeÛes melÙe, DeeefCe efveefce&le, heg®<e Je ŒeerÛes melÙe. Ùee melÙeeÛÙee DeeOeejsÛe veJÙee ÛesnNÙeeÛee meceepe yeebOeCes Je lÙeeuee Yes[meeJeCeeNÙee iegbleeiegbleerÛÙee Je peie[dJÙeeU mecemÙee mees[JeCes MekeäÙe Deens, cegKÙe cnCepes SkeâeefOekeâejMeenerÛÙee efvejefvejeàÙee ØekeâejebJej ceele keâjCÙeeÛeer mecemÙee, pÙeecegUs Demmeue JÙeefkeälemJeeleb$ÙeeÛee ceeie& ceeskeâUe nesF&ue. Jemlegefve‰ heeleUerJej melÙe veekeâejuÙeeves SkeâeefOekeâejMeenerÛee GoÙe neslees. Œeer Jee heg®<eeuee pÙeeÛÙee Dee%esle jentve Deeheueer Deefmcelee Je=efæbiele keâjlee ÙesF&ue Demes meeJe&keâeefuekeâ melÙe DeefmlelJeele vemesue lej ueeskeâebÛes Deehemeeleerue vÙeeÙÙe mebyebOe megjef#ele "sJeCÙeemee"er Kee$eerueeÙekeâ leòJeÛe GheueyOe DemeCeej veener. ns meeOÙe keâjCÙeemee"er $ewkeäÙe osJe ne SskeäÙeeÛee meJeexÛÛe DeeoMe& Deens. lÙeeÛes leerve JÙekeäleer efceUtve Skeâ osJe Demes SskeäÙeYeeJeeÛes peerJeve ÙeeueeÛe ef¡emleer ueeskeâ ‘osJeIesJe’ Ùee veeJeeves DeesUKeleele.
 
 
 DeefOeke=âle – 2
 (heeshe øeâeefvmeme ¢eebveer Deeblejje°^erÙe menkeâej efoveeefveefceòe ceeb[uesueer Yetefcekeâe)
 peguew ceefnvÙeeÛee heefnuee MeefveJeej
 menkeâejer mebmLee efoJeme
 (ØeemleeefJekeâ : meble heeshe lesefJemeeJes pee@ve, ogmeNÙee Jn@efškeâve efJeÕeheefj<eosÛes pevekeâ, ¢eebveer 11 SefØeue 1963 meeueer ‘he=LJeerJej Meebleer’ ns ke@âLeefuekeâ ßeæsÛeer meeceeefpekeâ efMekeâJeCe osCÙeemee"er ‘Sveefmekeäueerkeâue’ (GÛÛe opee&Ûes heefjhe$ekeâ) Øeefmeæ kesâues. lÙee heefjhe$ekeâele lÙeebveer ‘menkeâejer mebmLeebÛee veJÙee peieeÛÙee yeebOeCeermee"er DeeJeMÙekeâ DemeuesuÙee veeJeerCÙehetCe& mebmLee’ cnCetve GuuesKe kesâuee Je ef¡emlemeYesÛÙee ‘meeceeefpekeâ efMekeâJeCegkeâer’uee DeefOekeâ mece=æ kesâues. peieeleerue meJeeËvee heCe efJeMes<e keâ¤ve ef¡emleer veslÙeebvee Øeeslmeenve osTve DeMee mebmLee meg¤ keâjCÙeeme Je lÙeele menYeeieer nesCÙeeme Øeeslmeenve efoues.
 meble heeshe meneJes hee@ue ¢eebveer 26 ceeÛe& 1967 meeueer ‘ØelÙeskeâ JÙekeäleerÛee Je meJeeËÛee efJekeâeme’ ns Sveefmekeäueerkeâue Øeefmeæ kesâues Je lÙeele menkeâejer mebmLeebÛee DeeJepet&ve GuuesKe keâ¤ve lÙeele menYeeie IesCeeNÙee meJeeËvee Øeeslmeenve efoues. heeshe meneJes hee@ue ¢eebveer 1964 meeueer cegbyeF&uee Yesš efoueer nesleer.
