neefo&keâ MegYesÛÚeceeÛe& 2020


 ßeer. øeâeefvmeme ceveJesue ef[ceesvšer, cee[erYeeš, DeeieeMeer
 jespecesjer Lee@ceme hejsje, KejYeeš, meeb[esj
 uee@jsvme SueeÙeme IeesvmeeuJeerme
 ßeer. øeâeefvmeme meeÙeceve ueesheerme, OeekeâueJee[er, DeeieeMeer
 [e@. DeesefMeve Dee@mšerve Heâjsje, megleejYeeš, meeueesueer
 ßeer. Deeueskeäme uee@jsvme [eÙeme, YegF&ieeJe, MesyeejJee[er
 efmemšj Deuekeâe HeâveeË[erme, Heâvee&leDeeUer, ceoxme
 efmemšj uegF&Pee Deeefmeme Deb[^e[erme, cegUieeJe, yeesjerJee[er
 ßeer. uee@jsvme Je meew. jesPeer Heâjieespe, cees"er mejiees[er, ieeme
 ßeer. uee@jsvme yemlÙeeJe Heâjieespe, ieeme
 jsJn. ([e@.) Heâe. Deeuyeš& øeâe. IeesvmeeueJeerme, meeiejMesleJee[er, heehe[er, JemeF&
 
 ØesceU mcejCeeLe&
 mJe. pee@vmeve ogceeRie heešerue, ieesefKeJejs
 mJe. øeâeefvmeme ogcee ef[mee (yeepeer), ‘mce=leer efØeÙee’, ÙegefveÙeve yeBkesâÛÙee Jej, heeJe&leer ›eâe@me, ceeefCekeâhetj
 mJe. ceeMe&ue pee@ve kegâšervees, [esUYeešJee[er, meeueesueer
 mJe. [e@ceefCekeâ osieerve ye@hšermše, ‘[e@ceefCekeâe efJnuee’, melesUsJee[er, efiejerpe
 mJe. cee@efvekeâe [e@ceefCekeâ ye@hšermše, ‘[e@ceefCekeâe efJnuee’, melesUsJee[er, efiejerpe
 mJe. Debleesve Deeueskeäme Deb[^e[ermee, ebâlees[erJee[er, meeb[esj
 mJe. keâesmeeJe Debleesve Deb[^e[ermee, ebâlees[erJee[er, meeb[esj
 mJe. Deeueskeäme Je mJe. ceOegyeeF& Deb[^e[erme, ebâlees[erJee[er, meeb[esj
 mJe. ogceer veePejsLe je@[^eripe, jeCesYeeš, veboeKeeue
 mJe. ceeÙekeâue øeâeefvmeme Deeuces[e, (heesueerme heešerue) ceeefCekeâhetj
 mJe. cesjer ceeÙekeâue je@[^erkeäme, jepees[er, Ûeejjmlee
 mJe. Ûeeuexme Debleesve ef[ceesvles, ces{s, veboeKeeue
 mJe. Deeuøesâ[ efHeâefuehe HeâveeËef[me, lejKe[, jcesoer
 mJe. hee@ue (yeeUt) Debleesve ueesheerme, DeeieeMeer, meebyees[er, JejoeUJee[er
 mJe. ke@âje@ve DeeÙeJeve IeesvmeeueJeerme, yejecehetj, ieesvmeeuees ieeefme&Ùee MespeesU
 mJe. Sefueme Pegpet Heâesme, IejYeešJee[er, nesUer, jcesoer
 mJe. peevecesjer Sefueme Heâesme, IejYeešJee[er, nesUer, jcesoer
 mJe. ef›eâmleerve heesMeeve Heg⚟ee&[es, ceejYeešJee[er, heehe[er
 mJe. øeâeefvmeme ogcee ieesvmeeuJeerme, GcejeUe, Jewoes[er
 mJe. cee@efvekeâe IeesmeeU ef[cesuees, ieeme, Deesueesšer
 mJe. efHeâueerhe efmšHeâve ef[meespee (ogoŸee meensye), JeeIeesueer, meespeDeeUer
 mJe. IeesmeeU efmeceebJe ef[cesuees, ieeme, Deesueesšer
 mJe. lesjspee vesheesefueÙeve ceÛÙee[es, ceUsJee[er, cemexme
 mJe. PesefJeDej efvekeâueme keâesueemees, DeekeâeMeJee[er, efiejerpe
 mJe. DebyeÇespe (je@yeš&) efhešj [eÙeme, YegF&ieeJe, heblees[erDeeUer
 mJe. efJeuÙece (cesuJeerve) ceeÙekeâue ef[efmeuJee, [esUYeešJee[er, meeb[esj
