efÛeòeer Demet ÅeeJesceeÛe& 2020


  – MeefMekeâeble keâeUs
 
 nuueerÛÙee yegefæØeeceeCÙe ÙegieeceOÙes ‘"sefJeues Devebles lewmesÛeer jneJes’ Demes meebieCeeNÙee JÙekeäleeruee vekeäkeâerÛe Jes[Ÿeele keâe{leerue DeeefCe les meenefpekeâÛe Deens. keâejCe ‘"sefJeues Devebles lewmesÛeer jneJes’ Heâkeäle SJe{erÛe DeesU meboYe&jnerle meebefieleueer peeles. heCe lÙeeÛee GòejeOe& ‘efÛeòeer Demet ÅeeJes meceeOeeve’ ns cee$e meebefieleues peele veener. DeepeÛÙeeÛe veJns; lej meJe& keâeUeleÛe ne efJeÛeej ceveele yeeUieCes DeeJeMÙekeâ Deens. DeepeÛÙee keâeUeleerueÛe vesnceer osCÙeele ÙesCeejs GoenjCe oslees :-
 legceÛÙee meceesj heeCÙeeves DeOee&Ûe Yejuesuee hesuee Deens. les yeIetve legcneuee keâeÙe Jeešles? DeOee& hesuee efjkeâecee Deens cnCetve nUnUlee? keâer efveoeve DeOee& hesueelejer Yejuesuee Deens cnCetve meceeOeeve ceevelee? legceÛÙee ceveele lees hesuee hetCe& YejCÙeeÛeer FÛÚe Demeueer lej lees DeOee& hesueemegæe legcner vekeäkeâerÛe Ye¤ Mekeâeue. heCe lÙeemee"er lesJnelejer hegjsmes heeCeer GheueyOe nesCes DeeJeMÙekeâ Deens vee? lemes vemesue lej lees hesuee DeOee&Ûe Yejuesuee Deens ¢eeJej meceeOeeve ceeveCes legcneuee Yeeie Deens. DeOee& hesuee efjkeâecee Deens cnCetve nUnUCÙeele DeLe& veener.
 ¢ee peieele Deieoer pevceuÙeeheemetveÛe lÙee Devebleeves pes pes legcneuee efouesues Deens lÙeemee"er efÛeòeer meceeOeeve ceeveeJesÛe ueeieles. keâejCe legceÛes DeeF&-Je[erue, YeeJeb[s, Mespeejer, ieeJe, MeeUe SJe{sÛe veJns; lej legceÛes veeJe, Ûesnje, jbie ¢eebmeejKÙee Deveskeâ iees°er legcneuee legceÛÙee pevceeyejesyejÛe Devebleeves efouesuÙee Demeleele DeeefCe lÙeeceOÙes meceeOeeveer jeneCes nsÛe Deeveboer jeneÙeÛes meeOeve Deens. jespeÛÙee peerJeveele DeMee Deveskeâ Iešvee Ie[le Demeleele keâer pÙeeJej legceÛes efveÙeb$eCe vemeles. Je<e&Yej DeYÙeeme keâ¤vener Ssve hejer#esÛÙee JesUer Deepeejer he[Ces, mebhe nesCes ns nesT Mekeâles. Deieoer DeOÙee& škeäkeäÙeevesner legceÛee ØeJesMe Ûegketâ Mekeâlees. ¢eeÛee DeLe& legcner Flejebhes#ee keâceer ngMeej Demelee Demes cegUerÛe veener. Jepeve, GbÛeer, °er ¢eemeejKÙee Meejerefjkeâ keâmeesšŸeebcegUs legceÛee mebj#eCe oueeleerue ØeJesMener Ûegketâ Mekeâlees. Deieoer DebOe JÙekeäleer megæe nUnUle ve yemelee DeeheuÙee DevÙe #ecelee Jeehe¤ve Deeheues OÙesÙe iee"le Demeles. pes Devebleeves efouesues Deens lÙeeceOÙes meceeOeeve ve ceevelee nUnUCes, DeelcenlÙee keâjCes ns YÙee[heCeeÛes ue#eCe Deens. cnCetve ¢ee JeÛeveebceOÙes ceer Lees[emee yeoue kesâuesuee Deens.
 "sefJeues Devebles lewmesÛeer jneJes ~
 efÛeòeer Demet ÅeeJes ‘De’meceeOeeve ~~
 ne yeesOe ceveeJej "meJeCes ¢ee DeeOegefvekeâ peieele lejer DelÙeeJeMÙekeâ Deens.
 keâejCe nuueerÛÙee Ùegieele legcner DemeceeOeeveer Deenele nsÛe JeejbJeej legceÛÙee ceveeJej "meJeues peeles. ‘legceÛes Iej, legceÛeer štLehesmš, šer.Jner. ns meieUs yeouetve šekeâe, Hesâketâve Åee’, nsÛe JeejbJeej peeefnjeleerÉejs "meJeues peeles. mejkeâejer Demees Jee Keepeieer keâce&ÛeeNÙeebvee megæe ¢eeÛe mecepegleerKeeueer "sJeues peeles. ceie heieej Jee{, mebhe, ceesÛex ¢eeJej jepekeâerÙe he#e DeeJeenve keâjleele. ceie DeeCeKeer nJes Deens lÙeehes#ee cees"s nJes ne Iees<ee ceeies ueeielees. lÙeemee"er Gjer HegâšsmleJe OeeJeeOeeJe, veJeje-yeeÙekeâes oesIeebÛÙee veeskeâNÙee, peemleerle peemle hewmes efceUJeCÙeeÛes ceeie& DeJeuebefyeues peeleele DeeefCe pesJne heieejelener ner Yetkeâ Yeeiele veenerMeer nesles lesJne Yeü°eÛeejeuee meg®Jeele nesles.
