mebheeokeâerÙe – 1ceeÛe& 2020


 
 efoJebiele keâeef[&veue meeÙeceve efheceWše ÙeebÛÙee pevceMeleeyoerefveefceòes –
 
 Jeeefnueer Hegâues lÙeebÛÙee ÛejCeebheeMeer
 
 peie ns Skeâ jbieYetceer Deens. lesLes ceeCemes Ùesleele, Deeheueer Yetefcekeâe yepeeJeleele Je efveIetve peeleele. lÙeeveblej ogmejer ceeCemes Ùesleele. lesJne heefnuÙeebÛee efJemej he[lees. heCe keâener Demeleele lÙeebÛee efJemej he[le veener. DeMeebhewkeâer Skeâ cnCepes efoJebiele ceeveveerÙe meeÙeceve keâeef[&veue efheceWše ns nesle. keâeef[&veue efheceWše ns JemeF&ÛÙee peerJeveeMeer Flekesâ iegbleues nesles keâer heg{erue efkeâlÙeskeâ Je<ex lÙeebÛes veeJe Je Øeeflecee efJemcejCeele peeCes MekeäÙeÛe veener. ceje"er Yee<ee Je mebmke=âleer ÙeebÛÙeeefJe<eÙeer yeesuet ueeieuees keâer lÙeebÛeer nšketâve Dee"JeCe Ùesles Flekesâ les lÙee efJe<eÙeemeboYee&le JemeF&leerue ke@âLeefuekeâ meceepeeMeer Skeâ Peeues Deensle. keâejCe ceje"er Yee<ee Je ke@âLeefuekeâ meceepe Ùee mebyebOeeves lÙeebveer Skeâ jemle Yetefcekeâe Iesleueer nesleer. leer ueeskeâebvee mecepees Deiej ve mecepees, DeeJe[es Deiej ve DeeJe[es. heCe leer JemeF&mee"er efnleeÛeer nesleer ÙeeÛeer melÙelee keâeUÛe "jJeerue. Demees. Ùee Je<eea lÙeebÛeer pevceMeleeyoer meepejer nesle Demeleevee lÙeebÛÙee mce=leer peeieJeCes jemle "jsue. DeeheuÙeemeejKÙee meeceevÙe IejeCÙeeleerue Skeâ ceeCetme GÛÛeheoeuee heesnÛeuee ner JemeF&-cegbyeF&ÛÙee ke@âLeefuekeâ meceepeeuee Skeâ Yet<eCeeJen iees° Deens ns vekeäkeâerÛe. meeOÙeemegOÙee peieCÙeeceOetve lÙeebveer DeeheuÙeemee"er Je DeeheuÙee cegueeyeeUebmee"er Skeâ DeeoMe& efvecee&Ce kesâuee Deens. lÙeeÛee peeiej keâjCes ns DeeheuÙeeÛe efnleeÛes nesF&ue.
 cejesUÛÙee F&mšFbef[Ùeve kegâšgbyeele pevceuesues Je DeeheuÙeemeejKeer Skeâ ceje"er yeesueerYee<ee yeesueCeejs keâeef[&veue efheceWše ns cejesUÛÙee ceje"er ØeeLeefcekeâ MeeUsle ÛeewLeerheÙeËle efMekeâues. lÙeebvee lÙee MeeUsle efMekeâJeCeeNÙee efMe#ekeâebÛeer veeJes les cejsheÙeËle efJemejues veenerle. Flekesâ lÙeebvee ceje"erletve Iesleuesues ØeeLeefcekeâ efMe#eCe efØeÙe Jeešle nesles. heg{s JemeF&keâjebmee"er lÙeebveer ceje"er Yee<esÛee pees Dee«en Oejuee lÙeeÛes yeer lÙeebÛÙeele cejesUÛÙee Ùee ceje"er MeeUsleÛe hesjues iesues Demesue keâe? ÛeewLeerveblejÛes efMe#eCe lÙeebveer cegbyeF&ÛÙee meWš PesefJeDej MeeUsle Je keâe@uespeceOÙes Iesleues. keâe@uespeÛes efMe#eCe nesF&heÙeËle les ieeJeÛÙee ÛeÛe&ceOÙes efcemmee mesJee keâjerle Demele. lesLesÛe lÙeebvee F&Õejer Deeceb$eCeeÛeer Ûeentue ueeieueer. hejsue ÙesLes Oece&ieg®heoeÛes efMe#eCe Iesle Demeleevee lÙeebveer ue@šerve Yee<esle ØeYeglJe efceUJeues. lÙeebÛÙee Ùee ue@šerve Yee<esJejerue ØeYeglJeeÛee Yejhetj HeâeÙeoe heg{s efoJebiele keâeef[&veue Jn@uesefjÙeve «esMeme Ùeebvee jesce ÙesLes mebheVe PeeuesuÙee efÉleerÙe Jn@efškeâve heefj<eosÛÙee JesUer Peeuee. Skeâ efMemleefØeÙe DeYÙeemet JÙekeäleer cnCetve keâeef[&veue efheceWše ÙeebÛeer KÙeeleer nesleer. ÙeecegUs ieg®oer#ee efceUeuÙeeJej oesve Je<eeËleÛe lÙeebvee ‘ke@âveve uee@’ceOeerue [e@keäšjsšmee"er jesceuee hee"JeCÙeele Deeues.
