Je=òeefJenejceeÛe& 2020


 
 ‘megJeelee&’ efJelejkeâ mvesncesUeJee
 Gòeve : yeeU ÙesMet meceepe cebefoj, Gòeve-heeleeveyeboj ÙesLes yegOeJeej efoveebkeâ 19 HesâyeÇgJeejer 2020 jespeer ‘megJeelee& efJelejkeâ mvesncesUeJee’ mebheVe Peeuee. ‘megJeelee&’ ceeefmekeâeÛes mebheeokeâ Heâeoj jsceb[ hejsje Je menmebheeokeâ Heâeoj øeâeefvmeme keâesefjÙee Ùeebveer meJeeËmee"er heefJe$e efcemmee Dehe&Ce kesâueer. lÙeeveblejÛÙee meYesle yeesueleevee Heâeoj jsceb[ hejsje cnCeeues keâer, ‘‘Tve, JeeoU, Jeeje, heeTme ÙeebÛeer lecee ve yeeUielee DeeheCe efveÙeefcele ‘megJeelee&’ efJelejCeeÛes keâeÙe& keâjerle Deenele. ns osJeeÛes keâeÙe& Deens. megJeelee& Debkeâ Jeešheemee"er šekeâuesues ØelÙeskeâ heeTue osJe ceespelees Je legceÛÙee ØelÙeskeâ heeJeueeJej osJeeÛee legcneuee DeeMeerJee&o oslees.’’
  lÙeeveblejÛÙee PeeuesuÙee ÛeÛee&me$eele yuee@meer ef[meespee (Gòeve), DeeLe&j ueesyees (ce{ DeeÙeueb[), pee@ve Debõele (heeueer), pÙeesefJelee je@ef[^ipe (heeleeveyeboj) Ùeebveer menYeeie Iesleuee.
 meceejeshe keâjleevee Heâeoj øeâeefvmeme keâesefjÙee cnCeeues keâer, ‘‘keâeUeveg¤he, heefjefmLeleervegmeej ceeCetme yeouele Deens. lÙeeÛeØeceeCes ‘megJeelee&’ yeouele Deens. ‘megJeelee&’Ûee JeeÛekeâner yeouele Deens, ner mhe=nCeerÙe iees° Deens. meJe& efJelejkeâebÛeer DeesUKe Je ØeemleeefJekeâ pee@ve ieesvmeeueefJeme Ùeebveer kesâues.
 ef¡emleer SskeäÙe ØeeLe&vee cesUeJee
 heehe[er : 21 peevesJeejer 2020 jespeer mebOÙeekeâeUer Lee@ceme ye@efhšmše neÙemketâue ne@ue, heehe[er ÙesLes ef¡emleer SskeäÙe mehleeneefveefceòes ØeeLe&veecesUeJee DeeÙeesefpele kesâuee neslee. meg®Jeeleeruee ØeemleeefJekeâ, heefJe$e DeelcÙeeÛÙee GheefmLeleermee"er ØeeLe&vee, #eceeÙeeÛevee Peeueer. meoj ØeeLe&vesÛeer ceOÙeJeleea keâuhevee nesleer : ‘‘lÙeebveer DemeeOeejCe keâ®Cee oeKeJeueer.’’ Øesef<eleebÛeer ke=âlÙes Ùee hegmlekeâele meebefieleues Deens keâer meble hee@ueuee ÛeewkeâMeermee"er jesceuee vesle Demeleevee lÙeeÛes penepe JeeoUeÛÙee le[eKÙeele meehe[tve Hegâšues Je penepeeleerue meJeeËvee ceeuše Ùee ieeJeer Deemeje IÙeeJee ueeieuee. lesLeerue jefnJeeMeebveer hee@ue Je lÙeeÛÙeeyejesyej DemeuesuÙee meJe& ueeskeâebÛes cees"Ÿee cecelesves mJeeiele kesâues. ef¡emleer SskeäÙeemee"erÛÙee ØeeLe&vesmee"er Jejerue GleeNÙeeleerue JeÛeve efveJe[ues nesles (Øes.ke=â. 28:2). Ùee JeÛeveeJej Yee<Ùe keâjleevee Dee@Leex[e@keäme ÛeÛe&Ûes Oece&ieg¤ Heâe. ce@LÙet meeieeÙe cnCeeues keâer, ‘‘DeeheCe meJe& SkeâÛe yeeÙeyeue JeeÛelees, SkeâÛe efcemmeeyeueer meepeje keâjlees, SkeâÛe ‘DeeceÛÙee mJeieeaÙe efhelÙee’ ner ØeeLe&vee cnCelees. ceie DeeheuÙeele Hetâš keâe DemeeJeer? Øesce ns meJe& YesoYeeJeehes#ee cees"s Deens. ceeuše yesšeJejÛÙee ueeskeâebveer les mJele: megefMeef#ele vemeleener hee@ue Je lÙeeÛÙee yejesyejÛÙee ueeskeâebÛes mJeeiele kesâues. ceie DeeheCe keâe hejkesâheCee oeKeJeeJee?’’ Heâe. ce@LÙet ÙeebÛes ns cegös efJeÛeejeuee Ûeeuevee osCeejs nesles. DeeÛe&efyeMehe Hesâefuekeäme ceÛÙee[es cnCeeues keâer, ‘‘DeeheCe pejer JesieJesieàÙee ef¡emleer hebLeele efJeYeeieuesuees Demeuees lejer meceepeele Skeâ$e JeeJejlees. ÙeeÛee DeLe& DeeheCe Skeâceskeâebheemetve Heâejmes otj veenerle. DeeheCe SskeäÙeemee"er ØeeLe&vee kesâueer heeefnpes keâejCe pes ceeCemes meeOÙe ke⤠Mekeâle veenerle les osJeeÛÙee ke=âhesves meeOÙe nesles. DeeheCe meJe& yeesš Hegâšuesueer ceeCemes Deenesle. DeeheCe Skeâ$e Deeuees heeefnpes. DeeheCe ØeeLe&veeÛe veener lej ke=âleerosKeerue keâjeJeer. kesâJeU SkeâJesU ØeeLe&vee veener; lej Je<e&Yej ØeeLe&vee Je Skeâ$e ke=âleer keâjeJeer. heeshe øeâeefvmeme mLeueebleefjleebÛÙee yeepetves yeesueleele. les mLeueebleefjleebÛee peieeleerue SkeâcesJe DeeJeepe Deensle, DeblejerÛee DeeJeepe. heeshe cenesoÙe meebieleele keâer DeeheCe meJeeËÛes mJeeiele keâjeÙeuee nJes.’’
 DeeÛe&efyeMeheebveer MesJešer mebosMe efouee keâer, DeeheCe meJeeËveer De[ÛeCeerle DemeuesuÙee JÙekeäleerÛes efJeMes<e Øekeâejs mJeeiele keâjeJes. MesJešer ØeeLe&vee Je ieeÙeveeves ØeeLe&veemeYesÛee meceejeshe Peeuee.
 keâuee DeeefCe uesKeve keâeÙe&MeeUe
 leueemejer : jefJeJeej efoveebkeâ 19 peevesJeejer 2020 jespeer mekeâeUer 11 les 2 JeepesheÙeËle efveÙeesefpele keâeÙe&MeeUe %eeveceelee meove, leueemejer ne@ueceOÙes mebheVe Peeueer. efJe<eÙe : ‘veJeerve keâuee efveefce&leer Je uesKeveeÛeer ceeb[Ceer’. keâeÙe&MeeUe oesve me$eele Peeueer. ØeLece me$eele keâuee Je Jeejueer efÛe$ekeâuee veJeefveefce&leer DeeefCe meeefnlÙe uesKeveeÛeer ceeb[Ceer.
 Heâe. efJepeÙe IeesvmeeueefJeme, Ùes.meb. ¢eebveer ØeeLe&vesves keâeÙe&MeeUsÛeer meg®Jeele kesâueer. ßeer. ceOegkeâj Jee[t Ùeebveer Jeejueer efÛe$ekeâej cnCetve keâeÙe& keâjerle Demeleevee ‘Jeejueer efÛe$eebÛeer veJeefveefce&leer Je efÛe$ekeâuesÛeer Jee{, peesheemevee keâMeer keâjlee ÙesF&ue’ ÙeemebyebOeer ÛeÛee& kesâueer. Jeejueer efÛe$ekeâuee ner keâueekeâejebÛee JÙeJemeeÙe nesT Mekeâlees. DeeleeheÙeËle Jeejueer efÛe$es ns ueivekeâeÙee&le kegâ[eJej megJeeefmeveer keâe{le Demele. leer Deepe keâueekeâej heg®<e, ÙegJekeâ ke@âveJeemeJej, «eerefšbie keâe[&Jej keâe{t ueeieues. lÙeeÛeer Jee{ Je peesheemevee keâjCÙeemee"er lÙeeÛeer hegmlekeâ¤heeves DeeKeCeer JneJeer, efvejefvejeàÙee JemletbJej leer efomeeJeer, yeeÙeyeue keâLeebJej, oeKeues efÛe$e¤heeves ceeb[lee ÙeeJeer. cee$e ns keâjerle Demeleevee lÙeeÛee DeYÙeeme Je DeÛetkeâ %eeve DeeJeMÙekeâ Deens.
