keâevee ieeJeÛÙee ÛecelkeâejeÛee DevJeÙeeLe&ceeÛe& 2020


  – Øee. mšerHeâve DeeÙe. hejsje
 
 ØeYet ÙesMetves ieeefueueerÙeeleerue keâevee ieeJeer ueivemeceejbYeele heeCÙeeÛee õe#eejme kesâuee (Ùeesneve 2:1-11). DeeheCe lÙee Iešvesuee ‘keâevee ieeJeÛee Ûecelkeâej’ mebyeesefOelees. Ûecelkeâej cnCepes ceeveJeer Deekeâueveeheueerkeâ[Ûeer iees°. lÙeeuee DeodYegle iees° Deiej Deueewefkeâkeâ ke=âlÙe cnCelee ÙesF&ue. meble Ùeesneveves cee$e ÙesMetves kesâuesuÙee meJe& Ûecelkeâejebvee ‘efÛevn’ ne Meyo Jeehejuee Deens. ÙesMetÛÙee keâeÙee&Ûes ØelÙe#e hegjeJes Je lÙeeÛÙee"eÙeer DemeuesuÙee osJeefhelÙeeÛes DeefmlelJe ns ÙesMetves kesâuesuÙee Deveskeâ DeodYegle (Ûecelkeâeefjkeâ) iees°erle efomeles, les oeKeefJeCÙeemee"er Ùeesneveves ‘efÛevn’ ne Meyo Ùeesefpeuee Deens. ns efÛevn cnCepes ‘DeefOekeâej oMe&keâ efÛevn’ nesÙe. ÙesMetves DeeheuÙee efÛevnebÛee (ÛecelkeâejebÛee) ØeejbYe ieeefueueerÙeeleerue keâevee ieeJeer keâ¤ve Deeheuee ieewjJe Øekeâš kesâuee Je lÙeeÛÙee efMe<ÙeebÛeer lÙeeÛÙeeJej ßeæe yemeueer (Ùeesneve 2:11). ÙeeÛee DeLe& ne heefnueeÛe Ûecelkeâeefjkeâ Øemebie cnCepes ÙesMetÛÙee jnmÙeceÙe peerJeveeJej ØekeâeMePeesle šekeâCeeje neslee lemesÛe ÙeeÛe Iešvesletve efMe<ÙeebÛeer ùoÙes ÙesMetJejerue ßeæsves Ye¤ve iesueer.
 keâevee ieeJeÛÙee ueivemeceejbYeeme ÙesMetÛeer DeeF& npej nesleerÛe efMeJeeÙe ÙesMetuee Je lÙeeÛÙee efMe<Ùeebveener Deeceb$eCe nesles. lÙeecegUs meoj ueiveeuee ÙesMet, ÙesMetÛeer DeeF& ceefjÙee DeeefCe ÙesMetÛes efMe<Ùe Demes meJe&peCe GheefmLele nesles. ÙeeÛee DeLe& ÙesMetves Ùee IešveshetJeea Deeheues efveJe[uesues efMe<Ùe peJeU kesâues nesles, lÙeebÛes Skeâ kegâšgbye leÙeej Peeues nesles. ÙesMetuee ueiveIejer menkegâšgbye Deeceb$eCe DemeuÙeeves les meJe&peCe lesLes npej nesles. ÙeeÛe keâevee ieeJeÛÙee Øemebieeletve ÙesMetves DeeheuÙee keâeÙee&uee meg®Jeele kesâueer nesleer. keâevee ieeJeer ØeYet ÙesMet lÙeeÛÙee efMe<ÙeieCeebÛee ØecegKe Ùepeceeve oeKeefJeuesuee Deens. Ùeeletve lees osJeeÛÙee efveJe[uesuÙee mebhetCe& ØepesÛee cnCepesÛe DeeheuÙee meJeeËÛee ØecegKe Ùepeceeve DemeuÙeeÛes oeKeJetve efoues Deens. DeeheCe meejs lÙeeÛÙeeMeer Øesceeves pees[ues iesuees Deenesle. neÛe lees ØeYetves DeeheuÙeeyejesyej kesâuesuee ØesceeÛee veJee keâjej Deens. ef¡emleer peerJeve cnCepes ØeYetÛÙee ØesceeÛÙee nekesâuee DeeheCe efouesuee neskeâejeLeea Øeeflemeeo, oesve efØeÙekeâjebÛÙee veelesmebyebOeemeejKes les Deens. ØeYet ÙesMet DeeheuÙee efMe<Ùeebmen Skeâ kegâšgbye cnCetve keâevee ieeJeer ueiveeÛÙee DeeveboeÛÙee meesnàÙeemee"er Skeâ$e Deeues Ùeeletve Demes oeKeJetve ÅeeÙeÛes Deens keâer ef¡emlemeYee ns ØeYet ÙesMetÛes Skeâ kegâšgbye Demetve lÙee kegâšgbyeele ØeYet Deeheues Øesce Deeslelees. nsÛe Øesce ef¡emlemeYee meJeeËheÙeËle heesnesÛeefJeCÙeeÛeer FÛÚe Oejles.
