heVeeme Je<eeËhetJeeaDee@iemš 2020


 
 Dee@iemš 2020
 
 le®Ce mebMeesOekeâeÛeer Yejejer
 heehe[er : KeepeveYeeš ÙesLeerue DeBLeveer pee@ve hejsje, JeÙe Je<ex 22 Ùeebveer JeeÙej keâefšbie ceMeerveceOÙes veJeerve ef[PeeF&ve megÛeJetve Je lÙeeØeceeCes ceMeerve yeveJetve efouÙeecegUs ‘ueeme&ve De@C[ šgyeÇes’ kebâheveerves ßeer. hejsje Ùeebvee 500 ®heÙeebÛes heeefjleesef<ekeâ efoues Deens. neÙej jsheÛeefjbie ke@âhe@efmešer HeäÙegpe IeeueCÙeeÛÙee veJÙee ef[PeeF&veÛee MeesOe ueeJeuÙeecegUs Je ojJe<eea npeejes ®heÙeebÛeer ÛeeboerÛeer yeÛele kesâuÙeecegUs 1968 meeueer hejsje Ùeebvee Yeejle mejkeâejves ‘ßeceJeerj Ûe›eâ’ Je 500 ®heÙeebÛes heeefjleesef<ekeâ DeeefCe kebâheveerves 500 ®heÙeebÛes heeefjleesef<ekeâ efoues nesles.
 yeveejmemee"er ØeLeceÛe ceneieg¤bÛeer vesceCetkeâ
 veJeer efouueer : yeveejme ceneOece&«eeceemee"er ØeLeceÛe efyeMehe he@efš^keâ ef[meesPee ¢eebÛeer vesceCetkeâ keâjCÙeele Deeueer. lÙeebÛee ceneieg®oer#ee efJeOeer 8 Dee@iemš 1970 jespeer veJeer efouueer ÙesLeerue meble keâesueeWefyeÙee efJeÅeeueÙeeÛÙee DeeJeejele mebheVe Peeuee. Heâeoj he@efš^keâ ef[meesPee ns meer. yeer. meer. DeeÙe. Ûes mes›esâšjer nesles. yeBieueesjÛÙee DeefKeue YeejleerÙe efMeefyejeÛÙee ÙeMehetleeale lÙeeÛÙee keâeÙee&Ûee Jeeše cees"e neslee.
 ceesHeâle JewÅekeâerÙe GheÛeej
 efvece&U : peesiesÕejerÛÙee ueeÙevme keäueyeves efvece&U heefjmejeleerue heeÛe ieeJe DeeheuÙee keâeÙee&mee"er efveJe[tve lesLeerue ceesHeâle JewÅekeâerÙe GheÛeej keWâõeÛes GodIeešve meceejbYe nesueer ›eâe@meÛÙee ne@ueceOÙes 30 Dee@iemš 1970 jespeer ueeÙevme keäueyeÛes [shÙegšer ieJnve&j ßeer. ÛegveeJeeuee Mene ¢eebÛÙee MegYenmles Peeues.