efÛebleefvekeâeceeÛe& 2020


 – cee@efvmeefveDej keâesefjÙee
 
 JemeF& Oece&Øeeble : keâeef[&veue efheceWšebÛes efpeJeble mceejkeâ
 keâener lehemJeer lemesÛe keâener Oecee&efOekeâejer, DeeheuÙeeletve efveIetve peeleevee keâener "Ukeâ efJeÛeej meceepeele DeelceefÛebleveemee"er "sJetve peeleele. JeÙeeÛÙee 93JÙee Je<eea keâeef[&veue meeÙeceve efheceWše DeeheuÙeeletve efveIetve iesues. lÙeebÛÙee osJeeIejer peeCÙeeuee meele Je<ex nesleele keâer veener, leesÛe lÙeebÛeer pevceMeleeyoer DeeheuÙeeheg{s ÙesTve "sheueer Deens. Ùee lÙeebÛÙee pevceMeleeyoerØemebieer lÙeebveer ceeies "sJeuesuÙee keâener efJeÛeejebJej efÛebleve kesâuÙeeJeeÛetve DeeheCe heg{s peeT Mekeâle veener. lÙeebveer ceeies "sJeuesues leerve cenòJeeÛes efJeÛeej :-
 1) Deeheueer ceje"er ceele=-Yee<ee
 2) Deeheueer ceje"ceesU mebmke=âleer
 3) Deeheuee mLeeefvekeâ Oece&Øeeble
 Deeheueer ceje"er ceele=-Yee<ee : DeeheuÙee ceele=Yee<esefJe<eÙeer cnCepesÛe ceje"er Yee<esefJe<eÙeer lÙeebÛÙee"eÙeer Demeuesues Deheej Øesce. Deheej Øesce cnCeCÙeehes#ee yesnö Øesce cnCeCesÛe DeefOekeâ jemle "jsue. ‘JemeF&ÛÙee ef¡emleer yeebOeJeebveer ceje"erheemetve Heâejkeâle IesT veÙes’, ne lÙeebÛee Dee«en – veJns, Deóeneme. ¢eeÛe keâejCeemleJe JemeF&leerue pevemeeceevÙeebvee pejer Fb«epeer ceeOÙeceeÛÙee MeeUe nJÙee DemeuÙee – Je leMeer JeejbJeej lÙeebveer ceeieCeer kesâueer Demeueer – lejer DeefOekeâejer Ùee veelÙeeves lÙee ceeieCeeruee lÙeebveer keâOeerÛe neskeâejeLeea ceeve [esueeJeueer veener. ‘DeeheuÙee Jee[Jeef[ueebveer Ûeeuet kesâuesuÙee ceje"er ceeOÙeceebÛÙee MeeUe ceje"er ceeOÙeceeÛÙeeÛe jeefnuÙee heeefnpesle’ ns lÙeebÛes "juesues heeuegheo. ceje"er Yee<ee ner Deeheueer ‘DeeF&’ Deens. Fb«epeer Deeheueer ‘ceeJeMeer’ nesT Mekeâles, heCe leer Deeheueer ‘DeeF&’ nesT Mekeâle veener, leer DeeF&Ûeer peeiee IesT Mekeâle veener, ns lÙeebveer DeveskeâJeej efve#etve meebefieleues. cnCetve ‘‘Fb«epeer ¢ee ‘Oevee’ÛÙee Yee<esÛÙee ceeies ve OeeJelee ceeÙeceje"erÛÙee ‘cevee’ÛÙee Yee<esMeer Skeâefve‰ jene’’, ns lÙeebÛes "juesues Gòej. lÙeebÛes yeeueheCeerÛes efMe#eCe ns ceje"er Yee<esleÛe Peeues nesles. lÙee ceje"er Yee<esÛee lÙeebÛee DeYÙeeme heg{s ÛeeuetÛe jeefnuee. lÙeemee"er Oece&ieg¤ PeeuÙeeJej 1959 ¢ee Je<eea kegâueeyÙeeÛÙee DeeÛe&efyeMehme neTmeceOetve yeoueer mJeerkeâe¤ve JemeF&leerue heehe[er Oece&«eeceele ÙesCÙeeÛee Ùeesie pees lÙeebÛÙeeheg{s Ûeeuetve