GheJeemekeâeU : he§eeòeeheemee"er DeeJneve ceeÛe& 2020


 – Heâe. ([e@.) Deefveue hejsje
 
 ef¡emlemeYesÛÙee Gheemevee Je<ee&ceOÙes ØeYet ÙesMet ef¡emleeÛes og:Ke, cejCe Je hegve®lLeeve meepejs keâjCÙeemee"er meceefhe&le kesâuesuee Skeâ efJeefMe° keâeueeJeOeer Deens, pÙeeuee ‘GheJeemekeâeU’ (ueWš) Demes cnCeleele. Fb«epeerceOeerue ‘ueWš’ ne Meyo DeBiuees-me@keämeve (pegvÙee Fb«epeer) Meyoeheemetve Deeuesuee Deens, pÙeeÛee DeLe& Deens ‘Jee{JeCes’ (Lengthen). GheJeemekeâeU ne vesnceerÛe Jemeble$e+legceOÙes Ùeslees, pÙee JesUsuee efoJeme cees"s nesCÙeeme meg®Jeele nesles. cnCepes ¢ee JesUsuee ØekeâeMe DebOekeâejeJej ceele keâjle Demelees. GheJeemekeâeUeceOÙes DeeheCeebme heeheebÛÙee DebOekeâejeletve yeensj he[tve ef¡emleeÛÙee og:Ke, cejCe Je hegve®lLeeveeÉejs lÙeeÛÙee DeodYegle ØekeâeMeeceOÙes ÙesCÙeemee"er nekeâ efoueer peeles.
 F&mšjÛee meesnUe meepeje keâjCÙeemee"er ÛeeUerme efoJemeebÛee GheJeemekeâeU heeUuee peelees. yeNÙeeÛe Yee<eebceOÙes ‘ueWš’ ¢ee MeyoeÛee DeLe& ‘ÛeeUerme’ Demee Deens. Goe. «eerkeâ Yee<esle ‘lesmeejekeâesmšer’; ue@efšveceOÙes ‘keäJee@[^epesefmecee’; FšeefueÙeveceOÙes ‘keäÙegDeejsefmecee’; mhe@efveMe DeeefCe heesleg&ieerpeceOÙes ‘keâesjspcee’ DeeefCe øeWâÛe Yee<esle ‘keâejsce’. ceje"erceOÙes osKeerue yeNÙeeÛe JesUsuee YeeefJekeâ GheJeemekeâeUeuee ‘keâesjspcee’ ¢ee veeJeeves mebyeesefOeleele. pes veeJe yengleskeâkeâ¤ve heesleg&ieerpe ef¡emleer ueeskeâebkeâ[tve Deeuesues Deens.
 GheJeemekeâeUeuee jeKesÛÙee yegOeJeejheemetve meg®Jeele nesles DeeefCe F&mšj jefJeJeejer lÙeeÛeer meebielee nesles. ÛeeUerme efoJemeebÛee keâeU hetCe& keâjCÙeemee"er GheJeemekeâeUeleerue meJe& jefJeJeej JeieUCÙeele Ùesleele; heCe ¢eeÛee DeLe& Demee nesle veener keâer lÙee efoJeMeer DeeheCe Flej jefJeJeejØeceeCes keâeÙe&›eâce DeeKelees DeeefCe lÙeebvee GheJeemekeâeUeÛee Yeeie ceevele veener. GheJeemekeâeUeleerue meJe& jefJeJeej ns GheJeemekeâeUeÛee DeefJeYeepÙe Yeeie Deensle cnCetve lÙeebvee GheemevesceOÙes GheJeemekeâeUeleerue heefnuee, ogmeje, eflemeje, ÛeewLee DeeefCe heeÛeJee jefJeJeej Demes mebyeesOeCÙeele Deeues Deens. meneJee jefJeJeej ne ‘PeeJeàÙeebÛee jefJeJeej’ cnCetve heeUuee peelees DeeefCe lÙee efoJemeeheemetve heefJe$e Dee"Je[Ÿeeuee meg®Jeele nesles. ØelÙeskeâ jefJeJeejÛeer Gheemevee ner ØelÙeskeâ Dee"Je[ŸeeÛÙee Gheemevesuee Deekeâej osles cnCetve GheJeemekeâeUeleerue meJe& jefJeJeejÛeer Gheemevee ner mebhetCe& GheJeemekeâeUeÛee heeÙee Deens.
