Øesceele he[Ces cnCepes vekeäkeâer keâeÙe?ceeÛe& 2020


 keâener iewjmecepegleer…
  – [e@. vesvmeer efJevmeWš ef[cesuees, ieeme
 
 DeeveboÛee cet[ iesues oesve efoJeme Peeues "erkeâ Jeešle veJnlee. lees ef[ØesMeveceOÙes DemeuÙeeÛes mecepeues. keâceeueerÛeer efvejeMee, DemJemLelee lÙeeÛÙee "eÙeer efvecee&Ce Peeueer nesleer. oesve efoJemeeDeeOeer lÙeeÛee yeÇskeâ-Dehe Peeuee cnCetve lees j[-j[-j[uee. efleves ceuee HeâmeJeues FLeheemetve, Ûetkeâ ceePeerÛe nesleer, Deelee peerJeve JÙeLe& Deens, kegâCeemee"er peiet? ceuee peieCÙeeÛee DeefOekeâejÛe veener, peerJeve mebheJetve šeketâ keâe? peerJe osCÙeemee"er keâesCelee ceeie& helkeâ¤? FLeheÙeËle meJe& efJeÛeej oesve efoJemeeble lÙeeÛÙeeYeesJeleer iejiej efHeâjle nesles.
 Deevebouee veeskeâjer ueeietve Heâkeäle SkeâÛe Je<e& Peeueb nesleb. hejbleg ceeieÛee heg{Ûee keâesCeleener efJeÛeej ve keâjlee iesues Je<e&Yej lÙeeves Deeheuee meieUe heieej efleÛÙeeJej G[Jeuee. leer vegmeleer iees[ nmeueer keâer ne DeeTš JneÙeÛee. leer Ket<e jeneJeer DeeefCe cenòJeeÛes cnCepes leer keâeÙece DeeheuÙee peerJeveele jneJeer cnCetve lees Oe[he[le neslee… Deelee neleele oce[erner veener efve leerner nJesle efJe¤ve iesueer nesleer.
 yeÇskeâ-Dehe… ne DeeOegefvekeâ keâeUeleerue Skeâ Úghee jesie yevele Ûeeueuee Deens. ne Deepeejele yeÇskeâ-Dehe nesTve Je<e&, oesve Je<e& Guešueer, lejer ØesceeRvee nesCeeje $eeme keâceer nesle veener. yeÇskeâDehe veblej Je<e&-oesve Je<e&s keâesCeeMeerÛe Heâejmeb ve yeesueCes, Skeâšb Skeâšb jneCes, mJele:ÛÙee efJeÕeele ceive DemeCes Demes Jele&ve heneJeÙeeme efceUles. Ùee keâeueeJeOeerceOÙes keâeceeJej efÛeòe vemeuÙeecegUs keâeceele DeheÙeMe ÙesCeb, leerve-Ûeej veeskeâNÙee yeoueuÙee peeCes ¢ee yeeyeer Ie[leele; hejbleg ¢eelener DekeâeÙe&#eceleshes#ee ceePes ‘ieg[uekeâ’ ‘ues[er uekeâ’ meesyele veener cnCetve Demes nesles Demee mecepe yeeUieCÙeele OevÙelee ceeveueer peeles.
 ‘št ntce Ùet Deej [sšeRie?’ Demee ØeMve meje&me Skeâceskeâebvee le®Ce Jeie& efJeÛeejleevee efomelees. ØelÙeskeâ cegueeruee SKeeoe yee@ÙeøeWâ[ efÛekeâšuesuee DemeueeÛe heeefnpes efve ØelÙeskeâ cegueeuee ieue&øeWâ[ DemeCes ne meOÙee DeefmcelesÛee ØeMve yeveuee Deens. Øesce nesCÙeele DeeefCe les keâjCÙeele Ûetkeâ keâenerÛe veener; heCe DeeleeÛÙee keâeUele kegâCeeMeerlejer Dees{tve-leeCetve metle peceJeuebÛe heeefnpes Demee Skeâ ‘ØesceeÛee efjJeepe’ he[ueeÙe. kegâCeerlejer ÙesTve DeeheuÙeeuee hetCe& keâjeJeb DeMeer Demegjef#eleheCeeÛeer YeeJevee Jee{le Deens. lÙeecegUs keâOeerkeâOeer efceUsue lÙeeÛÙee ieàÙeele ceeU Ieeleueer peeles. DeeleeÛÙee cegueecegueeRkeâ[s heeefnuÙeeJej Demes efomeles keâer Øesceele he[CÙeeÛes JeÙe keâceer Peeues Deens. meesUe-meleje Je<eeËle menpe cew$eer nesles Deved ceie ØesceØekeâjCe meg¤ nesles… nuueer Skeâ-oesve ØesceØekeâjCeb, oesve-leerve yeÇskeâDehe ¢ee yeeyeer meJe&meeOeejCe PeeuÙee Deensle. MeeUe-keâe@uespeÛÙee efoJemeele nesCeejs YeeJeveebÛes KesU cnCepesÛe Øesce mecepeues peeles DeeefCe lÙeeheeÙeer keâefjÙejÛe veJns; lej JesUØemebieer peerJevener mebheJeues peeles.
