DeefOeke=âle – 1ceeÛe& 2020


 
 ef¡emlemeYesleerue mee›eâecesvleues (Sacramentals)
 Deeheuee mJeeceer ØeYet ÙesMet ef¡emle Ùeeves mJele: mLeeheve kesâuesueer meele mee›eâeceWle Deensle, ns DeeheCe peeCeleesÛe. leLeeefhe ef¡emlemeYesÛeer ‘mee›eâecesvleues’ (Sacramentals) keâesCeleer Deensle, ¢eeyeöueÛeer ceeefnleer HeâejÛe Lees[Ÿee ueeskeâebvee Deens. nesÙe, mee›eâeceWle meele Deensle; mee›eâecesvleues cee$e heg<keâU Deensle. Goe. JÙekeäleeruee, Yeespeveeuee, Jemletbvee Je mLeUebvee osCÙeele ÙesCeeje DeeMeerJee&o. hejbleg ‘mee›eâecesvleues’ cnCepes vekeäkeâer keâeÙe? mee›eâecesvleuesÛee mJeYeeJeOece& DeeefCe lÙeeÛeer jÛevee, ÙeebÛeer DeesUKe keâ¤ve IesCÙeele pej DeeheCe leeskeâ[s he[uees, lej DeeheuÙee ceveele DehejeOeeÛes keâentj ceepesue. keâejCe DeeheuÙee ke@âLeefuekeâ peerJeveeÛee lees Flekeâe peJeUÛee Yeeie yeveuee Deens.
 ØeYet ÙesMet ef¡emleeves mLeeheve kesâuesuÙee mee›eâeceWleeÛeer megmhe° ceeefnleer ‘ke@âLeefuekeâ ef¡emlemeYesÛee ßeæe«ebLe’ (CCC) Ùee hegmlekeâele efoueer Deens. meele mee›eâecesvleeefMeJeeÙe heefJe$e ef¡emlemeYesves Deveskeâ mee›eâecesvleues ØemLeeefhele kesâuesueer Deensle. mee›eâecesvleeMeer peJeUerkeâ meeOeCeejer ner heefJe$e mee›eâecesvleues Deensle. ner efJeMes<e keâ¤ve DeeOÙeeeflcekeâ mJe¤heeÛee ØeYeeJe oMe&efJeleele. lees ØeYeeJe ef¡emlemeYesÛÙee ceOÙemLeerJej DeJeuebyetve Demelees. mee›eâecesvleueeÉejs meele mee›eâecesvleeÛeer HeâUs mJeerkeâejCÙeeme ceeCemeeÛÙee ceveeÛeer leÙeejer kesâueer peeles. mee›eâecesvleueeÉejs ceeveJeer peerJeveeleerue Deveskeâ Iešvee heefJe$e kesâuÙee peeleele. ÛeÛe&ves ef¡emlemeYesleerue JesieJesieàÙee ØemesJee heefJe$e keâjCÙeemee"er mee›eâecesvleues efvecee&Ce keâjCÙeele Deeueer Deensle.
 ef¡emlemeYesleerue keâener ØemesJee, ef¡emleer peerJeveeleerue JesieJesieàÙee peerJeveheæleer DeeefCe ceeveJeeuee GheÙegkeäle "jCeeNÙee efJeefJeOe Jemlet heefJe$e keâjCÙeemee"er mee›eâecesvleueeÛeer mLeehevee keâjCÙeele Deeuesueer Deens. DeeMeerJee&o osCÙeemee"er heg{s kesâuesues nele, ›egâmeeÛes efÛevn, heefJe$e heeCeer efMebhe[Ces (yeeefhlemcee mee›eâeceWleeÛeer Dee"JeCe keâ¤ve osCeej) DeMee iees°er DeeMeerJee&oeÛÙee JesUsuee ØeeLe&vesÛeer meeLe-meesyele keâjleele’’ (1667-8).