 GheJeemekeâeUeÛee Giece
 Demes ceeveues peeles keâer F&mšjÛee meesnUe KeNÙee DeLee&ves meepeje keâjCÙeemee"er Øesef<eleerÙe keâeUeheemetve GheJeemekeâeU ne leÙeejerÛee DeeefCe GheJeemeeÛee keâeU cnCetve heeUCÙeele Ùesle neslee. meg®JeeleerÛÙee ef¡emlemeYesceOÙes GheJeemekeâeU ne heeheebÛÙee ØeeÙeef§eòeemee"er DeeefCe efJeMes<ekeâ¤ve F&mšj yeeefhlemcÙeeÛeer leÙeejer keâjCÙeemee"erÛee keâeU ceeveuee peele neslee. lejerheCe lÙeeJesUsuee GheJeemekeâeUeÛes efoJeme efveef§ele kesâues veJnles; keâener ef"keâeCeer Skeâ les oesve efoJeme DeeefCe keâener ef"keâeCeer Heâkeäle ÛeeUerme leeme GheJeeme kesâuee peeF&, keâejCe Demee mecepe neslee keâer ØeYet ÙesMet Le[iÙeeceOÙes ÛeeUerme leeme jeefnuee, cnCetve lÙeeÛÙee mcejCeeLe& ne GheJeeme kesâuee peeF&. ØeYet ÙesMetÛee hegve®lLeeve meesnUe meepeje keâjCÙeemee"er ef¡emlemeYesceOÙes leÙeejer kesâueer peeF& heCe leÙeejerÛee keâeU efveef§ele vemeuÙeekeâejCeeves F.me. 325 meeueer veeÙeefmeÙee ÙesLes YejuesuÙee Oece&heefj<eosceOÙes ÛeeUerme efoJemeebÛee keâeU efveef§ele keâjCÙeele Deeuee DeeefCe lesJneheemetve ne keâeU ef¡emlemeYesceOÙes heeUuee peele Deens.
 ÛeeUerme efoJemeebÛee keâeU ne yeeÙeyeueceOeerue meboYee&Jej DeeOeeefjle Deens, keâejCe vebyej ÛeeUermeuee yeeÙeyeueceOÙes Heâej cees"s cenòJe Deens. ÛeeUerme efoJemeebÛÙee keâeUeveblej keâenerlejer veJeerve iees°eruee meg®Jeele Peeuesueer Deens. Goe. meg®Jeeleeruee peueØeueÙeeves pesJne peieeÛee veeMe kesâuee lesJne he=LJeerJej ÛeeUerme efoJeme DeeefCe ÛeeUerme je$e heeTme he[uee. peueØeueÙeeveblej veesne DeeefCe lÙeeÛÙee kegâšgbyeeÉejs hejle veJeerve peieeuee meg®Jeele Peeueer (Glheòeer 7-9); FœeeÙeueer ueeskeâ DejCÙeele ÛeeUerme Je<ex Yeškeâues DeeefCe veblej lÙeebvee osT kesâuesueer JeleveYetceer efceUeueer (ieCevee 14:33); ceesMesves efmeveeÙe heJe&leeJej ÛeeUerme efoJeme DeeefCe ÛeeUerme je$e oesveoe GheJeeme kesâuee : heefnuÙee JesUsme pesJne hejcesÕejeves one Dee%ee efouÙee lesJne (efveie&ce 34:28; DevegJeeo 9:9) DeeefCe ogmeNÙee JesUsme FŒeeÙeueer ueeskeâebveer meesvÙeeÛÙee JeemejeÛeer hetpee keâ¤ve hejcesÕejeÛÙee heefJe$e veeJeeÛee Deheceeve kesâuÙeeveblej (DevegJeeo 9:18); SefueÙee mebos°Ÿeeves yeeue owJeleeÛes mebos°s ceejuÙeeveblej jeCeer pesPesyesue lÙeeÛee peerJe IesT heenele nesleer, cnCetve efleÛÙeeheemetve Deeheuee peerJe JeeÛeefJeCÙeemee"er SefueÙee nesjsye heJe&leekeâ[s heUtve peeCÙeemee"er ÛeeUerme efoJeme DeeefCe ÛeeUerme je$e DeVeeefJevee Ûeeuelees (1jepes 19:7-8); Ùeesvee mebos°ŸeeÛeer YeefJe<ÙeJeeCeer SskeâuÙeeveblej efveveJes Menjeleerue ueeskeâ ÛeeUerme efoJeme jeKe DebieeJej IesTve he§eeòeehe keâjleele (Ùeesvee 3:4). meJee&le cenòJeeÛes cnCepes ÛeeUerme efoJemeeÛÙee GheJeemekeâeUeÛee ØeYet ÙesMetÛÙee DejCÙeeleerue ÛeeUerme efoJemeebÛÙee GheJeemeeyejesyej mebyebOe pees[uee peelees (ceòeÙe 4:1-11; uetkeâ 4:1-13).
