efJeMeeue efJeÕeeleceeÛe& 2020


 
 ‘veePeer efJeÛeejmejCeer’Ûee efyecees[
 jesce : ogmeNÙee ceneÙegæeÛÙee keâeUele veePeer efJeÛeejØeCeeueerÛes ØeeyeuÙe Jee{ues Demelee mee" ueeKeebntve DeefOekeâ Ùengoer DeeefCe DeuhemebKÙeebkeâ pevelesuee Deele keäuesMeceÙe leg®bieele [ebyetve lÙeebvee kebâ"mveeve IeeueCÙeele Deeues. Ùee ueppeemheo ceveesJe=òeerÛee Je ke=âlÙeeÛee efve<esOe keâjerle heeshecenesoÙeebveer Deeheuee DeeJeepe mebhetCe& peieeheg{s G"efJeuee Je ‘¢eeÛeer hegvejeJe=òeer keâoeefhe, keâoeefhe neslee keâecee veÙes’ Demes lÙeebveer hegvne hegvne DeeJepet&ve meebefieleues. Jejerue ogIe&švesÛÙee 75JÙee mce=leerefoveer jefJe. efo. 26 peevesJeejer jespeer jesce veiejeruee Je peieeuee GösMetve jefJeJeejÛÙee mebosMeele Deeheuee efJejesOe lÙeebveer meJeeËheg{s JÙekeäle kesâuee.
 efJeefMe° meceepeeuee vepejsmeceesj "sJetve lÙeeleerue keâener ueeskeâebvee efšhetve lÙeebvee efpeJes ceejCÙeeÛeer ner ØeJe=òeer DeceeveJeer Deens Je efleÛee efyecees[ Peeuee heeefnpes DeeefCe lees JneÙeÛee Demesue lej DeeheuÙee Deble:keâjCeele ØesceeÛeer pÙeesle DeeheCe hesšJeueer heeefnpes, Demes cele lÙeebveer Øeefleheeove kesâues. SkeâceskeâebÛee És<e, JeCe&Yeso, Jeie&Yeso Je ßes‰-keâefve‰ peeleer Ùee ØeJe=òeerÛes mecetU GÛÛeešve keâjCÙeemee"er DeeheCe efpeJeehee[ ØeÙelve kesâues heeefnpesle, Demesner hejceeÛeeÙeeËveer efve#etve meebefieleues.
 keâesjesvee JneÙejme
 jesce : Ûeerve Ùee cenekeâeÙe osMeele ‘keâesjesvee JneÙejme’ veeJeeÛeer peer meeLe DeefleJesieeves HeâesHeâeJele Ûeeueueer Deens Je efleÛÙeeheg{s pevelesvesÛe veJns; lej Meemeveevesner Deeheueer ogye&uelee oMe&efJeueer Deens, lÙeeÛes mcejCe keâ¤ve lÙee peerJeIesCÙee meeLeerle pÙee JÙekeäleer cejCe heeJeuÙee Deensle lÙeebÛÙee mcejCeeLe& lemesÛe pes Deepeejer Deensle lÙeebvee ®iCeeueÙeele DeeOeej osCÙeemee"er heeshecenesoÙeebveer jesceojyeejer efJeMes<e ØeeLe&vee kesâueer. Ùee ceneYeÙebkeâj meeLeerefJe®æ peer GheeÙeÙeespevee MeemeveeleHexâ kesâueer peele Deens lÙeeuee meJe&OeceeaÙe, peeleerÙe Je je°^erÙe ueeskeâebveer menkeâeÙe& osCes iejpesÛes Deens, Demes Øeefleheeove heeshecenesoÙeebveer Ùee JesUsuee kesâues.
