keâefJeleeceeÛe& 2020


 
 FmkeâeÙeexle (pÙegoeme)
 OevÙe leer yeeF& efpeÛÙee Gojer yeeU pevceues
 DeeF& nesCÙeeÛee ceeve efleuee efouee osJeeves
 JeebPe nesCÙeeÛee keâuebkeâ IeeueefJeuee hejcesÕejeves
 keâeÙe legPes veMeerye leguee osJeeves efveJe[ues
 efJeÕeemeIeelekeâer Ûeesj Demetve leguee efce$e efveJe[ues
 OevÙe legPes veÙeve pÙeeves ÙesMet ef¡emleeuee heeefnues
 OevÙe legPes keâeve pÙeeves ÙesMet ef¡emleeÛes Sskeâerues
 DeelcÙeeuee cee$e let ÙesMetheemetve Deefuehle "sefJeÙeues
 leerme veeCÙeebmee"er let osJeheg$eeme efJeefkeâÙeues
 Skeâe Ûegbyeveeves mJele:ÛÙee ieg®me hekeâ[tve efoues
 osJeeÛÙee oÙesÛeer JÙeehleer ve peeCelee Pee[eme ueškeâeefJeues
 keâe js FmkeâeÙeexle mJele:me ÙesMetheemetve otj "sefJeÙeues
 Deved mJeiee&Ûes ceneve oeve mJele:ÛÙee neleeves ieceeefJeues
 legPÙee mJele:ÛÙee DeelcÙeeuee njJetve let keâeÙe keâceeefJeues?
  – Heâeoj yee@Lece heešerue, Fšueer
 
 mebmkeâejeÛeer pÙeesle
 Iejmebmeej DeeefCe ueskegâjsyeeU veener Deyeuee veejer
 "eTkeâ Deens peieleer ceefnuesÛeer GbÛe GbÛe Yejejer
 mebmkeâejeÛeer pÙeesle Demes ner ŒeerÛeer Øeeflecee Yeejer
 heeref[leebvee DeeOeej osCÙee Demes meppe ner veejer
 mejmJeleerÛee Jemee IesTveer keâOeer %eeveoerhe ueeJeerle
 DevÙeeÙeeefJe®æ ue{CÙee oeKeJeer ŒeerMekeäleer leekeâo
 ceeTueer, osJeer, osJelee DeMee efJeefJeOe ¤heebveer mevceeefvele
 keâvÙee, Yeefieveer, helveer, ceelee veeleer pehes Iejkegâšgbyeele
 cnCetveer Iejeleerue ie=nue#ceerÛee ceveer "sJee ceevemevceeve
 ØelÙeskeâ ceneve heg®<eeceeies peieer Demes ŒeerÛee Jeeše
 megmebmkeâej DeeefCe ØesceoÙesÛee efnÛÙee Deblejer mee"e
 cenevelesÛeer ØeefÛeleer ÙesCÙee Jne ŒeerÛeer Mekeäleer
 efnÛÙeeÛe keâle=&lJeeves nesF&ue meJe& peieleer peeie=leer
  – keäuesceWš iee[skeâj, Gòeve
 