 hetJeea ‘DebLe¤Ce yeIetve heeÙe hemejeJesle’ Demes meebefieleues peele nesles. ¢eeÛeeÛe DeLe& ‘efÛeòeer Demet ÅeeJes meceeOeeve’ Demee neslee. heCe Deelee heeÙe Peekeâues iesues lejer meceeOeeve nesle veener. cees"s DebLe¤Ce-heebIe¤Ce efceUJeeÙeÛee ØeÙelve neslees. cees"e Ûeewkeâ, cees"e šer.Jner DemeCÙeeÛeer neJe mebhele veener. lÙeemee"er je$ebefoJeme jeyeeÙeÛes. ceie Iejer pÙes‰ veeieefjkeâ Demeesle Jee leevngueer… lÙeebveer SkeâheCeeves Iejer Jeeš yeIele yemeeÙeÛes. keâener JesUsuee ueneveiÙeebÛeer DeeF&-Jeef[ueebyejesyej Yesšner nesle veener. lÙeecegUs YeeJeefvekeâ mebyebOe ogjeJele Ûeeueuesues Deensle, ns JeemleJener meceesj Ùesle Deens.
 Skeâoe ¢eeÛÙeehes#ee cees"s heebIe¤Ce nJes ns OÙesÙe "jJeues keâer keâeÙe nesles, ns nuueerÛÙee heg{eNÙeebkeâ[s heeefnues heeefnpes. lÙeebÛesÛe veener lej ceguee-yeeUebÛes, meJe& veelesJeeF&keâebÛes heeÙe Peekeâues iesues lejer lÙeebÛeer cees"Ÿee heebIe®CeeÛeer neJe hegjer nesle veener. ¢eeÛe cees"Ÿee heebIe¤CeeÛÙee nJÙeemeeheeÙeer ÛeWieerpeKeeve, DeueskeäPeeb[j, vesheesefueÙeve DeeefCe efnšuejner Dee›eâcekeâ Peeues. Jew%eeefvekeâebveer De@šceyee@cye, neÙe[^espeve yee@cye, vÙegš^e@ve yee@cye yeveJeues Deensle.
 Kes[sieeJeele efÛeòeer meceeOeeve ceeveCeeje ceeCetme Deepe Menjebkeâ[s OeeJelees Deens. ¢ee efJemleejeuee peeiee nJeer cnCetve YeeleeÛes keâes"ejs mecepeuee peeCeeje "eCes, JemeF&-efJejej heefjmejner hegjsmee he[le veener. lÙeeves DeepetyeepetÛÙee Meslepeefceveer veblej pebieueeÛeener Ieeme IÙeeÙeuee meg®Jeele kesâueer Deens.
 Kethe Je<eeËhetJeea iee[erle Sskeâuesuee Skeâ mebJeeo Dee"Jelees. leer JÙekeäleer cnCeeueer nesleer, ‘‘DeeceÛÙee keâeUer keâhe[ŸeebÛes oesveÛe pees[s DemeeÙeÛes, mee[Ÿeemegæe oesve jespeÛÙee JeehejeleuÙee DeeefCe Skeâ "sJeCeerleueer. meCeemegoeruee JeehejeÙeÛeer. heCe Deelee [PeveYej Meš& DeeefCe mee[Ÿee Demeleele. lÙeeleueer Heâkeäle Skeâ Jeehejele Demeles DeeefCe yeekeâerÛes keâhe[s keâheešele yebo Demeleele. ns keâheešeleues ‘keâhe[s ner [s[ FvJesnbšjer’ Deens. uee@keâjceOeues meesves Demees efkebâJee keâhe[s ne meJe& mee"e ‘Deveglheeokeâ’ Deens. lejerheCe DeeCeKeer nJes. peemle nJes. cees"s nJes ner neJe mebhele veener. ‘efÛeòeer Demet ÅeeJes meceeOeeve’ neÛe ceb$e peerJeveeÛes OÙesÙe "sJeuÙeecegUs cees"Ÿee peeiee, cees"er keâpex ¢eebÛee yeespee DemeeneÙÙe PeeuÙeeves Decesefjkeâve DeLe&JÙeJemLee OeeskeäÙeele Deeueer. ns ceenerle Demetvener ‘DeeCeKeer cees"s heebIe¤Ce efceUJee’ ns JeejbJeej meebefieleues peeles Deens.
 ‘"sefJeues Devebles’ ¢ee GkeäleercegUs YeejleerÙe meceepe efveef<›eâÙe Peeuesuee Deens, Demes meebefieleues peeles. (Jemlegle: ‘Demesue ceePee njer lej osF&ue KeešuÙeeJejer’ ¢ee GhenemeieYe& Je=òeerÛee ne heefjheekeâ Deens) efveef<›eâÙelee DeeefCe ceeveefmekeâ meceeOeeve ¢ee efJe®æ iees°er Deensle. efveef<›eâÙe JÙekeäleer keâesCelesner keâce& ve keâjlee mJemLe yemeles heCe ieerlesÛes leòJe%eeve JesieUsÛe meebieles. keâesCeleerner JÙekeäleer keâce& ve keâjlee peietÛe MekeâCeej veener. keâce& keâjCes DeheefjneÙe&Ûe Deens. heCe keâcee&ÛÙee Heâueeyeöue Dee«ener DemeCes ÙeesiÙe veener. keâejCe keâce& HeâueeJej legceÛee DeefOekeâej veener.