 Goe. ÛeebieuÙee ef¡emleer JÙekeäleer Ùee veelÙeeves DeeheuÙeehewkeâer yeNÙeeÛeMee JÙekeäleer DeeheuÙee efKeMeebceOÙes heefJe$e jesPejer yeeUieleele. DeeheCe ieàÙeele mebleeÛes ‘ces[ue’ efkebâJee keâecexue ceeJeueerÛes ‘yeWleerve’ Ieeuelees. lÙee JemletbceOÙes efkebâJee lÙeeÛÙee pe[CeIe[CeerceOÙes DeejesiÙeoeÙeer meeceLÙe& Deens, Demes mecepetve DeeheCe Ùee Jemlet Jeehejle veener efkebâJee DeeheuÙee meesyele Iesle veener. ÛeebieuÙee ke@âLeefuekeâ JÙekeäleer Ùee veelÙeeves DeeheCe heefJe$e heeCÙeeÛee Jeehej keâjlees efkebâJee cesCeyeòeer ØepJeefuele keâjlees. ceePes mebj#eCe keâjCÙeeÛeer #ecelee lÙee JemletceOÙes Deens cnCetve veJns; lej pÙee ef¡emlemeYesuee meJe&Meefkeäleceeve hejcesÕej efhelÙeeves DeeMeerJee&efole keâjCÙeeÛes meeceLÙe& efoues Deens efleves les DeeMeerJee&efole kesâues Deensle cnCetve.
 Ùee Je DeMee ØekeâejÛÙee DevÙe Jemletbvee ‘mee›eâecesvleues’ Demes cnšues peeles DeeefCe lÙeebÛee mee›eâecesvleebMeer mebyebOe Deens, Demes les oMe&efJeleele. leLeeefhe, mee›eâecesvle DeeefCe mee›eâecesvleues ¢eebÛÙeele yejerÛe leHeâeJele Deens. meele mee›eâecesvleeÛeer mLeehevee Kegö ØeYet ÙesMet ef¡emleeves kesâuesueer Deens. mee›eâecesvleues DeeheuÙeeuee ke=âhee osleele Je ke=âhesceOÙes Deeheueer Jee{ keâjleele. Guešhe#eer mee›eâecesvleues ÙeebÛeer efveefce&leer cee$e ef¡emlemeYesMeer mebyebefOele Deens DeeefCe mee›eâecesvle mJeerkeâejCÙeemee"er mee›eâecesvleues DeeheuÙeeuee DeefOekeâ hee$e yeveJeleele. Deeheues Mejerj Je Deelcee Ùeebvee heeheebÛÙee JÙeeOeerheemetve otj "sJeCÙeele mee›eâecesvleues DeeheuÙeeuee ceole keâjCÙeemee"er Deensle, Demes pes meebefieleues peeles, lesner yejesyej Deens.
 Oece&ieg¤bveer efouesuee DeeMeerJee&o ns mee›eâecesvleue "jles. lemesÛe heeshe ¢eebÛee heoYeej mJeerkeâej DeLeJee SKeeoe meceüeš Ùeebvee pees DeeMeerJee&o efouee peelees lÙeeuee ‘mee›eâecesvleues’ Demes cnCeleele. lemesÛe meceefhe&le peerJeve peieCeejer SKeeoer ›elemLe Œeer osJeeuee meceefhe&le kesâueer peeles, veJÙeeves yeebOeCÙeele Deeuesues ÛeÛe& ns Skeâlej DeeMeerJee&efole kesâues peeles efkebâJee lÙeeÛee DeefYe<eskeâ kesâuee peelees, DeMee Øemebieer Heâeojebveer GÛÛeejuesues Meyo Ùeebvee mee›eâecesvleues cnšues peeles; hejbleg pÙee Jemletbvee DeeMeerJee&o osCÙeele Ùeslees lÙeebveeosKeerue mee›eâecesvleues DeMeeÛe ØekeâejÛee Meyo Jeehejuee peelees. Goe. heefJe$e heeCeer, jesPejer, ces[ue, cesCeyeòeer F.
 heeCÙeeuee DeeMeerJee&o osleevee les Megæ Je heefJe$e keâjCÙeemee"er Oece&ieg¤ hejcesÕejeÛeer ÙeeÛevee keâjleele. lÙee heeCÙeeÛee Jeehej kesâuÙeeves YeeefJekeâ meJe& ØekeâejÛÙee og°elcÙeebheemetve yeÛeeJeuee peeJee, lemesÛe Deepeejeheemetve lÙeeÛes mebj#eCe JneJes, Demee lÙeele cegU nslet Demelees. lemesÛe pÙee Iejele leer DeeMeerJee&efole Jemlet "sJeueer peeles DeeefCe Jeehejueer peeles DeMee meJe& DeeMeerJee&efole kesâuesuÙee JÙekeäleeRvee Deveskeâ ØekeâejÛÙee DeMegælesheemetve megjef#ele jeneJes DeeefCe JeeF&šebheemetve lÙeebÛes mebj#eCe JneJes, ner YeeJevee Demeles.
