ØeeLe&vee : Skeâ efÛebleveceeÛe& 2020


  – efJepeÙe ÛewlÙee efceefmke⚟ee, yenejs
 
 ØeeLe&vee, ns DeeheuÙee efvecee&lÙee hejcesÕejeMeer mebyebOe mLeeheve keâjCÙeeÛes Skeâ ØeYeeJeer meeOeve Deens. ØeeLe&vee oesve ØekeâejÛeer Demet Mekeâles. Skeâ JewÙeefkeälekeâ Je ogmejer meecetefnkeâ. oesvner ØekeâejÛÙee ØeeLe&vesuee Deeheeheues cenòJe Deens. hejbleg JewÙeefkeälekeâ ØeeLe&vesuee peemle cenòJe efoues heeefnpes Demes ceuee cnCeeJesmes Jeešles. keâejCe ns keâer ØeeLe&vee DeeheuÙee peerJeveele ojjespe efvelÙeeÛeer, heg<keâU JesUe, efveÙeefceleheCes, JeejbJeej, keâOeer efvejblej, DeefJejle, DeJÙeenle, SkeâebleJeemeele keâjeÙeÛeer Demeles DeeefCe efJeMes<e cnCepes leer DeeheuÙee Deblece&veeletve efveIeles.
 ØeYet ef¡emle cnCelees, ‘‘pesJne pesJne legcner ØeeLe&vee keâjlee, lesJne lesJne DeeheuÙee Keesueerle pee Je oej ueeJetve IesTve DeeheuÙee ieghleJeemeer efhelÙeeÛeer ØeeLe&vee keâje cnCepes legceÛee ieghleJeemeer efhelee legcneuee efleÛes HeâU osF&ue.’’
 JewÙeefkeälekeâ ØeeLe&vesuee keâesCelÙeener Meeefyokeâ cemegÅeeMeer vee meyebOe Deens vee Oecee&Meer efkebâJee hebLeeMeer, mebØeoeÙeeMeer. ØeeLe&vesÛee mebyebOe ùoÙeeMeer Deens. cnCepesÛe ØeeLe&vee peer ceveeheemetve kesâuesueer Demeles lÙeeÛÙeeMeer. pemes Hegâueebvee kegâšues, jie[ues, IegmeUues, JeeHeâJeues keâer Deòej leÙeej nesles, lemesÛe ØesceeÛeer meJe& ¤hes Skeâ$e Deeueer keâer ØeeLe&vee yeveles. ØeeLe&vee cnCepes keâeÙe? lej Øescejme. ØesceeÛee megiebOe cnCepes ØeeLe&vee! pÙee JÙekeäleerÛÙee ùoÙeele leer yenjles, leer Deevebefole nesTve peeles. pemes meble pee@ve ceejer efJnÙeeVeer efkebâJee Deeheues Yeefkeäleceeve ce"Jeemeer. ØeeLe&vee cnCepes ùoÙeeÛeer cetkeâ meeo Deens DeeefCe JewÙeefkeälekeâ ØeeLe&vee vesnceer ØeYeeJeer nesT Mekeâles. keâesCelÙeener oesve JÙekeäleeRÛeer ØeeLe&vee SkeâmeejKeer vemeles. ØeeLe&vee cnCepes osJeekeâ[s ùoÙeeletve kesâuesueer ÙeeÛevee, mebJeeo, Øesce, Jeelee&ueehe Deens.
 ØeeLe&vee ùoÙeeletve ÙesCeejer keâ®Ce meeo Deens, keâejCe ns Deens keâer Ùee efJeMeeue efJeÕeele ceveg<Ùe pejer mecetnele jenele Demeuee lejer lÙeeuee SkeâšsheCee peeCeJelees. DeeheCe ¢eeÛee DevegYeJe keâOeervee keâOeer Iesleuesuee DemesueÛe. Ùee efJeÕeeÛÙee leguevesle lees DelÙeble ueneve Demelees. cnCetve lÙeeuee Deeheues DeefmlelJe oeKeJetve ÅeeÙeÛes Demeles keâer, ceermegæe Ùee peieele Deens; hejbleg Deieoer ogyeUe, DeuheeÙeg<eer Deens. ØeeLe&vee cnCepes keâeÙe? lej Deeheues DeefmlelJe peenerj keâjCes keâer, ceer Skeâše Deens. DemeeneÙÙe Deens. Deieoer ueneve Deens DeeefCe ns efJeÕe DeHeâeš Deens. pemes Skeâ ueneve yeeuekeâ DeeheuÙee DeeF&mee"er j[les, keâejCe lÙeeuee Ùee peieele Demegjef#elelee Jeešles. yemme! lemesÛe. DeeheCe pesJne osJeeuee nekeâ ceejlees, lesJne leer ØeeLe&vee nesles DeeefCe ØeYet hejcesÕejekeâ[s efJevebleer keâjlees keâer ceePes j#eCe keâj, og° Mekeäleerheemetve ceePee yeÛeeJe keâj, Øeeke=âeflekeâ Deeheòeerheemetve ceveg<Ùe-ceveg<ÙeebceOeerue Jewjeheemetve, peveeJejs Je efkeâ[s Ùeebheemetve ceePes mebj#eCe JneJes Demes keâj.