 Heâe. efJepeÙe IeesvmeeueefJeme ns keâceefMe&Deue Deeefš&mš Deensle. lÙeebveer ‘YeejleerÙe keâuee Je veJeefveefce&leer’ ¢ee efJe<eÙeeJej GheefmLeleebMeer mebJeeo meeOeuee. lÙeebveer leerve efJnef[Dees oeKeJetve efJe<eÙe mhe° kesâuee. heefnuÙee efJnef[DeesceOetve YeejleerÙe efÛe$e Je efMeuhe keâuee, lÙeele keâeueeveg¤he Peeuesues yeoue, mebmke=âleerveg¤he efJeefMe° ceeb[Ceer ¢eeefJe<eÙeer ÛeÛee& Peeueer. iegneefÛe$es, ceesneWpeo[es-n[hhee mebmke=âleerleerue keâuee, Depeb"e, Kepetjeues, cegIeue, efyeÇefšMe, ceOegyeveer, ceesPeeF&keâ les Jeejueer keâuee, lÙeebÛeer ceeb[Ceer, meeQoÙe& °er, keâueelcekeâ ceeb[Ceer, keâeueeveg¤he yeoue, meebmke=âeflekeâ heefjCeece ¢eeJej ÛeÛee& kesâueer. ogmeje efJnef[Dees ‘ef¡emleeÛee ›etâme’ lÙeeleerue keâueekeâejebÛee Âef°keâesve, keâeueeveg¤he Je mebmke=âleerveg¤he ceeb[Ceer ¢eebÛeer ÛeÛee& Peeueer. eflemeje efJnef[Dees lÙeebveer mJele: keâe{uesuÙee efÛe$eeble Jeejueer efÛe$eebÛee Deveg¤he Jeehej, Jeejueer efÛe$eele meeOesheCeeleerue meeQoÙe&, efvemeiee&Meer peJeefUkeâlee ceveeuee YeeJeles. kegâ"slejer ceeveJeer peerJeveeMeer veeles meebietve peeles cnCetve les peieeuee YeeJeues Deens. ner keâuee efvejefvejeàÙee ceeOÙeceebletve peesheemeueer peeJeer. lÙeebÛes peleve JneJes, lÙeebÛes [e@keäÙegceWšsMeve nesCÙeeÛeer iejpe Deens. SKeeos keâuee keWâõ DemeeJes. cÙegefPeÙece DemeeJes, ØeoMe&ves Yejueer peeJeerle, hegmlekesâ efveIeeJeerle pesCeskeâ¤ve ner keâuee peesheemeueer peeF&ue. lÙeele Deveg¤he Jee{ nesF&ue, peleve nesF&ue. Heâe. pee@ve Heâjespe ¢eebveer uesKeveeÛeer ceeb[Ceer keâMeer keâjeJeer ¢eeyeeyele oesve GoenjCes IesTve ÛeÛee& kesâueer.
 ‘Jeejueer efÛe$eeleerue Ûeewkeâ’ ¢eeyeeyele efueefnleevee – De) Jeejueer Ûeewkeâ keâeÙe Deens? lÙeeÛee DeLe& keâeÙe? ye) ÛeewkeâeÛÙee Deeleerue efJeefJeOe efÛe$es keâeÙe oMe&efJeleele? keâ) Jeejueer ueivemebmke=âleerMeer lÙeeÛee keâeÙe Je keâmee mebyebOe Ùeslees? [) Deveskeâ efÛe$eebÛee mebIeefšle heefjCeece keâeÙe oMe&efJelees? DeMeer ceeb[Ceer keâjlee ÙesF&ue.