 SKeeÅee yeeUbleerCe Œeeruee DeeMeerJee&o osleevee Oece&ieg¤ ‘DeeYeejeÛes mlees$e’ cnCeleele DeeefCe lÙeebÛÙee ieàÙeeYeesJeleer DemeuesuÙee mkebâOe heóŸeeÛes (Stole) MesJešÛes šeskeâ lÙee yeeUbefleCeerÛÙee neleele osTve cnCeleele, ‘‘let osJeeÛÙee cebefojele ØeJesMe keâj. heefJe$e ceefjÙesÛÙee heg$eeÛeer Yekeäleer keâj Je pÙeeves leguee yeeUeÛes oeve efoues lÙeeÛeer DeejeOevee keâj.’’ ÛeÛe&ceOÙes lÙee yeeUbleerCeerÛee ne ØeJesMe mlees$eieerleeÛÙee DeesJeer cnCele keâjlee Ùeslees. lÙeeÛÙee MesJešer ØeeLe&vee keâjerle Oece&ieg¤ cnCeleele, ‘‘ns meJe&Meefkeäleceeve osJeefhelÙee, heefJe$e ceefjÙesves ÙesMetuee pees pevce efouee lÙeeÉejs yeeUeÛÙee pevceeÛeer DeJemLee let DeeveboceÙe kesâueer Deens. Ùee legPÙee mesefJekesâkeâ[s oÙeehetCe& vepejsves heene. ner Œeer DeeveboYejeves legPÙee heefJe$e cebefojele efMejCÙeemee"er Deeuesueer Deens. efleuee efleÛÙee heg$eemeceJesle heefJe$e ceefjÙesÛÙee ceOÙemLeerves osJecebefojele efMejCÙeeÛee meeJe&keâeefuekeâ Deevebo os, Deecesve!
 keâecexue ceeJeueerÛÙee yeWleerveerÛee DeeMeerJee&o osCÙeeÛÙee Øemebieer Keeueerue ØeeLe&vee cnšueer peeles, ‘‘ØeYet ÙesMet ef¡emlee, ceeveJepeeleerÛÙee leejCekeâlÙee&, legPÙee GpeJÙee neleeves ner yeWleerve heefJe$e keâj. ner legPeer mesefJekeâe / mesJekeâ legPÙee Øesceemee"er DeeefCe keâecexue ceeJeueerÛÙee ieewjJeemee"er lÙeeÛee Jeehej keâjerue. ne legPee mesJekeâ ner yeWleerve DeMee YeefkeäleYeeJeeves Jeehejerue keâer, heefJe$e ceelesÛÙee ceOÙemLeerves meJe& og° DeelcÙeebheemetve lÙeeÛee yeÛeeJe nesF&ue DeeefCe cejsheÙeËle legPÙee ke=âhesle ceeie&›eâceCe keâjerle jenerue. let ÙegieevegÙegie efpeJeble jenleesme Je jepÙe keâjleesme, Deecesve!’’
 mee›eâecesvleueeÛÙee DeeMeerJee&oeÛÙee JesUer lÙee JemletbceOÙes Ghepele keâesCeleerner DeodYegle Mekeäleer veener ns DeÅeeùle Oejues peeles. ne efJeÛeej DeeheCe ue#eele IesCes cenòJeeÛes Deens. ne ØelÙeskeâ DeeMeerJee&o mebleebÛÙee ceOÙemLeerves osJeekeâ[tve ceeefieleuesuee Demelees. mee›eâecesvleueeÛÙee Jeehejeves ef¡emlemeYesceOÙes ØeYet ÙesMetves Je lÙeeÛÙee mebleebveer pees ke=âhesÛee Keefpevee "sJeuesuee Deens lÙeeÛÙee JewYeJeele DeeheuÙeeuee menYeeieer kesâues peeles. mee›eâecesvleueeefJe<eÙeer keâesCelÙeener ØekeâejÛÙee DebOeßeæsuee peeiee vemeeJeer. keâejCe DebOeßeæe ner SKeeÅee Jemletle DeeefCe lÙee YeesJeleeueÛÙee heefjefmLeleerle DeodYegle meeceLÙe& Deens, Demes ie=nerle Oejles. JeemleefJekeâ JemlegefmLeleer leMeer vemeles. ØelÙeskeâ meg%e JÙekeäleeruee ceenerle Demeles keâer, og°elcee IeeueJetve osCÙeeÛes, lemesÛe Deepeej otj keâjCÙeeÛes, meeceLÙe& meeOÙeemegOÙee heeCÙeele vemeles. hejbleg pesJne osJeeÛÙee ef¡emlemeYesÛee DeeMeerJee&o lÙee heeCÙeeJej IeeueCÙeele Ùeslees lesJne les ‘heefJe$e’ nesles. ke@âLeefuekeâ YeeefJekeâ heefJe$e heeCeer pes Jeehejleele lÙeeceeieÛeer YeeJeYeeJevee nerÛe Demeles.
