yeeÙeyeue JeeÛeve : ceeÛe& 2020ceeÛe& 2020


 
 1.Øee. keâe. 1 uee jefJeJeej
 Glheòeer 2:7-9; 3:1-7
 jesce 5:12-19
 ceòeÙe 4:1-11
 
 2.uesJeerÙe 19:1-2,11-18
 ceòeÙe 25:31-46
 
 3.ÙeMeÙee 55:10-11
 ceòeÙe 6:7-15
 
 4.meble keâeefMeceerj
 peesvee 3:1-10
 uetkeâ 11:29-32
 
 5.Smlesj 4:17
 ceòeÙe 7:7-12
 
 6.Ùenspkesâue 18:21-28
 ceòeÙe 5:20-26
 
 7.DevegJeeo 26:16-19
 ceòeÙe 5:43-48
 
 8.Øee. keâe. 2je jefJeJeej
 ØeYetÛes £heeblej
 Glheòeer 12:1-4
 2 efleceLeer 1:8-10
 ceòeÙe 17:1-9
 
 9.jesceÛeer meble øeâeefvmemkeâe
 oeefveSue 9:4-10
 uetkeâ 6:36-38
 
 10.ÙeMeÙee 1:10,16-20
 ceòeÙe 23:1-12
 
 11.efÙece&Ùee 18:18-20
 ceòeÙe 20:17-28
 
 12.efÙece&Ùee 17:5-10
 uetkeâ 16:19-31
 
 13.Glheòeer 37:3-4,
  12-13, 17-28
 ceòeÙe 21:33-43,
  45-46
 
 14.efceKee 7:14-15,18-20
 uetkeâ 15:1-3,11-32
 
 15.Øee. keâe. 3je jefJeJeej
 efveie&ce 17:3-7
 jesce 5:1-2,5-8
 Ùeesneve 4:5-42
 
 16.2 jepes 5:1-15
 uetkeâ 4:24-30
 
 17.meble he@š^erkeâ
 oeefveSue 3:25, 34-43
 ceòeÙe 18:21-35
 
 18.Ùes£MeuesceÛee meble efmejerue
 Deveg. 4:1,5-9
 ceòeÙe 5:17-19
 
 19.meble peesmesHeâ
 heefJe$e ceefjÙesÛee heleer meesnUe
 2Meceg. 7:4-5,
  12-14,16
 jesce 4:13,16-18,22
 ceòeÙe 1:16,18-21,24
 
 20.nesMesÙe 14:2-10
 ceeke&â 12:28-34
 
 21.nesMesÙe 5:15-6:6
 uetkeâ 18:9-14
 
 22.Øee. keâe. 4Lee jefJeJeej
 1Meceg. 16:1,6-7,
  10-13
 FefHeâme 5:8-14
 Ùeesneve 9:1-41
 
 23.ÙeMeÙee 65:17-21
 Ùeesneve 4:43-54
 
 24.Ùenspkesâue 47:1-9,12
 Ùeesneve 5:1-3, 5-16
 
 25.otleeÛee ceefjÙesÛee mebosMe
 ÙeMeÙee 7:10-14
 FyeÇer 10:4-10
 uetkeâ 1:26-38
 
 26.efveie&ce 32:7-14
 Ùeesneve 5:31-47
 
 27.%eeve«ebLe 2:1,12-22
 Ùeesneve 7:1-2,10,25-30
 
 28.efÙece&Ùee 11:18-20
 Ùeesneve 7:40-52
 
 29.Øee. keâe. 5Jee jefJeJeej
 Ùenspkesâue 37:12-14
 jesce 8:8-11
 Ùeesneve 11:1-45
 
 30. oeefveSue 13:41-62
 Ùeesneve 8:1-11
 
 30.ieCevee 21:4-9
 Ùeesneve 8:21-30
 
 SefØeue 2020
 1.oeefveSue 3:14-20
 24-25,28,52-56
 Ùeesneve 8:31-42
 
 2.Glheòeer 17:3-9
 Ùeesneve 8:51-59
 
 3.efÙece&Ùee 20:10-13
 Ùeesneve 10:31-42
 
 4.Ùenspkesâue 37:21-28
 Ùeesneve 11:45-56
 
 5.PeeJeàÙeebÛee jefJeJeej
 ÙeMeÙee 50:4-7
 efHeâefuehheer 2:6-11
 ceòeÙe 26:14-27,66
 
 6.ÙeMeÙee 42:1-7
 Ùeesneve 12:1-11
 
 7.ÙeMeÙee 49:1-6
 Ùeesneve 13:21-33
  36-38
 
 8.ÙeMeÙee 50:4-9
 ceòeÙe 26:14-25
 
 9.ÙeMeÙee 61:1-3,6:8-9
 Øekeâšer 1:5-8
 uetkeâ 4:16-21