yeeuecesJeeceeÛe& 2020


 
 heefjJele&ve
 
  – je@Ùeue heesMeeve keâesefjÙee
 
 ceer pekeäkeâÙe. ceePÙeeefJe<eÙeer uetkeâke=âle MegYeJele&ceeve DeOÙeeÙe 19, DeesJeer 1 les 10 ceOÙes legcner JeeÛeues DemesueÛe. ceer Skeâ cegKÙe pekeâeleoej. meceepeeÛÙee °erves heeheer ceeCetme. keâejCe DeeceÛes keâeceÛe lemes nesles. keâece keâmeues Oeboe cnCee vee… ueeskeâebvee HeâmeefJeCÙeeÛee. ns meJe& ueeskeâ DeefMeef#ele, De%eeveer nesles. lÙeebÛÙee De%eeveeÛee iewjHeâeÙeoe Deecner Iesle Demele. lemee ceer SkeâšeÛe veJnlees. Deecne meJeeËÛeer Skeâ šesUer nesleer. lÙeeÛÙeeceOÙes ceer cegKÙe. meJe& DeefOekeâejer ceePÙee efKeMeele DemeeÙeÛes. keâejCe ceer lÙeebvee Ket<e "sJeerle Demes. meceepeele Deecnebuee ceeve-mevceeve IÙeeÙeÛeer meJeÙe nesleer. ueeskeâebvee HeâmeJetve Kethe mebheòeer peceefJeueer nesleer. lemee ceer osJeeuee ceeveerle neslees; heCe Lees[Ÿee ueebyetveÛe. ØeeLe&vee ceePÙee peerJeveele veJnleerÛe. ceePes yejsÛe heeheer efce$e osJeUele heg{s peeTve ØeeLe&vee keâjeÙeÛes. ueeskeâebvee osKeeJee oeKeJeeÙeÛes. SketâCeÛe hewmee cnCepes ceePee osJe neslee. Yejhetj hewmee neslee. jespe efce$eebyejesyej heešŸee& Ûeeuele Demele. hegvne mekeâeUer ceePÙee OebÅeeJej DeeMeerJee&o DemeeJee cnCetve jespe osJeeÛes veeJe Iesle Demes. jespe mebOÙeekeâeUer Iejer DeeuÙeeJej ØeLece lÙee efoJemeeÛeer keâceeF& ceespeeÙeÛeer. ceveesceve Kethe Ket<e JneÙeÛees. heCe lees Deevebo Keje Deevebo vemeeÙeÛee. kegâCeeÛeslejer keâ°eÛes hewmes ceer uegyee[le Demes. ueeskeâebÛÙee peefceveer efieUbke=âle keâjCes ne ceePee pees[Oeboe Demes. keâeieoeJejÛeer veeJes yeoueCes ns DeeceÛÙee šesUerceOÙes yejsÛe peCe keâjle Demele. meceepeele DeeceÛeer ceveceeveer ÛeeueeÙeÛeer. vescetve efouesuÙee efveÙeceevegmeej ve Ieslee keâOeer oghheš; lej keâOeer Ûeewheš keâj Deecner IÙeeÙeÛees. iejerye De%eeveer ueeskeâ les!
 ÙesMetefJe<eÙeer ceer Kethe keâener Ssketâve neslees. keâejCe lÙeeJesUer lees Heâej Øeefmeæ ceeCetme neslee. Deveskeâ Ûecelkeâej lÙeeÛÙee neletve nesleele, Deveskeâ Deepeejer ceeCemes yejs nesleele, Demes Sskeâues nesles. Kethe ueeskeâ lÙeeÛÙee ceeies peele nesles. lÙeeÛes DevegÙeeÙeer nesle nesles. ceePeer megæe FÛÚe nesleer ÙesMetuee peJeUtve heenCÙeeÛeer. heCe ceveele Yeerleer nesleer. ÙesMetuee ceePÙeeefJe<eÙeer keâUues lej? ceePÙee OebÅeeefJe<eÙeer?… efMeJeeÙe efce$e keâeÙe cnCeleerue? ner Yeerleer nesleerÛe. ceie lees efJeÛeej ceveeletve keâe{tve šekeâuee. hegvne keâeceeuee ueeieuees. keâeceele ceve ueeiele veJnles. Skeâ ØekeâejÛeer Yeerleer ceveeuee šesÛele nesleer. ceer ns keâjlees les yejesyej keâer Ûetkeâ Deens… pejer meceepeeleerue ueeskeâ ceeve-mevceeve osle lejerheCe ueeskeâebÛÙee vepejsle Deecner heeheer, Ûeesj neslees.