 Kejb cnCepes ØeeLe&vee Deßetves yeveles, Meyoeves veener. DemeeneÙÙe DeJemLeebceOÙes efvecee&Ce nesles, efJeodJeòesletve veener. ØeeLe&vee Dee§eÙe&keâejkeâ Je Deefle DeevebooeÙekeâ YeeJe Demelees. Dee§eÙe& nsÛe ØeeLe&vesuee pevce osles. ns efJeÕe efkeâleer Dee§eÙee&ves Yejuesues Deens, hejbleg DeeheuÙeeuee keâener DeodYegle Ie[les Demes Jeešle veener, cnCetve DeeheCe keâOeer Dee§eÙe&Ûeefkeâle nesle veener. ceie Kejer ØeeLe&vee kegâ"tve Giece heeJesue? Skeâ šCekeâ yeer Hegâšles, Debkegâefjle nesles, hejbleg DeeheuÙeeuee ¢eeÛes Dee§eÙe& Jeešle veener. ns pes yeer DeepeheÙeËle šCekeâ nesles, pej DeeheCe lÙeeuee lees[ues Demeles, lej DeeheuÙeeuee vee efnjJeer heeves efceUeueer Demeleer vee Hegâues, vee HeâUs. hejbleg heeJemeeUe meg¤ Peeuee, efjce-Peerce heeTme he[t ueeieuee, heeJemeeÛeer peesjoej mej Deeueer keâer lÙee efyeÙeeletve efnjJeer heeves efveIeleele DeeefCe yeIelee yeIelee les cees"s nesTve Hegâueles, HeâUles. metÙe& efvejYeü DeekeâeMeele efkeâleer JewYeJehetCe& efomelees DeeefCe DeblejeUeÛes ÂMÙe efkeâleer YeJÙe Deens. ÛebõeÛÙee keâuee efkeâleer efJeue#eCe jerleerves Jee{le peeleele. lespemJeer leejs DeekeâeMeeÛes meeQoÙe& Deensle, ØeYetefveefce&le DeblejeUeÛeer leer osefohÙeceeve mepeeJeš Deens. FbõOeveg<Ùe lÙeeÛÙee efJeefJeOe jbieecegUs les efkeâleer meeQoÙe& mebheVe efomeles (yesveefmeje). ns efJeMeeue efJeÕe efkeâleer efveÙeceyeæheCes Ûeeueues Deens. Flekeâer DeieefCele leejs DeeefCe Deieoer lÙeebÛee Skeâ-ogmeNÙeeMeer ve DeeoUlee, ns yeIetve pej DeeheCe Dee§eÙe&Ûeefkeâle Peeuees lej Deeheueer ceeve ke=âle%eleehetJe&keâ Jeekeâueer peeles. DeeheuÙeeuee DeeJeMÙekeâleshes#ee peemle Ùee peieele efceUeuesues Deens. cnCetve ner ke=âle%elee, ner OevÙeJeeoeÛeer ØeeLe&vee Demeles. ner ke=âle%elee, ns OevÙeJeeo DeeheuÙee Deblece&veele meeOesheCee Je mejuelee efvecee&Ce keâjleele DeeefCe Deeletve DeeheesDeehe ØeeLe&vesÛeer efveefce&leer nesles.
 ØeeLe&vee Je efJeÕeeme oesvner DeÂMÙe Deensle. hejbleg oesIeeble Flekeâer leekeâo Deens keâer lÙee DeMekeäÙe iees°eruee MekeäÙe keâjleele. mecepee, pesJne DeeheCe Skeâe JÙekeäleermee"er efkebâJee meJeeËÛÙee keâuÙeeCeemee"er ØeeLe&vee keâjerle jeefnuees lej leer Deeheueer ØeeLe&vee lÙee keâesšŸeJeOeer ueeskeâebÛÙee ØeeLe&vesle meeceeJeueer peeles. pes DeeheuÙee veelesJeeF&keâebÛÙee, DeehlepeveebÛÙee efkebâJee iejpeJebleebÛÙee DeejesiÙeemee"er, YeuÙeemee"er ØeeLe&vee keâjerle Demeleele lÙeebÛÙee ØeeLe&vesle.