 yeeU ÙesMet
 yeeU ÙesMet ceer, Øekeâštveer Oegb[eefUlees, yeeueheCe cece yeeue meJebie[ŸeebÛes
 vee efomes iees"e, vee ieJneCe, ogue&Ye Peeues oMe&ve ieeÙeer-JeemejebÛes
 vee KeUer, vee G[Jeer, KeàÙeele KesUeÙee vee {eWiej{erie heW{ŸeeÛes
 pevce ceePee Ùee iees"Ÿeeleuee, vee jeefnues DeefmlelJe cece IejeÛes.
 mcejCeebleuÙee yeeJeKeueeMeer MeesOeer ceve ceePes, vee ieJemes yeeJeKeue, vee jneš
 efJe¤ve iesues jnešieerleeÛes megceOegj metj, he#eebÛeer leer ØeYeeleer efkeâueefyeueeš
 vee heeCeJe"ŸeeJej kegâceeefjkeâebÛeer nemÙe JešJeš, vee heeWoUeÛÙee heeCÙeeÛee KeUKeUeš
 jneš yewueeÛÙee Iebšer mJejemebie, mebLeÛeeue, mcejCeeble GYeer jeefnueer leer jcÙe heneš.
 yeeie[eÙee cepemebies ceer MeesOeer, meJebie[er, efpeJeueie efØeÙe oesmle efce$e
 heefj pees-lees DeeheeheuÙee cemleOegboerle, ceesyeeF&ue, š@yeÛÙee mebie ceiejefce"erle
 vee ceewpecepee vee KesU vee OeeJeheU vee keâeveer ÙesF& ceOegj metj-mebieerle
 yeeueheCe Ùee efvemeie& Yetefceheg$eeÛes, peKe[tve iesues cecceer-[@[eRÛÙee vepejkewâosle.
 ieJemeleer ceie efce$e-meJebie[er cepe, šsheeJejÛÙee KeeshešeMeer, veJeMee-JeveMÙee
 KesUleer efÛeKeue ceeleerle, GIe[er-veeie[er, cece ueesÛeveer osleer ceewpecepesÛeer veMee
 jceuees ceerner leÙeemebies, ùoÙeer heeMeer IesTveer, efoOeueer leÙeebme veJeerve DeeMee
 pegUgveer Deeues peerJevemetj lÙeebÛes ceePes, ØeerleerÛes ns $e+CeevegyebOe, osleer leÙeeme veJeefoMee.
 oerve-oefuele Ghesef#eleebÛÙee leejCeemleJe pevce Iesleuee ceer Ùee ceeveJe peieer
 heefj Depetvener yeeue YetkeâyeUer DeJemLee, ceePÙee ¢ee efØeÙepeveebÛeer peeieespeeieer
 vee DeVe, vee JeŒe, vee efveJeeje, keâesCeer vee Jemes ¢eebÛÙee Keesheše mebieer
 jbkeâ-jeJeebceOeueer ojerÛeer ner Keesueer, cepe oeJeer oerve oefuele peerJeve jbieeryesjbieer.
 efnb[uees ceer DeheguÙee ieeJeesieeJeer, efveJeeje MeesOeCÙee efoJeme-je$e oejesoejer
 kegâCeer cnCes ceer meesceJebMeer, kegâCeer cnCes ceer meeceJesoer, kegâCeer Deeiejer, kegâCeer Yeb[ejer
 hegmeleer ceuee peele-Yee<ee, ceePeer, Deved efOekeäkeâejerleer cepe lJes<eeves IejesIejer
 keâe? keâefjlee leÙeejer cece DeeieceveeÛeer, cepe Øesce nJes, ceer yeeUÙesMet Øesce efYekeâejer.
 kegâ"b MeesefOelee ceuee cebefojele, MeesOet vekeâe ceuee veeefMekeâele,
 Jemes ceer DeheguÙee Deemeheeme, oerveoefuele Kes[Ÿeehee[Ÿeeble jeveeJeveele
 yeeueYetkeâ yeUer efvecet&ueve mecetnele, DeveeLe yeeuemebieesheve Deeßeceele
 efceUt Ùee SkeâmebIe j#eCe keâjCÙee, yeeue DebkegâjebÛes, peerJeve peieleerue les Deeveboele.
  – pÙees hejsje, pÙeesleer
 