 JemeF&Ûeer Yetceer heefJe$e keâjCeejs meble heeshe ogmejs pee@ve hee@ue ns 9 HesâyeÇgJeejer 1986 ceOÙes meOÙeeÛÙee meble Deiemleerve mketâueÛÙee hešebieCeeJej DeeheuÙee Yee<eCeele cnCeeues, ‘‘ueeskeâebÛes keâuÙeeCe Je ÛeÛe&Ûeb keâeÙe& Demes Gefö° Demeuesues Deveskeâ menkeâejer Ghe›eâce (¢ee JemeF&le) ØeehebefÛekeâebveer Ûeeuet kesâuÙeeÛes ceuee ceenerle Deens. yeBkeâeRie, ke=â<eer, ceemesceejer, DeejesiÙe Je efMe#eCe#es$eeleerue ns menkeâejer ØeÙelve JemeF&leerue ef¡emleer meceepeeÛÙee meeceeefpekeâ, meodefJeJeskeâeÛÙee Jee{lÙee ØeieuYelesÛeer mee#e osCeejs Deensle. mJeeLee&Jej ceele keâ¤ve meeJe&peefvekeâ efnlemebJeOe&veeÛÙee FÛÚsves ÛeÛe&Ûee DeeefCe meceepeeÛee HeâeÙeoe nesF&ue, DeMee Øekeâejs legcner legceÛÙee ceeveJeer Je DeeefLe&keâ meeOevemebheoe Skeâef$ele ke⤠FefÛÚlee; Demes menkeâejer ØeÙelve Jee{le jenesle. iešyeepeer Je mJeeLeea efnlemebyebOeebÛÙee ØelÙeskeâ ue#eCeeÛee Øeeflekeâej keâje; DeefOekeâ meeceeefpekeâ vÙeeÙe Je meeceeefpekeâ DeeefCe DeeefLe&keâ efJekeâeme Ùeemee"er DeeheCe pes efJeOeeÙekeâ Ghe›eâce jeyeefJele Deenele lÙeecegUs legceÛÙee Yeeieeleerue (JemeF&) ieefjyeebÛÙee Øeieleerme KejesKejÛe Ûeeuevee efceUeJeer…’’
 menkeâejer ÛeUJeU ne heeshe øeâeefvmeme ¢eebÛee efpeJneàÙeeÛee efJe<eÙe Deens. lÙeebÛee Keeme mebosMe JeeÛee ) :-
 Deeblejje°^erÙe menkeâej efoveeefveefceòe efo. 4 peguew 2020 jespeer efJššj (twitter) Je¤ve efouesuÙee mebosMeele DeeojCeerÙe heeshe cenesoÙeebveer cnšues Deens keâer, ‘‘heÙee&JejCeerÙe yeoueeÛÙee efJejesOeeleerue ue{Ÿeele peieYejeleerue menkeâejer mebmLee ue#eCeerÙe keâeceefiejer yepeeJele Deensle.’’ iesuÙee 97 Je<eeËheemetve peguew ceefnvÙeeÛee heefnuee MeefveJeej ‘Deeblejje°^erÙe menkeâej efoJeme’ cnCetve meepeje kesâuee peele Deens. 1995 heemetve mebÙegkeäle je°^ mebIešvee Je Deeblejje°^erÙe menkeâejer mebIešvee ¢ee Jeeef<e&keâ efoveemee"er cegKÙe mebkeâuhevee efveJe[erle Demeleele.
