meeÙekeâue : heÙee&JejCeeJej cee$eeceeÛe& 2020


  – pee@ve ueesheerme (jesMeveer), ceeefCekeâhetj
 
 hemleerme-ÛeeUerme Je<ee&Deieesoj nefjle JemeF& ner peieYej Øeefmeæ nesleer DeeefCe cnCetveÛe meble heeshe pee@ve hee@ue ogmejs Yeejle Yesšeruee Deeues Demeleevee efo. 9 HesâyeÇgJeejer 1986 jespeer JemeF&ueener Yesš osTve iesues nesles. lÙeeJesUer pÙeebveer lÙeebvee JemeF&ÛÙee meWš Deiemšerve mketâueÛÙee cewoeveeJej heeefnues nesles lÙee meJeeËÛes les YeeiÙe nesles. lÙeeJesUer JemeF&keâjebvee DeeMeerJee&oeÉejs GÛÛeejuesues Meyo Depegvener JemeF&keâj iegCeiegCele Deensle – I Love Vasai.
 lÙeeÛe JemeF&uee keâesCeeÛeer ° ueeieueer Je nUtnUt nefjle JemeF& oie[erkeâjCeeÛÙee efJeUKÙeele iegjHeâšle iesueer.
 23 ceeÛe& ne peeieeflekeâ heÙee&JejCe efove cnCetve peieYej meepeje kesâuee peelees. DeewÅeesefiekeâerkeâjCeeÛÙee mebMeesOeveeÛee peie efJeÛeej keâjerle Demeleevee ogmeNÙee yeepetuee Øeot<eCeeÛÙee efJeUKÙeele lesÛe peie heesKejle Ûeeueues Deens, nsner lesJe{sÛe Kejs Deens, ¢eeÛeener peieeuee Deboepe Deeuesuee Deens. Jee{leer ueeskeâmebKÙee, Jee{lÙee JeenveebÛes ØeceeCe ¢ee meJe& iees°er DemeblegueveheCee Jee{JeCÙeeme cegKÙe keâejCe Deens. OeeJelÙee Ùegieeleerue ceeCemeebÛeer nesle Demeuesueer keâceeueerÛeer OeeJeheU Je lÙeecegUs MejerjeJej Ùesle DemeCeeje leeCeleCeeJe.
 Deepekeâeue peieYejele ueeskeâ meeJeOeefiejerÛee heefJe$ee cnCetve Dee@efHeâmeuee, MeeUe-keâe@uespeuee efkebâJee yeepeejele hesš^esueJej ÛeeueCeeNÙee iee[ŸeeSsJepeer meeÙekeâueÛee Jeehej keâjleele, pÙeecegUs Øeot<eCeeJej efveÙeb$eCe jeneles. meeÙekeâue ÛeeueJeCÙeeÛes HeâeÙeos Kethe Deensle. DeejesiÙe Ûeebieues "sJeCÙeemee"er ne meJeexòece GheeÙe Deens. lebog®mle jeneCÙeemee"er ne meJeexòece ceeie& DemeuÙeeÛes efHeâšvesme lep%ener ceeveleele. ojjespeÛÙee meeÙekeâue ÛeeueJeCÙeecegUs ceWotle veJeerve mesume leÙeej nesTve ceWotÛeer Mekeäleer Jee{les. jkeäleeefYemejCe Ûeebieues jenles, pÙeecegUs ùoÙe Ûeebieues jenCÙeeme ceole nesles. mveeÙet cepeyetle nesleele. mebhetCe& Mejerjeuee JÙeeÙeece efceUlees. jesieØeeflekeâejkeâ Mekeäleerle Jee{ nesles. meoea-KeeskeâuÙeemeejKes Deepeej otj jeneleele. heÙee&JejCe efškeâJetve "sJeCÙeeme ceole nesles. peMeer efMe#eCeeuee JeÙeeÛeer ceÙee&oe veener Deieoer leMeerÛe JÙeeÙeeceeueener JeÙeeÛeer ceÙee&oe veener. lÙeeleuÙee lÙeele meeÙekeâueeRie ne Heâkeäle DeeheuÙee mJele:ÛÙee leyÙesleermee"erÛe GheÙeesieer vemetve lÙeecegUs heÙee&JejCeeJejner leeyee jenerue. pesCeskeâ¤ve he=LJeerÛes j#eCe nesCÙeeme Je DeeheCee meJeeËvee efvejesieer jeKeCÙeeme heÙee&JejCeeJejerue cee$ee cnCetve DeeheCe meJe&Ûe efve§eÙe ke⤠Ùee. meeÙekeâue ÛeeueJee, efvejesieer jne Je he=LJeer JeeÛeJee.