 Deepener efheueele Deensle peieele
 keâjle Demelee, Jeelee&ueehe efheueeleemen
 meebiele neslee, efheueele meJeeËvee
 melÙeeves ÙeesiÙe, vÙeeÙe keâmee keâjeJee.
 FlekeäÙeele peceuee, cees"e pevemecegoeÙe
 yeebOegveer, DeeCeuesuÙee heg®<eemen
 cnCeeues, vÙeeÙe ¢eeÛee keâjeJee.
 ÙesMet nesles, lÙee heg®<eeÛes veeJe
 kegâCeer Legbkeâle nesles, lÙeeÛÙee leeW[eJej
 Deesj[leele kegâCeer, ›egâmeeJej "eskegâveer ceejeJee.
 yebOeveele DeeCeuesuÙee, efve<heehe ÙesMetÛee
 melÙeeves keâjCÙeemee"er, ÙeesiÙe vÙeeÙe
 vÙeeÙeemeveeJej efheueele, yemeuee neslee.
 MeeŒeer-he®Meebveer kesâues, Deejeshe Deveskeâ
 mJele:me osJeheg$ener, ne cnCeJelees
 pÙeeÛee leeU kegâ"sÛe, efMe#esme yemele veJnlee.
 efheueeleeves kesâueer, ÛeewkeâMeer ÙesMetÛeer
 nesle veJnlee efmeæ, ÙesMet Deejesheer
 cnCetve mees[CÙeeÛee, ÙesMetuee efJeÛeej neslee.
 Deej[e-Deesj[e, MeeŒeer-he®MeebÛee
 Ssketâveer, Ye[keâJeuesuÙee pevemecegoeÙeeÛee
 vÙeeÙeer efheueele, efyeLe¤veer iesuee.
 HeâškeäÙeebÛeer efMe#ee osJeJetveer, efveoex<eer ÙesMetuee
 meesheefJeues ›egâmeer osCÙeeme, MeeŒeer-he®MeebÛÙee neleer
 nele heeCÙeeves OegJetveer, efheueele mJele: ceeskeâUe Peeuee.
 Deepener efheueele Deensle, ¢ee meceepeeble
 Deueše-megueše keâ¤veer, efveoex<ÙeeÛee vÙeeÙe
 Ye¤veer nele hewMeebveer, ceeskeâUs nesleele.
  – hee@ue IeesvmeeueJeerme, heehe[er
 
 osJe peeefCeuee kegâCee
 osJe peeefCeuee kegâCeer? osJe peeefCeuee kegâCeer
 yeeU ÙesMet jepee pevceuee iegjeiees"er
 ceefjÙee ÙeesmesHeâeÛee heg$e pevceuee Ùee peieer
 jepee Demetvener, veener pevceuee jepeceneueer.
 osJe peeefCeuee kegâCeer? osJe peeefCeuee kegâCeer
 hetJexme MegYeü leeje Ûecekeâuee veYeeblejer
 osJeotle ieerle ieeleer DebieeF& ieieveer
 ÙesMet yeeU jepeeuee ceW{heeU veceve keâjleer.
 osJe peeefCeuee kegâCeer? osJe peeefCeuee kegâCeer
 keâhešer nsjeso jepee Ieeyejuee OÙeeveer-ceveer
 meYeesJeleeueer ueneve yeeuekeâebÛeer ›etâj keâòeue kesâueer
 ÙesMet ef¡emleeves hejcesÕejeÛeer JeÛeves heeefUueer.
 osJe peeefCeuee kegâCeer? osJe peeefCeuee kegâCeer
 ÙesMet jepee Demetveer cemlekeâer jepecegketâš veener
 veener ceneue-ojyeej, jepeemeve megæe veener
 jLe veener, Iees[s veener, mewefvekeâ efMeheeF&.
 osJe peeefCeuee kegâCeer? osJe peeefCeuee kegâCeer
 efveoex<eer Demeleevee, Peeuee DehejeOeer
 heg$eeÛÙee Jesovee vÙeeneUleevee ceefjÙee Deßet {eUer
 ÛeeyekeâeÛee ceej, Jepeveer ›egâme KeebÅeeJejer.
 osJe peeefCeuee kegâCeer? osJe peeefCeuee kegâCeer
 DeJeIe[ efyekeâš Jeeš keâeueJeejerÛeer
 hejcesÕejeuee meceefhe&uee ØeeCe Yejogheejer
 #ecee kesâueer DeheguÙee Me$etme lel#eCeer
 osJe peeefCeuee kegâCeer? osJe peeefCeuee kegâCeer
  – øeâeefvmeme Debleesve ieeJeÅee, Devee&Ue
 