 jeKesÛee DeLe&
 jeKesÛÙee yegOeJeejer ef¡emleer YeeefJekeâ ÛeÛe&ceOÙes efcemmeeuee peeleele DeeefCe DeeheuÙee he§eeòeeheeÛeer yee¢e KetCe cnCetve keâheeUeuee jeKe ueeJeleele. ¢ee efJeOeercegUs GheJeemekeâeUeleerue ne heefnuee efoJeme ‘jeKesÛee yegOeJeej’ cnCetve mebyeesefOeuee peelees. keâheeUeuee jeKe ueeJeleevee YeeefJekeâebvee heg{erue Meyoeble he§eeòeeheemee"er DeeJneve keâjCÙeele Ùesles : ‘‘he§eeòeehe keâj DeeefCe MegYeJele&ceeveeJej efJeÕeeme "sJe’’ efkebâJee ‘‘let ceeleer Deensme DeeefCe ceeleeruee peeTve efceUCeej Deensme.’’ jeKesÉejs ceeCemeeuee lÙeeÛÙee cetU DeefmlelJeeÛeer DeeefCe YeeJeer DebleeÛeer Dee"JeCe keâ¤ve osCÙeele Ùesles keâer lÙeeÛeer efveefce&leer ceeleerheemetve Peeueer nesleer DeeefCe hejle lees ceeleeruee peeTve efceUCeej Deens.
 yeeÙeyeueceOeerue Deveskeâ meboYe& jeKesÛÙee efÛevneÛes cenòJe Øekeâš keâjleele. jeKesÛee Øeleerkeâelcekeâ DeLe& Øekeâš keâjCÙeemee"er yeeÙeyeueceOeerue meJee&le cetueYetle meboYe& ne efveefce&leerÛÙee meg®JeeleerueeÛe Deeoece DeeefCe SJee Ùeebveer heehe kesâuÙeeveblej Deeuesuee Deens. hejcesÕej Deeoeceeuee cnCeeuee, ‘‘let ceeleer Deensme DeeefCe ceeleeruee peeTve efceUCeej Deens’’ (Glheòeer 3:19). jeKesÛes Øeleerkeâ ceeCemeeÛÙee ce=lÙetÛes oMe&ve Ie[Jeles; cnCepesÛe cetU heeheecegUs DeeheCe kesâJeU og:KeeÛÙeeÛe veJns; lej ce=lÙetÛÙeeosKeerue DeOeerve Deenesle. hejcesÕejeves Deeoece DeeefCe SJesuee mekeäle leekeâero efoueer nesleer keâer lÙeebveer pej lÙeeÛeer Dee%ee cees[ueer lej les efveef§ele cejleerue (Glheòeer 2:17). heefnuÙee DeeF&yeeheeves heehe kesâuÙeecegUs ce=lÙet lÙeebÛÙeeceOÙes efMejuee DeeefCe lÙeebÛÙeeÉejs veblej ÙesCeeNÙee meJeeËvee lÙeeÛee meecevee keâjeJee ueeieuee. cnCetve ØelÙeskeâ ceeCetme ne celÙe& Deens. ¢ee keâejCeecegUs jeKesÛÙee yegOeJeejer DeeheuÙee keâheeUeJej jeKe ueeJetve DeeheCeeme DeeheuÙee ogceeaU DeefmlelJeeÛeer peeCeerJe keâ¤ve osCÙeele Ùesles DeeefCe Skeâ efoJeme DeeheCe cejCeej Deenesle ¢ee JemlegefmLeleerÛeer Dee"JeCe keâ¤ve osCÙeele Ùesles.
