yeeÙeyeue DeYÙeeme ceeÛe& 2020


 (mlees$eebÛes DeOÙeelce – 53)
 – Heâe. ([e@.) je@yeš& yeer. ef[meespee
 
 pes¤meuesce DeeefCe oeJeero ¢eebÛes veeles keâener JesieUsÛe nesles. cetUÛee yesLeuesnsceuee pevceuesuee oeJeero ne Meewue jepeeÛÙee keâejefkeâoealeÛe jepee cnCetve DeefYeef<ekeäle keâjCÙeele Deeuesuee neslee. lÙeecegUs heefJe$e DeelcÙeeves heefjhetCe& Peeuesuee oeJeero ieesefueÙeLe veeJeeÛÙee cenekeâeÙe heefue°ŸeeÛee meeOÙee ieesHeâCeerÛÙee meeneÙÙeeves JeOe keâjlees DeeefCe meJeeËÛeer JeenJee efceUefJelees. Meewue jepeeÛÙee ce=lÙetveblej oeJeero jepee cnCetve keâeÙe& ke⤠ueeieuee. lÙeeuee meJe&$e Ùegæele efJepeÙe efceUle jenlees. lÙeeÛes Skeâ cenòJeeÛes keâejCe cnCepes lÙeeves hejcesÕejeuee DeeheuÙee peerJeveele efouesues De«emLeeve. lÙeevesÛe keâjejeÛee keâesMe efmeÙeesvesle cnCepesÛe pes¤meuescesle Deieoer Jeepele-ieepele DeeCeuee. jepee Demetvener lÙee keâjejeÛÙee keâesMeeheg{s veeÛeCÙeeme lÙeeuee kegâ"ueeÛe keâceerheCee efkebâJee ueepe Jeešueer veener. heg{s lÙee keâjejeÛÙee keâesMeemee"er pes¤meuesceÛes cebefoj GYeejues iesues. DeejesnCe mlees$eebhewkeâer peer Ûeej mlees$es oeJeeroÛÙee veeJeeJej Deensle lÙeehewkeâer mlees$e 122 DeeefCe 124 ¢eebÛee Deeòee DeeheCe DeYÙeeme keâ¤Ùee. hejcesÕejeÛÙee IejeceOÙes heesnesÛeuesuee Yekeäle (122) Deeheueer vepej mJeiee&keâ[s ueeJelees (123), Me$etbÛÙee leeJe[erletve megškeâe PeeuÙeeyeöue lÙeeÛeer Ghekeâejmlegleer keâjlees (124) DeeefCe hejcesÕej meowJe DeeheuÙeeyejesyej Deens ¢ee peeefCeJesves Guneefmele neslees (125).
 1) osJeeÛÙee cebefojer Ûeuee
 (mlees$e 122)
 ef¡emleer GheemevesceOÙes keâener Oeeefce&keâ ieerles ueeskeâebÛÙee leeW[tve JeejbJeej Ssketâ Ùesleele lÙeele ‘osJeeÛÙee cebefojer Ûeuee’ ns ieeÙeve Kethe JesUe ieeÙeues peeCeejs ieeÙeve Deens. cegUele les Deevebo Je Guneme JÙekeäle keâjCeejs ieeÙeve Deens. ef¡emleer DeblÙeefJeOeerÛÙee efcemmesÛes ØeJesMeieerle cnCetve les nceKeeme ieeF&ues peeles. Yekeäle mJeieeaÙe pes¤meuesceÛÙee ØeJeemeeuee ueeieuesuee Deens. hejcesÕejeÛÙee Yesšermee"er lees Deemegmeuesuee Deens ner YeeJevee lÙeeletve JÙekeäle kesâueer peeles.