 ngb[e
 metve Lekeâerle cnCes meemetuee
 JesU veener Deepe Yeekeâjeruee
 iejce Lees[s keâje efMeàÙee Deecešeruee
 JesU DeeleeÛeer YeeieJee Ùes Keshesuee ~
 meemet leesNÙeele "CekeâeJeer megvesuee
 ngb[e os ceePÙee heesjeuee
 Ûewve, ceesšej meeÙekeâue efve ceesyeeF&ue
 IesTve ieeJeele lees Kethe efcejJeerue ~
 yeehe cnCes cegueeuee, hewmes os Lees[s
 oe¤, efJe[er Deved Jej KeÛee&uee
 ueskeâ cnCes yeeheeuee, jece jece keâje yeešueeruee
 nhlee heieejeÛee peelees meieUe yeBkesâuee ~
 metve jeieeJetve cnCes meemetuee
 kebâšeUues ceer legceÛÙee peeÛeeuee
 cetie efieUtveer iehhe yemee Deelee
 ueškeâJeerve veenerlej oesjeruee ~
 leCeeJe Iejele Lees[e Jee{uee
 veCebosvesner heeÙee jesJeuee
 iegbleeiegble HewâmeuÙeele Lees[er Jee{lee
 hebÛener eflemeje efveÙegkeäle Peeuee ~
 ngb[e efJejesOeer heLekeâ heg{s mejmeeJeues
 meemetuee oCekeäÙeele lÙeebveer Heâškeâejues
 Ûegkeâues ceer, ngb[e-efyeb[e vekeâes ie yeeF&
 Deeleeheemetve nesF&ve ceer efleÛeer DeeF& ~
 – ce@LÙet Deeueskeäme hejsje, veboeKeeue-IeesmeeUer
 
 
 GheJeemekeâeU
 GheJeeme keâeU heg{s heenCÙeeÛee ~
 peerJeveieleer DecegÛeer vÙeeneUCÙeeÛee ~~
 ›egâmeeÛÙee Jesovee Dee"efJeCÙeeÛee ~
 Dee"Jetve lÙeele efJeueerve nesCÙeeÛee ~~
 ojJe<eea Ùeslees heeJemeeUe, efnJeeUe, GvneUe ~
 lemeeÛe Ùeslees GheJeemekeâeU meeJeOe keâjCÙee Deecneuee ~~
 keâ® Ùee mesJee, lÙeeie oeve ¢ee efoJemeele ~
 Dee"Jetve ÙesMetÛes og:Ke, ve keâjCÙee heehe ~~
 efoJeme ÛeeUerme GheJeeme ÙesMetves kesâuee ~
 DeeheCe heeUt Ùee les efoJeme Dee"Jetve ÙesMetuee ~~
 lenevesves JÙeekegâU Peeuee ÙesMetÛee peerJe ~
 mees[tveer JÙemeves ØeYetmee"er osT peerJe ~~
 #ecee kesâueer lÙeeves Deecne DehejeOÙeebvee ~
 ke⤠Ùee DevegkeâjCe #ecee keâ¤veer JewNÙeebvee ~~
 cejCe Deens DešU Deecne meJeeËvee ~
 lesÛe Dee"Jetve Megæ jent MesJešeuee ~~
  – je@yeš& HeâveeË[erme
 