 ØeYet ÙesMetves pes efoues Deens les ef¡emlemeYesves osCes ÛegkeâerÛes Deens keâe? ne ØeMve DeeheCe mJele:uee efJeÛee¤ Ùee. ØeYet ÙesMet YeekeâjerJej DeeMeerJee&o osleevee DeeheCe heenlees. DeeheuÙee Øesef<eleebJej Je yeeuekeâebJej Deeheues nele efJemlee¤ve lÙeeves lÙeebvee DeeMeerJee&o efouee, nsner DeeheCe MegYeJele&ceeveele Sskeâlees.
 DeLee&le, DeMee mee›eâecesvleueebÛee iewjJeehej lej nesCeej veener vee, Ùeekeâ[s DeeheCe yeejkeâeF&ves ue#e efoues heeefnpes. Jemlet DeeheuÙeeuee jesiecegkeäle keâjerle veenerle, DeeheuÙeeuee DeodYegle Mekeäleer DemeuÙeeÛes Meeefyele keâjle veenerle efkebâJee megowJener Øeoeve keâjle veenerle. ef¡emlemeYesÛÙee ØeeLe&vesves mee›eâecesvleueebvee Skeâ ØekeâejÛes meeceLÙe& Øeehle nesles. ef¡emlemeYesÛÙee ØeeLe&vee osJeojyeejer meowJe ceevÙe kesâuÙee peeleele, ns DeeheuÙeeuee ceeefnleer Deens, ÙeeÛee DeLe& Demee veJns keâer, osJeeÛÙee ÛeÛe&ÛÙee ØeeLe&vescegUs DeeheuÙee meJe& Deekeâeb#ee Je keâuhevee hetCe& nesleerue. Ùee mee›eâecesvleueebÛee Jeehej ÙeesiÙe Øekeâejs kesâuÙeeme osJe pes Jejoeve DeeheuÙeeuee osT FefÛÚlees les vekeäkeâerÛe DeeheuÙeeuee efceUsue.
 efoJemeeÛÙee Yej Gpes[ele cesCeyeòÙee hesšefJeCes ns efvejLe&keâ veener keâe? ceie Demee ØeIeele ÛeÛe& keâe Ûeeuet "sJeles? ef¡emle ne peieeÛee ØekeâeMe Deens ns DeeheuÙeeuee efJeme¤ve ÛeeueCeej veener DeeefCe cesCeyeòÙee ØepJeefuele keâjCÙeeÛeer ef›eâÙee ner ‘ef¡emle ØekeâeMe Deens’ lÙeeÛes mee›eâecesvleues Deens. peer cees"er cesCeyeòeer F&mšjÛÙee peeiejCeefJeOeerle DeeMeerJee&efole kesâueer peeles, leer heemkeâeÛeer cesCeyeòeer peieeuee ØekeâeMe osCÙeeÛes Skeâ JewefMe°ŸehetCe& mee›eâecesvleue Deens. SjJner JesoerJej ØepJeefuele kesâuesuÙee cesCeyeòÙeemegæe Demes OJeefvele keâjleele keâer, DeeheuÙee ùoÙeebletve ÙesCeeNÙee ØeeLe&vee DeMeeÛe Jej osJeekeâ[s heesnÛele Deensle; DeeheuÙee peerJeveeÛÙee cenòJeeÛÙee JeUCeeJej DeeheCe neleele heefJe$e cesCeyeòeer Ieslees. yeeefhlemcÙeeÛÙee JesUsuee yeeuekeâeÛes Oece&heeuekeâ cesCeyeòeer DeeheuÙee neleele Oejleele. lÙeeJesUsuee Oece&ieg¤bÛes Meyo Demeleele : ‘‘ØepJeefuele cesCeyeòeerÛÙee ØekeâeMeeÛee mJeerkeâej keâj DeeefCe legPÙee yeeefhlemcÙeeÛes heeefJe$Ùe DeecejCe DehejeOeefJejefnle "sJe / osJeeÛÙee Dee%eebÛes heeueve keâj cnCepes ØeYet ÙesMet ef¡emle pesJne lÙeeÛÙee mJeieeaÙe efJeJeen-meesnàÙeeuee ÙesF&ue lesJne lÙeeÛÙee meJe& mJeieeaÙe mebleebyejesyej lÙeeÛÙee JewYeJeele let Yesšt MekeâMeerue. leguee ÙegieevegÙegieerÛes meeJe&keâeefuekeâ peerJeve Øeehle nesJees, Deecesve!’’ neleeble hesšles efoJes IesTve veJejosJeeuee YesšeÙeuee iesuesuÙee yeeÙeyeueceOeerue kegâceeefjkeâebÛÙee oeKeuÙeebÛes mcejCe Ùee Ie[eruee DeeheuÙeeuee nesF&ueÛe.
