Œeer-heg®<e meceeveleeceeÛe& 2020


  – DeheueesefveÙee efjyesuees
 
 8 ceeÛe& peeieeflekeâ ceefnuee efove! ner leejerKe Deeueer keâer meJeeËveeÛe ceefnueebÛes nkeäkeâ, lÙeebÛes HeâeÙeos, lÙeebÛeer meceevelee ¢eeefJe<eÙeer Dee"JeCe nesles.
 ceeCemeebÛee meceepe efvecee&Ce Peeuesuee Deens, ¢eele meieUsÛe Deensle efŒeÙee, heg®<e, cegues, DeeyeeueJe=æ F. DeeefCe meceepe cnšuee keâer ØelÙeskeâeuee lÙeebÛes DeefOekeâej, nkeäkeâ meceeve heeleUerJej efceUeÙeueeÛe nJesle. pÙeeÛeb lÙeeuee efceUeueb keâer meeceeefpekeâ meceevelee efvecee&Ce nesF&ue Demes Jeešles.
 Demes nesle veener cnCetveÛe Œeer-heg®<e meceevelesJej ÛeÛee& nesleele, heefjmebJeeo DeeÙeesefpele kesâues peeleele, heÙee&Ùeer keâeÙeos kesâues peeleele. Decesefjkesâle 1890 meeueer keâeceieej efŒeÙeebveer ØeLeceÛe DeeheuÙee nkeäkeâebmee"er efveoMe&ves kesâueer lÙeebÛÙee ceeieCÙee Deieoer jemle neslÙee, keâeceeÛes one leeme Je keâeceeÛÙee ef"keâeCeer megjef#elelee.
 ¢ee keâeceeÛeer oKeue keâeshevensieve ÙesLes YejuesuÙee ogmeNÙee Deeblejje°^erÙe meceepeJeeoer ceefnuee heefj<eosle Iesleueer iesueer Je lesLesÛe ceefnuee efoveeÛee "jeJe mebcele Peeuee. lÙee efoJemeeheemetve mebhetCe& peieele ne efoJeme meepeje kesâuee peelees.
 YeejleerÙe mebmke=âleerle efhele=meòeekeâ kegâšgbyeheæleercegUs efŒeÙeebÛes DeefmlelJe DeeheCe ceevÙe keâjCÙeeÛes Oee[me oeKeJele veener. mebhetCe& kegâšgbyeeÛeer iee[er ®UeJe¤ve Ieme¤ ve osCeejerÛeb DeefmlelJe DeeheCe GbyeNÙee heueerkeâ[s keâe veekeâejlees? ns keâece heg®<e keâjleele Demes veener lej ceefnueebÛee ¢eele heg{ekeâej Demelees. meceeveleskeâefjlee ØeLece Skeâceskeâebvee Deeojeves JeeieJeeJes. efŒeÙeebveerner ØeLece SkeâceskeâeRÛee Deeoj keâjeJee. Meemeve pejer Deveskeâ keâeÙeos keâjerle Demeues lejer peesheÙeËle ØelÙeskeâebÛeer ceeveefmekeâlee yeouele veener leesheÙeËle meeceeefpekeâ yeoue nesle veener.
 DeepeÛÙee DeeOegefvekeâ peieele Skeâšer ceefnuee, heefjlÙekeälÙee ceefnuee, efJeOeJee ceefnuee, Øeew{ kegâceeefjkeâe ¢eebvee megKeeves cnCeCÙeehes#ee Meebleerves peiet efoues peele veener. ¢eele oes<e Heâkeäle heg®<eebÛeeÛe Deens keâe? lej efŒeÙeeÛe SkeâceskeâeRÛÙee JewefjCeer yevetve JeeJejleele. lÙeele Yej Heâkeäle heg®<e Ieeuele Demeleele. ÙesMetves JÙeefYeÛeejer ŒeerÛee oeKeuee osleevee kesâJeU ŒeerueeÛe oes<e ueeJeuee veener; lej leLeekeâefLele heg®<e Jeiee&ueener Ke[s yeesue megveeJeues Deensle.
 ner Kejer efJe<ecelee peer DeeheuÙee Iejele Deens. ¢eekeâefjlee cees"Ÿee megmebJeeoeÛeer iejpe Deens. ne megmebJeeo ØeLece keâewšgbefyekeâ heeleUerJej Jee{JeCes cenòJeeÛes Deens. keâejCe pevceeuee DeeuesuÙee ØelÙeskeâ yeeefuekesâÛeer Yetefcekeâe šhhÙeešhhÙeeves yeoueles. cegueieer, helveer, metve, DeeF& ¢eeJÙeefleefjkeäle lÙee keâce&Ûeejer Deensle, [e@keäšj Deensle, efMe#ekeâ Deensle, Jew%eeefvekeâ Deensle, ceeuekeâ Deensle, lejerner efJe<ecelesÛeer ojer Keesue Deens.
 ¢eekeâefjlee efŒeÙeebveer ØeLece DeeF& cnCetve Je heg®<eebveer Je[erue cnCetve kegâšgbyeeleÛe ØeÙelve keâjCes cenòJeeÛes Deens. keâejCe Deveskeâ kegâšgbyeeÛee meceepe efvecee&Ce nesle Demelees. DeeheuÙee heeuÙeeÛes mebieesheve keâjerle Demeleevee efuebieYeso ke⤠veÙes, ¢eele ÚesšŸee ÚesšŸee iees°er Deensle. heeuÙeebvee KesUCeer osleevee, Iejeleerue keâeces osleevee, leer Deeheueer yenerCe Deens, leer Skeâ Œeer vemetve Skeâ JÙekeäleer Deens Demes mecepetve efleÛee Deeoj JneÙeueeÛe nJee. Demes mebmkeâej IejeleÛe JneÙeuee nJesle.
 JeÙeele Ùesleevee oesIeebveener Œeer-heg®<e MejerjeÛeer ÙeesiÙe leer MeeŒeerÙe ceeefnleer osCÙeeme mebkeâesÛe ke⤠veÙes. oesIeebÛÙeener JÙeefkeäleceòJe efJekeâemeeÛeer meg®Jeele ØeLece IejeletveÛe JneJeer.
 heg®<eebveer efŒeÙeebJej lÙeebÛÙee yeewefækeâ #ecelesJej efJeÕeeme oeKeJeuee heeefnpes DeeefCe efŒeÙeebveerner Deeheueer yeewefækeâ #ecelee Jee{efJeueer heeefnpes.
 efŒeÙeebJej nesCeeNÙee DelÙeeÛeejeefJe®æ cesCeyeòÙee hesšleele hejbleg lÙee meJeeËvee vÙeeÙe efceUleesÛe Demes veener. Kejer efJe<ecelee otj keâ¤ve meceeveleskeâefjlee Iejeletve meg®Jeele keâjeJeer.