 lÙeebÛÙee OÙeeveerceveer vemeleevee DeÛeevekeâ lÙeebÛeer heehe[er ÙesLes meeneÙÙekeâ Oece&ieg¤ cnCetve vesceCetkeâ Peeueer. ceje"er Yee<ee, ceje"er mebmke=âleer ÙeebÛeer lÙeebvee peelÙeeÛe Dees{ nesleer. lÙeecegUs ceje"er ceeleerMeer les ueiesÛe Skeâ Peeues. heehe[erÛÙee Lee@ceme ye@efhšmše neÙemketâueceOÙes lÙeebveer Skeâ meeceevÙe efMe#ekeâ cnCetve cegueebvee efMekeâJeues. Dee"JeerÛÙee Jeiee&le cees"Ÿeeves yeerpeieefCele efMekeâefJeleeveeÛee lÙeebÛee DeeJeepe DeeceÛÙee MespeejÛÙee Jeiee&le Ssketâ Ùesle Demes. lees DeeJeepe DeÅeehener ceePÙee keâeveeble Iegcelees Deens. heehe[er Oece&«eeceele lÙeebveer heeUkeâerÙe keâeceele mJele:uee De#ejMe: Peesketâve efoues. ‘ÙesLes ceer Lees[Ÿee efoJemeebÛee heengCee Deens’, ner YeeJevee keâoeefÛele lÙeebÛÙee ceveele Demesuener. heCe lejerner DeeheuÙee keâeceeMeer les Skeâ Peeues. heehe[er ÙesLes Demeleevee lÙeebveer Skeâoe meueie Skeâ leeme one efceefvešs ØeJeÛeve efoues, Demes les Skesâ ef"keâeCeer efueefnleele. ceje"erÛes ceÙee&efole %eeve Demeleeveener lÙeebveer SJe{s Oee[me kesâues ÙeeJe¤ve lÙeebÛeer heeUkeâerÙe keâeceeyeöueÛeer Glmegkeâlee efometve Ùesles. Flekesâ keâeceele cegjues Demeleevee lÙeebÛeer Skeâe Je<ee&leÛe cegbyeF&ÛÙee DeeÛe&efyeMehe neTmeuee yeoueer Peeueer. ueeskeâebvee DeeheuÙee menJeemeeÛee ueUe ueeJeuee Demeleevee lÙeebÛÙee PeeuesuÙee yeoueercegUs lÙeebÛÙeeJej yeÇÿeeb[Ûe keâesmeUues Demesue. lÙeebvee JemeF&le DeÅeehe jeneÙeÛes nesles. Ùee DeÛeevekeâ PeeuesuÙee yeoueercegUs lÙeebvee efJejneÛes og:Ke Peeues.
