cetueieeceer mesJekeâveslÙeebÛeer efveJe[Cetkeâ – 2017 ceeÛe& 2020


 
 
 (oesve Je<eeËhetJeea efoJebiele Heâeoj [sefveme keâeskeäÙee Ùeebveer ‘megJeelee&’ ceeefmekeâemee"er efueefnuesuee uesKe Deecner hegvejcegefõle keâjerle Deenesle. – mebheeokeâ)
 
 Oece&«eece heeUkeâerÙe ceb[UeÛÙee IešvesØeceeCes ØelÙeskeâ leerve Je<eeËveer DeeheuÙee JemeF& Oece&ØeebleeceOÙes cetueieeceer mesJekeâveslÙeebÛÙee efveJe[Cegkeâe IesleuÙee peeleele. Ùeboe ØeeÙeef§eòe keâeUele ¢ee efveJe[Cegkeâe IesCÙeele ÙesCeej Deensle. lÙeemebyebOeer –
 heeUkeâerÙe keâeÙe& ØeYeeJeerheCes JneJes cnCetve Ûeebieues mesJekeâvesles efveJe[ues peeCes cenòJeeÛes Demeles. Oece&«eeceeceOÙes Oece&ieg¤meceJesle DeeheCee meJeeËÛeer ner peyeeyeoejer Deens. lÙeecegUs meJeeËveer ¢eele peeleerves ue#e IeeueCes iejpesÛes Deens. Oece&ØeebleerÙe mlejeJej DeeÛe&efyeMeheebmeefnle efJnkeâj pevejue, [ervme, Ûe@vmeuej, cetueieeceer mebÛeeuekeâ, menmebÛeeuekeâ Skeâ$e ÙesTve efveJe[Cetkeâ Je mesJekeâveslÙeebÛeb ØeefMe#eCe ¢eeefJe<eÙeer efJeÛeejcebLeve Peeueb Deens. Oece&ieg¤bÛÙee ef[vejer (efJeYeeieJeej) meYesle ne efJe<eÙe ÛeefÛe&uee Deens. ¢ee meJe& cebLeveeletve ¢ee efveJe[Cegkeâebmee"er efJeefMe° efoMee osCÙeele Deeuesueer Deens. lÙeevegmeej ÙeboeÛÙee efveJe[Cegkeâe IesleuÙee peeleerue.
 ¢ee efveJe[CegkeâemeboYee&le oesve ØekeâejÛeer ceeCemeb menmee Dee{Uleele. keâener ceeCemeb vesle=lJe mJeerkeâejCÙeemee"er heg{s Ùesle veenerle, lej keâeneRÛeer vesle=lJe mebheeove keâjCÙeemee"er Oe[he[ Ûeeueuesueer Demeles.
 heefnuÙee ØekeâejÛeer ceeCemeb ceesMesmeejKeer Demeleele. FŒeeSueer ueeskeâ Heâejes jepeeÛÙee iegueeceefiejerletve cegkeäle JneJesle cnCetve hejcesÕej ceesMesuee heeÛeejCe keâjlees. lÙeeJesUer ceesMes les heeÛeejCe mJeerkeâejCÙeemee"er ceeies-heg{s keâjlees. lees hejcesÕejeuee JesieJesieàÙee meyeyeer meebielees. lees cnCelees keâer –
 (De) FŒeeSueer ueeskeâebme FefpehleceOetve keâe{tve DeeCeCeeje Demee ceer keâesCe?
 (ye) ceuee legceÛÙee hetJe&peebÛÙee osJeeves hee"efJeues Demes ceer lÙeebme meebefieleues lej les ceuee efJeÛeejleerue keâer lÙee osJeeÛes veeJe keâeÙe?
 (keâ) heCe les ceePÙeeJej efJeÕeeme "sJeCeej veenerle.
 ([) ceuee veerš yeesuelee Ùesle veener.
