cewef$eCeerceeÛe& 2020


  – Ùeemceerve uescee@me
 
 Deepe 14 HesâyeÇg! ‘Jn@ueWšeF&ve [s’! cees"Ÿee DeeF&ves YeuÙee henešs G"tve hejmeoejerÛÙee ÛegueerJej cegbyeNÙeeÛeb iees[ yeveJeueb. veejUeÛÙee otOeeÛee, iegUeÛee Je JesueÛeerheg[erÛee Kecebie Jeeme IejYej ojJeUuee. "erkeâ veT Jeepelee ‘mvesnebpeueer’ DeeßeceeÛÙee YesšCÙeeÛÙee JesUsle Deecner oesIeer ceePÙee ogÛeekeâerJe¤ve efveIeeuees. ojJe<eea 14 HesâyeÇgJeejeruee ne DeeceÛee mekeâeUÛee keâeÙe&›eâce "juesuee neslee.
 efmemšj «esševes ojJeepee GIe[leeÛe cees"Ÿee DeeF&ves cegbyeNÙeeÛeb iee"es[b efleÛÙee mJeeOeerve kesâueb. ne@ueceOÙes Ùeesie Je ØeeCeeÙeeceÛeb me$e Ûeeueueb nesleb. keâesCeer yemetve lej keâesCeer ÛešF&Jej Peeshetve DeeheeheuÙee hejerves ÙeesiemeeOevee keâjerle neslÙee. šervee ceeJeMeer efomeueer. leer lee" keâCÙeeves heodceemeveele yemetve [esUs efceštve oerIe& Õeeme Iesle nesleer. Ûebosjer kesâmeebÛee mceeš& yee@ye, me[heeleU MejerjÙe°er, mš@C[ keâe@uejÛee Keeme efHeâšeRieÛee efMeJetve Iesleuesuee ceesjefheMeer Keeoer efmeukeâÛee kegâlee&. efleuee veener DeeJe[le efoJemeYej veeF&š ieeTveceOÙes jeneÙeuee.
 šervee ceeJeMeer cees"Ÿee DeeF&Ûeer meJeeËle cees"er yenerCe. ueiveeveblej øeâeefvmeme ceeJeMÙeebyejesyej lÙeebÛÙee veeskeâjerÛÙee efveefceòeeves cegbyeF&uee keâe@šve «eerve ÙesLes jeneÙeÛeer. ueneveheCeer Deecner efleÛÙee Iejer iesuees keâer efveIeleevee Dee«eneves neleeJej hewmes "sJeeÙeÛeer. leMeer Deeheueer jerle Deens cnCeeÙeÛeer. oesIeebÛee Úesše mebmeej Skeâoce DeešesheMeerj neslee. lemeb lÙeebveer keâOeer oeKeJeueb veener lejer lÙeebvee efvehegef$ekeâ DemeuÙeeÛeb og:Ke DemesueÛe. JeÙe Peeueb leMeer lÙeebveer heg{Ûeer JÙeJemLee keâ¤ve "sJeueer nesleer. JemeF&uee Demeuesues Iej Je peeiee keâe@vJnWšuee Je=æeßeceemee"er oeve kesâueer. veelesJeeF&keâebvee keâceer-peemle Fmšsš efceUeuÙeeÛeer Yeeveie[Ûe efcešueer. heCe øeâeefvmeme ceeJeMes meieUs efveÙeespeve heenCÙeemee"er jeefnues veenerle. šervee ceeJeMeer lÙeebÛÙee efveOeveeveblej ueiesÛeÛe meeJejueer Je ‘mvesnebpeueer’ DeeßeceeceOÙes mLeueebleefjle Peeueer. DeeÙeg<ÙeeÛÙee ¢ee šhhÙeeJej efleuee DeeßeceeleuÙee meceJeÙemkeâ cewef$eCeeRÛeer meeLe ueeYeueer.
 Deecneuee yeIeleeÛe šervee ceeJeMeer Deeveboueer. efleuee Jee{efoJemeeÛÙee MegYesÛÚe osTve Deecner efleÛeer efJeÛeejhetme kesâueer, ‘‘Ûeuee legcneuee ceePÙee veJeerve cewef$eCeeRÛeer DeesUKe keâ¤ve osles’’, Demeb cnCele SKeeÅee nesmšsueuee jenCeeNÙee cegueerÛÙee newmesves DeeceÛes nele hekeâ[tve leer Deecneuee yeieerÛÙeele IesTve iesueer.
 «eesšespeJeUÛÙee OeyeOeyÙeeMespeejer Skeâe yeekeâeJej keâesJeàÙee Gvnele oesve veJeerve Ûesnjs efomeues. og¤veÛe lÙeebÛÙeekeâ[s yeesš oeKeJetve šerveeceeJeMeerves ceeefnleer hegjJeueer.
 ‘‘les yeIee, leer meesvesjer keâe"eÛee Ûe<cee Ieeuetve iees° JeeÛetve oeKeJele Deens vee leer mšsuee. ceBieueesefjÙeve Deens. efMeef#ekeâe nesleer. efveJe=òe PeeuÙeeJej DeefJeJeeefnle DemeuÙeecegUs FLes Deeueer. kegâšgbyeerÙe cnCeleele efleuee Deelee eflelekebâmeb ‘OÙeeve’ jenle veener. keâOeerkeâOeer KeebyeeJe¤veÛe Jeerpe peeles vee lemeeÛe Øekeâej Deens cnCeleele. ceuee Kethe DeeJe[les leer. meieàÙeebvee nmeJeles DeeefCe mJele:ner Yejhetj nmeles. efleÛÙee Mespeejer yemeueer Deens leer DeeieLee. DeeheuÙee JemeF&ÛeerÛe. hejJeeÛe Deeueer heCe leeW[eletve Ûekeâej Meyo veener keâe{le. og:Keer ceeJeueer Deens. ®Usue FLes nUtnUt.’’
