ueesYe DemeeJeeceeÛe& 2020


 
 $e+CeeF&le ceer
 93JÙee DeefKeue YeejleerÙe ceje"er meeefnlÙe mebcesueveeÛÙee DeOÙe#eheoer ceePeer efveJe[ PeeuÙeeveblej Deveskeâ jefmekeâebveer ceePes DeefYevebove kesâues. keâenerkeâebveer ØelÙe#e Yesš efoueer. Gmceeveeyeeo ÙesLes PeeuesuÙee mebcesueveeJesUer JemeF&keâj yebOet-YeefieveeRveer cees"er GheefmLeleer oeKeefJeueer. lemesÛe ceneje°^eleuÙee efvejefvejeàÙee Yeeieebletve Deveskeâ ef¡emleer yebOet-Yeefieveer ØelÙe#e npej jeefnues. ceePÙee DeeJeenveeuee Øeeflemeeo osTve Gmceeveeyeeo ÙesLeerue Deeheod«emleebmee"er oeve efoues. lemesÛe ceePÙee DeepeejheCeele Deveskeâ peCe ceePÙee Yesšermee"er Deeues. npeejes ueeskeâebveer hejcesÕejekeâ[s ØeeLe&vee kesâueer. ns lÙeebÛes ceePÙeeJej $e+Ce jeefnues Deens. ceer DeeheuÙee meJeeËÛes ceePÙee ØeeLe&vesceOÙes mcejCe keâjCÙeeÛes JeÛeve oslees. hejcesÕejeÛee ke=âheeØemeeo DeeheuÙeeuee ueeYeeJee ner ceePeer ØeeLe&vee !
  – Heâeoj øeâeefvmeme efoefyeÇšes
 
 ce=lÙetefJe<eÙeer efÛebleve
 HesâyeÇg. ‘megJeelee&’ Debkeâeleerue ‘ce=lÙet : Skeâ efÛebleve’ ne De@[. Delegue Deeuces[e ¢eebÛee uesKe JeeÛeuee. kegâ"uÙeener JÙekeäleerÛeb cees"sheCe cnCepes ce=lÙetveblej lÙeeÛÙee DeblÙeoMe&veemee"er efkeâleer ueeskeâ npej nesles efkebâJee efkeâleer peCeebÛÙee [esàÙeebletve Deßet Deeues lÙeeÛÙeeJej Demeles. uesKekeâeves cnšuÙeeØeceeCes ce=lÙet ner j[ej[ keâjCÙeeÛeer JesU veener, nsner Kejb Deens. heCe Dekeâeueer ce=lÙet leesmegæe nlÙee, DeelcenlÙee, Gheemeceej efkebâJee jesiejeF& ¢eebveer Deeuee lej lees ce=lÙet JesoveeoeÙekeâ neslees. cegUele ce=lÙetyeöue Heâejmeb kegâCeer efÛebleve keâjerle veener. cnCetve peieCÙeemee"er Devee"eÙeer Kešešeshe meg¤ Demelees.
 ‘osJeeves efoues, osJeeves vesues’ ne Deeleuee DeeJeepe DeeheuÙeeuee Ssketâ Ùeslees kegâ"s? lees pej SskeâCÙeeÛee ØeÙelve kesâuee lej hejcesÕej og:KeeJej ceele keâjCÙeeÛeer Mekeäleer osF&ue.
  – Fveeme cesve, YegF&ieeJe
 
 GodYeJeuesueer mecemÙee
 iesuÙee Ûeej-heeÛe ceefnvÙeebÛÙee ‘megJeelee&’ Debkeâeleerue ‘JeOet-Jej heeefnpesle’ Ùee peeefnjeleeRÛee JesOe IesleuÙeeme Øekeâ<ee&ves Demes ue#eele Ùesles keâer, JejeÛee JesOe IesCeeNÙee le®Ceer GÛÛeefJeÅeeefJeYetef<ele Demeleele. DeeheuÙee meceepeeleerue DeefJeJeeefnle le®Ceeble DeefMeef#eleebÛes ØeceeCe DelÙeuhe Demeues lejer GÛÛeefMeef#ele le®CeebÛes ØeceeCe mejemejerÛÙee leguevesle meceeOeevekeâejkeâ vekeäkeâerÛe veener. DeeceÛee DeepeÛee le®CeJeie& Pešheš DeLee&pe&ve keâjCÙeeÛÙee ceeveefmekeâlesletve Je<e&YejeÛee kesâšefjbieÛee DeYÙeeme›eâce hetCe& keâ¤ve ne@šsue JÙeJemeeÙeele keâefjDej keâjerle Demelees. DeMeeJesUer meceefMeef#ele JejeÛÙee MeesOeele DemeuesuÙee le®CeeRÛee jmeYebie neslees. ceie DeeheuÙeeÛe keâeÙee&ueÙeeleerue DevÙe OeceeaÙe le®Ceebyejesyej veelesmebyebOe pegUJele Demeleele. lÙeecegUs Deveskeâ De[ÛeCeer efvecee&Ce nesleele.
  – PesefJeDej øeâe. keâesÙeuees, heehe[er