mebheeokeâerÙe – 2ceeÛe& 2020


 
 heefjJele&ve – Skeâ JesieUs JeUCe
 
 heejeefome yeeie DeeheCeeme KegCeeJeles Deens. lesLeerue megKeceÙe peerJeve DeeheCeeme ceesefnle keâjles. nJesnJesmes Jeešles. les keâeÙece Deeheues JneJes, DemeeJes, lÙeele DeeheCe DeKeb[ jceeJes, jeneJes ner Deeheueer DeblejerÛeer FÛÚe Deens. heejeefome yeeie ner mJeieeaÙe DeeveboeÛes Øeleerkeâ Deens. pesLes osJe jenelees leer ner yeeie. osJeeÛÙee GheefmLeleerves heeJeve Peeuesueer, osJeeÛÙee DeefmlelJeele vneTve efveIeeuesueer. JeeF&šeÛee mheMe& ve Peeuesueer – efvejblej efvece&U DeMeer. heCe SkesâkeâeUer leer ceeCemeeuee vekeâesMeer Jeešueer Je lÙeeves efleÛÙeeJej hee" efHeâjJeueer Je Skeâ JesieUe ceeie& Oejuee – DeefOekeâ megKeeÛee? ØeLeceÛe lees mJeeleb$Ùe Jeehejle neslee. lÙeeves les mJewjjerlÙee Jeehejues. YegueLeeheebvee yeUer he[tve lees Heâmeuee. lesJneheemetve lees heefjJele&veeÛeer Jeeš Ûeeuetve peele Deens, ceeies efHeâjle Deens – heejeefome yeeieskeâ[s, DeeveboeÛÙee MeesOeele. ØelÙeskeâ ceeCemeele peer heefjJele&veeÛeer Deeme Deens leer megKeeÛeer Deeme Deens. ceeCemeeuee cejeÙeÛes veener peieeÙeÛes Deens, megKeele Je Meebleerle peieeÙeÛes Deens. Ùee megKeMeebleermee"er ØelÙeskeâ ceeCetme DeMeeble Deens – lÙeeÛÙee Deble:keâjCeeÛÙee Deieoer Keesue keâhhÙeele lees ner DeMeebleer DevegYeJele Deens. ner Deblejbieeleerue DeMeebleer MeceJeeÙeÛeer keâMeer ner efJeJebÛevee ceeCemeeuee Yes[meeJele Deens. lÙeeÛes ojjespeÛes peerJeve Ùee efJeJebÛevesves «emle Deens. lÙeeuee cegkeäleer nJeer Deens. keâesCe lÙeeuee cegkeäle keâjerue? lÙeeÛee cegefkeäleoelee keâesCe? lÙeeuee heefjJele&veeÛee ceeie& keâesCe oeKeJeerue? ØelÙeskeâ ceeCemeele Demeuesueer DeMeebleer ns¤ve lÙeeuee MeebleerÛee, megKeeÛee ceeie& oeKeJeCÙeemee"er keâener ‘ceefmeÙes’ heg{s Deeues. heCe les HeâmeJes efveIeeues. lÙeecegUs ceeCemeebvee cegkeäleer efceUCÙeeSsJepeer leer cejCeeÛÙee KeeF&le ueesšueer iesueer. Ùee ceefmeÙeebveer oeKeJeuesuee ceeie& peerJeveekeâ[s veJns lej ce=lÙetkeâ[s peeCeeje neslee. lÙeebÛÙeekeâ[s ueeskeâebvee osCÙeemeejKes keâenerÛe veJnles. les DeebOeUs Jeeše[s nesles. Ùee ceefmeÙeebvee ueeskeâebvee heejeefome yeeieskeâ[s IesTve peeÙeÛes nesles keâe? a paradise on earth? lÙee pegvÙee heejeefome yeeiesÛeer lej keâOeerÛe cees[lees[ Peeuesueer nesleer. leer SosveÛeer yeeie DeefmlelJeeleÛe veJnleer cegUer. lÙeecegUs ceeCetme Je leLeekeâefLele ceefmeÙes cees"Ÿee mebYeüceele nesles – ueeskeâebvee ØeMve he[uee neslee, keâes"s peeÙeÛes? ceefmeÙeebvee ØeMve he[uee neslee, ueeskeâebvee keâes"s vÙeeÙeÛes? SosveÛeer heejeefome yeeie (meJe& megKeebveer Yejuesueer yeeie) lej ceeveJeer peerJeveeletve kesâJneÛe nöheej Peeueer nesleer.