 keâeef[&veue DeeheuÙeeleerueÛe nesles. F&mšFbef[Ùeve mebmke=âleerle Jee{uesues. ceje"er yeesueer Yee<ee yeesueCeejs, F&mš Fbef[Ùeve KeeÅeheoeLeeËÛeer DeeJe[ DemeCeejs. cegbyeF&Ûes Oece&ieg¤ ÙesLes peemle jcele vemele. jceues lejer lÙeebvee Skeâ ØekeâejÛee hejkesâheCee JeešeÙeÛee. cegbyeF&Ûes Deekeâ<e&Ce JeešeÙeÛes. keâeef[&veue efheceWše JemeF&leerue JeeleeJejCeele ceveeheemetve jceues, ueeskeâebMeer Skeâ Peeues. keâeef[&veueÛeer JemeF&Meer veeU Deieoer JÙeJeefmLele pegUueer nesleer. cnCetve lÙeebvee DeefOekeâ keâeU jeneÙeÛes nesles. keâce&Oece&mebÙeesieeves lÙeebvee hegvne JemeF&le ÙesCÙeeÛeer mebOeer efceUeueer mesefcevejerÛes jskeäšj Je heg{s DeeÛe&efyeMehe cnCetve. mesefcevejerÛes jskeäšj cnCetve les JemeF&leerue meJe& mesefcevejer yebOetbÛÙee Iejer iesues. yeÇojebÛÙee heeuekeâebvee les he$eosKeerue hee"Jeerle. DeeÛe&efyeMehe cnCetve JemeF&leerue cenòJeeÛÙee keâeÙe&›eâceebvee lÙeebvee Deeceb$eCe Demes. lÙeeJesUer ueeskeâeble efcemeUCÙeeÛeer, lÙeebÛÙeeMeer mebJeeo meeOeCÙeeÛeer lÙeebvee DehetJe& mebOeer efceUle Demes. lÙeebÛÙee JemeF&leerue ÙesCÙeeves cegbyeF& Je JemeF& peCet Skeâ nesF&. Deelee lees ogJee legšuÙeeÛeer Keble Deens.
 JejkeâjCeer heeneleevee keâeef[&veueÛes peerJeve cnCepes les Je lÙeebÛes keâece DemesÛe efÛe$e DeeheuÙee [esàÙeebmeceesj GYes jenerue. heCe efomeles lemes vemeles. lÙeebvee keâener OekeäkeäÙeeyegkeäkeäÙeebvee meeceesjs peeJes ueeieues. ieesjsieeJe mesefcevejerÛes jskeäšj cnCetve Fveceerve oesve Je<eeËÛÙee keâeÙe&keâeUele lÙeebvee Skeâ cees"e Oekeäkeâe yemeuee. lees keâoeefÛele heefnueeÛe Demesue. les Demes Peeues. pece&veerntve Skeâ le®Ce, osKeCes Je le[Heâoej Oece&ieg¤ Heâe. vee@ye&š keäuesme ns ieesjsieeJe mesefcevejerle leerve Je<eeËÛÙee keâjejeJej ØeeOÙeehekeâ cnCetve oeKeue Peeues. Lees[ŸeeÛe DeJeOeerle les efJeÅeeLeeaJeiee&le yejsÛemes ueeskeâefØeÙe Peeues. les hegjesieeceer efJeÛeejebÛes nesles. meenefpekeâÛe lÙeebvee veJÙeeÛeer DeeJe[ nesleer. heCe veJÙeeyejesyej pes pegves Demeles, heejbheefjkeâ Demeles les efÛej[ues peeles. efMeJeeÙe veJes heÙee&Ùe keâes"s vesleerue ÙeeÛeer MeeÕeleer vemeles. Heâe. keäuesme ÙeebÛÙeecegUs mesefcevejer yebOegbÛÙee pe[CeIe[Ceeruee Oeeskeâe heesnesÛesue Ùee Yeerleerves keâeef[&veue efheceWše Ùeebveer jskeäšj cnCetve lÙeebÛee DeefOekeâej Jeehe¤ve Heâe. keäuesme ÙeebÛÙee leerve Je<eeËÛÙee keâjejeÛes vetleveerkeâjCe ve keâjCÙeeÛee efveCe&Ùe Iesleuee. jskeäšjebÛee ne