Deeuee, lees lÙeebveer Deeveboeves mJeerkeâejuee. lÙee Oece&«eeceemee"er ceje"er ØeJeÛeves lÙeebveer mJele:ÛÙee De#ejele efuentve keâe{ueer, MeeUsleuÙee efMe#ekeâebkeâ[tve leer leheemetve Iesleueer Je jefJeJeejÛÙee GheemevesØemebieer Glke=â°jerlÙee leer YeeefJekeâebheg{s ceeb[ueer. DeeheuÙee"eÙeer ceje"er Yee<ee efJekeâefmele keâjCÙeemee"er leer lÙeebÛeer lehemÙeeÛe veJnleer keâe? ‘DeeF&’efJe<eÙeerÛeer YekeäleerÛe veJnleer keâe? ceje"er Yee<esefJe<eÙeer DeeheuÙee DebleÙee&ceer Demeuesueer veeU leepeerleJeeveer "sJeCÙeemee"er DeeÙeg<ÙeeÛÙee MesJešheÙeËle ‘megJeelee&’ ceeefmekeâeÛee leepee Debkeâ peJeU "sJeCes, Je lÙeeÛes DeOetveceOetve heejeÙeCe keâjCes, ne ØeIeele lÙeebveer Ûeeuet "sJeuee neslee. ceje"er Yee<eeÛe ceePÙee JemeF&ÛÙee meceepeeuee DeeheuÙee ceje"ceesàÙee ueeskeâmebmke=âleerMeer pees[tve "sJeerue, ¢eeÛeer nesleer lÙeebvee yeeuebyeeue Kee$eer.
 Deeheueer ceje"ceesU mebmke=âleer : DeeheuÙee MesleerØeOeeve keâ°eUt Jee[Jeef[ueebveer peleve keâ¤ve "sJeuesueer Deeheueer ueeskeâmebmke=âleer cnCepes Skeâ jlveebÛeer KeeCe Deens. leer jlves DeeheCe GOeUtve šekeâlee keâecee veÙes, ner lÙeebÛeer "ece Yetefcekeâe, cnCepes MebYej veyebjer meesvesÛe. cegbyeF&ÛÙee keâener mLeeefvekeâ ef¡emleer YeeefJekeâebveer DeefleIeeF& keâ¤ve DeeheuÙee ueeskeâmebmke=âleerMeer Heâejkeâle IesCÙeeÛee GleeJeerUheCee kesâuee, ¢eeÛeer Keble lÙeebvee nesleer. vee Oe[ ceje"er, vee Oe[ Fb«epeer, DeMee oesueeÙeceeve heefjefmLeleerle cegbyeF&leerue mLeeefvekeâ ef¡emleer yeebOeJeebvee ueeWyekeâUle jeneJes ueeieles. Iejer ieeJe"Ceeleerue ceje"er, MeeUsle Fbiueb[Ûeer Fb«epeer, cnCepes ‘Oe[ vee Iejkeâe; vee Ieeškeâe’, DeMeer lÙeebÛeer DeJemLee Je peerJeeÛeer Dees{eleeCe. lÙeebÛÙee ieeWOeUuesuÙee DeJemLeskeâ[s heentve JemeF&ves ‘heg{ÛÙeeÛÙee legšuÙee JeenCee; ceeieÛee peenuee MeenCee’ ¢ee lÙeebÛÙee Jee[Jeef[ueebÛÙee DeLe&hetCe& cnCeervegmeej cegbyeF&ÛÙee ieeJe"Ceeleerue ueeskeâebÛÙee legšuesuÙee JeenCeebkeâ[s heentve JesUerÛe MeneCes JneJes, Demes lÙeebÛes cele. YeesJeleeueÛÙee ceje"ceesàÙee mebmke=âleerMeer pej DeeheCe efÛekeâštve jeefnuees, lejÛe meceepekeâejCeele Je jepekeâejCeele Deeheueer cegues leie Oe¤ve jenleerue, ner lÙeebÛeer efJeÛeejMe=bKeuee. YeejleerÙe ueeskeâebyejesyej lÙeebÛÙeeÛe cegKÙe ØeJeenele jentveÛe DeeheCe DeeheuÙee YeejleJeeefmeÙeebÛeer DeefOekeâ efve‰sves mesJee ke⤠Mekeâlees, ns lÙeebÛes heeuegheo.