 DeMee JesUer ‘‘keâeUeÛeer hetCe&lee nesles.’’ Keje cegefkeäleoelee peieeÛÙee ef#eeflepeeJej DeJelejlees Je lees KeCeeCetve Kee$eerhetJe&keâ cnCelees, ‘‘keâeUeÛeer hetCe&lee Peeueer Deens Je osJeeÛes jepÙe peJeU Deeues Deens; he§eeòeehe keâje Je megJeelexJej efJeÕeeme "sJee’’ (ceeke&â 1:15). ØelÙeskeâ ceeCemeele heefjJele&veeÛeer peer vewmeefie&keâ Je meghle Dees{ Deens (ÛeebiegueheCeekeâ[s, osJeekeâ[Ûeer Dees{) leer pecesme Oe¤ve, leer DeeOeejYetle ceevetve ÙesMet lÙeeÛee osJejepÙeemebyebOeerÛee mebosMe ceeveJelesuee oslees. ne osJejepÙeeÛee mebosMe meJe&mJeer mJeieeaÙe, peCet DeekeâeMeeletve he[uesuee, Decetle& Demee cegUerÛe veener. lees ceeCemeeÛÙee ùoÙeele ÛeeueuesuÙee Ieeuecesueeruee Øeeflemeeo osCeeje neslee cnCetve Skeâe DeLee&ves ceeveJeer ùoÙeele keâenermee DeeOeerÛe Debkegâjuesuee neslee. ceeCemeebÛeer ceves keâener ØeceeCeele osJejepÙeeÛee mebosMe mJeerkeâejCÙeeme efmeæ Peeueer nesleer. megJeeefle&keâ uetkeâ ÙeemebyebOeer metÛekeâ Godieej keâe{lees. lees cnCelees, ‘‘lesJne ueeskeâ Deelegjlesves Jeeš heenele nesles Je neÛe ef¡emle keâeÙe Demee DeeheuÙee ceveele ÙeesneveeefJe<eÙeer efJeÛeej keâjerle nesles’’ (3:15). pÙee ceefmeÙeeÛeer (ef¡emleeÛeer) ueeskeâ Jeeš heenele nesles lees osJejepÙe DeeCeCeej neslee DeMeer ÙengÅeebÛeer "ece ßeæe nesleer. ner peer ceefmeÙeeefJe<eÙeer, heÙee&Ùeeves osJejepÙeeefJe<eÙeer ueeskeâeble Glkeâš Je leer›e Dehes#ee efvecee&Ce Peeueer nesleer leer ÙesMetÛÙee mebosMeemee"er Skeâ ØekeâejÛee vewmeefie&keâ heeÙee nesleer. ÙesMet Ùee heeÙeeJej lÙeeÛÙee osJejepÙeeÛeer Fceejle yeebOelees. ke=âhee pes vewmeefie&keâ Demeles lÙeeJej Deeheues yeebOekeâece keâjles (Grace builds on nature) Ùee leòJeevegmeej ns Ie[le Demeles. mJele: ÙesMet osKeerue ‘‘keâeUeÛeer hetCe&lee Peeueer Deens’’ Demes cnCetve Jejerue efJeÛeejeuee heg°er oslees. keâeU ner meJe&mJeer Yeeweflekeâ mebkeâuhevee Deens, pe[Jeeoer. osJeheg$eeuee mJeerkeâejCÙeeme keâeUeÛeer leÙeejer nesles. cnCetve osJeheg$e keâeUele keâeÙe&jle neslees, keâeÙe& ke⤠ueeielees.