 ÙesMet ef¡emle cnCelees, ‘‘…DeeefCe legcner efJeÕeeme Oe¤ve ØeeLe&vesle pes keâener ceeieeue les meJe& legcnebme efceUsue’’ (ceòeÙe 21:22).
 meble heewue cnCelees, ‘‘efJeÕeeme ne DeeMee OejuesuÙee iees°erefJe<eÙeerÛee YejJemee DeeefCe ve efomeCeeNÙee iees°eryeöueÛeer Kee$eer Deens’’ (efnyeÇt 11:1). Demes cnšues peeles keâer, ØeeLe&vee keâjleevee ceveele osJeeefMeJeeÙe keâesCeleener efJeÛeej Ùeslee keâecee veÙes. cnCepesÛe ceve efveefJe&keâuhe, efmLej Peeues heeefnpes. efMeJeeÙe, Mebkeâerle YekeäleercegUs hejcesÕej ØeeLe&vee mJeerkeâejerle veener, lej efve:Mebkeâerle, meeOÙee, mejU, efvece&U Yekeäleerves kesâuesueer ØeeLe&vee hetCe& keâjlees. cee@efvekeâeves efleÛee heg$e Deiemleerve ÙeeÛÙeemee"er je$ebefoJeme j[tve j[tve osJeeheg{s ØeeLe&vee kesâueer, lÙeeÛes hetJeeaÛÙee heeheer peerJeveeheemetve heefjJele&ve JneJes cnCetve. leMeer ØeeLe&vee keâjeÙeuee nJeer. ceelesÛÙee ØeeLe&vesves heg{s lees meble Peeuee DeeefCe leermegæe meble Peeueer.
 ØehebÛeele megKe efceUefJeCÙeemee"er DeeheCe efkeâleer keâ° keâjlees; eflelekeâemee ceesyeouee efceUle veener lejerner keâ° keâjlees. hejcesÕejeÛeer Dee"JeCe keâjCes, ØeeLe&vee keâjCes lemes veener. hejcesÕejekeâ[s ØeeLe&vesÉejs DeeheCe efpelekesâefpelekesâ peJeU peeJet eflelekesâ eflelekesâ Deeeflcekeâ meceeOeeve DeefOekeâeefOekeâ Demeles. ns meJe& efJeÕe DeeefCe DeefKeue ØehebÛe hejcesÕejeÛee Deens, Demes meble-meppeve cnCeleele, ns ÙeesiÙeÛe Deens. lees pÙeeÛee lÙeeuee osTve šeketâve ceeskeâUs JneJes. keâejCe, meJe& hejcesÕejeÛesÛe Deens, ceePes keâener veener, Demes mecepeCes cnCepes hejcesÕejeuee Dehe&Ce keâjCes Peeues. DeeheCe ns meJe& mebieerleeÛÙee megjele Je leeueele ieelemegæe Demelees, hejbleg keâener #eCeele efJemejner he[lees. osJeeuee Deeheues meJe& Dehe&Ce keâjCes cnCepes, lÙeeuee ceve:hetJe&keâ cnCeCes, legPÙeeJeeÛetve peieCes ceuee DeMekeäÙe Deens. DeeheCe meoe lÙeeÛÙeeJej DeJeuebyetve jeefnuees heeefnpes. DeeheCe ieeCÙeeceOÙes veener keâe cnCele, ‘
 ‘ØeYeg cepe leJe DeeOeej nJee js ~
 meneÙÙeeefJevee leJe peiet keâmee js ~’’
 SJe{s Øesce, SJe{s DeeheuesheCe, SJe{er leUceU DemeuÙeeJej ØeYet hejcesÕej efkeâleer JesU otj GYee jenCeej! hejcesÕej DelÙeble keâveJeeUt Deens. DeeheCe lÙeeÛÙeepeJeU Skeâ heeTue heg{s iesuees lej lees oesve heeJeues DeeheuÙeepeJeU ÙesF&ue, yeeÙeyeueceOeerue GOeàÙee heg$eeÛÙee efhelÙeeØeceeCes. ceePes iegCeoes<e ceer osJeeuee Dehe&Ce kesâues keâer Dehe&Ce Yekeäleer nesles. DeeheCe osJeeÛeer Yekeäleer keâjlees, hejbleg lÙee Yekeäleerle Kejb Øesce Ùesle veener; ÙeeÛes keâejCe cnCepes Deeheueer °er Ûeejer efoMeebvee Heâekeâuesueer Demeles; Iej-ie=nmLeerceOÙes, veeskeâjer-OebÅeeceOÙes, Flej efÛeblee Je De[ÛeCeerceOÙes. ceer pÙeeÛÙeeheg{s ØeeLe&vee keâjlees lees leer Sskeâlees Ùee mecepegleerves Je efJeÕeemeeves cnšues cnCepes Peeues. peMeer YeeJevee "sJet leMeer ke=âleer nesles. DeeheCe ieeCÙeele veener keâe cnCele,
 ‘‘JeelmeuÙeeves ØeYetÛÙee Yejueer
 DeJeIeer JemegbOeje ~’’
 ceer hejcesÕejeÛee Deens Demes cnCeJetve IÙeeJes. lÙeeÛeer ke=âhee kesâJne nesF&ue ns heeneJes. ØeYet hejcesÕejekeâ[s keâeÙe yeesueeÙeÛes ns mecepele vemesue, lej kesâJeU heeÛe efceefvešs Meeble, efve:Meyo yemee, efvenxlegkeâheCes yemee DeeefCe yeIee keâeÙe peeot Ie[les. DeeheuÙee vekeâUle DeeheuÙee Deele yeoue nesle peeF&ue.