 JemeF&leerue ceb[Uer efkeâleer menpeielÙee Deepe jepekeâejCeele efcemeUt Mekeâles? jepekeâejCeeMeer keâMeer Skeâ¤he nesT Mekeâles? ns Deepe cegbyeF&Jej Je JemeF&Jej ÛeewHesâj vepej efHeâjJeleeÛe DeeheuÙee OÙeeveele Ùesles vee? ueeskeâmebmke=âleerMeer Skeâefve‰ jenCÙeeefJe<eÙeer lÙeebÛeer Demeuesueer otj°er ner Skeâe õ°ŸeeÛeerÛe veJnleer keâe? Skeâe ‘ØeesHeâsš’ÛeerÛe veJnleer keâe?
 Deeheuee mLeeefvekeâ Oece&Øeeble : JemeF&ÛÙee ef¡emleer ueeskeâebÛÙee meJeeËieerCe GVeleermee"er mJele:Ûeer DeMeer mLeeefvekeâ Jes<e Demeuesueer efleÛeer Oece&meYee ([eÙeesefmeme) DemeCes iejpesÛes Deens; ns mJehve hetCe& keâjCÙeemee"er lÙeebveer Deešeskeâeš ØeÙelve kesâues. YeeJeer Oece&Øeeble vepejsmeceesj "sJetve DeeÛe&efyeMehe efheceWše Ùeebveer 1977 ceOÙes ‘peerJeve oMe&ve keWâõe’uee lÙeeÛes DeepeÛes ¤he osCÙeeme meg®Jeele kesâueer. ‘[e@šme& Dee@Heâ o ›eâe@me’ Ùee mebIeeÛÙee efjkeâeceer jeefnuesuÙee ne@efmhešueÛeer Fceejle lÙeebveer DeeheuÙee leeyÙeele Iesleueer Je Heâeoj efnuejer HeâveeËef[memeejKÙee Oece&ieg¤bvee neleeMeer IesTve lÙeebveer peerJeve oMe&ve keWâõ, efiejerpe ÙeeÛeer cegntle&ces{ jesJeueer. Ùee JemeF& efJeYeeieemee"er ceOÙeJeleea DemeuesuÙee Ùee keWâõeves Ùee JemeF& efJeYeeieeÛes hetCe&heCes ¤he[sÛe yeouetve šekeâues. ef¡emleer YeeefJekeâ, efJeMes<ele: le®Ce Jeie&, Denesje$e Ùee keWâõeÛÙee ceeOÙeceeletve Ùee efJeYeeieeÛÙee DeeOÙeeeflcekeâ, meeceeefpekeâ Je heeUkeâerÙe Øeieleermee"er Pešt ueeieuee.
