DeeblejYeejleerceeÛe& 2020


 
 megOeeefjle veeieefjkeâlJe keâeÙeÅeeuee efJejesOe
 ceejieeJe : ‘megOeeefjle veeieefjkeâlJe keâeÙeÅee’uee efJejesOe oMe&efJeCÙeemee"er ieesJÙeeceOeerue ceejieeJe ÙesLeerue Meskeâ[es veeieefjkeâebveer MenjeÛÙee ceOÙeYeeieer ÙesTve efo. 24 peeves. 2020 jespeer DeeJeepe G"Jeuee.
 ‘‘pÙee efJeOÙesÙekeâeuee keâeÙeÅeeÛes ¤he osCÙeele Deeues Deens, lees efJeÛeej YeejleerÙe mebefJeOeeveeueeÛe efJejesOe keâjCeeje Deens Je lÙeemee"er je°^erÙe Skeâelcelesuee ceeve osCeeNÙee ØelÙeskeâ veeieefjkeâeves efJejesOe kesâuee heeefnpes’’, Demes efJeÛeej Heâeoj meeefJeÙees HeâveeËef[me Ùeebveer ceejieeJe ÙesLes JÙekeäle kesâues. ieesJee Oece&Øeebleele meeceeefpekeâ ÛeUJeUerÛes les De«eCeer Demetve pÙee efoMesves mejkeâej peele Deens, les Deelee pejer DeeheuÙeeuee Skeâe efJeefMe° OeceeaÙe ueeskeâebÛÙee efJejesOeele Jeešle Demeues lejer ner kegâNne[ je°^erÙe Je=#eeÛÙee cegUeMeer Ieeleuesueer Deens, Je lÙeeÛÙeeletve Yeejleeleerue oefuele DeeefCe DeeefoJeemeer yeebOeJeebvee Heâej cees"e Oeeskeâe efvecee&Ce nesCeej Deens Demes lÙeebveer meebefieleues. efJeefMe° efJeYeeieele DeeheuÙee Skeâ celeeÛee ieúe cepeyetle keâjCÙeemee"er ns efJeÛeej heg{s Ùesle Deensle, Demes cele lÙeebveer Deieoer GIe[heCes JÙekeäle kesâues.
 kesâjUceOÙesner efJejesOe
 ceejieeJe (ieesJee) : ‘‘megOeeefjle veeieefjkeâlJe keâeÙeoe ne DeepeheeJeslees JejkeâjCeer pejer cegefmuece yeebOeJeebÛÙee efJe®æ DeeheuÙeeuee Jeešle Demeuee lejer lees meJe& Oecee&ÛÙee efJejesOeele Deens Je lÙeecegUs Oecee&OeceeËle iewjmecepe Jee{Ceej Deensle ne ef$eJeWõce mejOece&ØeebleeÛes DeeÛe&efyeMehe ceefjÙee keâeefueme megmee heeefkeâÙece Ùeebveer kesâjUceOeerue ef¡emleer yeebOeJeebÛÙee iejpee ue#eele IesTve leÙeej kesâuesuee mebosMe jefJe. efo. 26 peeves. Ùee Øepeemeòeekeâ efoveeÛÙee efoJeMeer ØelÙeskeâ ÛeÛe&ceOÙes efÛebleveemee"er "sJeCÙeele Deeuee. Ùee keâeÙeÅeecegUs meJe&Oece&mvesnYeeJeeÛee YeejleeÛee pees heeÙee Deens leesÛe mebhetCe&leÙee heebieUe he[Ceej Deens Demes lÙeebveer metefÛele kesâues Deens. kesâjU jepÙeele meJe& ÛeÛexmeceOÙes ØelÙeskeâ efcemmeeveblej ne mebosMe JeeÛet oeKeefJeCÙeele Deeuee.
 Heâe. Deeivesue ÙeebÛeer 151Jeer peÙebleer
 Debpegvee : yengmevceeefvele ef¡emleJeemeer Heâeoj Deeivesue ÙeebÛee pevce 150Je<eeËhetJeea ieesJÙeeleerue Debpegvee Ùee ieeJeer Peeuee. lÙeeÛes DeewefÛelÙe meeOetve ceBieueesj ÙesLeerue efmeceesiee Ùee Oece&ØeebleeÛes efyeMehe øeâeefvmeme mejeJe Ùeebveer Debpegvee Oece&«eeceele efcemmee Dehe&Ce kesâuee. Heâe. Deeivesue ÙeebÛÙee mebleerkeâjCeemee"er cees"Ÿee peesceele Je meelelÙeeves ØeeLe&vee kesâueer iesueer heeefnpes, ne efJeÛeej DeeheuÙee ØeJeÛeveele lÙeebveer DeOeesjsefKele kesâuee. DeeheuÙee ßeæsÛÙee ØeJeemeeÛes leerve šhhes Demeleele :- Yekeäle, efMe<ÙelJe Je Øesef<ele. Deueerkeâ[s DeeheCe Yekeäle cnCetve YekeäleerÛÙeeÛe ceeiee&Jej Deenesle. hejbleg efMe<ÙelJe Je Øesef<eleerÙe keâeÙee&uee DeeheCe peCet hee" kesâueer Deens, leer yeouetve DeeheCe efMe<ÙelJeeletve Øesef<eleerÙelJeekeâ[s cepeue ceejueer heeefnpes. lejÛe DeeheCe Heâe. DeeivesueÛes Kejs DevegÙeeÙeer DemeuÙeeÛes efmeæ keâ¤. lÙeebveer lÙeebÛes peerJeve Ùee eflemeNÙee šhhÙeeJej efmeæ keâ¤ve oeKeJeues cnCetve lÙeebÛÙee peerJeveeletve DeeheuÙeeuee yejsÛemes keâener efMekeâlee ÙesCÙeemeejKes Deens’’, Demes les cnCeeues.