 ØeYet hejcesÕej DeeheuÙee Iejeleuee keâesCeerlej Deens, Ùeeyeöue DeeheCe Kee$eer yeeUieeJeer. lÙeeuee legcner Deeheueer megKeog:Kes meebiee. efoJemeekeâe"er Skeâoelejer osJeeheg{s yemetve lÙeeuee DevevÙeYeeJeeves MejCe pee. efJeveÙehetJe&keâ ØeeLe&vee keâje. legcner hejcesÕejeMeer pees[ues peeue. Kee$eerves efoJeme Deeveboele peeF&ue DeeefCe legceÛes og:Ke otj nesF&ue. Deeheues %eeve, Mekeäleer, JewYeJe, meòee Ùee meJeeËÛee efJemej hee[tve lÙeeuee MejCe pee DeeefCe lÙeeÛÙeepeJeU Øesce ceeiee, DeeMeerJee&o ceeiee. pemes jepee oeJeero DeeefCe jepee Meueceesve Ùeeves kesâues. KejesKej hejcesÕej Oeeefce&keâebÛes ceve heenlees, lÙeeÛeer YeeJevee heenlees. SjJeer lees lÙeeÛÙee peJeUÛe Demelees. pees ßeæsves hejcesÕejeÛes efÛebleve keâjlees, ØeeLe&vee keâjlees, efJeveJeCÙee keâjlees lÙeeuee hejcesÕej peJeU Demetve, DeeheuÙeeuee lees ceole keâjeÙeuee efmeæ Deens, ÙeeÛeer Kee$eerÛe Demeles. DeeheuÙee ceveeÛeer YeeJeYekeäleer DeMeer DemeeJeer keâer, osJee hejcesÕeje, ceuee meòesÛee heeš vekeâes, mebheòeerÛee Leeš vekeâes, keâerleeaÛee Ieešner vekeâes, ceuee nJeer Deens YekeäleerÛeer ueeš. ceer ef¡emleceÙe keâmee nesF&ve SJe{eÛe ceuee DeeMeerJee&o os, cnCepes DeeheuÙeeuee ieeCÙeeÛÙee megjele cnCelee Deeues heeefnpes,
 ‘‘legPeeÛe ØeYet ceer legPee ~
 peerJeveYej ceer legPee ~~’’
 ‘#e’Ûee DeeOeej IesleuÙeeefMeJeeÙe efyepeieefCeleeceOÙes keâener met$es mees[Jelee Ùesle veener, lemesÛe mebmeejeÛee iegblee hejcesÕejeÛee DeeOeej IesleuÙeeefMeJeeÙe megšle veener.
 ØeeLe&vesceOÙes DeeheuÙee heeheeyeöue he§eeòeehe Demeuee heeefnpes. mJele:Ûes, IejeÛes Je IejÛÙeebÛes mebj#eCe Peeues lÙeeyeöue OevÙeJeeo! MespeeNÙeebmee"er, ieeJeheefjJeejeÛÙee ceeCemeebmee"er, efce$e Je veelesJeeF&keâebmee"er, Heâeome&-efmemšme&mee"er OevÙeJeeo Je lÙeebÛÙee YeuÙeemee"er ØeeLe&vee! pes pes efoJemeYej Ie[ues lÙeeyeöue Ghekeâejmlegleer! pesJeleevee hejcesÕejekeâ[s DeMeer ØeeLe&vee keâjeJeer keâer, pÙee MeslekeâNÙeeuee Mesleeletve ns DeVe, ne Yeepeerheeuee Deeuee Deens, lÙeebÛes kegâšgbye keâOeerner GheeMeer jent veÙes. ØeeLe&vesefJe<eÙeer kesâuesues ns efJeJesÛeve DeeheuÙee ØeeLe&vesmebyebOeer DemeuesuÙee keâuhevee megOeejCÙeeme ceole nesF&ue DeMeer DeeMee Jeešles.