 mehšWyej 1978heemetve cegbyeF& mejOece&ØeebleeÛeer met$es lÙeebÛÙee neleer ÙesleeÛe JemeF&leerue keâener efJeefMe° Oece&ieg¤bmee"er lÙeebveer efveJe[uesues GÛÛemlejerÙe ØeefMe#eCe, GÅeeÛee Oece&Øeeble ÛeeueefJeCÙeemee"er ueeieCeeNÙee JesieJesieàÙee keâeÙee&ueÙeebleerue keâeces megjUerleheCes keâjCÙeemee"er lÙeebveer meppe kesâuesues Oece&ieg¤, hesheue mesefcevejerleerue ceje"er Yeeef<ekeâ megefJeÅe ØeeOÙeehekeâ Heâe. Lee@ceme [eyejs ÙeebÛeer Deeheues meneÙÙekeâ ceneieg¤mJeeceer ¢ee heoeJej 1990ceOÙes kesâuesueer efveJe[ Je MesJešer JemeF&uee 2000 ¢ee Je<ee&ÛÙee MegYecegntlee&Jej efyeMeheneTme efceUsue Ùee efJeÛeejeves DeieesojÛe kesâuesueer heeÙeeYejCeer ner lÙeebÛeer mJehves Deepe meekeâej nesleevee DeeheuÙeeuee efomele veener keâeÙe?
 JemeF& Oece&Øeeble efvecee&Ce keâjCÙeeÛeer heCeleer ØepJeefuele kesâueer iesueer leer lÙeebveer ieesjsieeJeÛÙee mesefcevejerle yeesueeJeuesuÙee Oece&ieg¤bÛÙee Skeâe Dee"Je[ŸeeYejeÛÙee heefj<eosle – Skeâe ØeoerIe& memvesn mebJeeoele. 1980 ¢ee Je<eea.
 ieefCeleeÛes mene efJe<eÙe IesTve cegbyeF&leerue meWš PesefJeDeme& keâe@uespeceOÙes les yeer.S.ÛÙee hejer#esuee yemeues. JemeF& veJeOece&ØeebleeÛÙee hejer#esle GòeerCe& nesCÙeemee"er Oece&ieg¤byejesyej meueie mene efoJeme les efJeÛeejefJeefveceÙe keâjle jeefnues.
 DeefKeue YeejleerÙe ke@âLeefuekeâ efyeMeheebÛÙee osMeJÙeeheer mebIešvesÛes les DeOÙe#e Demeleevee F.me. 1986 Ùee Je<eea lÙeebveer DeeÙeesefpele keâ¤ve Iesleuesueer heeshecenesoÙeebÛeer Ûeewoe efoJemeebÛeer JÙeehekeâ Je ØeoerIe& YeejleYesš ner Skeâ efJeue#eCe Iešvee nesleer. efouueer cegkeäkeâeceer jepeIeešeJej cenelcee ieebOeeRÛÙee mceejkeâepeJeU efJeveceüheCes ieg{Ies šsketâve heeshecenesoÙeebveer ØeeLe&vee keâjleeÛe lÙeebveer mecemle YeejleerÙeebÛeer ceves efpebkeâueer. ¢eeÛe Yesšerle heeshecenesoÙeebveer efo. 10 HesâyeÇgJeejer jespeer cegbyeF& efJeceeveleUeJe¤ve Lesš cegbyeF& ceneveiejerkeâ[s ve peelee n@efuekeâe@hšjÛÙee ceeOÙeceeletve JemeF&keâ[s Peshe Iesleueer. ner DeeÛe&efyeMehe efheceWše ÙeebÛÙee mJehveeÛÙee hetJe&leÙeejerÛeerÛe efveMeeCeer veJnleer keâe? lÙeeÛe heeshecenesoÙeebveer (pee@ve hee@ue efÉleerÙe) Skeâe leheeveblej 1998 ces ceefnvÙeele JemeF&ueieleÛÙee YeeiÙeMeeueer veT leeuegkeäÙeebÛee mLeeefvekeâ Oece&meYesÛee Oece&Øeeble DeeheuÙeeheg{s ceeb[uee. leesJej keâeef[&veue cenesoÙeebveer DeeheuÙee JeÙeevegmeej DeeÛe&efyeMehe cnCetve heolÙeeie kesâuee neslee. lejerner lÙeebÛÙee DeblejerÛÙee uee[keäÙee ‘DehelÙee’ÛÙee mJehvehetleeamee"er jepeceeie& lÙeebveer DeieesojÛe DeeKetve "sJeuee neslee. lÙeeÛe jepeceeiee&Jejerue cewueebÛes oie[ DeeheuÙee keâejefkeâoeale lÙeebveer ns¤ve "sJeues nesles. 1988 Ùee Je<eea les keâeef[&veue Peeues. lÙee mevceeveeuee Skeâ oMekeâ hetCe& nesles ve nesles leesÛe ‘JemeF& Oece&Øeeblee’Ûeer mevceeveeÛeer ceeU JemeF& veiejerÛÙee ieàÙeele ÙesTve he[ueer. JemeF& Oece&ØeebleeÛeer ner GYeejCeer lÙeebÛeer mJehvehetleeaÛe veJns; lej lÙeebÛes cetefle&ceble mceejkeâÛe "jsue.