 Heâe. efJepeÙe IeesvmeeueefJeme, Ùes.me. ÙeebÛes ÙesMet ef¡emleeÛes efÛe$e ‘ceer õe#eJesue Deens’, ¢eeefJe<eÙeer efueneÙeÛes PeeuÙeeme heg{erØeceeCes cegös ceeb[lee Ùesleerue – De) ns efÛe$e ceuee keâeÙe meebieles? heenCÙeeÛee Âef°keâesve. ye) ÙesMetÛeer yew"keâ heentve YeejleerÙe cnCetve ceuee kegâCeeÛeer Dee"JeCe nesles? keâ) efÛe$eeceOÙes ÙesMetÛee oeKeJeuesuee efvemeiee&Meer Ieefve° mebyebOe. [) efÛe$e ÙesMetÛesÛe Deens ns keâMeeJe¤ve peeCeJeles? Øeleerkesâ keâesCeleer? ÙesMetÛeer Ûesnjeheóer, MejerjeÛeer "sJeCe, Øeleerkesâ, ›egâmeeÛes ueeketâ[, ›egâmeer efouÙeeÛÙee KegCee, ØekeâeMeceeve ùoÙe F.
 uesKeve kesâJeU leeefòJekeâ vemeeJes, lees Deeheuee peerJeveevegYeJe DemeeJee. efueKeeCeele ceeveJeer peerJeveeÛes Øeefleefyebye DemeeJes. efvemeie&, ceeveJeer heÙee&JejCe, Oece&«ebLe, peerJevecetuÙes ns peerJeveeÛes DeefJeYeepÙe Yeeie Deensle, lÙeebÛes Øeefleefyebye meeefnlÙeele he[eJes DeMeer Dehes#ee DemeeJeer.
 ¢ee keâeÙe&MeeUsle Skebâojerle meeefnlÙe DeeefCe keâueeefJe<eÙeer DeefOekeâ peeCeerJe efMeefyejeLeeAceOÙes Peeueer. – (osJeoòe ceeuekeâjer, meeJejesueer)
 Dee@keämeHeâ[& heefj<eosmee"er efveJe[
 YegF&ieeJe : meWš peesmesHeâ keâe@uespeÛes GheØeeÛeeÙe& [e@. megYee<e ef[meespee Ùeebveer ¢ee Deeblejje°^erÙe mebmLesves Dee@keämeHeâ[& efJeÅeeheer"ele 20-22 peeves. 2020 jespeer DeeÙeesefpele kesâuesuÙee Deeblejje°^erÙe heefj<eosle MeesOeefveyebOe meeoj kesâuee.
 [e@veerše ueesheerme ÙeebÛee mevceeve
 jcesoer : jcesoer Oece&«eeceeleerue yesuees[erJee[er ÙesLeerue meew. [e@veerše JesvPesue ueesheerme Ùeebvee me¢eeõer GÅeesie mecetn, Denceoveiej Ùee mebmLesÛee jepÙemlejerÙe me¢eeõer efMe#eCe jlve hegjmkeâej Øeehle Peeuee Deens.
 DeÛeuee ceÛÙee[es ÙeebÛÙee ‘DeefJeßeeble’uee jepÙemlejerÙe hegjmkeâej
 ceefme&me : ceefme&me ÙesLeerue meew. DeÛeuee [skeämšj ceÛÙee[es Ùeebvee lÙeebÛÙee menkeâej cen<eea efJnkeäšj [eyejs ÙeebÛÙee ‘DeefJeßeeble’ Ùee Ûeefj$e«ebLeeuee ØekeâeMeefkeâjCe š^mš ßeerjecehetj, Denceoveiej Ùee mebmLesÛee jepÙe heeleUerJejerue «ebLemeeefnlÙe hegjmkeâej Øeehle Peeuee Deens.