 yeÇskeâDeheÛes Øemebie heeefnues keâer ceveele Skeâ vee Deveskeâ ØeMve efvecee&Ce nesleele. Øesce keâjeÙeÛesÛe veener keâe kegâCeer kegâCeeJej? DeeveboÛeer keâeÙe Ûetkeâ nesleer? efkeâleer efJeÕeeme neslee lÙeeÛee efleÛÙeeJej… keâe ueeskeâ Demes FlejebÛÙee YeeJeveebMeer KesUleele? FlÙeeoer. KeesšŸee ØesceeÛÙee HeâmeJÙee jbieeuee ceeCemes yeUer he[leele, SJnevee ceeCemeb mJele:uee yeUer hee[tve Iesleele. FlejebÛÙee HeâmeJeCegkeâerÛÙee {erieYej mšesNÙee SskeâuesuÙee, heeefnuesuÙee Demeleele. lejerheCe Skeâ efJeMeHetâue efLeefkebâie Demeles keâer ‘DeeheuÙee yeeyeleerle Demes keâener nesCeej veener’. Deeheues Øesce, efjuesMeve, yeeFËef[bie FlÙeeoer FlÙeeoer Deieoer efjDeue Deens… Flejebhes#ee JesieUb Deens. lÙeecegUs yeÇskeâDehe DeeheuÙee yeeyeleerle MekeäÙeÛe veener DeeefCe efkeâleerner keâ"erCe efmLeleer efvecee&Ce Peeueer lejer leer peceJetve IesF&ve Demee efJeÛeej ¢eeleerue Skeâ DeeflemebJesoveMeerue JÙekeäleer keâjerle Demeles.
 ‘efjuesMeveMeerhe’ ns le®Ce Jeiee&ÛÙee DeeÙeg<Ùeeleerue Skeâ DelÙeble cenòJeeÛes JeUCe Demeles. DeepekeâeueÛeer cegues keâhe[s yeoueuÙeeØeceeCes veeleer yeoueleele, Demes efJeOeeve DeeheCe meje&meheCes meceepeele Sskeâle Demelees. hejbleg ØelÙeskeâ JesUsuee yeÇskeâDeheÛee efveCe&Ùe ne ÛegkeâerÛee vemelees. keâOeerkeâOeer ‘veeles legšCes’ ne veelÙeeÛÙee Øeef›eâÙesleerue Skeâ cenòJeeÛee, DeeJeMÙekeâ DeeefCe DeefveJeeÙe& Yeeie Demet Mekeâlees. ‘yeÇskeâ-Dehe’ÛÙee keâejCeebveener keâceer-peemle "jJeCÙeeÛes keâejCe veener. kegâ"ues keâejCe cenòJeeÛes, kegâ"ues #eguuekeâ ne peieeves IesCÙeeÛee efveCe&Ùe veener. ‘ueeskeâ keâeÙe cnCeleerue’ Demee efJeÛeej keâ¤ve menve keâjCeejs Deensle cnCepesÛe Ùee peieeÛÙee celeebÛee heefjCeece veelÙeebJej efveef§ele nesle Demeleevee efomelees. meeceeefpekeâ MesjsyeepeercegUs veeleer lÙeeleerue efnbmesmekeâš Ûeeuet "sJeueer peeleele.