efveCe&Ùe keâeveeJej ÙesleeÛe efJeÅeeLeeaJeiee&le SkeâÛe KeUyeU ceepeueer. oesve-leerve DeheJeeo JeieUlee meJe&Ûe efJeÅeeLÙeeËveer peJeUpeJeU yeb[Ûe hegkeâejues. cegbyeF&leerue keâener Oece&ieg¤bveer jskeäšjebvee keâener Deeflejskeâer metÛevee kesâuÙee, efJeÅeeLÙeeËvee efveuebefyele keâje, keâe{tve šekeâe DeMee. jskeäšj meeÙeceve efheceWše cee$e Meeble Je efmLej jeefnues. lesJneÛes keâeef[&veue «esMeme ÙeebÛÙee ceoleerves lÙeebveer ns ØekeâjCe JÙeJeefmLele neleeUues. Heâe. keäuesme Ùeebvee mesefcevejer mees[eJeer ueeieueer. heCe efJeMes<e cnCepes Heâe. keäuesmeÛÙee efJejesOeer efveCe&Ùe IesTvener keâeef[&veue meeÙeceve ns jskeäšj Ùee veelÙeeves Heâeojebvee efvejeshe osCÙeemee"er efJeceeveleUeJej npej nesles. ner Iešvee ÙesLes veceto keâjCÙeeÛee nslet neÛe keâer keâeef[&veue efheceWše Ùeebveer DeeheuÙee ceveele Heâe. keäuesmeyeöue Deefpeyeele keâšglee yeeUieueer veener. ÙeeJe¤ve keâeef[&veueebÛÙee DeOÙeelceeÛeer leejerHeâ keâjlee ÙesF&ue.
 JemeF& ner ceje"ceesUer jeneJeer DeMeer keâeef[&veue efheceWše ÙeebÛeer Kethe FÛÚe nesleer. Skeâoe keâe Fb«epeer ceeOÙeceeÛÙee MeeUebveer JemeF&ÛÙee ef¡emleer meceepeeuee efJeUKee Ieeleuee keâer lÙeebÛeer efØeÙe JemeF& ceje"er Yee<ee Je ceje"er mebmke=âleer njJetve yemesue DeMeer lÙeebvee ceveesceve Yeerleer Jeešle nesleer. cegbyeF&leerue heefjefmLeleer ÙesLes ÙesT veÙes Demes lÙeebvee Jeešs. Megæ ceje"er Yee<esÛeer hegjsMeer peeCe vemeuÙeecegUs lesLeerue meceepe jepekeâejCeeletve yeensj Hesâkeâuee iesuee Deens. keâeef[&veue efheceWše ÙeebÛeer ceje"er Yee<esefJe<eÙeerÛeer Yetefcekeâe veerš mecepetve IÙeeÙeuee nJeer. lÙeebÛÙee Ùee YetefcekesâÛÙee keâener meceLe&keâebveeosKeerue lÙeebÛes Ùee yeeyeleÛes ceve mecepeuesues efomele veener. les vesnceer cnCele keâer les ceje"er Yee<esÛÙee yeepetÛes pejer Demeues lejer Fb«epeer Yee<esefJe®æ cegUerÛe veJnles. JemeF&keâjebveer ceje"er Je Fb«epeer Ùee oesvner Yee<ee ÛeebieuÙee Øekeâejs efMekeâeJÙee Demes les meebiele. Ùeemee"er efÉYeeef<ekeâ (Bi Lingual) ceeOÙeceeÛÙee MeeUebÛee heÙee&Ùe lÙeebveer ceeb[uee neslee DeeefCe neÛe heÙee&Ùe JemeF&ÛÙee ke@âLeefuekeâebmee"er Deieoer mecehe&keâ Deens Demes cnCeeÙeuee njkeâle veener. Deepe Deeheueer cegues Fb«epeer ceeOÙeceeÛÙee MeeUeble peeleele Je lÙeebÛÙeehewkeâer keâeneRÛÙee ceveele ceje"er Yee<esefJe<eÙeer efleškeâeje GlheVe neslees. ceje"er DemKeefuele yeesuelee ve DeeuÙeecegUs lÙeebÛÙee jepekeâejCeeleerue