 keâevee ieeJeÛÙee ueiveIejer õe#eejme mebheuÙeeÛes ue#eele ÙesleeÛe heefJe$e ceefjÙesves ÙesMetkeâ[s ÙesTve cnšues, ‘‘lÙeebÛÙeeheeMeer õe#eejme veener’’ (Ùeesneve 2:3). ÙesMetÛÙee leejCekeâeÙee&le Jejerue JeekeäÙeeÛee efJeÛeej keâjleevee lÙeeuee Heâej cees"e ieefYe&leeLe& DemeuÙeeÛes DeeheuÙee ue#eele ÙesF&ue. heeCeer cnCepes peerJeve Demes DeeheCe cnCelees. lÙeeÛeeÛe DeLe& heeCeer ns peerJeveeJeMÙekeâ Deens; lej õe#eejme cnCepes DeeveboeslmeJe meesnUs, ueivemeceejbYe, cespeJeevÙee DeMee Øemebieer Deevebo efvecee&Ce keâjCeejs ÛewveerÛes hesÙe. keâevee ieeJeÛÙee ueivemeesnàÙeele õe#eejme mebheuee. veJeefJeJeeefnleeuee DeeefCe IejOevÙeeuee les Deheceevekeâejkeâ nesles. Ùengoer hejbhejsvegmeej keâesCeleener meesnUe cnšuee cnCepes õe#eejme nJeeÛe. õe#eejmeeefJevee meesnàÙeeÛee DeeveboÛe efveIetve peelees, ner iees° ue#eele ÙesleeÛe heefJe$e ceefjÙesves ÙesMetpeJeU peeTve ‘‘lÙeebÛÙeeheeMeer õe#eejme veener’’, Demes ieeNneCes kesâues. ÙesMetves lÙee De[ÛeCeerletve keâenerlejer ceeie& keâe{eJee DeMee ØekeâejÛeer leer ceefjÙesves kesâuesueer efJevebleerÛe nesleer. hejbleg ÙesMetves efleuee ueiesÛe cnšues, ‘‘lÙeeceOÙes legPee ceePee keâeÙe mebyebOe?’’ efnyeÇt Yee<esleerue ne Skeâ JeekeäØeÛeej Demetve SKeeÅeeÛeer efJevebleer efkebâJee ceeieCeer veekeâejCÙeemee"er lÙeeÛee Jeehej kesâuee peeF&. ÙesMetves ‘Deeheueer JesU Depetve Deeuesueer veener’ Demesner DeeheuÙee DeeF&uee cnšues.
 heefJe$e ceefjÙesuee hegjshetj Kee$eer nesleer keâer ÙesMet efleÛeer ceOÙemLeer cnCepes efleves kesâuesueer efJevebleer veekeâejCeej veener; cnCetve leer veeskeâjebvee cnCeeueer, ‘‘lees (ÙesMet) meebiesue lemes keâje’’ (Ùeesneve 2:5). ceefjÙesÛÙee cegKeeletve efveIeeuesues Je yeeÙeyeueceOÙes veceto kesâuesues ns DeKesjÛes efJeOeeve Demetve lÙeele Heâej cees"e DevJeÙeeLe& Yejuesuee Deens.
 ‘‘lees meebiesue lemes keâje’’, Ùee ceefjÙesÛÙee efJeOeeveeÛee meboYe& pegvÙee keâjejeleerue heg{erue IešvesMeer ueeJelee ÙesF&ue. efmeveeF& heJe&leeJej ØeYet hejcesÕejeves ceesMesÉejs ueeskeâebvee cnšues, ‘‘legcner ceePee Meyo ceeveeue Je ceePee keâjej heeUeue lej legceÛes keâuÙeeCe nesF&ue.’’ lÙeeJej meJe& ueeskeâebveer ceesMesÉejs ØeYetuee keâUefJeues, ‘‘Deecner meJe&peCe ØeYetves meebefieleuÙeeØeceeCes ke⤒’ (efveie&ce 19:1-8). ne neslee pegvee keâjej. lÙeeveblej ØeYetves lÙeebvee one Dee%ee efouÙee.
 ceefjÙesves ueiveIejÛÙee veeskeâjebvee cnšues, ‘‘lees meebiesue lemes keâje’’ (Ùeesneve 2:5). lÙeeJej ÙesMetves veeskeâjebvee lesLes Demeuesues mene oie[er jebpeCe heeCÙeeves YejCÙeeme meebefieleues. veeskeâjebveer lÙeeØeceeCes les keâe"eskeâe" Yejues. lesJne ÙesMetves lÙeebvee cnšues, ‘‘Deelee Ùeeleues keâe{tve Yeespeve keâejYeeNÙeekeâ[s vÙee’’ (Ùeesneve 2:6-8). veeskeâjebveer ÙesMetves meebefieleuÙeeØeceeCes kesâues DeeefCe Gòeceesòece õe#eejme efheTve meJe&peCe le=hle Peeues; meieUerkeâ[s DeeveboerDeevebo efvecee&Ce Peeuee.