 JemeF&leerue Oee[meer FbefpeefveDejJej DeefYeveboveeÛee Je<ee&Je
 cemexme : JemeF&leerue cemexme Oece&«eeceeleerue Skeâ Oee[meer DeefYeÙeblee ßeer. [e@veue he@efš^keâ ef[kegâvne Ùeebveer cegbyeF& ceneveiejheeefuekesâÛÙee peesiesÕejer heóŸeeleerue Jee@[& veb. 4ceOÙes heeCeerhegjJe"ŸeeÛÙee yeeyeleerle GodYeJeuesuÙee De[ÛeCeerÛÙee efyekeâš Øemebieer pes Oee[me, ØemebieeJeOeeve Je DeefYeÙeebef$ekeâer keâewMeuÙe oeKeefJeues lÙeeyeöue ceeveveerÙe DeeefolÙe "ekeâjs, heÙee&JejCe ceb$eer, ceneje°^ Meemeve, cegbyeF&Ûes Je JemeF&Ûes efyeMehme, cegbyeF&Ûes cesDej MeemekeâerÙe Je efveceMeemekeâerÙe mebIešvee Ùeebpekeâ[tve lÙeebÛÙeeJej DeefYeveboveeÛee Je<ee&Je nesle Deens. keâle&JÙeo#eheCes yepeeJeuesuÙee Ùee Oee[meer Ghe›eâceeuee ‘šeF&cme Dee@Heâ Fbef[Ùee’ otjoMe&ve, meceepe-ceeOÙeces, owefvekesâ Ùeebveer peer Øeefmeæer efoueer lÙeecegUs 47 Je<eeaÙe Ùee keâle&yeieej DeefYeÙeblÙeeÛes JemeF&Yej keâes[keâewlegkeâ nesle Deens.
 ‘megJeelee&’ efJelejkeâeÛes 91 Je<eeËceOÙes heoehe&Ce
 jcesoer : ßeer. je@yeš& HeâveeËef[me ns iesueer 50 Je<ex ‘megJeelee&’ efJelejkeâ cnCetve mesJeekeâeÙe& keâjerle Deensle. 19 peeves.2020 jespeer lÙeebveer DeeheuÙee JeÙeeÛeer 90 Je<ex hetCe& kesâueer Deensle. lÙeebvee YeeJeer DeeÙeg<Ùeemee"er MegYesÛÚe!
 meble ieesvmeeuees ieeefme&Ùee helehes{erÛee jewhÙeceneslmeJe
 jcesoer : jcesoer Oece&«eeceefmLele ‘meble ieesvmeeuees ieeefme&Ùee menkeâejer helehes{er’Ûee jewhÙeceneslmeJeer meesnUe MeefveJeej efoveebkeâ 15 HesâyeÇgJeejer 2020 jespeer meWš SefuePeeyesLe keâe@vJnWš ÙesLes mebheVe Peeuee. helehes{erÛes ÛesDejceve Jn@ueWšeF&ve ef[efmeuJee Ùeebveer ØeemleeefJekeâ kesâues. ÙeeJesUer helehes{erÛÙee meJe& Deepeer-ceepeer mebÛeeuekeâ lemesÛe efoJebiele mebÛeeuekeâebÛeener cejCeesòej mevceeve keâjCÙeele Deeuee.
 Skeâ mebOÙeekeâeU Deepeer-DeepeesyeebmeceJesle
 GcejeUs : jefJeJeej efoveebkeâ 16 HesâyeÇgJeejer 2020 jespeer meWš peesmesHeâ ÛeÛe&, GcejeUs ÙesLes ‘Skeâ mebOÙeekeâeU Deepeer-DeepeesyeebmeceJesle’ Ùee keâeÙe&›eâceeÛes DeeÙeespeve keâjCÙeele Deeues nesles. Ùee Øemebieer ØecegKe DeefleLeer cnCetve meble ieesvmeeuees ieeefme&Ùee neÙemketâue, ieeme ÙesLeerue ØeeÛeeÙe& Heâeoj pÙees Deeuces[e nesles. Heâe. pÙeesSue hesve DeOÙe#e cnCetve GheefmLele nesles. Ùee Øemebieer Deepeer-Deepeesyee ØeefleefveOeer cnCetve ßeer. Je meew. De@veer heeršj ieesvmeeueefJeme ÙeebÛee ØeeefleefveefOekeâ melkeâej keâjCÙeele Deeuee. Deeheues ceveesiele JÙekeäle keâjleevee ßeer. heeršj pee@keâerce ieesvmeeueefJeme cnCeeues keâer, ‘‘DeepeÛÙee yeouelÙee keâeUele Deepeer-Deepeesyee veeleJeb[ebmee"er efnjes-efnjesF&ve Deensle. DeeF&-Je[erue Ùeebvee pees[Ceeje mvesnceÙe ogJee cnCepes Deepeer-Deepeesyee. Deepeer-Deepeesyee cnCepes yeeie. lÙeebÛÙee ceeb[erJej veeleJeb[s megjef#ele efJemeeJeleele.’’