 mebleerkeâjCeeÛÙee ceeiee&leerue efJeefJeOe šhhÙeebJej keâece keâjCeejs Heâe. šesveer HeâveeËef[me Ùeebveer Heâe. Deeivesue ÙeebÛÙee mebleerkeâjCeeÛÙee ceeiee&efJe<eÙeer meKeesue ceeefnleer efoueer Je efheueej mebIeeÛes efJnkeäšj pevejue Heâe. veePejsLe HeâveeËef[me Ùeebveer GheefmLeleebÛes DeeYeej ceeveues.
 «e@nce mšsvme ÙeebÛeer mce=leer
 Deesefjmee : efo. 22-23 peevesJeejer 1999 Ùee je$eer Dee@mš^sefueÙeeÛes veeieefjkeâ «e@nce mšsvme ¢eebvee lÙeebÛee 10 Je<eeËÛee cegueiee efHeâueerhe Je 6 Je<eeËÛee cegueiee efleceLeer ¢eebÛÙeemen peerheceOÙes efpeJeble peeUCÙeele Deeues. lÙeebÛÙee DeelcÙeemee"er Deesefjmeeleerue keâškeâ-YegJevesÕej Ùee Oece&Øeebleeleerue DeeÛe&efyeMehe pee@ve yeejJee Ùeebveer efJeMes<e ØeeLe&vee keâ¤ve lÙeebÛÙee mce=leeruee GpeeUe efouee. leodveblej 10 Je<eeËveer kebâOeceeue efpeu¢eele GmeUuesuee Deebie[eWye Je lÙeeÛÙeele Peeuesueer efkeâlÙeskeâ ef¡emleer ueeskeâebÛeer nlÙee ne Skeâceskeâebyeöue Demeuesuee iewjmecepe Je Oecee&Oecee&ves GieeÛe Deeheehemeele "sJeuesueer De{er Ùeeheesšer efvecee&Ce Peeueer Demesner cele lÙeebveer Øeefleheeove kesâues. kebâOeceeueÛÙee nlÙeekeâeb[ele kesâJeU ke@âLeefuekeâÛe veJns; lej ye@efhšmš, hesvšskeâe@mšume Deeoer YeeefJekeâebÛeerosKeerue leMeerÛe nòÙee Peeueer nesleer. YeejleYej Oecee&OeceeËle megmebJeeoeÛeer efkeâleer efvekeâ[erÛeer iejpe Deens ns lÙeeÛÙeeletve efmeæ nesles.
 lÙee efJeYeeieeleerue ßeer. mepeve kesâ. pee@pe& Ùee mLeeefvekeâ ef¡emleer heefj<eosÛÙee DeOÙe#eebveer Deeheues cele JÙekeäle keâjleevee meebefieleues keâer, ‘‘mšsvme ns JÙeJemeeÙeeves [e@keäšj Demeuesues efceMevejer meueie 34 Je<ex kegâ‰jesiÙeebÛeer mesJee keâjle nesles. lÙeeÛÙeele oerveogyeUs, DeeefoJeemeer ¢eebÛeer efJeMes<e mesJee nesleer. efleÛe vescekeâer keâener ueeskeâebÛÙee [esàÙeeble Kegheueer ns ogozJe.’’
 ieYe&heeleeÛÙee keâeÙeÅeeuee efyeMeheebÛee efJejesOe
 kesâjU : veJÙeeves pevce IesT FefÛÚCeeNÙee DeYe&keâeÛee Jeerme Dee"Je[ŸeeÛÙee Deele DeeF&ÛÙee GojeleÛe veeMe keâjCÙeeefJe<eÙeerÛee keâeÙeoe Jeerme Dee"Je[Ÿeeheemetve ÛeesJeerme Dee"Je[ŸeeheÙeËle keâjCÙeeÛee mejkeâejÛee pees ØeÙelve Deens lÙee og®mleer efJeOesÙekeâeuee efyeMeheebveer efJejesOe kesâuesuee Deens Je lemee Deeheuee DeeJeepe Meemeveojyeejer heesnesÛeJeuee Deens. ÙeeÛÙeeletve yeueelkeâejemeejKÙee cees"Ÿee DevÙeeÙeer ke=âlÙeebvee jeve ceeskeâUs efceUsue Je DeyeueebÛes Je yeeuekeâebÛes peerJeve OeeskeäÙeele ÙesF&ue Demesner lÙeebveer megÛeefJeues Deens. yeeuekeâeÛÙee pevceeÛÙee heefnuÙee #eCeeheemetve les pevceeuee DeeuÙeeveblej MesJešÛee Õeeme IesF&heÙeËleÛÙee ceeveJeer peerJeveeJej efJeOeelÙeeÛeeÛe nkeäkeâ Deens Je lees DeeheCe efnjeJetve IesT Mekeâle veener Demes lÙeebveer Øeefleheeove kesâues Deens.