 DeblÙeefJeOeerÛÙee Deieesoj Oece&ieg¤ ce=leosneJej heefJe$e heeCeer keâe efMeheb[leele Je Oegheejleer keâe keâjleele? Demee ØeMve legceÛÙee ceveeble [eskeâeJetve peeF&ue. ce=le Peeuesues osn ns heefJe$e DeelcÙeeÛes cebefoj nesles DeeefCe lÙee Mejerjele JeejbJeej ØeYet ÙesMet ef¡emleeÛeer Jemleer nesleer DeMeer leer ‘heefJe$e hesšer’ nesleer. DeveskeâJeej ÙesMet Ùee ‘hesšer’ceOÙes Deeheueer Jemleer keâ¤ve neslee. DeMeer ner ‘heefJe$e hesšer’ ceeleeruee efceUCÙeehetJeea efleuee DeeMeerJee&o osCÙeele ÙeeJee, ns GefÛele Deens. Oegheejleer peer kesâueer peeles lÙeeves DeeheuÙeeuee Dee"JeCe keâ¤ve osCÙeele Ùesles keâer, Oethe ns Heâkeäle osJeeheg{sÛe peeUues peele veener; lej heefJe$e heeCÙeeÛÙee DeeMeerJee&oeÛÙee JesUsuee, IebšebÛÙee DeeMeerJee&oeÛÙee JesUsuee DeeefCe DevÙe Øemebieer osKeerue lÙeeÛee Jeehej kesâuee peelees.
 mee›eâecesvleueebÛee Jeehej ne ef¡emlemeYesÛÙee nslegvegmeej DeeefCe ceeie&oMe&veevegmeej kesâuee peeJee, lÙeecegUs efleLes DebOeßeæsÛee ueJeuesMener Demet MekeâCeej veener. DeMee Øekeâejs mee›eâecesvleues Deeheuee Deelcee Je Mejerj ns megefmLeleerle "sJeCÙeele ceole keâjleele. og°elcÙeebvee ef¡emlemeYesÛÙee ØeeLe&vesÛÙee ØeYeeJeeÛeer peeCeerJe Deens DeeefCe efleÛÙee ke=âhesÛÙee meeOeveebÛeerner Yeerleer lÙee og°elcÙeebvee Deens. mee›eâecesvleueeÛee Jeehej JeehejCeeNÙeebÛÙee Deeveboeuee Yejleer DeeCelees.