 Deecner peJeU iesuees les DeeieLeeÛÙee ue#eele Deeues heCe efleves keâenerner Øeefleef›eâÙee oeKeJeueer veener. leer peJeUpeJeU šervee ceeJeMeerÛÙeeÛe JeÙeeÛeer nesleer. KesÛetve ceeies yeebOeuesuee keâeàÙee kegâUkegâUerle kesâmeebÛee ieÛÛe Deebyee[e, keâheeUeJej Skeâner megjkegâleer veener DeeefCe Dees"ebJej efmcelejsKesÛee ueJeuesMe veener. [esàÙeeble efMekeâeNÙeeves nsjuesuÙee nefjCeermeejKee YeeJe, ceKKe Ûesnje DeeefCe Deyeesuee. DeeÙeg<Ùeele keâenerlejer Heâej Devehesef#ele Ie[uÙeemeejKeb efleÛeb Skebâoj JeeieCeb. keâoeefÛele efleÛÙee FÛÚsefJe®æ efleuee FLes DeeCeueb Demesue keâe? keâes[bÛe nesleb les. efmemšjebvee ceeefnleer Demesue meieUb heCe Deecner efJeÛeejCeb yejesyej veJnleb.
 DeeceÛeer meeJeueer hegmlekeâeJej he[leeÛe mšsueeves Jej heeefnues Je cegkeäleheCes nmeueer. G"tve ‘Jesuekeâce’ cnCele keâ[keâ nmleeboesueve kesâues. ceePÙee pegveeš šerMeš&JejÛÙee Meyoebveer efleÛes ue#e JesOeues. nUtnUt Skesâkeâe MeyoeJej yeesš "sJetve leer JeeÛet ueeieueer – "Not all those are lost." #eCeYej efJeÛeej keâ¤ve les JeekeäÙe hegvne JeeÛele mšsuee peesjele efoueKegueeme nmeueer. "Not all those are lost. ne… ne… ne!…’’
 Deecner ieeWOeUuees. JeekeäÙe DehetCe& nesleb. yejesyejner veJnleb. efleuee lÙeeÛee DeLe&yeesOe Peeuee vemesueÛe. keâmee nesCeej? Kejblej efleLes pes. Deej. Deej. še@uekeâerve veeJeeÛÙee uesKekeâeÛes Meyo efueefnues nesles "Not all those who wander are lost." heCe lÙeeleerue oesve Meyo who wander ns efHeâkeâš PeeuÙeeves mšsueeuee efomeues vemeleerue keâoeefÛele. ceer efleuee lemeb meebieCÙeeÛee ØeÙelve kesâuee; heCe leer SskeâeÙeuee leÙeej nesF&vee. MesJešer ceerner mees[tve efoues. ceePeer Oeeboue heentve cees"er DeeF& Je šervee ceeJeMeerÛeer keâjceCetkeâ Peeueer.
 mšsuee hegvne hegvne mJele:MeerÛe hegšhegšle nmele jeefnueer, "Not all those are lost. ne… ne… ne!…’’
 ‘‘n@hheer yeLe& [s št Ùet, ef[Dej Je@ueWefšvee’’, Demeb meieàÙeebveer ieeÙeuÙeeJej šervee ceeJeMeerves cesCeyeòeerJej Hegbâkeâj Ieeleueer Je cegbyejb keâehetve oele DemeuesuÙee-vemeuesuÙee meJeeËvee Jee{ueb. efmemšj «esševes Dee«en kesâuee cnCetve lÙeebveer DeeÙeesefpele kesâuesuÙee heešeaceOÙes Deecnerner Skeâ-oesve KesU KesUuees. DeeieLee JeieUtve meieàÙeebveer KesUele GlmHetâle&heCes Yeeie Iesleuee. JnerueÛesDejJej yemeCeeNÙeebveerner Kees-Kees Ûee [eJe ceeb[uee.
 DeeßeceeÛeer YesšCÙeeÛeer JesU mebhele Deeueer cnCetve Deecner peeÙeuee efveIeeuees. šervee ceeJeMeer Lesš oejeheÙeËle mees[eÙeuee Deeueer. mšsuee Je DeeieLee hegvne «eesšespeJeUÛÙee yeekeâeJej yemeuÙee neslÙee. mšsueeÛeb "Not all those …’’ ÛeeuetÛe nesleb. efleveb lÙeeletve keâenerlejer efJeveesoer DeLe& keâe{uee nesleeÛe. leesÛe leer DeeieLeeuee efceefMkeâueheCes mecepeeJele nesleer. lejerner DeeieLee cetkeâÛe. Glmeen njJeuesueer. kesâefJeueJeeCeer.
 mšsueeÛee ØemeVelesÛee ØekeâeMe cee$e Flekeâe meeefòJekeâ neslee keâer efleLes keâesCelÙeener ØekeâejÛeb og:Ke heesnesÛet Mekeâle veJnleb. efveIelee efveIelee efleuee lemeb heentve pes. Deej. Deej. še@uekeâerveÛÙee keâefJelesÛÙee yeekeâerÛÙee DeesUer ceveele IeesUt ueeieuÙee…
 'All that is gold does not glitter,
 Not all those who wander are lost;
 The old that is strong
 does not wither,
 Deep roots are not reached
 by the frost.'
 ueKeueKele veener megJeCe& meJe&oe,
 YeškeâCeejs meieUsÛe njJele veener
 keâescespele veener keâOeer meMekeäle peerCe&lee,
 meKeesue cegUebheÙeËle efnce heesnesÛele veener.