 DeeheuÙeele heefjJele&ve Ie[eJes Demes pejer ceeCemeeuee Jeešles lejer les keâmes Ie[sue ÙeeefJe<eÙeer ceeCemeeÛes efJeÛeej eflelekesâmes mhe° veenerle. DeepetyeepetÛes ueeskeâ osKeerue Deeheueer efoMeeYetue keâjleele. peieele KeesšŸee mebos°ŸeebÛee JeeJej cees"Ÿee ØeceeCeele Deens. cnCetve ‘‘pees Skegâuelee Skeâ pevceuesuee osJeefhelÙeeÛÙee GjeMeer Demelees lees DeeheuÙeele Ùeslees DeeefCe DeeheCeeme meebielees keâer heefjJele&veeÛeer Jeeš ner he§eeòeeheeÛeer Jeeš Deens. ØelÙeskeâ ceeCemeeves lÙeeÛeer / efleÛeer heehes heojele IesleuÙeeefMeJeeÙe ceeCemeele yeoue Ie[Ceej veener, lees Ûeebieuee yeveCeej veener, osJeeuee DeeJe[Ceeje nesCeej veener. heefjJele&veeyeeyele heUJeeše veenerle, Demee ne mebosMe Deens. ÙesMet ogmeNÙee Meyoeble meebielees, ‘‘De¤bo ojJeepeeletve ØeJesMe keâje.’’ ceeCemeeuee he§eeòeehe keâjCes pe[ peeles. keâejCe he§eeòeehe keâjCes cnCepes heeheebyeöue ceveele og:Ke OejCesÛe veJns; lej JesieUer Jeeš OejCes, meodiegCeeÛÙee ceeiee&Je¤ve ÛeeueCes. veJeerve peerJeve peieCes. pegvÙee meJeÙeeRMeer Heâejkeâle IesCes keâ"erCe Demeles. cnCetve efkeâlÙeskeâ ueeskeâ DeeheuÙee Deefve° keâeceebyeöue vegmelee Keso JÙekeäle keâjleele, heCe DeeheuÙee peerJeveMewueerle yeoue Ie[Jele veenerle. peie yeouele veener les ÙeeÛe keâejCeecegUs.
 ÙesMet he§eeòeehe keâjCÙeeme meebieleevee MegYeJele&ceeveeJej efJeÕeeme "sJeeJeÙeeme meebielees. ÙeeÛee DeLe& DeeheCe he§eeleehe keâjeÙeÛee lees MegYeJele&ceeve mJeerkeâe¤ve keâjeÙeÛee Deens. DeeheCe peerJeve keâmes peieeJes ns ÙesMetves MegYeJele&ceeveeleerue efMekeâJeCegkeâerÉejs peieeuee efMekeâJeues Deens. DeeheuÙee peerJeveMewueeruee Deekeâej osCÙeemee"er ner MegYeJele&ceeveeÛeer efMekeâJeCe DelÙeeJeMÙekeâ Deens. MegYeJele&ceeveeÛÙee efMekeâJeCegkeâerÛÙee ØesjCesefMeJeeÙe ceeCemeeuee he§eeòeehe keâjleeÛe ÙesCeej veener. MegYeJele&ceeve ns Skeâ DeeJneve Deens. heefjhetCe& peerJeve peieCÙeemee"er oeKeJeuesuee lees Skeâ peerJeveceeie& Deens. ne peerJeveceeie& Ûeeuetve peeCÙeeme ØeejbYe keâjCes cnCepesÛe he§eeòeehe keâjCes. he§eeleehe keâjCes ner ceeCemeeÛeer cetueYetle iejpe Deens Demes pej Demesue lej DeeheCeeuee MegYeJele&ceeveeÛeer DeesUKe DemeeÙeuee nJeer. ÙesMetÛeer cenòJeeÛeer efMekeâJeCetkeâ [esàÙeebmeceesj "sJetveÛe DeeheCeeme ceeie&›eâceCe keâjeÙeÛes Deens, ceeies efHeâ¤ve heg{s peeÙeÛes Deens, ef¡emlee"eÙeer DemeuesuÙee heefjhetCe& peerJeveeÛee Deevebo DevegYeJeCÙeemee"er.
