jespecesjer Deepeer… JeÙe DeJeIes 105!ceeÛe& 2020


  – mš@vueer ieesvmeeueefJeme
 
 JeÙeeÛes Melekeâ heej keâjCes ner peheeveer ueeskeâebÛeer cekeälesoejer mecepeueer peeles. lÙeebvee oerIee&Ùeg<ÙeeÛes Jejoeve ueeYeues Deens. Demes Melekeâesòej JeÙeesceeve ueeYeuesueer Skeâ ceefnuee JemeF&lener Deens. jespecesjer Lee@ceme hejsje, lÙeebÛes JeÙe Deens DeJeIes 105!
 8 ceeÛe&, peeieeflekeâ ceefnuee efove. ne lÙeebÛee pevceefoJeme. JemeF&leerue meeb[esj efJeYeeieeleerue KejYeeš ieeJeeleerue ner Je=æe Mejerjeves-yegæerves Deepener "Ce"Ceerle Deens. efleÛeer °er efkebâefÛele DeOet Peeuesueer Deens Je efleÛÙeeMeer yeesueleevee peJeU peeTve yeesueeJes ueeieles, FlekesâÛe. DeeheuÙee meJe& ieCeieesleeuee Deepeer Deieoer veeJeeefveMeer DeesUKeles. DeepeeRÛee ieesleeJeUener Kethe cees"e Deens. lÙeebÛÙee efJeMeeue kegâšgbyeele ueneve-cees"s, yeeue-Je=æ Demes megceejs 40 meomÙe Deensle. DeepeerÛÙee ØelÙeskeâ Jee{efoJemeeuee ns meejs kegâšgbyeerÙe Skeâ$e ÙesTve efleÛee n@hheer yeLe&[s peuuees<eele meepeje keâjleele. DeepeeRÛÙee DeefmlelJeeÛeer meeJeueer cnCepes ¢ee hejsje kegâšgbyeeuee Skeâ$e pees[Ceejs mesletyebOeve Deens.
 Deepeer Iejele keâe"er IesTve Ûeeueles. mJele:Ûes MejerjefJeOeer mJele: heej hee[les. oesvner JesUer (Meekeâenej DeLeJee ceebmeenej) efceleenej IesCes ner DeepeerÛÙee DeejesiÙeeÛeer ieg®efkeâuueer. cee$e ‘meglejHesâCeer’ Je ‘DeeF&m›eâerce mees[e’ ns efleÛes ‘efJekeâ hee@FËšdme’ Deensle. jespeÛeer jkeäleoeyeeÛeer DeOeea ieesUer neÛe efleÛee Deew<eOeesheÛeej. SjJeer leer neleele jesPejer IesTve MeebleheCes ØeeLe&vee keâjerle yemeuesueer Demeles.
 Deepe Iejele DeepeerÛÙee meesyeleeruee efleÛÙee oesve DeefJeJeeefnle cegueer Deensle. Deepeerves pÙee DeeheuÙee veeleJeeuee heojeKeeueer IesTve Jee{efJeues, lees efleÛee veelet veerue Je lÙeeÛeer helveer Meceeauee lÙeebÛeer ner uee[keâer ‘veeveer’ Je oesvner DeelÙeebÛeer cees"Ÿee ceeÙesves keâeUpeer Iesle Deensle. Deepe Deveskeâ Iejeleerue GÛÛeefMeef#ele Je meOeve cegues, megvee lÙeebÛÙee Skeâekeâer Je hejeJeuebyeer DeeF&yeeyeebÛeer Je=æeßeceele hee"JeCeer keâjerle Demeleevee leerve JeÙeesJe=æebÛeer Øesceeves hee"jeKeCe keâjCeejs ns Iej G"tve efomeles.
 jesceve leòJe%e efmemesjesÛes Skeâ JeÛeve Deens – ‘‘pÙee Iejele Je=æebÛee le®Ceebkeâ[tve ceeve-mevceeve neslees, lÙeebvee Je=ælJeeÛes DeesPes nuekesâ Jeešles. pÙee Iejele Je=æebÛeer ye[oemle jeKeueer peeles, les oerIee&Ùeg<eer nesleele; lÙeebvee peieCÙeele newme Je cejCÙeele ceewpe Jeešles.’’
 jespecesjer DeepeeRÛÙee oerIee&Ùeg<ÙeeÛes jnmÙe Jejerue JeÛeveele o[uesues DemeeJes. DeepeeRÛes ns JeÙeesJeOe&ve efvejeceÙe JneJes, ner MegYesÛÚe!