 veelÙeeleerue efnbmesceOÙes ØeecegKÙeeves ceeuekeâer ieepeJeCes, F&<Ùee&-celmej JÙekeäle keâjCes, Demegjef#ele JeešCes Demes Øekeâej Ie[le Deensle. yeNÙeeÛe cegueer Demesner meebieleele keâer keâesCelÙeener efYeVeefuebieer JÙekeäleerMeer yeesueCes, SKeeÅee "jeefJekeâ JÙekeäleerMeer yeesueCes, efce$eceb[UeRmeesyele yeensj peeCes, meesMeue ceeref[ÙeeJej "jeefJekeâ JÙekeäleeRÛÙee øeWâ[ efjkeäJesmšdme mJeerkeâejCes, ¢eeÛe heæleerÛes keâhe[s IeeueCes ÙeemeejKeer efveÙeb$eCes meeLeeroejebkeâ[tve "sJeueer peeleele.
 ‘‘ceePee pees[eroej ceer peeF&ve efleLes-efleLes meesyele Ùeslees, ceuee heemeJe[& MesDej keâjCÙeeÛee Dee«en Oejlees DeeefCe meesMeue ceeref[ÙeeJejerue ceePeer meJe& mebYee<eCes leheemele Demelees’’, DeMee ØekeâejÛÙee Iešvee Deveskeâ peCeer meebieleele. ns DevegYeJe DeefOekeâ keâ¤ve cegueeRÛes Demeues lejer cegueebveeosKeerue Ùee ØekeâejÛes DevegYeJe Ùesleevee Dee{Uleele. DeMee heæleerÛÙee efveÙeb$eCeecegUs DeveskeâebÛeer veeleer legšuÙeeÛes efomeles. yeNÙeeÛeoe DeMee mJe¤heeÛÙee JeeieCÙeeuee efnbmee mecepeues peele veener. heCe ns Jele&ve efveef§eleheCes YeeJeefvekeâ °Ÿee LekeâJeCeejs Demet Mekeâles, keâesCeener JÙekeäleermee"er ns DelÙeble Ieelekeâ Deens. lÙeecegUs JÙekeäleerÛes owvebefove peerJeve efyeIe[Jetve šekeâues peeles, peieCÙeeJej Deveskeâ yebOeves Ùesleele. veeles efškeâJeCÙeemee"er pees[eroejeÛÙee DeMee JeeieCÙeeMeer peceJetve keâmes IÙeeÙeÛes, nsosKeerue keâUCes keâeneRvee DeJeIe[ nesTve peeles. veeles legšCÙeeyeöue DemeuesuÙee YeerleercegUs Meejerefjkeâ DelÙeeÛeejemeejKÙee iees°erosKeerue menve kesâuÙee peeT Mekeâleele. veelÙeebceOÙes Demeuesueer ueQefiekeâ efnbmee ner Kethe JesUe yeÇskeâDehemee"er keâejCeerYetle Demeles. FÛÚe Je mebceleer vemeleevee HeâesveJej ueQefiekeâ °Ÿee Gòesefpele keâjCeejs yeesueeÙeuee ueeJeCes, metÛekeâ mebosMe hee"JeCes, vekeâes DemeuesuÙee heæleerves Meejerefjkeâ mebyebOe "sJeCÙeemee"er JeejbJeej efJeÛeejCes efkebâJee lemes mebyebOe keâjeÙeuee Yeeie hee[CÙeeÛee ØeÙelve keâjCes, Ùee ke=âleer ueQefiekeâ efnbmesceOÙes meceeefJe° nesleele.