 yeesueCes efkebâJee efueefnCes meeshes Demeles heCe keâjCes cenekeâ"erCe Demeles. DeeheuÙeeleerue pegveeš ØeJe=òeer DeeheuÙee heefjJele&veeÛÙee Dee[ Ùesleele. ceeCemeele hetJee&heej JeeF&š "eCe ceeb[tve yemeues Deens. meejer ceeveJepeele Ùee JeeF&šeÛÙee efveÙeb$eCeeKeeueer Deens. ne he[uesuee og°eF&Ûee efJeUKee Pegiee¤ve osCes ceeCemeeuee ÙeeleveeoeÙekeâ "jles. lÙeeletve yeensj he[CÙeeÛee ØeÙelve keâjleevee lees lÙee efJeUKÙeele DeefOekeâeefOekeâ iegjHeâšlees. DeeheuÙee osMeele Skeâ leepes ØekeâjCe Deens. efveYe&Ùee Je efleÛÙeeJej yeueelkeâej keâjCeejs Je efleÛÙee ce=lÙetuee keâejCeerYetle Peeuesues Ûeej DehejeOeer. Ùee Ûeej DehejeOÙeebvee HeâeMeerÛeer efMe#ee Peeuesueer Deens. heCe ØeMve Deens : Ùee Ûeej peCeebvee HeâeMeer ÅeeÙeÛeer keâer lÙeebvee HeâeMeer ve oslee DeecejCe leg®bieele "sJeeÙeÛes. lÙeebvee keâesCelÙeener heefjefmLeleerle HeâeMeer efoueer peeJeer DeMeer Kegö efveYe&ÙeeÛÙee DeeF&Ûeer "ece Yetefcekeâe Deens. lÙeebÛÙeemeceesj #ecesÛee heÙee&Ùe "sJeuee Demelee lÙeebveer lees meeHeâ Oeg[keâeJetve ueeJeuee. ‘‘ØelÙe#e osJeeves pejer ceuee lÙee Ûeej peCeebvee #ecee keâjeÙeuee meebefieleues lejer ceer ceePeer Yetefcekeâe yeoueCeej veener’’, Demes lÙee cnCeeuÙee. ÙesMetÛeer Yetefcekeâe keâeÙe Deens? ÙesMet cnCelees, legcner #ecee keâje. meele JesUe veener lej meeleeÛÙee meòej JesUe. ÙesMetÛeer efMekeâJeCe Je ceeCemeeÛes JeeieCes ÙeeÛÙeele keâOeerkeâOeer efkeâleer leHeâeJele Demeles heene! peieeÛeer veweflekeâ GbÛeer Jee{JeCÙeeme ÙesMetÛeer efMekeâJeCe efoMee oeKeJele veener keâe? Jejerue Ûeej DehejeOÙeebveer kesâuesuee oÙesÛee Depe& ceeveveerÙe je°^heleeRveer mJeerkeâe¤ve lÙeebvee #ecee kesâueer Demeleer lej lees Skeâ DeeoMe& "juee vemelee keâe?