 ‘‘heeUkeâerÙe Keyejoejer cnCetve legceÛes ue#e Skeâe iees<šerkeâ[s JesOetve IesCes ceuee iejpesÛes Jeešles – mee›eâecesvleueebÛee ne meeOeeYeesUe YeefkeäleYeeJe iejpesÛee Je cenòJeeÛee Deens; heCe lÙeeÛeer DeefleMeÙeeskeäleer nesT veÙes cnCetve JesUesJesUer DeeheuÙee ßeæsÛes MegæerkeâjCe nesCes iejpesÛes Deens. keâejCe YeeefJekeâebÛeer ÙesMetjeÙeeÛÙee, jnmÙeceÙe peerJeveele Je=æer nesCes iejpesÛes Deens.’’ ¢eeÛee DeLe& mhe° keâjleevee DeeheuÙeeuee GoenjCeeoeKeue Skeâ yeeye Ieslee ÙesF&ue leer DeMeer keâer, ‘‘meele heefJe$e mee›eâecesvleele Jeehejuesueer efÛevns (lesue, Yeekeâj Je õe#eejme) Ùeebvee kesâJeU mee›eâecesvleues mecepetve lÙeebÛee iewjJeehej kesâuee peeT veÙes’’ (lÙeebÛee Jeehej ®iCeebvee jesiecegkeäle keâjCÙeemee"er Jeehejuee peeT veÙes). ØeefleJe<eea leerve ØekeâejebÛes lesue ef›eâPece efcemmeeÛÙee JesUer efyeMeheebÛÙee nmles efJeOeerhetJe&keâ DeeMeerJee&efole kesâues peeleele. mee›eâecesvleues cnCetve keâesCeer lesueeÛee Jeehej keâjCes ÛegkeâerÛes Deens. meeOes lesue ns kesâJeU DeeMeerJee&o osCÙeemee"er DeLeJee Deepeejele Heâjkeâ he[CÙeemee"er keâesCeer meJe&meeOeejCeheCes Jeehe¤ veÙes. lÙeecegUs YeeefJekeâebÛÙee ceveeble ieeWOeU ceepesue. ef›eâPece efcemmeeJesUer heefJe$e kesâuesues lesue DeeefCe meeOes DeeMeerJee&efole kesâuesues lesue ¢eebÛeer yejesyejer ke⤠veÙes. lÙeeÛeØeceeCes ØeehebefÛekeâebÛee pesJne ueneve peceeJe Skeâ$e Ùeslees lesJne lÙeeveer Yeekeâj Je õe#eejme Ùeebvee DeeMeerJee&o osTve lÙeeÛeer JeešCeer kesâuÙeeme DeMee ØekeâejÛee ieeWOeU ceepeCÙeeÛeer oeš MekeäÙelee Demeles, nsner DeeheCe veekeâe¤ Mekeâle veener.
 
 
 DeefOekeâ=le – 2
 2020ÛÙee GheJeemekeâeUemee"er heeshecenesoÙeebÛee mebosMemebosMe
 
 ef¡emleeÛÙee Jeleerves Deecner legcnebkeâ[s ceeielees : hejcesÕejeMeer mecesš Ie[Jeuesues Demee – (2keâefjbLe 5:20)
 
 efØeÙe yebOetvees DeeefCe YeefieveeRvees,
 DeeheuÙee JÙeefkeäleiele meecetefnkeâ ef¡emleer peerJeveeÛes keâesveefMeuee Demeuesues ÙesMetÛÙee cejCeeÛes Je hegve®lLeeveeÛes ceneve jnmÙe veJeefveefce&le ùoÙeebveer meepejs keâjCÙeemee"er Devegketâue keâeueeJeOeer osJe Ùee Je<eea hegvne DeeheuÙeeuee SkeâJeej osle Deens. ceveeves DeeefCe ùoÙeeves Ùee jnmÙeekeâ[s DeeheCe melele hejleues heeefnpes. keâejCe pÙee ØeceeCeele DeeheCe Ùee DeeOÙeeeflcekeâ Mekeäleerkeâ[s DeeheuÙee ceveeÛeer keâJee[s GIe[t Je DeeheuÙee ùoÙeeÛee KeguesheCee Je GoejheCee oeKeJet, lÙeeØeceeCeele DeeheuÙeeceOÙes lÙee MekeäleerÛeer Jee{ nesle jenerue.