 mJe. SueefJeme ceeÙekeâue ueesheerme, ceeefCekeâhetj, efhe"e
 mJe. Fmhejele peesmesHeâ IeesvmeeueJeerme, ieeme, ceesleDeeUer
 mJe. meebleeve øeâeefvmeme ef[meesPee, veoeF&Jee[er, meeb[esj
 mJe. øeâeefvmeme [e@ceefCekeâ ef[meesPee, veoeF&Jee[er, meeb[esj
 mJe. ceeLee& vesheesefueÙeve ef[efmeuJee, cee[er, ceefme&me
 mJe. Lee@ceme efcebiesue [eyejs, DeeieeMeer, cee[erYeeš
 mJe. ce@keäme Lee@ceme [eyejs, , DeeieeMeer, cee[erYeeš
 mJe. lesjspee efJnjme keâesueemees, ceeefCekeâhetj
 mJe. efJevmeWš FivesefMeÙeme ef[meespee, DeesUbyeJee[er, heehe[er
 mJe. ogcevee ([e@ceefCekeâe) jsveer ueesheerme
 mJe. Ssefuevee mšerHeâve IeesvmeeueefJeme, yejecehetj
 mJe. Dee@mšerve Deeueskeäme ef[cesuees, oesveleueeJe, Deeiees[er
 mJe. efueDeesvee[& peesmesHeâ uescee@me, veeieYeeš, meeb[esj
 mJe. [eÙevee ieesuyesš [eÙeme, jeÙelees[er, cegUieeJe
 mJe. pee@ve mesyesmšerve ueesheerme, veJeYeeš, efiejerpe
 mJe. Deefvelee (Devegueer) Debleesve ueesheerme, efMeue&ÙeJee[er
 mJe. jeHeâeÙeue [e@ceefCekeâ ef[›egâpe, heeueceej, jcesoer
 mJe. cesjer veePejsLe Heâjsje,cegieYeešJee[er, meeb[esj
 mJe. ØeeÙeceme Lee@ceme [eÙeme, yeeskeâ[ceJee[er, nesUer, efoIee, jcesoer
 mJe. efHeâueerhe hee@ue ceešeave, efooes[erJee[er, efiejerpe
 mJe. efme. pÙeesleer (lesjspee) ceeÙekeâue ef[cesuees, heesKejCeer, leeceleueeJe
 mJe. efme. ceešeavee ceeÙekeâue ef[cesuees, heesKejCeer, leeceleueeJe
 mJe. efme. efvelÙee ([e@umeer) efhešj efmejspees, GcesUe
 mJe. øeâeefvmeme yemlet Ieesmeeue, peeceMesleJee[er, cemexme
 mJe. Dee@iemšerve Lee@ceme HeâuekeâebJe, kegâjCeJee[er, cegUieeJe
 mJe. ke@âLejerve peskeâye IeesvmeeueJeerme, ÛegUCes ieeJe, Ûeewkeâ
 mJe. Mejue yuespe ef[cesuees, leeceleueeJe, heehe[er
 mJe. heeršj heemkeâeue keâJne&uees, YeešeRieer, cemexme
 mJe. Debleesve ceveJesue ef[kegâvee, efšJeUerJee[er, jcesoer
 mJe. peesmesHeâ ceveJesue ueesheerme, GbyejYeešJee[er, efiejerpe
 mJe. cemexefueve ceveJesue hejsje, KejYeeš, meeb[esj
 mJe. keâecexefueve peesmesHeâ [eyejs, efyeueYeešJee[er, efiejerpe
 mJe. pee@ve efcebiesue ef[cesuees, ieeme, Jee[er
 mJe. ueervee SueeÙeme hejsje, Deesefjueerve, iejes[erJee[er, heeueer
 mJe. efJevmeWš ceeMe&ue ef[efmeuJee, cee[er, ceefme&me
 mJe. pee@ve ceeÙekeâue keâesueemees, ieesefKeJejs
 mJe. pemšerve pee@ve keâesueemees, ieesefKeJejs
 mJe. FivesefMeÙeme peespeshe ceÛÙee[es, nesUer, jcesoer
 mJe. veePejsLe øeâeefvmeme «esMeme, IejYeeš, nesUer
 mJe. pee@vee veePejsLe «esMeme, IejYeeš, nesUer
 mJe. peespesHeâ yemlet HeâveeËef[me, «e@v[, cegkeäšer, jcesoer
 mJe. efhešj FivesefMeÙeme ef[meeruJee, efMeue&ÙeJee[er