 ÙesMetÛes MegYeJele&ceeve peieCÙeemee"er DeeheCe pesJne JÙeefkeäleiele efveCe&Ùe Iesle Demelees lesJne Deeheueer DeeOÙeeeflcekeâ Je veweflekeâ iegCeJeòee Jee{le Demeles Je lÙeecegUs peieeÛÙee DeeOÙeeeflcekeâ Je veweflekeâ iegCeJeòesle DeeheCe Yej Ieeuelees. ceuee meble JneÙeÛes veener efkebâJee ceer SkeâšeÛe keâe Ûeebieuee yevet, Demes pesJne SKeeoer JÙekeäleer cnCele Demeles lesJne leer peieeÛÙee Skebâojerle iegCeJeòesÛeer Øeieleer jesKetve Oejle Demeles. peie heg{s peele veener Ùeeuee Skeâ JÙekeäleer keâejCeerYetle Demeles Je leer JÙekeäleer cnCepes ‘ceer’ Demes ØelÙeskeâeves ceeveeÙeuee nJes. peeieeflekeâ DeOeesieleerÛes heehe ØelÙeskeâeves heojer Iesleues lej peieeÛÙee heefjJele&veeÛeer Jeeš megkeâj nesF&ue. ns heefjJele&ve meleleÛes DemeCeej Deens. lÙeeuee Leebyes veenerle. Ûeebieues peerJeve peieCÙeeÛee efveCe&Ùe SkeâoeÛe IesTve Yeeiele veener. leer efveCe&ÙeebÛeer meeKeUer Demeles. efveCe&ÙeeÛes vetleveerkeâjCe keâjeJes ueeieles. keâejCe ‘‘legceÛee Me$et mewleeve ne iepe&CeeNÙee efmebnemeejKee keâesCeeuee efieUeJes ns MeesOeerle efHeâjlees’’ (hes$eeÛes heefnues he$e 5:8). cnCetve DeeheCeeme meeJeOe DemeCes Yeeie Deens, keâeÙece, cejsheÙeËle. cejsheÙeËle DeeheCeeme JeeF&šeMeer mebIe<e& keâjeÙeÛee Deens. ner heefjJele&veeÛeer efkebâcele Deens. leer DeeheCeeme ceespeeÙeueeÛe ueeiesue.
 heefjJele&veeÛeer efkebâcele ner ceeveJepeeleerÛÙee leejCeemee"er ØelÙeskeâeÛes Ùeesieoeve Deens. leejCe cnCepes keâeÙe? leejCe cnCepes ‘keâeUeÛeer hetCe&lee’ PeeuÙeeJej osJeeves osT kesâuesueer veJeerve ‘heejeefome yeeie’, cnCepesÛe osJejepÙe. pegveer heejeefome yeeie ueÙeeme iesueer. leer ueÙeeme peeCÙeeme ogozJeeves ceeCetme keâejCeerYetle "juee. heCe osJe me=peveMeerue Deens. lÙeeves Deeheueer me=peveMeeruelee heCeeuee ueeJetve ceeveJelesmee"er Skeâ veJeerve Ùeespevee efvecee&Ce kesâueer. lesJne jepeemeveeJej yemeuesuee cnCeeuee : ‘‘heene, ceer meJe& iees°er veJeerve keâjlees’’ (ØekeâšerkeâjCe 21:5). pes veJeerve Deens les pegvÙeehes#ee Kethe Kethe Ûeebieues Deens. efkeâleer Ûeebieues Deens ns DeeheCeeme ØelÙe#e DevegYeJeuÙeeJejÛe keâUsue. heemkeâeÛÙee peeiejCeefJeOeerJesUer meJe& peieYej ieeefÙeuÙee peeCeeNÙee efJepeÙeIees<eCesle ef¡emlemeYee Deeoece Je SJee Ùeebveer kesâuesuÙee heeheeuee DeeveboYejeves ‘Ûeebieues heehe’ (Felix Culpa) cnCetve mebyeesOeles. heehe keâOeer Ûeebieues Demeles keâe? les JeeF&šÛe. heCe lÙee cetU heeheeÛee heefjCeece DeefleMeÙe Ûeebieuee Peeuee. lÙee heeheecegUs osJeeuee ceeveJeemee"er Skeâ JesieUer Je veJeerve Ùeespevee DeeKeeJeer ueeieueer. Ùee ÙeespevesÛes hegmešmes JeCe&ve meble hee@ueves keâefjbLekeâjebme efueefnuesuÙee heefnuÙee he$eele DeeheCeeme JeeÛeeJeÙeeme efceUles. ‘‘[esàÙeeves pes heeefnues veener, keâeveeves pes Sskeâues veener Je ceeCemeeÛÙee ceveele pes Deeues veener les DeeheCeeJej Øeerleer keâjCeeNÙeebmee"er osJeeves efmeæ kesâues Deens’’ (2:9).