 Skeâ efoJeme DemeeÛe Iejele mebOÙeekeâeUer jespeÛeer keâceeF& ceespele yemeuees neslees. yejerÛe keâceeF& Peeueer nesleer. Kethe Ket<e neslees. hewMeeÛÙee yeNÙeeÛe LewuÙee YejuÙee neslÙee. DeÛeevekeâ yeensj ueeskeâebÛee DeeJeepe Deeuee. yejsÛe ueeskeâ ÙesMet ceuee yejs keâj, ÙesMet ceuee mheMe& keâj, ÙesMet ceuee Megæ keâj, ÙesMet ceuee JeeÛeJe, ÙesMet ceePÙeeJej oÙee keâj… cnCele nesles. oejeÛÙee Heâšerletve ceer nUtÛe yeensj heeefnues. ueeskeâebÛee cees"e mecegoeÙe peceuee neslee. ØelÙeskeâeÛeer ÙesMetÛÙee Debieeuee mheMe& keâjCÙeeÛeer Oe[he[ Ûeeueueer nesleer. Deveskeâ peCe yejs nesle nesles. ceePee ceePÙee [esàÙeebJej efJeÕeeme yemele veJnlee. neleeleues keâece mees[tve lemeeÛe OeeJele IejeÛÙee yeensj Deeuees DeeefCe lÙee ieoeale efMejuees. ceer megæe ÙesMetuee yeIeeÙeÛee ØeÙelve keâjerle neslees. hejbleg ceePes keâenerÛe Ûeeuele veJnles. keâejCe ceer "WieCee neslees. Kethe ØeÙelve kesâues. hejbleg ÙesMet efomele veJnlee. heCe Deepe efve§eÙe kesâuee. kegâ"uÙeener heefjefmLeleerle ÙesMetuee yeIeeÙeÛes, lÙeeÛes oMe&ve IÙeeÙeÛes. ve peeCees ÙesMet hegvne keâOeer DeeheuÙee ieeJeele ÙesF&ue keâer veener. lemee lees Heâej ueeskeâefØeÙe neslee. Deepe lees ceePÙee ieeJeele Deeuee Deens. ceePÙee Iejemecees¤ve lees peele neslee. SJe{Ÿeele Skeâ Ùegkeäleer ceuee megÛeueer. ceePÙee IejeÛÙee keâener DeblejeJej Skeâ GbyejeÛes Pee[ nesles. OeeJele peeTve lÙee Pee[eJej Ûe{uees. keâejCe ÙesMet lÙeeÛe Jeešsves peeCeej neslee. Deelee ceuee meJe& keâener mhe° efomele nesles. ceePeer vepej Deelee Megæ vepej Peeueer nesleer. mee#eeled osJeeÛes oMe&ve ceuee Peeues nesles. les ÂMÙe heenCÙeele ceer ceive neslees. keâMeeÛesÛe Yeeve ceuee veJnles. mJeie& Deieoer oesve yeesšs Gjuee neslee. FlekeäÙeele keâeveeJej Meyo DeeoUues, ‘‘pekeäkeâÙe, lJeje keâ¤ve Keeueer Ùes. Deepe ceuee legPÙee Iejer ÙeeÙeÛes Deens.’’ ceePÙee keâeveeJej ceePee efJeÕeemeÛe yemele veJnlee. ÙesMet DeeefCe lees ceePÙee Iejer ÙesCeej! Kethe Ket<e Peeuees. #eCeele efce$eebÛee efJeÛeej Deeuee, keâeÙe cnCeleerue efce$e ceuee? hejbleg SJnevee ÙesMetÛÙee vepejsves ceuee ceePeer DeesUKe efoueer nesleer. leer vepej keâesCeeueelejer MeesOele nesleer. npeejeWÛÙee ieoeale ceerÛe ÙesMetuee keâmee efomeuees? ceePÙeeefJe<eÙeer ÙesMetuee ceeefnleer Deens keâe? ne ØeMve [esàÙeebmeceesj Deeuee. hejbleg efce$eebvees, DeeheCe keâesCe Deenesle, keâmes Deenesle ns osJeeuee ceenerle Demeles. ceveg<Ùe keâeÙe keâjlees les lÙeeuee mJele:uee Je osJeeuee "eTkeâ Demeles.