 F&Ùeesye veceüheCes hejcesÕejemeceesj Deeheues heeheer peerJeve keâyetue keâjlees DeeefCe cnCelees, ‘‘ceer ceeIeej IesTve OetU-jeKesle yemetve he§eeòeehe keâjerle Deens’’ (F&Ùeesye 42:6). F&Ùeesye Keje he§eeòeehe JÙekeäle keâjCÙeemee"er OetU DeeefCe jeKe ¢ee ØeeflekeâebÛee Jeehej keâjlees, pesCeskeâ¤ve lÙeeÛÙee ke=âleerves hejcesÕej mebleg° nesF&ue DeeefCe lÙeeÛÙee og:Keeletve lÙeeuee cegkeäle keâjerue. ceeleer DeeefCe jeKe ner Øeleerkesâ Heâkeäle JewÙeefkeälekeâ he§eeòeeheemee"erÛe veJns; lej Flej ueeskeâebÛÙee heeheebmee"er osKeerue Jeehejueer Deensle. Goe. oeefveSue DeeheuÙee ueeskeâebÛÙee heehe#ecesmee"er ØeeLe&vee DeeefCe ØeeÙeef§eòe keâjlees : ‘‘ceer Deeheues cegKe, ØeYet hejcesÕejekeâ[s ueeJetve ØeeLe&vee, efJeveJeCÙee, GheJeeme, ieesCeleeš vesmeCes Je DebieeJej jeKe GOeUCes ner Ûeeuet kesâueer’’ (oeefveSue 9:3). FŒeeÙeueer ueeskeâebveer De[ÛeCeerle Demeleevee hejcesMJejepeJeU ØeeLe&vee kesâueer : ‘‘lÙee efoJeMeer lÙeebveer GheJeeme kesâuee, ieesCeleeš heebIejues, he§eeòeeheoMe&keâ jeKe lÙeebveer [eskeäÙeeJej Ieeleueer DeeefCe Deeheueer JeŒes Heâe[ueer’’ (1cekeäkeâeyeer 3:47).
 Smlesjuee pesJne keâUues keâer efleÛee heleer, DeOeceea jepee (pagan king) meJe& Ùengoer ueeskeâebvee peerJes cee¤ FefÛÚle neslee, lesJne efleves lÙeebÛÙeemee"er GheJeeme DeeefCe ØeeLe&vesÉejs hejcesÕejepeJeU ceOÙemLeer kesâueer : ‘‘efleves Deeheueer ceKeceueerÛeer JeŒes keâe{ueer DeeefCe MeeskeâeÛeer JeŒes heebIejueer. megiebOeer DeòejeSsJepeer efleves DeeheuÙee [eskeäÙeeuee jeKe DeeefCe MesCe Heâemeues. efleves DeeheuÙee meeNÙee Mejerjeuee velecemlekeâ kesâues’’ (Smlesj 4:1-3). jeKesyejesyej ieesCeleeš, JeŒes Heâe[Ces, MesCe FlÙeeoer ØeleerkeâebÛee osKeerue mJele:mee"er DeeefCe Flejebmee"er ØeeÙeef§ele keâjCÙeemee"er GheÙeesie kesâuee peele neslee. Ùengoer ueeskeâebceOÙes efJeMes<ekeâ¤ve jeKe DeeefCe ieesCeleeš ner Øeleerkesâ ØeeÙeef§eòeeÛeer Øeleerkesâ cnCetve ceeveueer peele nesleer, keâejCe mJele: ØeYet ÙesMet ef¡emle ¢ee ØeleerkeâebefJe<eÙeer Yee<Ùe keâjlees, ‘‘ns Keesjeefpevee, legPeer kesâJe{er ogo&Mee nesCeej! ns yesLemewoe, legPeer kesâJe{er ogo&Mee nesCeej! keâejCe legcneceOÙes peer heje›eâceeÛeer ke=âlÙes Ie[ueer leer meesj Je efmeoesve ¢eeble Ie[ueer Demeleer lej lÙeebveer ceeiesÛe ieesCeleeš Je jeKe DebieeJej IesTve he§eeòeehe kesâuee Demelee’’ (ceòeÙe 11:21, uetkeâ 10:13). yeeÙeyeueceOeerue ns meJe& cenòJeeÛes meboYe& ue#eele IesTve DeeheuÙee keâheeUeuee pesJne jeKe ueeJeCÙeele Ùesles lesJne lÙee efÛevneÉejs DeeheCe DeeheuÙee heeheebyeöue Keje he§eeòeehe JÙekeäle keâjeJee Je ØeYetkeâ[s hejle JeUeJes ns oMe&efJeCÙeele Ùesles.