 De) pes¤MeuesceÛee Deevebo-Ùee$eer (122:1-2) : oeJeerouee DeeheuÙee menkeâeNÙeeves pes¤meuesce cebefojeÛÙee leerLe&Ùee$esefJe<eÙeer meebefieleues lesJne lÙeeuee Heâej Deevebo Peeuee. oeJeero mJele: hejcesÕejeÛee efvemmeerce Yekeäle neslee. lÙeeves pesJne keâjejeÛee keâesMe heefnuÙeeboe pes¤meuesceuee DeeCeuee lesJne lÙeeÛes heeÙe pes¤meuesceuee ueeieues DeeefCe Deble:keâjCe YeefkeäleYeeJeeves GÛebyeUtve Deeues. lÙeeÛe YeeJevesves lees Deelee cnCelees, ‘‘ns Ùes¤Meuesces, legPÙee JesMeeRvee DeeceÛes heeÙe ueeieues Deensle.’’
 ye) Ùes¤MeuesceÛes ceenelcÙe (192:3-5) : leerve keâejCeebmee"er ¢ee JeÛeveebceOÙes Ùes¤MeuesceÛes ceenelcÙe JeCe&ve keâjCÙeele Deeuesues Deens : 1) Ùes®Meuesce ner Skeâ$e pees[uesuÙee veiejermeejKeer DeeefCe Deieoer megjef#ele nesleer. 2) les ÙengÅeebÛes Oeeefce&keâ leerLe&mLeU nesles. 3) FLetveÛe vÙeeÙe-veerleerÛee Øemeej meeNÙee FœeeSueYej kesâuee peele neslee. pes¤meuesce ner Ùengoe Je yevÙeeceerve ¢eebÛÙee mejnöerJej DemeuÙeeves les Meebleer-meueesKÙeeÛes Øeleerkeâ yeveues nesles. keâejCe oeJeero Ùengoe JebMeeleerue neslee DeeefCe Meewue yevÙeeceerve JebMeeleerue neslee. oesvnerkeâ[Ûes ueeskeâ DeeheuÙee ÙeenJes osJeeuee YepeCÙeemee"er Ùes¤Meuesce cebefojele Ùesle.
 keâ) Ùes®MeuesceÛÙee Meebleermee"er ØeeLe&vee (122:6-9) : FLes Yekeäle Ùes®MeuesceÛÙee Meebleermee"er ØeeLe&vee keâjlees. lemesÛe pes¤MeuesceJej Øeerleer keâjCeeNÙeeÛes keâuÙeeCe efÛebeflelees. Skeâerkeâ[s osJeØeerleer DeeefCe ogmejerkeâ[s MespeejØeerleer (ceePes yebOet Je efce$e) ¢eebÛee megboj mebiece MesJešer ¢ee mlees$eele IeeueCÙeele Deeuesuee Deens. FLes Meebleer Je keâuÙeeCe ns Meyo meceeve DeLee&ves JeehejCÙeele Deeuesues Deensle.
 2) oÙesÛeer ÙeeÛevee (mlees$e 123)
 Yekeäle Deelee Ùes®Meuesce cebefojele efmLejeJelees. lÙeeÛeer °er Yeeweflekeâ iees°eRkeâ[tve heejceeefLe&keâ iees°eRkeâ[s JeUles. ¢ee mlees$eele ‘[esUs’ ne Meyo Ûeej JesUe Deeuesuee Deens lÙeecegUs Ùee mlees$eeuee ‘veÙeve-mlees$e’ DeMee veeJeeves mebyeesOeues peeles. cee$e ¢ee [esàÙeebceOÙes efJeue#eCe DeeMee Ye¤ve jeefnuesueer Deens. lÙeecegUs ØeYetÛeer ‘peeie=le jene Je ØeeLe&vee keâje’ ner Dee%ee FLes Yekeäle lebleesleble heeUerle DemeuÙeeÛes efometve Ùesles.
 De) peeie=le jene (123:1-2) : hejcesÕej DeeheuÙee mJeieeaÙe jepeemeveeJej Dee¤{ DemeuÙeeÛeer FœeeSueÛeer ßeæe nesleer. lÙeecegUs les ØeeLe&vee keâjleevee vesnceer Jej DeekeâeMeekeâ[s Deeheueer °er ueeJeeÙeÛes (efnyeÇt Yee<esle mJeie& DeeefCe DeekeâeMe ¢eebÛÙeemee"er ‘MeecceeF&ce’ ne SkeâÛe Meyo Deens). lÙee ke=âleerceOÙes meowJe peeie=le jenCÙeeÛeer iejpe metefÛele keâjCÙeele Deeuesueer Deens. lÙeemee"er ‘oemeeÛes [esUs DeeheuÙee OevÙeeÛÙee neleekeâ[s Je oemeerÛes [esUs DeeheuÙee OeefveCeerÛÙee neleekeâ[s ueeieuesues Demeleele’ ns JÙeeJeneefjkeâ peerJeveeleerue Øeleerkeâ JeehejCÙeele Deeuesues Deens. Oeveer efkebâJee OeCeerve DeeheuÙee neleJeeNÙeeÉejs eEkeâJee DeeheuÙee neleele DemeuesuÙee JemletÛÙee Éejs oemeeuee efkebâJee oemeeruee keâece meebieeÙeÛes. FLes hejcesÕejeÛÙee Dee%esmee"er efkebâJee lÙeeves nmle#eshe keâjerheÙeËle peeie=le jenCÙeeÛee Deeheuee Fjeoe Yekeäle peenerj keâjlees.