 ÙeboeÛÙee Je<eea efvejblej efJekeâemeemee"er heÙee&JejCeerÙe ke=âefleÙeespevee cnCetve DeejesiÙeoeÙeer, vÙeeÙÙe DeeefCe DeefOekeâ megmebIeefšle DeMee DeLe&JÙeJemLesJej ue#e keWâefõle keâjCÙeele Deeues Deens. heÙee&JejCeeleerue yeoueeÛÙee ue{Ÿeele menkeâejer mebmLeebÛeer Yetefcekeâe ¢eeJej heeshe øeâeefvmeme ¢eebveer DeeheuÙee efJššj (twitter) Je¤ve efouesuÙee mebosMeele Yej efouee Deens. les cnCeleele, ‘‘Deveskeâ ef"keâeCeer mLeeefvekeâ pevepeerJeve mJeÙebhetCe& keâjCÙeemee"er TpexÛes hegve:efveefce&le Œeesle Jeehe¤ve menkeâejer mebmLee efJekeâefmele kesâuÙee peele Deensle. DeeheuÙee YetceerefJe<eÙeer Øesce DeeefCe ØeKej meceepeYeeJevee ¢eebcegUs ¢ee menkeâejer mebmLee heÙee&JejCe yeoueeÛÙee ue{Ÿeele Kethe cees"e yeoue Ie[Jet Mekeâleele.’’
 menkeâejer mebmLee : ueeskeâkeWâõer efJekeâeme
 menkeâejer ÛeUJeUerefJe<eÙeer ueeskeâebceOÙes peeie=leer efvecee&Ce keâjCes neÛe ¢ee Jeeef<e&keâ efoveeÛee nslet Deens. menkeâejer mebmLee ¢ee Yeeb[JeuekeWâõer vemetve ueeskeâkeWâõer DemeuÙeeves lÙee DeeheuÙee mebheòeerÛes mecevÙeeÙeer Jeešhe keâjleele. meYeemeoebveer mebÙegkeäle ceeuekeâer Demeuesues GÅeesie, Mesleer JÙeJemeeÙe efkebâJee DevÙe menkeâejer mebmLee ¢ee lÙeeletve efceUeuesuee HeâeÙeoe DeLeJee ueeYe meejKes Jeeštve Iesleele. DeMee ¢ee mebmLee lÙee meceepeiešeÛÙee heÙee&JejCeerÙe meeceeefpekeâ Je efvejblej DeeefLe&keâ efJekeâemeemee"er keâefšyeæ Demeleele. ¢ee mebmLee meeceeefpekeâ ÛeUJeUervee Øeeslmeenve osleele; mLeeefvekeâ DeLe&JÙeJemLesuee GYeejer osCÙeemee"er mLeeefvekeâ JemletbÛeer hegjJe"e meeKeUer leÙeej keâ¤ve meceepeefnleeÛes efveCe&Ùe Iesleele.
 DeejesiÙekeâejkeâ, meeceeefpekeâ DeeefCe Skeâeeflcekeâ efJekeâeme
 heeshe øeâeefvmeme ¢eebÛee ne efJššj (twitter) Jejerue mebosMe cnCepes lÙeebÛÙee ‘ueeJeoelees meer’ ¢ee megØeefmeæ efJeÕehe$ekeâeÛee (Sveefmekeäueerkeâue) peCet ØeefleOJeveer Deens. lÙee he$ekeâele lÙeebveer F&Õejefveefce&le JemletbmeboYee&le vÙeeÙe, Meebleer Je efJekeâemeeÛÙee Deveg<ebieeves efJeJesÛeve kesâues Deens. les cnCeleele, ‘‘pesJne ueneve GlheeokeâebÛÙee menkeâejer mebmLee keâceerle keâceer Øeot<eCe nesF&ue DeMee leNnsves Glheeove keâjleele, ÛebieUJeeo vemeuesueer peerJeveMewueer, efJejbiegàÙeeÛeer meeOeves DeeefCe peerJeveheæleer DeJeuebefyeleele, lesJne DeeOegefvekeâ leb$e%eeveeÛee Jeehej keâ¤ve DeejesieoeÙeer, DeefOekeâ ceeveJeer, DeefOekeâ meeceeefpekeâ DeeefCe DeefOekeâ meceeJesMekeâ DeMeer Øeieleer efveef§ele meeOelee ÙesF&ue.’’