 (F) ogmeNÙee keâesCeeuee hee"Je. ceesMesuee lÙeeÛÙee Dehee$elesÛeer peeCeerJe nesles. hejcesÕejeuee leesÛe nJee Demelees. hejcesÕej menmee pes iegCemebheVe Deensle, lÙeebvee yeesueeJeCÙeeSsJepeer pÙeebvee lees yeesueeJelees lÙeebvee lees iegCemebheVe keâjlees. lÙeeÛeØeceeCes ceesMesuee meJe&leeshejer meeneÙÙe keâjCÙeeÛes DeeÕeemeve hejcesÕej oslees (efveie&ce 3 Je 4).
 ogmeNÙee ØekeâejÛeer ceeCemeb peyoerÛÙee cegueebmeejKeer Demeleele. peyoerÛes cegueies Ùeesneve Je Ùeekeâesye ns ÙesMetÛes veelesJeeF&keâ nesles. les ÙesMetuee meebieleele, ‘‘Deecneuee legPÙee jepÙeele Skeâeuee legPÙee GpeJeerkeâ[s Je Skeâeuee legPÙee [eJeerkeâ[s yemet ÅeeJes’’ (ceeke&â 10:35-40). ÙesLes DeeheCe heenlees keâer Ùeesneve Je Ùeekeâesye ¢eebÛee mesJeekeâeÙe& keâjCÙeeÛee nslet mJeÛÚ efomele veener. DeefOekeâej, meòee, ceeve-mevceeve DeMee iees°er efceUeJÙee ¢ee nsletves les ÙesMetÛes efMe<Ùe PeeuÙeeÛes efomeles. ner GoenjCes vesle=lJeeÛÙee meboYee&le Heâej yeesuekeâer Deensle. Skeâerkeâ[s DeeheCe heenlees keâer keâener ceeCemes efJeefJeOe keâejCeemleJe vesle=lJe mJeerkeâejCÙeemee"er heg{s Ùesle veenerle. keâejCe lÙeebvee Jeešles keâer DeeheCe Dehee$e Deenesle – heeheer Deenesle, iejerye Deenesle, DeefMeef#ele Deenesle; ueeskeâ DeeheuÙeeuee mJeerkeâejCeej veenerle; DeeheuÙeeJej šerkeâe nesF&ue Jeiewjs. lej ogmejerkeâ[s DeeheuÙeeuee keâenerlejer ueeYe nesF&ue- DeefOekeâej, meòee, ceeve-mevceeve efceUsue ¢ee °erves keâener peCe vesle=lJe mJeerkeâejCÙeemee"er heg{s Ùesleele. cetueieeceer mesJekeâveslÙeebÛÙee efveJe[CegkeâeRÛÙee meboYee&le efJeÛeej keâjleevee DeeheCe mJele:uee ne ØeMve efJeÛeejeÙeuee nJee keâer ¢eeJesUer ceer vesle=lJe mJeerkeâejeJes DeMeer hejcesÕejeÛeer FÛÚe Deens keâe? pej Demesue lej ceesMesmeejKÙee meyeyeer ve oslee les mJeerkeâejCÙeeÛeer leÙeejer DeeheCe "sJeeJeer. ns vesle=lJe mesJeekeâeÙee&mee"er Deens, ¢eeÛee efJemej DeeheuÙeeuee he[t veÙes. lÙeecegUs Ùeesneve Je Ùeekeâesye ¢eebÛÙeemeejKeer meòee, ceevemevceeve, Øeefmeæer DeMee iees°eRÛeer Dehes#ee ke⤠veÙes.
 ueeskeâebÛeer peyeeyeoejer : ¢ee efveJe[Cetkeâ Øeef›eâÙesceOÙes ueeskeâebÛeer Yetefcekeâe Heâej cenòJeeÛeer Deens. DeeheuÙee Oece&Øeebleeves mesJekeâveslee keâmee DemeeJee ÙeemebyebOeer ceeie&oMe&keâ leòJes efoueer Deensle, leer efJeÛeejele IÙeeJeerle.
 1. mesJekeâveslee ne ØeieuYe efJeÛeejebÛee Je meceleesue Je=òeerÛee DemeeJee.
 2. lees DeOÙeelceeÛeer heeÕe&Yetceer ueeYeuesuee DemeeJee.