 GcejeUs ÛeÛe&Ûes ØecegKe Oece&ieg¤ Heâe. jepesMe ef[meespee ÙeebÛÙee ceeie&oMe&veeKeeueer Deepeer-Deepeesyee cesUeJÙeeÛes DeeÙeespeve %eevepÙeesle mebIešvee Je ÙegJee DeefYeÙeeve Ùeebveer kesâues nesles. Ùee Øemebieer Heâeeflecee mketâueÛÙee efJeÅeeLÙeeËveer yenejoej meebmke=âeflekeâ keâeÙe&›eâce meeoj kesâues. keâeÙe&›eâceeÛes met$emebÛeeueve mesucee ieesvmeeueefJeme Ùeebveer kesâues. DeeYeej ØeoMe&ve %eevepÙeesle mebIešvesÛes DeOÙe#e pee@ve ieesvmeeueefJeme Ùeebveer kesâues.
 DeeMeeoerhe mebIešvesÛee Jeeef<e&keâ mvesncesUeJee
 JemeF& keâesUerJee[e : DeeMeeoerhe mebIešvesÛee Jeeef<e&keâ mvesncesUeJee ieg®Jeej efoveebkeâ 16 peevesJeejer 2020 jespeer heeÛetyeboj efcemmeekeWâõ (keâesUerJee[e) ÙesLes mebheVe Peeuee. DeeMeeoerhe mebIešvee JemeF&ceOÙes efJeOeJee ceeleeYeefieveeRmee"er iesuÙee 30 Je<eeËheemetve keâeÙe& keâjerle Deens. efJeefJeOe efMeefyejs, mvesncesUeJee, ØeeLe&vee, lehemeeOevee FlÙeeoer Ghe›eâceeÉejs DeeMeeoerhe mebIešvesÛÙee ceefnueebvee JesUesJesUer ceeie&oMe&ve kesâues peeles.
 mekeâeUer 9.00 les mebOÙee. 5.00 DeMee efoJemeYejeÛÙee cesUeJÙeemee"er mebhetCe& JemeF&ceOetve 600 ceefnuee GheefmLele neslÙee. meg®Jeeleeruee meble SefuePeeyesLe neÙemketâueÛÙee efJeÅeeLÙeeËveer ØeeLe&veeieerle Je meble DeBLeveer neÙemketâueÛÙee efJeÅeeLÙeeËveer mJeeieleieerle meeoj kesâues. lÙeeveblej mebIešvesÛes DeeOÙeeeflcekeâ mebÛeeuekeâ Heâe. efueDees Heâjieespe Ùeebveer ØeemleeefJekeâ keâ¤ve ØecegKe JekeälÙeebÛeer DeesUKe keâ¤ve efoueer.
 heefnuÙee me$eele De@[. pee@Ùemeer [eyejs Ùeebveer ‘ceeueceòee Je veelesmebyebOe’ Ùee efJe<eÙeeJej GheefmLeleebvee ceeie&oMe&ve kesâues. ogmeNÙee me$eele DeeÙeesefpele kesâuesuÙee heefjmebJeeoele cee@efvekeâe veeiees, Dee@Heâervee keâesefjÙee, [speer [eÙeme Ùeebveer menYeeie Iesleuee. lemesÛe Deveskeâ ceefnueebveer heg{s ÙesTve DevegYeJe keâLeve kesâues.
 meceejesheeÛÙee DeKesjÛÙee me$eele JemeF& Oece&ØeebleeÛes ceW{heeU DeeÛe&efyeMehe ([e@.) Hesâefuekeäme ceÛÙee[es Ùeebveer GheefmLele ceefnueebmee"er efcemmee Dehe&Ce keâ¤ve ceeie&oMe&ve kesâues. ØelÙeskeâ ceeCemeeuee mevceeve Je Øeefle‰e hejcesÕejekeâ[tve efceUle Demeles. lÙeecegUs DeeMeeoerhe mebIešvesÛÙee ceefnueebÛee mevceeve Je Øeefle‰e keâesCelÙeener ÛeeueerefjleercegUs efkebâJee JÙekeäleercegUs keâceer nesle veener. DeepeÛÙee Ùee cesUeJÙeeØeceeCes DeeheCe Skeâ$e ÙesTve ÙeeJej peeie=leer keâjCes DeeJeMÙekeâ DemeuÙeeÛes Øeefleheeove DeeÛe&efyeMeheebveer kesâues.