 16 ceeÛe& 2020 jespeer Fšueerleerue menkeâejer mebmLeebÛÙee efMeKej mebIešvesÛÙee ØeefleefveOeeRvee mebyeesefOele keâjleevee les cnCeeues nesles, ‘‘meeceeefpekeâ DevÙeeÙeeÛeer efkebâcele ceespetve JemletbÛes Glheeove keâjCÙeeÛeer peesKeerce helkeâjCeeNÙee DeLe&JÙeJemLesÛes Kejs mJe¤he GIe[ keâ¤ve oeKeJeeÙeuee nJes.’’
 mebÙegkeäle je°^ UN mebIešvee, keâesefJe[-19 DeeefCe heÙee&JejCeerÙe yeoueeÛeer DeeJneves
 Deeblejje°^erÙe menkeâej efoveeefveefceòe Øeme=le keâjCÙeele DeeuesuÙee mebosMeele mebÙegkeäle je°^ebÛes mejefÛešCeerme DebleesefveÙees iegšsjme ¢eebveer keâesefJe[-19 ner ceneceejerÛeer meeLe DeeefCe heÙee&JejCeerÙe yeoueebcegUs efvecee&Ce Peeuesueer DeeJneves ¢eebvee Devegue#etve cnšues Deens keâer, ‘‘peieeleerue meJe& ueeskeâebmee"er meJe&meceeJesMekeâ Je meceeve YeefJeleJÙe Ie[efJeCÙeemee"er menkeâejer mebmLeebÛeer Yetefcekeâe cenòJehetCe& "jCeej Deens. ner ceneceejer DeeefCe heÙee&JejCeerÙe DeeCeeryeeCeerÛeer efmLeleer ¢ee oesve peeieeflekeâ mebkeâšebvee menpe yeUer he[t MekeâCeejs peieeleerue Deveskeâ osMe DeeefCe lÙeele jenCeejs ueeskeâ ¢eebÛÙee peerJeveeJej cees"e DeeIeele nesle Demetve lÙeebÛÙeeleerue meeceeefpekeâ Je DeeefLe&keâ ojer ¤boeJele Deens.’’
 ¢ee cenemebkeâšecegUs peeieeflekeâ menkeâeÙe& Je SskeäÙeeÛeer iejpe efJeMes<ejerlÙee DeOeesjsefKele Peeueer Deens. cnCetveÛe les heg{s cnCeleele keâer, ‘‘¢ee Jeeef<e&keâ efoveeÛes DeewefÛelÙe meeOetve OÙeeveele IesTve Jejerue DeeJneveebvee leeW[ osCÙeemee"er, efvejblej efJekeâemeeÛes OÙesÙe meeOÙe keâjCÙeemee"er DeeefCe meJe&meceeJesMekeâ Je meceeve YeefJeleJÙeeÛee ceeie& leÙeej keâjCÙeemee"er menkeâejer mebmLeebÛes Ùeesieoeve cenòJeeÛes DemeCeej Deens. menkeâejer mebmLee DeeefCe meeceeefpekeâ Je DeeefLe&keâ efJekeâeme GÅeesiener ¢ee mebkeâškeâeUele efšketâve jenCÙeeÛee ceeie& oeKeJet Mekeâleerue.’’
 (https : //www.vaticannews.VA/en/pope/news/2020-07/pope-francis-cooperatives-day-clinate-nenewable-energy-justice.htmail)
 meceejeshe : ceer efJeMes<ekeâ¤ve DeeheuÙee meJe& le®Ceebvee DeeJneve keâ¤ve ÛeÛe& hegjmke=âle meeceeefpekeâ efMekeâJeCegkeâerÛee peJeUtve DeYÙeeme lÙeebveer keâjeJee (The Social Teaching of the Church) Je JemeF&le Deveskeâ Je<eeËheemetve cetU Oejuesueer menkeâejer ÛeUJeU vesševes heg{s ÛeeueJeeJeer cnCetve lÙeebvee Øeeslmeenve osle Deens. menkeâej ÛeUJeUeruee pevce osCeeNÙee, GpeeUe osCeeNÙee Deveskeâ efoJebiele Je nÙeele DemeuesuÙee veslÙeebvee ceer OevÙeJeeo oslees. lÙeebveer Kebyeerj heeÙee Ieeuetve GYÙee kesâuesuÙee menkeâejer ÛeUJeUeruee meJeeËÛee efJekeâeme meeOeCÙeemee"er heg{s vesT Ùee.)