 3. lees ke@âLeefuekeâ ef¡emlemeYesÛÙee efMekeâJeCegkeâerMeer Skeâefve‰ DemeeJee.
 4. lees ef¡emlemeYesÛÙee veJÙee efJeÛeejebÛes mJeeiele keâjCeeje DemeeJee.
 5. lees cetueieeceer heefjJeej yeebOeCeerÛÙee keâeÙe&›eâceeuee De«e›eâce osCeeje DemeeJee.
 6. lees ueeskeâebMeer Ûeebieues mebyebOe "sJeCeeje DemeeJee.
 7. lees keâeÙee&mee"er JesU osCeeje DemeeJee.
 ueeskeâebveer ÙeesiÙe vesle=lJeemee"er ØeeLe&vee keâjeJeer. DeeheuÙee kegâšgbyeiešeletve keâesCeleer JÙekeäleer mesJekeâveslee cnCetve efveJe[tve ÙeeJeer DeMeer hejcesÕejeÛeer FÛÚe Deens, les peeCetve lÙeeØeceeCes celeoeve keâjeJes. lÙeemee"er pÙeeuee ¢ee keâeÙee&Ûeer DeeJe[ Deens, meJe[ Deens, lÙeeÛeer efveJe[ keâjeJeer. Goe. peer JÙekeäleer hejosMeele DemeCeej Deens; pÙee cegueerÛeb ueive Je<e&-oesve Je<eeËle nesCeej Deens; peer Œeer iejesoj Deens efkebâJee efpeÛeb uenevemeb yeeU Deens, DeMee JÙekeäleeRvee keâeÙe& keâjCeb peceues keâe? keâeneRvee ÛeÛe&heeleUerJej DemeuesuÙee ÛeÛe& mebueive mebmLeeble DeefOekeâ jme Demelees. lÙeecegUs les ieeJeheefjJeejehes#ee lÙee mebmLeebÛÙee keâeÙee&uee DeefOekeâ ØeeOeevÙe osCÙeeÛee Oeeskeâe Demelees. keâeneRvee lej ieeJeheefjJeejeceOÙes keâeÙe& keâjCÙeeÛeer DeeJe[ vemeles. DeMee iees°er mesJekeâveslÙeebÛeer efveJe[ keâjleevee efJeÛeejele IesCes DeeJeMÙekeâ Deensle. veenerlej ‘nefvecegveÛee keâeueeJeOeer’ mebheuee keâer meYee, keâeÙe&›eâce, ØeefMe#eCe ÙeebÛÙeemee"er lÙeebÛÙee ceeies ueeieeJes ueeiesue.
 ueeskeâebveer ns peeCetve IesCes cenòJeeÛes Deens keâer mesJekeâvesles ns lÙeebÛes kegâšgbye, veeskeâjer-Oeboe ns meJe& meebYeeUtve mesJesmee"er JesU osle Demeleele. lÙeecegUs lÙeebveer mesJekeâveslÙeebÛÙee hee"erMeer KebyeerjheCes GYeb jeneJeb. lÙeebvee ieeJeheefjJeejeleerue keâeÙe&›eâce ÙeMemJeer keâjCÙeemee"er meJe&leeshejer meeneÙÙe keâjeJeb; keâeÙe&›eâce keâjCÙeemee"er Øeeslmeenve ÅeeJeb; keâeÙe&›eâceeveblej OevÙeJeeo ÅeeJesle; DeefYevebove keâjeJeb. lÙeecegUs mesJekeâveslÙeebvee keâeÙe& keâjCÙeemee"er ng¤he ÙesF&ue DeeefCe cetueieeceer Ùeb$eCesÉejs ef¡emlemeYesves pees SkeâefoueeÛee – Skeâ efpeJeeÛee, ßeæeJeeve, mesJeeYeeJeer DeeefCe ef¡emlemeYesMeer Skeâefve‰ Demee meceepe efvecee&Ce keâjCÙeeÛes mJehve GjeMeer yeeUieuesues Deens, les meekeâej keâjCÙeeme yejerÛe ceole nesF&ue.