 uegmeer HeâveeËef[me ÙeebÛÙee DeeYeej ØeoMe&veeves mvesncesUeJÙeeÛeer meebielee keâjCÙeele Deeueer. – (Heâeoj efueDees Heâjieespe)
 meeceJesoer ueeskeâieerleebÛee yenejoej keâeÙe&›eâce
 ieeme : meWš Ieesvmeeuees ieeefme&Ùee ÛeÛe&, ieeme meCeeÛÙee heeÕe&YetceerJej JemeF&leerue ‘meeceJesoer ef¡emleer kegâheejer mebmke=âleer ceb[U’ Je ieeme Oece&«eece Ùeebveer ieeme ÛeÛe&ÛÙee cewoeveeJej efo. 9 HesâyeÇgJeejer 2020 jespeer meeÙebkeâeUer 6.00Jeepelee DeeÙeesefpele kesâuesuÙee ‘meeceJesoer kegâheejer ieerle mejiece’ Ùee keâeÙe&›eâceele heejbheeefjkeâ meeceJesoer ueeskeâieerleebÛes metj hegvne Skeâoe Iegceues. ÙeeJesUer ‘jcesoeÙes DeeÙes DeeF&keâ ceepee iejevee’ Ùee DebieeF& ieerleemen DemebKÙe mebmke=âleer ueiveieerles ÙeebÛÙee heejbheeefjkeâ meepeeves ne meesnUe Gòejesòej jbiele iesuee DeeefCe npeejes GheefmLele heejbheeefjkeâ ueeskeâieerleeveb De#ejMe: vneTve iesues. hegjeleve keâeUeheemetve Ùe%e Jee cebieuemeceÙeer $e+Ûee ieeÙeve keâjCeeNÙee meeceJesoer meceepeele hejbhejsves Ûeeuele Deeuesuee ueeskeâieerleebÛee Kethe cees"e "sJee Demetve lees peleve keâ¤ve "sJeCÙeeÛes cenòJehetCe& keâeÙe& meeceJesoer ef¡emleer ceefnueebveer DeepeJej kesâuesues Deens.
 MeebleermeYee-je°^efheleebvee Deeojebpeueer
 efvece&U : 30 peevesJeejer, YeejleeÛes je°^efhelee cenelcee ieebOeerpeer ¢eebÛeer hegCÙeefleLeer. iesueer Deveskeâ Je<ex nesueer ›eâe@me ÛeÛe&, efvece&UleHexâ Ùee efoJemeeÛes DeewefÛelÙe meeOetve Meebleerefove meepeje keâjCÙeele Ùeslees. ÙeeJesUer meceepe mesJee ceb[U, efvece&U ÙesLeerue ØeebieCeele MeebleermeYesÛes DeeÙeespeve keâjCÙeele Deeues nesles.
 ÙeeJesUer ØecegKe Jekeäles cnCetve yeesuele Demeleevee Heâe. ceeÙekeâue peer. cnCeeues, ‘‘DevÙeeÙe menve keâjCes ns ÛegkeâerÛes Deens. meJeeËMeer vÙeeÙeeves JeeieCes cnCepesÛe MeebleerÛee Øemeej keâjCes nesÙe. Meebleer nerÛe DeepeÛeer meJe& mecemÙesJejerue jeceyeeCe GheeÙe DemeuÙeeÛes Øeefleheeove lÙeebveer kesâues. meÅeheefjefmLeleerle Demeuesueer DeveskeâefJeOe GoenjCes osle MeebleerÛes cenòJe GheefmLeleebvee meebefieleues.
 ÙeeJesUer hesšlÙee cesCeyeòÙee neleele IesTve veeieefjkeâebveer efvece&U veekeäÙeeJe¤ve Meebleer-j@ueer keâe{ueer. nesueer ›eâe@me ÛeÛe&Ûes ØecegKe Oece&ieg¤ Heâe. uegF&me efyeÇšes Ùeebveer GheefmLeleebÛes mJeeiele keâ¤ve ØeemleeefJekeâ kesâues. ‘‘meJe&OeceeaÙe ueeskeâebveer Skeâ$e ÙesTve Meebleerefove meepeje keâjeÙeÛee’’ ner mebkeâuhevee efvece&Ukeâj Deveskeâ Je<eeËheemetve jeyeJele Deensle.