menYeeieeJej ceÙee&oe he[leele. keâeef[&veue efheceWše Ùeebvee ns vekeâes nesles. Øeehle heefjefmLeleerle heeuekeâebveer DeeheuÙee cegueebÛÙee Yee<ee%eeveeefJe<eÙeer keâeUpeer IÙeeÙeuee nJeer. ceje"er Je Fb«epeer Ùee oesvner Yee<eeble cegueebvee ØeeefJeCÙe meeOelee ÙesF&ue Ùeemee"er ØeÙelveMeerue DemeeÙeuee nJes. lÙeebvee oesvner Yee<eebleerue hegmlekesâ GheueyOe keâ¤ve ÅeeJeer. lÙeebÛÙeekeâ[tve leer JeeÛetve IÙeeJeerle. Demes kesâuesues ns ØeÙelve keâeef[&veue Ùeebvee Kejer ßeæebpeueer "jsue. cee$e DeeheCe ue#eele "sJeues heeefnpes keâer ceje"er ner Deeheueer ceele=Yee<ee Deens Je leer keâeÙece leMeerÛe jenes Je efleÛes GÛÛeešve keâOeer ve nesJees Demee Deeheuee efveOee&j DemeeJee. ceje"er Yee<ee ner JemeF&Ûeer GheemevesÛeer Yee<ee Demesue Demes JemeF&Ûes ceeveveerÙe ceepeer efyeMehe Lee@ceme [eyejs Ùeebveer peenerj kesâues lesJne ‘ceuee Kethe neÙemes Jeešues’ Demes keâeef[&veue efheceWše Skeâe ef"keâeCeer veceto keâjleele.
 efÉleerÙe Jn@efškeâve heefj<eosceOÙes peieYejÛÙee GheemeveeefJeOeeRle mLeeefvekeâ Yee<ee Jeehejueer peeJeer Demee efveCe&Ùe Peeuee. lÙeecegUs meenefpekeâÛe DeeleeheÙeËle GheemevesÛeer Yee<ee cnCetve ØeÛeefuele DemeuesuÙee ue@šerve Yee<esuee efvejeshe ÅeeJee ueeieuee. ue@šerve Yee<ee GheemevesceOetve iesueer lesJne heeskeâUer efvecee&Ce Peeueer. mLeeefvekeâ Yee<esle GheemevesÛes «ebLe GheueyOe veJnles. ner «ebLeefveefce&leer JneJeer Je Gheemevesle ueeskeâebÛee menYeeie Jee{CÙeeme Ûeeuevee efceUeJeer Ùeemee"er keâeef[&veue meeÙeceve efheceWše Ùeebveer lesJneÛes cegbyeF& mejOece&ØeebleeÛes meeneÙÙekeâ efyeMehe Ùee veelÙeeves efiejerpe ÙesLes Oece&ØeebleerÙe heeUkeâerÙe keWâõ mLeeheve keâjCÙeeme heg{ekeâej Iesleuee Je lÙeeuee ‘peerJeve oMe&ve keWâõ’ Demes veeJe osCÙeele Deeues. Ùee keWâõele ‘Gheemevee’ Je ‘Oece&efMe#eCe’ Demes oesve ØecegKe efJeYeeie nesles. Ùee oesvner efJeYeeieebJej keâeÙe&#ece Oece&ieg¤ vesceCÙeele Deeues. lÙee oesneWveer ceje"er Yee<esle cegbyeuekeâ «ebLeefveefce&leer kesâueer. keâeef[&veue efheceWše Ùeebveer ceje"er mebmke=âleer mebJeOe&veemee"er GÛeueuesues ns Skeâ cees"s heeTue nesles. lÙeemee"er lÙeebveer Meeefyokeâ ØeeslmeeneveeKesjerpe YejerJe DeLe&meeneÙÙe hegjJeues. Deepe ns oesvner efJeYeeie Yekeäkeâce heeÙeebJej GYes Deensle. ÙeeÛe keWâõele heg{s ‘ÙegJeoMe&ve’Ûeer mLeehevee Peeueer Je lÙeecegUs Oece&«eeceebleerue ÙegJekeâ-ÙegJeleeRmee"er heeUkeâerÙe keâeÙe& keâjCÙeeme Øeeslmeenve efceUeues.