 ØeehebefÛekeâ, kegâšgbye DeeefCe JeÙeesceÙee&oe
 jesce : ‘ØeehebefÛekeâ, kegâšgbye Je peerJeve’ Ùee ef$emet$eer meceepepeerJeveeÛÙee efJekeâemeemee"er Jn@efškeâve ojyeejer pees Skeâ DeeÙeesie Deens lÙeeÉejs JeÙeesJe=æ ueeskeâebvee megKeeÛes efoJeme ÙeeJesle Ùeemee"er keâeÙe keâjlee ÙesF&ue ¢eemee"er Skeâ DeefOeJesMeve jesceojyeejer DeeÙeesefpele keâjCÙeele Deeues Deens. lÙeemee"er mee" osMeebleerue 550 lep%eebvee jesce ÙesLes yeesueeJeCÙeele Deeues Deens. DeefleJe=æ ueeskeâebÛeer mesJee keâMeer keâjlee ÙesF&ue ÙeeÛee efJeÛeejefJeefveceÙe ner lep%eceb[Uer keâjCeej Deens.
 lÙeebÛÙeeheg{s leerve DeefOeJesMeveebÛee DeejeKe[e "sJeCÙeele Deeuesuee Deens. ‘Jeeheje DeeefCe Hesâketâve Åee’ Ùee efJeIeelekeâ ceveesJe=òeeruee Heâeše efouee heeefnpes DeeefCe DeMee ØeJe=òeerves ceeveJeer peerJeveJÙeJenejele hegve§e ØeJesMe keâjlee keâecee veÙes, Ùeemee"er heefnues DeefOeJesMeve nesF&ue. kegâšgbye ns meceepeeÛes keWâõefyebot Deens. lÙee kegâšgbyeeÛes meJe& DeefOekeâej lÙeeuee efoues iesues heeefnpesle, ÙeeefJe<eÙeer ogmeNÙee DeefOeJesMeveele efJeÛeejefJeefveceÙe nesF&ue Je keâesCelÙeeÛe kegâšgbyeeves JeÙeesJe=æevee otj meejlee keâecee veÙes lej DeeheuÙee kegâšgbyeeleÛe lÙeebvee meeceeJetve Iesleues heeefnpes, ÙeeefJe<eÙeer GheeÙeÙeespevee megÛeefJeueer peeF&ue. eflemeNÙee DeefOeJesMeveele JeÙeesJe=æ ceb[Uer ef¡emleeÛÙee megJeelexÛee Øemeej keâjCÙeemee"er keâeÙe ke⤠Mekeâles, ÙeeefJe<eÙeer efJeOeeÙekeâ metÛevee kesâuÙee peeleerue. ‘megJeelee&’ØemeejeÛÙee heeÛeejCeeheemetve keâesCeeueener efveJe=òeer veener, ne Ùee DeefOeJesMeveeÛee cegKÙe efJe<eÙe Deens.
 ueeue yegOeJeej
 ceefveuee : efHeâefueefhevme osMeeleerue ke@âLeefuekeâ efyeMeheebÛÙee heefj<eosves efoveebkeâ 25 peevesJeejer jespeer DeeheuÙee efÉJeeef<e&keâ DeefOeJesMeveeÛÙee heefnuÙeeÛe efoJeMeer ‘ueeue yegOeJeej’Ûeer Iees<eCee kesâueer. ef¡emlejepeeÛÙee meCeeveblej ÙesCeeje yegOeJeej ne ‘ueeue yegOeJeej’ cnCetve heeUCÙeele ÙeeJee, Demes lÙeebveer Skeâceleeves peenerj kesâues. mebyebOe osMeele meJeeËÛes SskeäÙe Ie[Jetve DeeCeCÙeemee"er Je efpeLes efpeLes keâesCeeJej DevÙeeÙe nesle Demetve ogye&ueebJej nuues nesle Demeleerue lej lÙee yeeyeleerle DeeheCe peeie¤keâlee jeKeueer heeefnpes Ùeemee"er ne ‘ueeue yegOeJeej’ lÙeebvee yeU osF&ue.
 peJeUpeJeU 2100 Oece&«eeceebÛÙee Jeleerves ne ‘ueeue yegOeJeej’ heeUCÙeele Deeuee. lÙee efoJeMeer ØelÙeskeâ ÛeÛe&Jej ueeue jbieeÛeer jes<eCeeF& keâjCÙeele Deeueer Je keâesCeeJej DevÙeeÙe keâjCes cnCepes lÙeebÛes jkeäle DeeheCe Mees<eCe keâjCes ns ÙeesiÙe veJns, ne Oe[e ØelÙeskeâeÛÙee ueeue jkeäleele efyebyeefJeCÙeeÛee lÙeebveer kesâuesuee ne DeLe&hetCe& ØeÙelve!