 heefjJele&veeÛeer Jeeš ner osJeeves DeeheuÙeemee"er efmeæ kesâuesuÙee osJejepÙeekeâ[s IesTve peeF&ue. pes Ùee he=LJeerJej efceUCeej veener, pes hewMeeves efJekeâle Ieslee ÙesCeej veener Flekesâ yengceesue Deens, lÙeeÛee DeemJeeo IesCÙeemee"er ner heefjJele&veeÛeer JeešÛeeue Deens. DeeheuÙee Deble:keâjCeeÛÙee Keesue keâhhÙeeletve ns osJejepÙe, ner DeefYeveJe heejeefome yeeie DeeheCeeme KegCeeJele Deens. cee$e Ùee veJeerve heejeefome yeeiesÛes JewefMe°Ÿe ns keâer leer osJe Je ceeCetme Ùee oesneWÛÙee menkeâeÙee&ves efvecee&Ce keâjeÙeÛeer Deens. SosveÛeer heefnueer heejeefome yeeie ner osJeeves mJele:Ûe Ske⚟eeves efvecee&Ce kesâueer nesleer. lesJne ceeveJeeÛee menYeeie veJnlee. leer efJeveemeeÙeeme heojele he[ueer nesleer. ner ogmejer heejeefome yeeie osJe ceeCemeeÛÙee menYeeieeletve Ie[Jele Deens. efleÛÙee efveefce&leerÛes keâeÙe& osJeeves ef¡emleeÉejs keâeUeÛeer hetCe&lee nesleeÛe meg¤ kesâues Deens. lÙeemee"er osJeheg$e ef¡emle ›egâmeeÛeer Jeeš Ûeeuetve iesuee Deens. ›egâmeeJej cesuee Deens Je cejCeeletve G"uee Deens. ef¡emleeÛes cejCe-hegve®lLeeveeÛes ns heemkeâeÛes jnmÙe Deepe mebhetCe& efJeÕeele keâeÙe&jle Deens. les jnmÙe peieeleerue ØelÙeskeâ ceeCemeeuee DeeJneve efve DeeJeenve Deens. DeeheCe ef¡emleemeejKes peieues heeefnpes Je ef¡emleemeejKes cesues heeefnpes. mJele:mee"er peieueeme lej cesueeme. ogmeNÙeebmee"er cesueeme lej peieueeme neÛe mebosMe heemkeâeÛes jnmÙe meJe& ceeveJelesuee osle Deens. Ùee mebosMeeÛeer mJele:ÛÙee peerJeveele DebceueyepeeJeCeer keâ¤ve DeeheCe osJeeÛÙee veJeefveefce&leerÛÙee keâeÙee&uee, osJejepÙeeÛÙee GYeejCeeruee Deeheues JÙeefkeäleiele Ùeesieoeve ÅeeÙeÛes Deens. osJejepÙe ns osJeeÛeer osCeieer lemesÛe ceeveJeer ßeceeÛes HeâU Deens.
 Deeieeceer GheJeemekeâeUele DeeheCe osJejepÙeeÛÙee GYeejCeeruee Deeheues ßece, Deeheuee lÙeeie, Deeheues og:Ke Je DeeheuÙee ØeeLe&vee meceefhe&le keâjeÙeuee nJÙeele. Ùee peieele DeeheCe Skeâ ØekeâejÛÙee DemJemLelesÛÙee DevegYeJeeletve peele Deenesle. osJejepÙe, ef¡emleele nesT Ieeleuesueer vetleve heejeefome yeeie ner DeeheCeeme osJee"eÙeerÛÙee mJeemLÙeekeâ[s, megKeekeâ[s, menJeemeekeâ[s ÙesCÙeeme KegCeeefJele Deens. ns Skeâ JesieUs JeUCe Deens, heefjJele&veeÛes. "eÙeer "eÙeer mece=æ peerJeveeÛÙee DeeÕeemekeâ KegCee Je efÛevns hesjuesues Demes JeUCe.