 JemeF& ne efyeÇefšMe keâeUeheemetve ‘nefjle heóe’ cnCetve DeesUKeuee peele neslee. cee$e SsMeerÛÙee oMekeâele ceneje°^ jepÙeeves ne heóe efyeu[jebvee yeebOekeâeceemee"er Keguee kesâuee. lÙeecegUs mLeeefvekeâeble JemeF&ÛÙee peefceveer peeleerue, efnjJeU veenerMeer nesF&ue DeMeer jemle Yeerleer efvecee&Ce Peeueer. lÙeeJesUer keâeef[&veue meeÙeceve efheceWše ns JemeF&-cegbyeF&Ûes DeeÛe&efyeMehe nesles. lÙeebvee efvecee&Ce PeeuesuÙee Ùee veJeerve ØeMveele ue#e IeeueCes Yeeie he[ues. Keeme keâ¤ve JemeF&leerue ke@âLeefuekeâ meceepeeÛes efnlemebyebOe Je mebmke=âleer efškeâeJeer Demes lÙeebvee DeeJepet&ve Jeešues. cnCetve lÙeebveer mLeeefvekeâ Oece&ieg¤bvee Ùee ØeMveeyeeyele ÛeUJeU efvecee&Ce keâjCÙeeme Øeeslmeenve efoues. Ùee ÛeUJeUerÛee Yeeie cnCetve keâe{uesuÙee Skeâ ueeKe ueeskeâebÛÙee ceesÛee&le les peeleerves GheefmLele nesles. ÙeeJe¤ve JemeF&leerue mLeeefvekeâ ke@âLeefuekeâebefJe<eÙeer lÙeebvee Jeešle Demeuesueer keâUkeâU efometve Ùesles.
 keâeef[&veue meeÙeceve efheceWše ns cegbyeF&Ûes DeeÛe&efyeMehe nesCÙeeDeieesoj keâeef[&veue Jn@uesefjÙeve ÙeebÛÙee peCet meeJeueerle JeeJejues Je DeeÛe&efyeMehe PeeuÙeeveblej lÙeebveer mJeleb$e efveCe&Ùe Iesleues. oesvner keâeÙe&keâeUeble lÙeebÛes DeefKeue ef¡emlemeYesMeer Demeuesues veeles G"tve efomeles. Ùee veelÙeele efve‰e nesleer, Øeerleer nesleer, Yekeäleer nesleer. les ef¡emlemeYesÛÙee peerJeveeMeer Skeâ¤he Peeuesues nesles – cnCepes ef¡emleeMeer Skeâ¤he Peeuesues nesles. lÙeebÛÙeemee"er peieCes cnCepes ef¡emle nesles Je ef¡emleeMeer Skeâ DemeuÙeecegUs lÙeebveer ef¡emlemeYesÛÙee mesJesuee meJe&mJeer Jeentve Iesleues. ner mesJee osleevee lÙeebveer Ûeebieues keâeÙe Je JeeF&š keâeÙe ns he[leeUtve heeefnues. pes Ûeebieues les Deceueele DeeCeleevee keâesCeeÛeer Yeer[cegJe&le yeeUieueer veener. meble hes$e ceW{heeUebvee Keeueerue GheosMe keâjlees :
 ‘‘legcneceOeerue osJeeÛÙee keâUheeÛes heeueve keâje; keâjeJes ueeieles cnCetve veJns lej osJeeÛÙee FÛÚsØeceeCes meblees<eeves lÙeeÛeer osKejsKe keâje; õJÙeueesYeeves veJns lej Glmegkeâlesves keâje. legceÛÙee neleer meesheefJeuesuÙee ueeskeâebJej OeveerheCe keâjCeejs Demes veJns, lej keâUheeuee efkeâòes Jne’’ (hes$eeÛes heefnues he$e 5:2-3). DeeheuÙee keâUheeJej Øesce keâjCeejs Je lÙeeÛeer YekeäleerYeeJeeves keâeUpeer JeeneCeejs keâeef[&veue meeÙeceve efheceWše DeeheuÙeeceOetve kesâJneÛe efveIetve iesuesues Deensle. lÙeebÛeer pevceMeleeyoer meepejer keâjleevee lÙeebÛeer DeeheuÙeemee"erÛeer efve‰e, Øesce Je lÙeebveer kesâuesueer Deeheueer mesJee [esàÙeebmeceesj DeeCeCes Je lÙeebÛÙeemee"er ØeeLe&vee keâjCes ÙeesiÙe "jsue.