 Ùee ef"keâeCeer ceefjÙesÛeer ceOÙemLeer efkeâleer MeefkeäleMeeueer Demeles les oeKeJetve efoues Deens. Ùeesneveves DeeheuÙee MegYeJele&ceeveele ceefjÙesÛÙee keâevee ieeJeÛÙee GheefmLeleerveblej ÙesMetÛÙee ›egâmeeÛÙee heeÙeLÙeeMeer GYes DemeuesuÙee ceefjÙesÛes JeCe&ve keâjleevee efleuee GösMetve ‘ne legPee cegueiee’ DeeefCe Ùeesneveuee GösMetve ‘ner legPeer DeeF&’ Demes cnCetve meejer ceeveJepeele ceefjÙesÛÙee mJeeOeerve kesâuÙeeÛes oMe&efJeues Deens. lÙeecegUs DeeheCe keâesCelÙeener keâeÙeeËle ÙesMetÛÙee ke=âheeMeerJee&oeyejesyejÛe ceefjÙesÛÙee ceOÙemLeerÛeer meeLe efceUefJeueer lej Deeheues keâeÙe& cees"Ÿee Deeveboeves heej he[sue nsÛe Ùee Iešvesletve DeeheCeebme efMekeâeÙeuee efceUles. Ùee heueerkeâ[s ÙesMetves heeCÙeeÛee õe#eejme kesâuee Ùee Iešvesuee DeeCeKeer Skeâ ieefYe&leeLe& Deens.
 ÙesMetves ne heefnueeÛe Ûecelkeâej kesâuee. lÙee ef"keâeCeer heeCÙeeÛes mene jebpeCe nesles. lÙeeleerue heeCeer Ùengoer ueeskeâ MegæerkeâjCeemee"er Jeehejle. lÙee heeCÙeeves Deeheues neleheeÙe OegJetve les Deeheues yee¢e MegæerkeâjCe keâjerle. Ùee heeCÙeeuee ceesMesÛÙee Oece&MeeŒeeÛes Øeleerkeâ cnšues Deens. lesLeues menener jebpeCe efjkeâeces nesles cnCepes lÙeeJesUÛes Ùengoer ueeskeâ ceesMesÛes efveÙeceMeeŒener JÙeJeefmLele heeUerle veJnles. ÙesMetves les efjkeâeces jebpeCe heeCÙeeves YejeÙeuee meebefieleues Je les veeskeâjebveer keâe"eskeâe" Yejues. ÙeeÛee DeLe& ÙesMetves ceesMesÛes Oece&MeeŒe IesTve lÙeeÛes ¤heeblej ÛeebieuÙee õe#eejmeele kesâues. Ùee ef"keâeCeer õe#eejme ns ÙesMetÛÙee MegYeJele&ceeveeÛes Øeleerkeâ yeveues. cnCepesÛe ÙesMetves pegvÙee keâjejeÛes ¤heeblej veJÙee keâjejele kesâues.
 keâeUeÛÙee Debleer ØeYet DeeheuÙee efveJe[uesuÙee ueeskeâebyejesyej menYeespeve IesF&ue lÙeeJesUer Gòeceesòece õe#eejme Yejhetj ØeceeCeele Demesue Je DeeveboeÛee keâUme iee"uee peeF&ue. keâevee ieeJeÛee Ûecelkeâej ns lÙeeÛesÛe hetJe&efÛevn nesles.
 DeMee Øekeâejs ‘lees meebiesue lemes keâje’ Ùee ceefjÙesÛÙee Godieejeletve veJee keâjej pegvÙee keâjejeMeer pees[uee peeTve lÙeeceOetve mebhetCe& ef¡emleceb[Ueuee Skeâ efMekeâJeCe efoueer iesueer. leer cnCepes ‘lees (ÙesMet) meebiesue lemes keâje. lÙeeÛes Meyo Ssketâve les ke=âleerle DeeCee.’ heefJe$e ceefjÙesves DeeheCee meJeeËmee"er kesâuesueer ner efMeHeâejme KeNÙee ef¡emleer peerJeveemee"er DeeJeMÙekeâ Deens. ÙesMetves meebefieleuÙeeØeceeCes keâ¤ve cnCepesÛe lÙeeves efouesuÙee Dee%ee heeUtve Je lÙeeÛeer efMekeâJeCe ØelÙe#e ke=âleerle GlejJetve DeeheCener keâevee ieeJeÛÙee ueeskeâebØeceeCes Deevebefole nesT, le=hle nesT DeeefCe lÙee cegKÙe YeespevekeâejYeeNÙeeØeceeCes DeeheCener cnCet, ‘‘lees DelÙegòece õe#eejme Depetvener jeKetve "sJeuesuee Deens’’ (Ùeesneve 2:10). KejesKejÛe ØeYet ÙesMetves DeeheuÙee leejCeemee"er lees õe#eejme DeepeheÙeËle jeKetve "sJeuesuee Deens; lees melele lÙeeÛÙee kegâMeerleerue peKecesletve DeeheuÙeemee"er Jeenle Deens.