 leÙeejerÛee keâeU
 peerJeveeceOÙes Deveskeâ JesUe DeeheCeeme yeNÙeeÛe mecemÙeebÛee meecevee keâjeJee ueeielees DeeefCe yengleskeâ JesUsuee keâener iebYeerj mecemÙeebvee leeW[ ÅeeJes ueeieles. Goe. pesJne ceuee SKeeÅee DeepeejeÛee meecevee keâjeJee ueeielees lesJne ceuee ceePee Deenej ceÙee&efole "sJeCÙeemee"er DeeefCe ÙeesiÙe Deew<eOes IesCÙeeÛee meuuee efouee peelees. ceuee FLes keâener iees°eRÛee lÙeeie keâjeJee ueeielees heCe lÙeecegUs ceePes DeejesiÙe megOeejles. DeMeeÛe Øekeâejs DeelcÙeeÛÙee GVeleermee"er GheJeemekeâeUeceOÙes ceuee keâener iees°eRheemetve Deefuehle jenCÙeeÛes DeeJneve keâjCÙeele Ùesles DeeefCe ceePes DeeOÙeeeflcekeâ peerJeve GbÛeeJeCÙeekeâ[s ue#e osCÙeele Ùesles. FLes ceuee hejcesÕejeuee DeesUKeCÙeeÛeer DeeefCe lÙeeÛÙee DeefOekeâ peJeU ÙesCÙeeÛeer mebOeer Øeehle nsles. cnCepes GheJeemekeâeUeceOÙes ceer ¢ee peieeleerue megKeebheemetve mJele:uee otj "sJetve, ØeeLe&vee DeeefCe GheJeemeeÉejs hejcesÕejeÛÙee DeefOekeâeefOekeâ peJeU ÙesCÙeeÛee ØeÙelve keâjlees. meg®JeeleerÛÙee Melekeâeble GheJeeme keâjCÙeeÛes efveÙece keâ"esj nesles heCe Deelee les meewcÙe keâjCÙeele Deeues Deensle. efJeMes<e keâ¤ve ogmeNÙee peeieeflekeâ ceneÙegæeJesUer ueeskeâebÛeer De[ÛeCe ue#eele IesTve ef¡emlemeYesves Heâkeäle jeKesÛee yegOeJeej DeeefCe heefJe$e Meg›eâJeej ns oesveÛe efoJeme mekeäleerÛes GheJeemeeÛes DemeeJesle Demes metefÛele kesâues Deens. ¢eeÛee DeLe& Demee veener keâer YeeefJekeâ Heâkeäle ns oesveÛe efoJeme GheJeeme keâjleele. pÙeeÛÙee lÙeeÛÙee ÙeesiÙelesØeceeCes YeeefJekeâ GheJeemekeâeU heeUleele. ØeeÙeef§eòeemee"er oeveOece&, ØeeLe&vee DeeefCe GheJeeme ¢eeJej meg®Jeeleerheemetve Yej osCÙeele Deeuee Deens.
 GheJeemekeâeUeuee DeeheCe ÙeesSue mebos°Ÿeeves efouesuÙee DeeJneveeves meg®Jeele keâjlees, ‘‘Deeheueer JeŒes veJns, lej Deeheues ùoÙe Heâe[e DeeefCe hejcesÕej legceÛee osJe Ùeepekeâ[s JeUe’’ (ÙeesSue 2:13). ef¡emlemeYee GheJeemekeâeUeÛÙee heefnuÙeeÛe efoJeMeer DeeheCeeme JeŒes veJns; lej Deeheues ùoÙe Heâe[CÙeemee"er, cnCepes KeNÙee he§eeòeeheer Deble:keâjCeeves hejcesÕejekeâ[s JeUCÙeeÛes DeeJneve keâjles. hejcesÕejeuee DeeheuÙee heeheebyeöue Keje he§eeòeehe nJee Deens DeeefCe ceer pesJne KeNÙee Deble:keâjCeeves he§eeòeehe keâjlees lesJne mJeie& Deevebo keâjlees (uetkeâ 15:7). Deeheues ØeeÙeef§eòe keâmes DemeeJes ¢eeefJe<eÙeer mJele: ØeYet ÙesMet ef¡emle DeeheCeeme leekeâero oslees : ‘‘ceeCemeebveer heeneJes ¢ee nsletves legcner Deeheues Oecee&ÛejCe lÙeebÛÙeemeceesj ve keâjCÙeeefJe<eÙeer pehee; kesâues lej legceÛÙee mJeiee&leerue efhelÙeepeJeU legcneuee ØeefleHeâU veener… cnCetve pesJne legcner oeveOece& keâefjlee…, pesJne legcner ØeeLe&vee keâefjlee… pesJne legcner GheJeeme keâjerlee… ns meJe& ieghleheCes keâje cnCepes legceÛee ieghleoMeea efhelee legcneuee lÙeeÛes HeâU osF&ue (hene ceòeÙe 6:1-18).