 ueiesÛe ceer YeeveeJej Deeuees. Pee[eJe¤ve Keeueer Glejuees. ÙesMetuee IesTve Iejer Deeuees. lÙeeÛes mJeeiele kesâues. veeskeâjebvee yeesueeJetve ÛeebieuÙeele Ûeebieues pesJeCe keâjeJeÙeeme meebefieleues. Deepe GlmeJe keâjeÙeÛee ceer "jJeues. keâejCe leer JesUÛe leMeer nesleer. lees efoJeme lemee neslee. yeensj ueeskeâebÛeer kegâpeyetpe keâeveeJej Ùesle nesleer. les ÙesMetefJe<eÙeer cnCele nesles, ‘ne heeheer ceeCemeeÛÙee Iejer pesJeeJeÙeeme iesuee Deens.’ pesJeCe Iesle Demelee hegvne Skeâoe ceePeer Je ÙesMetÛeer vepejevepej Peeueer. neleeceOÙes Ieeme neslee lemeeÛe lees leešeceOÙes "sJeuee. ÙesMetÛÙee lÙee vepejsves ceuee DeesUKeues nesles. lÙee vepejsuee vepej osTve peCet ceer ceePÙee heeheebÛes ØeeÙeef§eòe kesâues nesles. [esàÙeebletve Deßet Deeues. nerÛe leer JesU nesleer. lemeeÛe G"uees. Deveerleerves YejuesuÙee hewMeeÛÙee LewuÙee yeensj keâe{uÙee DeeefCe ÙesMetuee cnCeeuees, ‘‘ØeYetpeer, ceer ceePeer DeOeea mebheòeer ieefjyeebvee oslees. keâesCeeÛes keâener Iesleues Demesue lej lÙeebvee Ûeewheš hejle keâjlees.’’
 ÙesMet cnCeeuee, ‘‘Deepe ¢ee Iejeuee leejCe Øeehle Peeues Deens.’’
 KejesKej Deepe pej ceer ceePÙee IejeÛee ojJeepee GIe[tve yeensj iesuees vemelees Je lÙee ieoeale efMejuees vemelees; lej ¢ee peerJeveeÛÙee hegmlekeâele ceePes veeJe Deeues vemeles. Deepe ceePes heefjJele&ve Peeues. ceer njJeuee neslees. ÙesMetves ceuee MeesOeues Je ceePes leejCe kesâues.
 ueJekeâjÛe GheJeeme keâeUeuee meg¤Jeele nesCeej Deens. DeeheuÙee ieeJeele heefJe$e efcemmee meepejer kesâueer peeF&ue. efpeJeble osJeeÛee heg$e ÙesMet DeeheuÙee ieeJeele ÙesF&ue. Deeveboeves lÙeeÛes mJeeiele keâjeÙeuee nJes. lÙeeÛÙee meeefVeOÙeele Demeleevee Deeheues heefjJele&ve Peeues lej lees Deeheuee veJeerve pevceefove Demesue.