DeeheCe KetheÛe ßeerceble Peeuees Deenesle heCe…ceeÛe& 2020


 
 Heâe. efJekesâMe keâesefjÙee
 
 (‘o he@je[e@keäme Dee@Heâ Deej šeF&ce’ ¢eeceOÙes oueeF& ueecee ¢eebveer meceepeeleerue efJejesOeeYeeme megbojjerlÙee ceeb[uesuee Deens. lÙeeleerue keâener keâuhevee Jeehe¤ve yeveJeuesues ns efÛebleve)
 
 DeeheCe Yetkebâheevesner ve neojCÙeeFlekeâer cepeyetle Iejb yeveJele Deenesle, hejbleg lÙeeÛeyejesyej Lees[ŸeeMee jeieevesner {emeUCÙeeFlekeâer veepetkeâ kegâšgbyesner Ie[Jele Deenesle.
 DeeheCe ÛebõeJejner heeTue "sJeuesues Deens, hejbleg MespeejerÛe jenCeeNÙee YeeJeeÛÙee DeesšerJej DeÅeehe heeTue "sJeeÙeÛes jentve iesues Deens.
 Deeheueer yeBkesâÛeer Keeleer Deieoer cepeyetle nesle Deensle, hejbleg jkeäleeÛeer veeleer cee$e keâcekegâJele yevele Deensle.
 DeeheCe GÛÛe heoJÙee efceUJele Deenesle, hejbleg meejemeej efJeÛeej keâjCÙeeÛeer kegâJeleosKeerue ieceeJetve yemele Deenesle.
 DeeheCe Yejhetj Keele Deenesle, heerle Deenesle lejerner le=hle nesCÙeeSsJepeer Dele=hleÛe jenele Deenesle.
 efš.Jner., ceesyeeF&ueheg{s DeeheCe leemeved leeme yemele Deenesle, cee$e osJeeheg{s #eCeYej GYeb jeneÙeueener efJemejle Deenesle.
 DeeheCe meuues KetheÛe osle Deenesle, hejbleg Øesce cee$e Deieoer Lees[kesâÛe keâjerle Deenesle.
 DeeheCe ßeercebleerÛeer KetheÛe cees"er heeleUer iee"le Deenesle, hejbleg ùoÙeeleerue heeskeâUer cee$e lÙeehes#ee DeefOekeâ Jee{Jele Deenesle.
 Deeheueer Iejs Deieoer cees"er nesle Ûeeueuesueer Deensle, hejbleg Deeheueer kegâšgbyes cee$e Úesšer yevele Ûeeueuesueer Deensle.
 DeeheuÙeekeâ[s megKe-meesÙeer KetheÛe Deensle, hejbleg lÙeeÛee GheYeesie IesCÙeemee"er meJe[ cee$e efyeueketâue veener.
 DeeheuÙeekeâ[s Kethe hebÛehekeäJeeVes Deensle, hejbleg Yetkeâ cee$e cejle Ûeeueuesueer Deens.
 DeeheuÙeekeâ[s ceT-ceKeceueer ieeÅee Deensle, hejbleg ieesàÙeebefMeJeeÙe Peeshe Ùesle veener.
 DeeheCe S.meer. Leb[eJee efceUJele Deenesle, hejbleg ceeÙesÛeer Tye cee$e njJele Ûeeueuees Deenesle.
 DeeheCe KetheÛe meOeve ßeerceble Je Øeiele Peeuesuees Deenesle, cee$e DeeheCe ceeCetme yeveCÙeeÛebÛe efJemejle Ûeeueuees Deenesle, Kejb peerJeve peieCÙeeÛebÛe efJemejle Ûeeueuesuees Deenesle.