 ef¡emlemeYee DeeheCeeme Dee"JeCe keâ¤ve osles keâer GheJeemekeâeU ne Heâkeäle Meeskeâ (leÙeejer) keâjCÙeeÛeeÛe keâeU veener; lej lees DeeveboeÛee osKeerue keâeU Deens. Deevebo cnCepes ¢ee peieeleerue megKeJemletbheemetve efceUCeeje Deevebo veJns; lej Deebleefjkeâ heefjJele&veeÛee Deevebo. GheJeemekeâeUeleerue efcemmeeÛeer heefnueer ØemleeJevee ne cegöe "UkeâheCes veeWoefJeles : ‘‘ojJe<eea let Deecneuee ne DeeveboeÛee keâeU yeneue keâjlees pesJne mebhetCe& ceveeves DeeefCe ùoÙeeves heemkeâeÛes jnmÙe meepejs keâjCÙeeÛeer Deecner leÙeejer keâjlees.’’
 GheJeemekeâeUeÛes ns efÉleerÙe cenòJe – leÙeejer DeeefCe Deevebo – ns ogmeNÙee Jn@efškeâve heefj<eosves osKeerue DeOeesjsefKele kesâues Deens : ‘‘GheJeemekeâeUeÛee ognsjer nslet Deens, ØeLece yeeefhlemcee mJeerkeâejCeeNÙee ueeskeâebÛeer leÙeejer keâjCes DeeefCe veblej ØeeÙeef§eòeeÉejs osJeeÛÙee MeyoeJej ue#e keWâefõle keâ¤ve heemkeâe jnmÙe meepejs keâjCes. ne ognsjer nslet Gheemevee DeeefCe Oece&efMe#eCeeÉejs ØeeYeeJeerheCes DeOeesjsefKele keâjCes’’ (SC 109). Meeskeâ DeeefCe Deevebo DeeheCe JesieUs ke⤠Mekeâle veener. ØeeÙeef§eòe kesâuÙeeveblej heeheebÛeer #ecee efceUles DeeefCe lÙeecegUs Deelcee Gunemelees. Keje he§eeòeeheer heeheer hejcesÕejeÛÙee Deble:keâjCeeuee DeieefCele Deevebo osle Demelees DeeefCe hejcesÕej lÙeeÛÙee Deheej ØesceecegUs heehÙeeuee #ecee keâjerle Demelees. GheJeemekeâeU DeeefCe GheJeemekeâeUeleerue Gheemevee ceuee ¢ee iees°eRÛee DevegYeJe IesCÙeemee"er ceole keâjleele. DeeheCe vesnceer Dee"JeCe "sJeeJeer keâer GheJeemekeâeU ne ceePÙee efJeÕeemeeÛee ØeJeeme Deens, pÙeeceOÙes ceuee ceePes peerJeve he[leeUtve heenCÙeeÛeer, Keje he§eeòeehe keâ¤ve hejcesÕejekeâ[s hejle ÙesCÙeeÛeer DeeefCe lÙeeÛÙee ØesceeÛee, #ecesÛee DevegYeJe IesCÙeeÛeer mebOeer efceUles. ØelÙeskeâ GheJeemekeâeU ne F&mšjÛÙee ceneve jnmÙeekeâ[s cnCepes ØeYet ÙesMet ef¡emleeÛÙee hegve®lLeeve jnmÙeekeâ[s yeesš oeKeJelees. ceer pesJne KeNÙee Deble:keâjCeeves he§eeòeehe keâjlees lesJne F&mšjÛee Keje Deevebo ceer DevegYeJet Mekeâlees. F&mšjÛÙee ØekeâeMeeÛee Keje Deevebo IesCÙeemee"er ceer leÙeej Deens keâe?