Jee*dceÙe heefjÛeÙeceeÛe& 2020


 meboerhe jeTle
 
 meòejerleuee Yeejle : mJeeleb$Ùeesòej cenòJehetCe& Iešvee
 jesMeve oueeue ÙeebÛÙee ‘Fbef[Ùee De@š mesJesCšer’ ¢ee hegmlekeâele iesuÙee meòej Je<eeËheemetveÛÙee mJeeleb$Ùeesòej keâeUeleerue cenòJehetCe& IešveebÛee Oeeb[esUe Iesleuee Deens. ¢ee Fb«epeer hegmlekeâeÛee ceje"er DevegJeeo ‘meòejerleuee Yeejle’ Ùee veeJeeves peesmesHeâ legmkeâevees Ùeebveer kesâuee Deens.
 YeejleJe<ee&leerue mJeeleb$ÙeeveblejÛÙee keâeUeleerue meeefneflÙekeâ, meebmke=âeflekeâ, Ssefleneefmekeâ, Mew#eefCekeâ, jepekeâerÙe, DeeefLe&keâ, meeceeefpekeâ DeMee efJeefJeOeebieer #es$eeble Yeejleeves kesâuesueer ÙeMemJeer JeešÛeeue meoj hegmlekeâele efJemleejeves Øemlegle kesâueer Deens. SketâCe 72 ØekeâjCeebÛÙee 385 he=‰eble Deveskeâ IešveebÛee DeeJeekeâe lÙeebveer ‘DeekeâeMeer Gcešues FbõOeveg<Ùe’ Ùee mJeeleb$Ùe ØeehleerÛÙee efoJemeeheemetve, ‘meòejer Deesueeb[leevee Yeejle DeypeeefOeMeeÛÙee MesJešÛÙee ØekeâjCeeheÙeËle Iesleuee Deens. ¢eeleerue meeNÙeeÛe Iešvee Kejb lej efJeÅeeLeea DeeefCe DeYÙeemekeâebvee GheÙegkeäle lemesÛe JeemleJeoMeea ceeie&oMe&ve keâjCeejs PeeuÙee Deensle. ‘mJeeleb$Ùe ØeehleerÛÙee efoJemeeheemetve Meeskeâebeflekesâves ØeejbYe, ‘Øepeemeòeekeâ Yeejle’, ‘heefnueer efveJe[Cetkeâ’, ‘Yeejleekeâ[s peieeÛes vesle=lJe’, ‘yee@cyesÛes efJeYeepeve’, ‘Fbefoje ieebOeeRÛee GoÙe’, ‘nefjle ›eâebleerÛeer meg®Jeele’, ‘yeebieuee osMeeÛee GoÙe’, ‘DeeCeeryeeCeer’, ‘peÙe ØekeâeMe veejeÙeCe ÛeUJeU’, ‘SefMeÙeve iescme’, ‘Fbefoje ieebOeeRÛeer nlÙee’, ‘jepeerJe ieebOeer – le®Ce hebleØeOeeve’, efJe. heer. efmebie, ÛebõMesKej vejefmebnjeJe, DeeÙe. kesâ. iegpejeue ÙeebÛeer hebleØeOeeve keâejkeâero&,…….leerve veJeerve jepÙes, leerve Meeskeâebeflekeâe, S.heer.pes. Deyogue keâueece, ØeefleYee heešerue heefnuÙee ceefnuee je°^heleer, cegbyeF&Jej onMeleJeeoer nuuee, Yeü°eÛeeNÙeebefJe®æ DeCCee npeejs, cebieUeJej mJeejer, vejWõ ceesoer, efouueerJej DeeceÛeer meòee, veesšeyeboer, peer.Sme.šer. keâjØeCeeueer lÙeeÛeØeceeCes Skeâe meebmke=âeflekeâ Gl›eâebleerÛee ØeejbYe ne meejebMe¤heer uesKe Demee hegmlekeâeÛee efJemle=le meepe efJevešuesuee Deens.
 hegmlekeâeÛes kegâ"uesner heeve GIe[ues lejer lÙeele keâener vee keâener ceeefnleerÛee hetCe& leheMeerue efceUleesÛe. ns hegmlekeâ Jej cnšuÙeeØeceeCes meJe& mlejeble lemesÛe Deveskeâ keâejCeebmee"er GheÙegkeäle Deens. cnCetve les meb«ener DemeeÙeuee nJes Demes Jeešles. ØekeâeMekeâebvee ¢ee cenòJeeÛÙee hegmlekeâeuee uesDeeTš (ceeb[Ceer) lemesÛe opexoej Ûesnjeceesnje oslee Deeuee Demelee. Demees! heCe lÙeecegUs hegmlekeâeÛÙee SketâCeÛe GbÛeerceOÙes Heâjkeâ he[le veener.
 Fbef[Ùee De@š mesJesCšer – jesMeve oueeue
 Deveg. : meòejerleuee Yeejle (peesmesHeâ legmkeâevees)
 ØekeâeMekeâ : cesnlee heefyuekesâMeve neTme
 cetuÙe ®. 395; he=‰s 386