Dee@keämeHeâ[& YesšerÛee ceefLeleeLe&ceeÛe& 2020


  – [e@. megYee<e ef[meespee
 
 mebhetCe& peieele DelÙeble Øeefle‰erle DeeefCe veeJeepeuesues efJeÅeeheer" cnCepes ueb[veceOeerue ‘Dee@keämeHeâ[&’ nesÙe. ÙegefveJnefme&šer Dee@Heâ yeesueesieeveblej peieeleerue ner meJeeËle pegveer ÙegefveJnefme&šer Deens. 39 Ieškeâ ceneefJeÅeeueÙes efceUtve Dee@keämeHeâ[& efJeÅeeheer" yeveuesues Deens. meJeeËle pegves ÙegefveJnefme&šer cÙegefPeÙece pemes ÙesLes Deens leodJeleÛe meJeeËle pegveer ÙegefveJnefme&šer ØesmeosKeerue ÙesLes Deens. ÙegveeÙešs[ efkebâie[ceÛes 28 hebleØeOeeve ¢eeÛe efJeÅeeheer"ele Ie[ues iesues. Deue& efJeuceeriešve, ceeiee&jsš Le@Ûejheemetve šesveer yuesDej, [sJeer[ ke@âcesje@ve, Lesjsmee ces, Deieoer meOÙeeÛes hebleØeOeeve yeesjerme pee@vmeveheÙeËle meJe& hebleØeOeeve ¢eeÛe efJeÅeeheer"eÛes ceepeer efJeÅeeLeea Deensle. Dee@keämeHeâ[&ceOetve efMekeâuesuÙee 72 peCeebvee veesyesue heeefjlees<ekeâ efceUeuesues Deens. DeepeleeieeÙele 160 peCeebveer Dee@efueefchekeâceOÙes efJeMes<e ØeeefJeCÙe efceUefJeuesues Deens. DeMee DeeieàÙeeJesieàÙee JewefMe°Ÿeebveer Ùegkeäle DemeuesuÙee efJeÅeeheer"ele MeesOeefveyebOe meeoj keâjCes ns ØelÙeskeâ ØeeOÙeehekeâeÛes mJehve Demeles.
 2014 meeueer International Journal of Arts and Sciences ves pece&veer ÙesLes DeeÙeesefpele kesâuesuÙee Deeblejje°^erÙe heefj<eosle menYeeieer nesCÙeemee"er ceuee UGC Ûeer HesâueesefMehe efceUeueer. 2015 meeueer jesce, Fšueer ÙesLes heefj<eosle MeesOeefveyebOe meeoj keâjCÙeemee"er ceuee jleve šeše š^mšÛeer HesâueesefMehe efceUeueer DeeefCe Deelee ueb[veceOeerue Dee@keämeHeâ[&ceOÙes peeCÙeemee"er ICSSR Ûeer HesâueesefMehe efceUeueer. osJeeÛÙee ke=âhesves DeveskeâebÛes menkeâeÙe& ueeYeuÙeeves ns mJehveosKeerue meekeâej Peeues.
 1096 meeueer Dee@keämeHeâ[&ceOÙes heefnuÙeeboeÛe efJeÅeeLÙeeËvee efMekeâefJeCÙeeme meg®Jeele Peeueer. cee$e 1209 meeueer efJeÅeeLeea DeeefCe efJeÅeeheer" Ùeele mebIe<e& efvecee&Ce PeeuÙeecegUs kesâefcyeÇpe efJeÅeeheer" DeefmlelJeele Deeues. 13JÙee MelekeâeÛÙee ceOÙeeOee&le [e@efceefCekeâve, øeâeefvmemkeâve, keâeces&ueeF&šdme DeeefCe Dee@iemšefveÙeve DeMee mebmLee lesLes mLeeheve PeeuÙee. ÙesLes ÙegefveJnefme&šer ÛeÛe& Dee@Heâ meWš cesjer oer Jeefpe&ve pemes Deens, lÙeeØeceeCes ›eâeF&mš ÛeÛe& ke@âLes[^uener Deens. efyeÇšveceOeerue meJeeËle cees"er ueeÙeyeÇjer ‘yee@[efueÙeve ueeÙeyeÇjer’ ÙesLesÛe Deens. Dee@keämeHeâ[& efJeÅeeheer"euee mJele:Ûee cegKÙe ke@âcheme veener. les Deveskeâ ceneefJeÅeeueÙes efJeefJeOe efJeYeeie, JeeÛeveeueÙes, ØeMeemekeâerÙe mesue Mew#eefCekeâ keâeÙe&mebmLee Ùeele efJeKegjuesues Deens. heeršj efjJnj cÙegefPeÙece, De@MeceesueerÙeve cÙegefPeÙece Dee@Heâ Deeš& De@C[ Deeefke&âÙeeuee@peer mej efJevmšve ÛeefÛe&ueÛes pevcemLeU yuesvensce he@uesme, lÙeebÛeer oHeâveYetceer yues[ve ÛeÛe&Ùee[&, oie[er FceejleerJejerue jsKeerJe keâece, DeMee DeveskeâefJeOe iees°er [esàÙeebÛes heejCes efHeâšefJeCeeNÙee Deensle.