 JeÙeeÛÙee 75JÙee Je<eea lÙeebveer ‘cegbyeF&Ûes DeeÛe&efyeMehe’ cnCetve heolÙeeie kesâuee. cejesU ÙesLes Skeâe Iejiegleer cesUeJÙeele lÙeebveer Deeheues ceveesiele JÙekeäle keâjleevee meebefieleues keâer, ‘‘pejer ceer mesJeeefveJe=òe nesle Demeuees lejer veJÙee Oece&ØeebleeÛeer ÙeLeemeebie pe[CeIe[Ce keâjCÙeemee"er ceer ceePÙee ceveeÛeer Je JesUsÛeer leÙeejer "sJeueer Deens.’’ Demes pej lÙeebÛes mJehve Demesue lej ceie ‘JemeF& Oece&Øeeble’ lÙeebÛesÛe efpeJeble mceejkeâ veener keâe? cen<eea Âef°Dee[ Peeuee; heCe ‘JemeF& Oece&Øeeble’ Ùee mceejkeâeuee cetle& mJe¤he osTveÛe.
 keâeef[&veue efheceWše ¢eebÛee pevce 1 ceeÛe& 1920 jespeer cejesU ¢ee cegkeäkeâeceer Peeuee neslee. Ùee 1 ceeÛe& jespeer lÙeeuee 100Je<ex hetCe& nesle Deensle. lÙeebÛÙee ieefCeleer mJeYeeJeOecee&uee Oe¤ve lÙeebÛÙee pevceMeleeyoerefveefceòe cegbyeF&le ceespekesâÛe keâeÙe&›eâce DeeKeues peele Deensle. pÙee cejesU ieeJeer lÙeebÛes oHeâve keâjCÙeele Deeues lÙeeÛe heefjmejele Skeâ DeLe&hetCe& Je vesškeâe keâeÙe&›eâce DeeKeCÙeele Deeuee Deens. les mesefcevejerÛes jskeäšj Demeleevee lÙeebÛÙee vepejsKeeueer efMeketâve yeensj he[uesues Oece&ieg¤ ¢ee keâeÙe&›eâceeÛeer DeeKeCeer keâjerle Deensle.
 Meg›eâJeej efoveebkeâ 19 peguew 2013 jespeer meeÙebkeâeUer 8.30ÛÙee megceejeme hetpÙe keâeef[&veue meeÙeceve efheceWše Mejerjeves DeeheuÙeeletve efveIetve iesues. lÙeebveer efouesues leerve Oe[s DeeheCe efiejJeeÙeueeÛe nJesle. lÙee cetueYetle Oe[ŸeebÛÙee ef$ekegâšeJej GYeejuesuee JemeF& Oece&Øeeble cnCepes ¢ee ieg¤uee Dehe&Ce kesâuesueer ieg®oef#eCeeÛe veJns keâeÙe?
 keâeef[&veue meeÙeceve efheceWše ÙeebÛeer mce=leer efpeJeble "sJeCÙeemee"er SKeeos mceejkeâ keâe GYes kesâues peeT veÙes Demee efJe<eÙe keâoeefÛele efveIesue. Deeheuee JemeF& Oece&Øeeble nsÛe lÙeebÛes efpeJeble mceejkeâ Deens.