 yeeJeKeues JeeÛeJee – ceeie&oMe&ve
 heehe[er : heehe[er Oece&«eeceeÛes ØecegKe Oece&ieg¤ Heâe. pÙeesSue ef[kegâvne, heehe[er Oece&ieg¤Ûeer šerce DeeefCe ØeehebefÛekeâ Ùeebveer ‘heÙee&JejCe o#elee meefceleer’ mLeeheve keâ¤ve lÙeeÉejs heefjmejeleerue ‘yeeJeKeues’ JeeÛeJeCÙeeÛeer ceesnerceÛe meg¤ kesâueer Deens. lÙee ceesefnces Debleie&le yeeJeKeue mJeÛÚlee, yeeJeKeue megMeesYeerkeâjCe, yeeJeKeueeÛee mekeâejelcekeâ Jeehej (celmÙemebJeOe&ve) Demes efJeefJeOe keâeÙe&›eâce DeeÙeesefpele kesâues iesues Deensle. lÙeeÛesÛe heg{Ûes heeTue GÛeuetve heehe[er heefjmejeleerue meJe& yeeJeKeueebÛes meJex#eCe keâjCÙeele Deeues.
 Meebleerefove keâeÙe&›eâce
 JemeF& : meble ieesvmeeuees ieeefme&Ùee ceneefJeÅeeueÙeele Fefleneme efJe<eÙe efJeYeeie Je heeÙeeYetle DeYÙeeme efJeYeeieeves 30 peevesJeejer jespeer cenelcee ieebOeerÛÙee hegCÙeefleLeerÛÙee efveefceòeeves ceneefJeÅeeueÙeerve efJeÅeeLÙeeËmee"er Meebleer-efoveeÛÙee keâeÙe&›eâceeÛes DeeÙeespeve kesâues nesles. lÙeemee"er efJeÅeeLÙeeËveer ØeÛeb[ ØeceeCeele GheefmLeleer ueeJeueer nesleer. keâeÙe&›eâceeÛes ØeemleeefJekeâ [e@keäšj SefHeâpeerve legmkeâevees Ùeebveer kesâues. ØecegKe Jekeäles cnCetve efJeÅeeLÙeeËvee ceeie&oMe&ve keâjleevee ceepeer ØeeÛeeÙe& Heâe. mee@ueesceve je@ef[^ipe ¢eebveer cenelcee ieebOeerpeeRÛÙee efMekeâJeCegkeâerJej Yee<eCe kesâues. efÛebleve Je ØeeLe&vee, pÙeeÉejs ieebOeerpeerØeceeCes F&ÕejeMeer Skeâ¤he Peeues heeefnpes. Deefnbmekeâ efJeÛeej Demeues lej ke=âleer mekeâejelcekeâ Ie[les. Deefnbmee, melÙe, meJeexoÙe ÙeebÛee ieebOeerpeeRveer Debieerkeâej kesâuee. lÙeebÛes DeeheCe DevegkeâjCe keâ¤ve meceepeele MeebleerÛes jepÙe ØemLeeefhele keâjCÙeeme efJeÅeeLÙeeËveer heg{ekeâej Iesleuee heeefnpes.
 jewhÙe / megJeCe& ceneslmeJeer keâeÙe&›eâce
 veboeKeeue : Deueerkeâ[s JewJeeefnkeâ peerJeveele Deveskeâ efmLelÙeblejs Ie[tve Ùesle Deens. Ùee heeÕe&YetceerJej efJeJeen mebmLesÛes heeefJe$Ùe efškeâefJeCÙeemee"er Je JewJeeefnkeâ peerJeveeÛee mevceeve keâjCÙeemee"er Deveskeâ osJeUele efJeJeeefnleebÛes meecetefnkeâ jewhÙe / megJeCe& ceneslmeJe meepejs kesâues peele Deensle.
 Oece&«eeceeÛes ØecegKe Oece&ieg¤ Heâe. Lee@ceme ef[meesPee DeeefCe lÙeebÛeer šerce ÙeebÛÙee heg{ekeâejeves kegâšgbyemeefceleer, veboeKeeue Ùeebveer 16 HesâyeÇgJeejer 2020 jespeer nesueer efmhejerš ÛeÛe&, veboeKeeue ÙesLes JewJeeefnkeâ peerJeveeÛeer 25 DeeefCe 50 Je<ex hetCe& kesâuesuÙeebmee"er keâeÙe&›eâceeÛes DeeÙeespeve kesâues nesles. lÙeele 47 jewhÙeceneslmeJeer Je 13 megJeCe&ceneslmeJeer pees[hÙeebveer menYeeie Iesleuee. lÙeele JeOeg-JejebÛes efveOeve PeeuesuÙeebÛes meeLeeroejner menYeeieer Peeues nesles.