 ye) ØeeLe&vee keâje (123:3-4) : ns mlees$e je°^erÙe efJeueeheeÛes mlees$e cnCetve osKeerue Øeefmeæ Deens. Ùes¤MeuesceÛeer Ùee$ee keâjCeeje Yekeäle efleLes keâener Skeâše Deeuesuee veener; lemeeÛe lees kesâJeU ceewpecepee keâjCÙeemee"er Deeuesuee veener. lÙeeÛÙee ceveele DeeheuÙee je°^erÙe efnleeÛee efJeÛeej Deens. Deeheueer veeuemleer nesle Deens, Gheneme Je veeuemleer ÙeebcegUs DeeheCe yespeej Peeuees Deenesle ner YeeJevee JÙekeäle keâjerle Yekeäle hejcesÕejekeâ[s ke=âhesÛeer ÙeeÛevee keâjerle Deens.
 3) cegkeäleeryeöue Ghekeâejmlegleer
 (mlees$e 124)
 Yekeäle Deelee hejcesÕejeÛÙee DeeYeejmleJeveekeâ[s JeUlees. Ùes®Meuesce cebefojeleerue hejcesÕejeÛes JewYeJe heeefnuÙeeveblej ¢eeÛe DeeheuÙee osJeeves YetlekeâeUele DeeheuÙeeuee Me$etbÛÙee leeJe[erletve keâmes mees[efJeues ¢eeÛeer Yekeäleeuee leer›elesves Dee"JeCe nesles DeeefCe kesâJeU hejcesÕejeÛÙee meeneÙÙeecegUsÛe DeeheCe JeeÛeuees DeMeer YeeJevee lees JÙekeäle keâjlees. cegkeäleer DeeefCe Ghekeâejmlegleer Demes lÙee mlees$eeÛes oesve ØecegKe Yeeie Deensle.
 De) Me$etbÛÙee leeJe[erletve megškeâe (124:1-5) : pej hejcesÕej DeeheuÙee yeepetuee GYee jeefnuee vemelee lej Deeheuee efJeveeMe "juesuee neslee Demes Yekeäleeuee Jeešues ns kesâJeU DeeheCe hejcesÕejeMeer Dee%eeOeejkeâ jeefnuees cnCetve veJns; lej lÙeeÛÙee oÙescegUs MekeäÙe Peeues Demes Yekeäle cnCelees. DeeheuÙeeJejerue mebkeâšeÛes JeCe&ve keâjCÙeemee"er lees DeiveermeejKee ›eâesOe DeeefCe peueebÛee ueeW{e DeMee MeyoØeeflecee Jeehejlees. Deeheuee efJeveeMe efkeâleer YeÙebkeâj Je DešU neslee lesÛe ¢ee Meyo ØeefleceebceOetve metefÛele keâjCÙeele Deeuesues Deens.
 ye) Ghekeâejmlegleer (124:6-8) : heefnuÙee Yeeieele hejcesÕejeÛÙee oÙeemJeYeeJeeJej lej Deelee ogmeNÙee Yeeieele lÙeeÛÙee Deueewefkeâkeâ ke=âlÙeebJej Yej osCÙeele Deeuesuee Deens. hejcesÕejeves DeeheuÙeeuee ce=lÙetÛÙee oe{sle peeT efoues veener, lemesÛe heejOÙeeÛÙee HeâeMeeletve cegkeäle nesCeeNÙee he#ÙeebØeceeCes mJeleb$e kesâues, ¢ee oesve efJeOeeveeble DeeheCe mJele:ÛÙee meeceLÙee&ves veJns; lej DeekeâeMe Je he=LJeerÛee efvecee&lee DemeuesuÙee hejcesÕejeÛÙee meeneÙÙeeves cegkeäle nesT Mekeâuees cnCetve Yekeäle lÙeeÛeer Ghekeâejmlegleer keâjlees.