 keâevee ieeJeÛÙee ÛecelkeâejeÛÙee JeCe&veele meble Ùeesneve MesJešer cnCeleele, ‘‘ÙesMetves DeeheuÙee Deueewefkeâkeâ efÛevnebÛee (ÛecelkeâejebÛee) ØeejbYe ieeefueueerÙeeleerue keâevee ieeJeer keâ¤ve lÙeeÉejs Deeheuee ieewjJe Øekeâš kesâuee Je lÙeeÛÙee efMe<ÙeebÛeer lÙeepeJej ßeæe yemeueer’’ (Ùeesneve 2:11). Ùee IešveshetJeea ÙesMetves DeeheuÙee efMe<Ùeebvee peJeU kesâues nesles; hejbleg ÙesMet keâesCe Deens Je lÙeeÛes Ùee peieele ÙesCÙeeÛes ØeÙeespeve keâeÙe Deens ÙeeÛeer lÙeebvee keâenerÛe keâuhevee veJnleer. efHeâueerheves veLevesue (yeeLeexueefceDees) Ùeeuee ÙesMetheeMeer DeeCeues lÙeeJesUer ÙesMetkeâ[s heentve Je lÙeeÛes yeesueCes Ssketâve veLevesue Godieejuee, ‘‘ieg®JeÙe&, DeeheCe hejcesÕejeÛes heg$e DeeefCe FŒeeSueeÛes jepes Deenele’’ (Ùeesneve 1:49). ‘hejcesÕejeÛee heg$e’ DeeefCe ‘FŒeeSueÛee jepee’ ner lÙeekeâeUer meJeeËveer Dehesef#euesuÙee leejCeeNÙee ef¡emle ØeYetÛeer efye¤os nesleer. Demes Demeues lejer meJe&Ûe efMe<Ùe ÙesMetefJe<eÙeer DeveefYe%e nesles. keâevee ieeJeÛÙee Iešvesletve ÙesMetves Deeheuee ieewjJe Øekeâš kesâuee cnCepes DeeheCe KejesKej osJeeÛes heg$e Deenesle ns oeKeJetve efoues DeeefCe lÙeecegUs lÙeeÛÙee efMe<ÙeebÛeer ßeæe yeUkeâš Peeueer. ne Ùeesneveves Ùee ÛecelkeâejeÛee keâe{uesuee efve<keâ<e& Deens.
 keâevee ieeJeÛÙee ÙeeÛe ÛecelkeâejeÛÙee JesUer ÙesMet DeeheuÙee efMe<Ùeebvee veJÙee Je DeKesjÛÙee keâjejeves mJele:Meer yeebOetve Ieslees. ÙeeÛe ef"keâeCeer efMe<Ùe ÙesMetÛÙee kegâšgbyeeÛes DeefJeYeepÙe Ieškeâ yeveleele; DeeefCe ÙeeÛe keâevee ieeJeÛÙee Iešvesle ÙesMet keâesCe neslee ÙeeefJe<eÙeerÛeer ef¡emleceb[UeÛeer ßeæe Giece heeJeles. ueiveele JejJeOetuee YesšCÙeeme Je efleÛÙeeMeer SkeâpeerJe nesCÙeeme Glmegkeâ Peeuesuee Demelees lÙeeØeceeCes ØeYet ÙesMet ceeveJepeeleerÛes leejCe keâ¤ve lÙeebvee DeeheuÙeeMeer Skeâ¤he keâjCÙeeme Glmegkeâ Peeuee neslee. keâevee ieeJeÛÙee Ûecelkeâejeves lÙeeves DeeheuÙee leejCekeâeÙee&uee meg®Jeele kesâueer. heemkeâeÛÙee jnmÙeeÉejs lÙeeves Ùepeceeve yevetve ceeveJepeeleeruee leejCe Øeehle keâ¤ve efoues. DeeheCee meJeeËme Ùee ueivemeesnàÙeeÛes Deeceb$eCe Deens, keâejCe ØeYet ÙesMetves efouesuee veJee õe#eejme keâOeerÛe keâceer he[Ceej veener.