 Øesce ¢ee SkeâeÛe iees°erYeesJeleer meJe& ceeveJeer ke=âleer iegbleuesuÙee Dee{Uleele. peJeUerkeâ DeeefCe Deekeâ<e&Ce Ùeebvee ØesceeÛeb uesyeue ueeJeCÙeeÛee neojšheCee Deepekeâeue kesâuee peelees. lÙeecegUs Øesce cnCepes keâeÙe ns DeeOeer mecepetve Iesleues iesues heeefnpes. hejbleg ns Øesce Deens, Deekeâ<e&Ce Deens keâer cew$eer ns KejbÛe yeNÙeeÛe JesUsuee le®CeeF&uee Gcepele veener. cegueecegueeRÛeer cew$eer ne Deelee GlmegkeâlesÛee efJe<eÙe jeefnuesuee veener. DeHesâjÛeer ceeefnleer IejÛÙeebvee osCes, IejeleuÙee ueeskeâebMeer lÙeeyeeyele ceveceeskeâUsheCeeves yeesueCes yengleebMeer šeUues peeles. Øesceele keâener ÛegkeâerÛes vemesue lejer ØesceØekeâjCes IejÛÙeebheemetve ueheJeueer peeleele. keâener Øemebieer ¢eeÛes heefjCeece ceneYeÙebkeâj Demeleele. DeÛeevekeâ Skesâ efoJeMeer Skeâe DeveefYe%e efhelÙeeuee Skeâe DelÙeble yeskeâeÙeosMeerj ieYe&heele meWšjJe¤ve Heâesve Ùeslees, ‘‘DeeheuÙee cegueerÛÙee ieYe&heeleeÛÙee JesUer cees"Ÿee ØeceeCeele jkeäleŒeeJe PeeuÙeecegUs leer DelÙeJemLe Deens. ke=âheÙee efleuee ÛeebieuÙee ne@efmhešueceOÙes nueJee. DevÙeLee cegueeruee ieceJeeue.’’ meoj cegueeruee ce=lÙetÛÙee oe{sle mees[tve efleÛÙee DeheefjhekeäJe efØeÙekeâjeves heueeÙeve kesâues nesles. meojÛeer Iešvee ner melÙe Deens. heeuÙeebÛee DeheefjhekeäJeheCee pejer ¢eeuee peyeeyeoej Demeuee lejer ¢eeÛes DeeCeKeer Skeâ keâejCe Deens. les cnCepes ØesceØekeâjCe cnšues keâer lÙeeJej Skeâ meeceeefpekeâ mesvmee@jefMehe ÙesTve yemeles. efpelÙeele Ùee efJe<eÙeeJej GIe[ yeesueCes, les JÙekeäle keâjCes, veweflekeâ ceeiee&ves les Øeehle keâjCÙeemee"er ØeÙelve keâjCes meieUsÛe Lees[ŸeeHeâej Heâjkeâeves efveef<eæ ceeveues peeles. lÙeecegUs veJÙeeves efvecee&Ce Peeuesues veelesmebyebOe Flej veelÙeebmen Hegâueleevee ve efomelee, Úghes "sJeCes DeefOekeâ hemeble kesâues peeles.
 veelÙeeleerue Øesceeuee JeemleJelesÛes Yeeve nJes. efpeLes SkeâeÛÙee Yeeweflekeâ megKeemee"er ogmeNÙeeves efPepeeJes, DeMeer Dehes#ee efomeueer keâer mecepeeJes keâer ner efjuesMeveMeerhe efMekeâejer DeeefCe meeJepeeÛeer Deens. keâesCeer ueeKe DevegYeJe meebefieleues lejer ØelÙe#e DevegYeJe Ùesle veener leesheÙeËle JÙekeäleer MeneCeer nesle vemeuÙeeÛes ¢eeyeeyele efomeles. ØesceØekeâjCe, yeÇskeâ Dehe ¢ee meJe& Ie[ecees[eRcegUs le®Ce ceb[Uer DeeÙeg<Ùeele efMekeâle Demeleele, keâšt yeeyeer heÛeJeleele. YeeJeveebJej efveÙeb$eCe "sJele Jee{le jenleele, veeleb peheCeb, Skeâceskeâebvee mecepetve IesCeb F. yeeyeeRcegUs veeleer Â{ nesleele ne peieCÙeeÛee DeeOeejYetle efveÙece efMekeâleele. lejer ‘‘Deecnerner efjuesMeveefMeheceOÙes he[uees js’’ ns meesMeue ceeref[ÙeeJe¤ve ogefveÙesuee Deesj[tve meebieCÙeeÛeer IeeF& ve keâjlee, mJele:uee mJele:ÛÙee keâ°eves cees"b keâjle Skeâe heefjhekeäJe efjuesMeveefMeheÛee efJeÛeej keâjCeb DeefOekeâ Ûeebieueb Deens.