 meWš De@vedme keâe@uespeceOÙes PeeuesuÙee heefj<eosle peieeÛÙee keâeveekeâesheNÙeebletve mebMeesOekeâ, ØeeOÙeehekeâ, [e@keäšjsš keâjCeejs efJeÅeeLeea GheefmLele nesles. JesUsÛÙee yeeyeleerle DelÙeble lelhej DemeuÙeeves "erkeâ mekeâeUer 9.00Jeepelee heefj<eosuee meg®Jeele Peeueer. heÙee&JejCe, ieefjyeer, veJes leb$e%eeve, le®Ceebheg{erue DeeJeenves, efŒeÙeebÛes Mees<eCe, ÙegæpevÙe heefjefmLeleerÛee heefjCeece, DeMee DeveskeâefJeOe efJe<eÙeebJej 20 efceefvešs meeojerkeâjCe Je lÙeeJej 10 efceefvešs JeeoÛeÛee& DeMeer Skebâojerle ¤hejs<ee nesleer. ‘heÙee&JejCeeÛee Nneme Je Jee{leer ieefjyeer’ ¢ee efJe<eÙeebJej peemle MeesOeefveyebOe meeoj PeeuÙeeves mebhetCe& peieYej ¢ee efJe<eÙeebJej cebLeve Ûeeuet DemeuÙeeÛes ue#eele Deeues. meWš De@vedme keâe@uespeceOÙes, heoJeer Je heoJÙegòej efMe#eCe Iesle Demeuesues 800-900 efJeÅeeLeea Deensle. cee$e lÙeebÛÙeemee"er oesve Fceejleer Heâkeäle ueeÙeyeÇjermee"er yeebOeuesuÙee Deensle. lÙeele Skeâ ueeKeentve peemle hegmlekesâ, meboYe&«ebLe, ce@ieefPevme, yeguesšervme Deensle. ueeÙeyeÇjer 24 leeme Ûeeuet Demeles. lesLes mesJee osCeeNÙee JeeÛeveeueÙeebleerue keâce&ÛeeNÙeebvee 'Friendly Team of Librarians' cnšues peeles. keâesCelÙeener ØekeâejÛes ceeie&oMe&ve Je menkeâeÙe& keâjCÙeeme les 24 leeme lelhej Demeleele.
 Dee@keämeHeâ[&ÛÙee heefjmejele HesâjHeâškeâe ceejuÙeeJej meJe& efJeÅeeLeea meeÙekeâueJej ØeJeeme keâjleevee efomeues. meeÙekeâueer "sJeCÙeemee"er peeieespeeieer meeÙekeâue mšB[Ûeer meesÙe kesâuesueer Deens. lesLes ne@ve& JeepeefJeCÙeeme yeboer Deens. SKeeÅeeves ne@ve& JeepeefJeuee lej lÙeeÛÙeekeâ[tve ob[ Jemetue kesâuee peelees. Dee@keämeHeâ[& efJeÅeeheer"ele heÙee&JejCe mebJeOe&veeyeeyele KetheÛe ue#e efoues peeles. heÙee&JejCe peesheemee, Øeot<eCe šeUe DeMee DeeMeÙeeÛes Deveskeâ mebosMe lesLes peeieespeeieer efomeleele. ØelÙeskeâ ceneefJeÅeeueÙeeÛÙee DeeleceOeerue peeiesle uee@ve (peCet keâener efnjJesieej ieeefueÛes), lÙeeÛÙee yeepetuee Deveskeâ Pee[s, Hegâues DeMee ÂMÙeecegUs DeeheCe Skeâe megboj yeeiesle efvemeie&jcÙe JeeleeJejCeele efMe#eCe Iesle Deenesle ÙeeÛeer ØeefÛeleer Ùesles. ÙesLeerue mJeÛÚlee, efMemleyeælee Ùee iees°er efveef§eleÛe JeeKeeCeCÙeepeesiÙee Deensle. meJeeËle cenòJeeÛes cnCepes ØelÙeskeâ keâe@uespeceOÙes Skeâ ØeMemle Ûe@heue nesleb. keâe@uespeÛÙee DeeJeejele Deveskeâ ef"keâeCeer yeeÙeyeueceOeerue JeÛeves efueefnuesueer efomeueer. mebhetCe& Dee@keämeHeâ[& Menjele Deveskeâ ÛeÛexme, ›eâe@me, mebleeÛes hegleUs ¢ee iees°er efomeuÙee. ef¡emlemeYesÛÙee OeesjCeevegmeej efMe#eCeemeejKes heefJe$e keâeÙe& keâjerle Demeleevee hejcesÕejeuee ØeLece mLeeve ¢ee mebosMeeÛeer lÙeebveer heefjhetleea meeOeuesueer efomeueer. pesLes hejcesÕejeuee ØeLece mLeeve Deens lesLes DeeMeerJee&o, ke=âhee, YejYeješ ¢eebÛeer Je=°er nesCes meenefpekeâÛe Deens. Dee@keämeHeâ[&ÛÙee DeepeÛÙee DeeieàÙeeJesieàÙee ØeieleerÛes jnmÙe lesLeerue keâe@uespeebceOÙes hejcesÕejeuee efouesues De«emLeeve ÙeeleÛe o[uesues Deens ne mebosMe IesTveÛe ceer Dee@keämeHeâ[&uee efvejeshe efouee.