 he#eer ceer
 DeJepe[ ›etâme mkebâOeer GÛeueleevee
 Ûe{s keâeueJejer Mees<etveer DeemeJeebvee ~~
 GhekeâejeÛÙee #eCeebÛee efJemej he[svee
 ›etâj LeósÛee Yeejner Deelee meensvee ~~
 legšuesuÙee veelÙeebÛee iebOener G[svee
 cees[uesuÙee cevee meeblJevener efceUsvee ~~
 ueeYeuee Keeboe Yeej ceePee Jeekeâleevee
 Peeues ceesleer ceePÙee DeßetbÛes j[leevee ~~
 Jeešsle DeßetbÛes Jeešskeâjer mebhesvee
 YeeJeveebÛÙee KesUeÛee DebleÛe nesF&vee ~~
 MejCeele yeb[eÛee Meyo Gcešsvee
 efhelÙeeÛes mJehve Gjer ceePÙee ceeJeUsvee ~~
 Hegâšuee osn jkeäle šhešheleevee
 kebâ" ›etâj, efieOee[s efkebâkeâeUleevee ~~
 peUle jeefnuees ceer ceePÙee efÛelesefJevee
 ieefnJejuee ceePee Õeeme peUeefJevee ~~
 ogYebieles Oeje he[oe Heâešleevee
 keâeW[ues les Yetkebâhe efJeoerCe& nesleevee ~~
 GpeUues DeeYeeU je$e mejleevee
 he#eer ceer veYeeheej efomes G[leevee ~~
  – Heâe. Deesefveue Heâjespe
 
 #ecee keâj
 ›egâmeeJej ueeWyekeâUCeejer
 lÙeeÛÙee MejerjeÛeer
 Heâeškeâer uekeälejs
 ceeveJeer ›etâjlesÛeer
 meercee Deesueeb[Ceejer nesleer
 lejerner
 lÙeeÛÙee ùoÙeele
 DeeheuÙee ceejskeâNÙeebmee"er
 #ecesÛee DeeefCe ØesceeÛee
 HeâePej Hegâšuee…
 ›egâmeeJe¤ve
 cejCekeâUsle Demelee
 lÙeeves ØeeLe&vee kesâueer,
 efhelÙee,
 lÙeebvee #ecee keâj
 keâejCe les keâeÙe keâjleensle
 lÙeebvee "eTkeâ veener.
 µ µ µ
 
 he§eeòeeheer
 efvejhejeOeer iegvnsieejeÛÙee
 [eJÙee DeeefCe GpeJÙee
 neleeJej efKeUuesuÙee
 GpeJÙee neleeJejerue
 Meeleerj Ûeesjeves
 ceOeuÙee ›egâmeeJej
 peieeÛes heehe otj keâjCeejs
 osJeeÛes
 efve<heehe keâeske⤠heeefnues
 DeeefCe lÙee heefJe$e JesoerJej
 Deeheueb he§eeòeeheer
 ùoÙe meceefhe&le kesâueb
 lesJne
 leejCeeNÙeekeâ[tve lÙeeuee
 MeeÕele peerJeveeÛeb
 DeeÕeemeve efceUeues
  – [@jue hejsje, JemeF&
 
 ceePÙeemee"er let
 ›egâmeeJejerue ØeYet ÙesMet
 keâefjles ceer legPee mevceeve
 efceštveer Dehegues let Ûe#et
 ceePÙeemee"er let, ›egâmeeJej šekeâerueer ceeve ~~
 cemlekeâ Demes ceePes Meeve
 yegæer efoueer cepe DeHeâeš
 kegâefJeÛeejebveer kesâueer IeeCe
 ceePÙeemee"er let, iegbefHeâuee keâešsjer efkeâjerš ~~
 keâj-heo pees[er megboj
 keâueeke=âleerÛes les Yeb[ej
 og<ke=âlÙeebÛee jÛeer [eWiej
 ceePÙeemee"er let, efKeàÙeebveer efKeUs ›egâmeeJej ~~
 ùoÙe YeeJevesÛee meeiej
 meodYeeJevesÛee iebieeU
 keâhešeÛee oešs hetj
 ceePÙeemee"er let, meeb[eruee jkeäleeÛee DeesIeU ~~
 keâeÙee efoOeueer Øeefle¤he
 DeesUKe leer legPeerÛe osF&
 Jeemevesves nesTveer le=hle
 ceePÙeemee"er let, DebieeJejer Heâškesâ meener ~~
 YeesJeleer oešuee DebOeej
 peieeves Jewj meeOeues
 legšues meJe&Ûe DeeOeej
 ceePÙeemee"er let, ceePesÛe ieeCes Gjues ~~
  -efyeÇpeefove efieu[me ueesheerme, vÙet efiejerpe