 4) hejcesÕejeÛeer efoJÙe GheefmLeleer
 (mlees$e 125)
 ns hejcesÕejeJejerue YejJeMeeÛes mlees$e Deens. KeNÙee hejcesÕejeÛÙee Gheemevesheemetve DeeheCe otj peeT Demee Oeeskeâe FœeeSueer ueeskeâebvee melele Yes[meJeeÙeÛee, keâejCe DeepetyeepetÛes Dee›eâcekeâ hejje°^erÙe ueeskeâ FŒeeSueer ueeskeâebJej DeeheuÙee Jeeef<e&keâ peerJeveeÛee ØeYeeJe hee[t FefÛÚle nesles. keâener FœeeSueer lÙeeuee yeUer he[uÙeeÛesner efÛe$e nesles. hejbleg mlees$ekeâejeuee hejcesÕejeÛÙee efoJÙe GheefmLeleerÛeer peeCeerJe Deens.
 De) ßeæeJebleebÛeer megjef#elelee (125:1-2) : ‘pÙeebÛee YeeJe hejcesÕejeJej Deens’ ¢ee JeekeäÙeele keâjejyeæ hejcesÕejekeâ[tve ueeYeCeejs mebj#eCe Je DeeMeerJee&o metefÛele keâjCÙeele Deeuesues Deensle. efMeJeeÙe les peerJeveele meowJe efmLej Demeleele. lÙeebÛÙee mLewÙee&mee"er efmeÙeesve [eWiejeÛes Øeleerkeâ JeehejCÙeele Deeuesues Deens. lÙee ØeleerkeâeceOÙes De{Ulee DeeefCe hejcesÕejeÛeer efoJÙe GheefmLeleer ¢eebÛes SkeâeÛe JesUer efceßeCe Peeuesues Dee{Ules.
 ye) ßeæeJebleeÛeer hejer#ee (125:3) : Ssefleneefmekeâ °Ÿee heenlee, FœeeSueer ueeskeâebveer keâveeve osMeeleerue ueeskeâebvee hetCe&heCes hejeYetle Je hejeieboe kesâuesues veJnles. lÙeecegUs lÙeebÛee ØeYeeJe ßeæeJebleebJej efometve ÙesCÙeeÛeer MekeäÙelee nesleer. efMeJeeÙe DeepetyeepetbÛeer je°^sner Dee›eâcekeâ yeveuesueer nesleer. hejcesÕej DeMee heefjefmLeleerle veerefleceeveebÛeer hejer#ee lÙeebÛÙee meeceLÙee&heueerkeâ[s nesT osCeej veener Demee mlees$ekeâejeuee YejJemee Deens.
 keâ) veerefleceeveeÛeer ØeeLe&vee (125:4) : Yekeäle hejcesÕejeÛÙee cebefojele GYee Deens. DeeheuÙee Iejer Je ieeJeer pes Ûeebieues Je mejU ceveeÛes Deensle lÙeebÛes hejcesÕejeves keâuÙeeCe keâjeJes DeMeer lees ØeeLe&vee keâjlees.
 [) ßeæeJebleeuee Demeuesueer Kee$eer (125:5) : DeeheuÙeeJej Mespeejer je°^ebÛee ØeYeeJe jenCeej veener Demes Úeleer"eskeâheCes meebiele DemeleeveeÛe pes kegâefšue ceeiee&keâ[s JeUleele lÙeebvee hejcesÕej og<ke=âlÙeeËyejesyej IeeueJetve osF&ue DeMeer Kee$eer ßeæeJebleeuee Jeešles. cee$e lÙeeÛeyejesyej KeNÙeeKegNÙee FœeeSueuee Meebleer ueeYesue Demee DeelceefJeÕeemeosKeerue lees peenerjheCes yeesuetve oeKeJeleele.