 1) heemkeâeÛes jnmÙe : DeeheuÙee heefjJele&veeÛee heeÙee
 ÙesMetÛes cejCe DeeefCe hegve®lLeeve ÙeeefJe<eÙeerÛes MegYeJele&ceeve SskeâCes Je lÙeeÛee mJeerkeâej keâjCes Ùeeletve ef¡emleer Deevebo ØeJeeefnle neslees. osJeØeerleerÛes jnmÙe ÙesMetÛÙee Deelceyeefueoeveele SkeâJešuesues Deens. ns jnmÙe Flekesâ JeemleJeJeeoer, Flekesâ ØelÙeÙekeâejer Je Flekesâ DeekeâueveerÙe (‘ef¡emlegme efJeefJele’ 117) Deens keâer, lees osJeØeerleerÛee ieeYee Deens. Ùee mebosMeeJej pees efJeÕeeme "sJelees lees ‘DeeceÛes peerJeve DeeceÛÙeeÛe ceeuekeâerÛes Deens, Deecner lÙeeÛes Deecnebuee nJes les ke⤒, Ùee Keesšej[sheCeeÛÙee Je=òeeruee yeeo keâ¤ve šekeâlees. JeemleefJekeâ ‘‘Deecnebuee cegyeuekeâ ØeceeCeele peerJeve ÅeeJes (Ùeesneve 10:10) cnCetve Deeheuee efhelee osJe ¢eeÛÙee oÙesletve Deeheues peerJeve pevceeuee Ùesles. ÙeeGueš Keesšej[sheCeeÛee efheleecen (Ùeesneve 8:44) ¢eeÛeer ceesnceÙe JeeCeer pej DeeheCe Sskeâle jeefnuees lej hejmhejefJejesOeer DeMee iees°eRÛÙee Je hejmhejefJejesOeer Ieelekeâer ØeJeenebÛÙee YeesJeNÙeele iešebieàÙee KeeCÙeeÛee Je Ùee peieeleÛe DeeheuÙee vejkeâÙeelevee meg¤ keâjCÙeeÛee Oeeskeâe DeeheCe helkeâjlees. ÙeeÛee ØelÙeÙe DeeheuÙee JewÙeefkeälekeâ Je meecetefnkeâ peerJeveeÛÙee og:KeoeÙeer DevegYeJeebletve DeeheuÙeeuee cegyeuekeâ ØeceeCeele DevegYeJeeÙeuee efceUlees.’’
 ‘‘›egâmeeJej Deeheues nele efJemHeâe¤ve DemeuesuÙee ÙesMetJej Deeheueer vepej keâeÙece efKeUJetve "sJee, legceÛes leejCe JeejbJeej nesT Åee DeeefCe pesJne legcner ØeeÙeef§eòe mebmkeâej mJeerkeâejeÙeuee peelee lesJne lÙeeÛeer oÙee peer legcnebuee legceÛÙee DehejeOeebletve hetCe&leÙee cegkeäle keâjles efleÛÙeeJej mebhetCe& ceveeves efJeÕeeme "sJee.’’ ‘ef¡emlegme efJeefJele’ Ùee Øesef<eleerÙe heefjhe$ekeâele ÙegJekeâebvee GösMetve ceer efueefnues Deens les 2020 Ùee GheJeemekeâeUele ceer DeeheCeebhewkeâer ØelÙeskeâeheg{s ceeb[t FefÛÚlees. pees ÙesMet Deeheues jkeäle Jeent oslees, lÙeeJej efÛebleve keâjCÙeeÛes ÛeeuetÛe "sJee DeeefCe lÙee jkeäleeves legceÛÙee DehejeOeebÛes hetCe&heCes #eeueve nesT Åee. DeMee Øekeâejs legceÛee hegvepe&vce nesT Mekeâlees (veb. 123). ÙesMetÛes og:Kemenve Je hegve®lLeeve ner kesâJeU Skeâoe nesTve mebheg°ele Deeuesueer ielekeâeUeleerue Iešvee veJns. efkebâyengvee, heefJe$e DeelcÙeeÛÙee meeceLÙee&ves leer DeepeJejner DeefmlelJeele Deens Je pes pes Deepe Ùeelevee menve keâjle Deensle, lÙeebÛÙee og:Keele ef¡emleeÛeer ketâ[ ßeæsves heenCÙeeÛes Je lÙeeuee mheMe& keâjCÙeeÛes meeceLÙe& osles.
 2) iejpe leele[erÛÙee ùoÙe heefjJele&veeÛeer
 heemkeâeÛÙee pÙee jnmÙeeletve osJeeves lÙeeÛÙee keâ®CesÛes oMe&ve DeeheuÙeeuee Ie[efJeues Deens, lÙeeJej DeefOekeâ Keesueele peeTve efÛebleve keâjCes efnleeJen "jsue. oesve efpeJee-YeeJeeÛÙee efce$eeble pemes Deeceves-meeceves efnleiegpe nesles lemes ‘pÙeeves ceePÙeeJej Øesce kesâues Je ceePÙeemee"er Deelceyeefueoeve kesâues’ (ieueleer 2:20) lÙee ›egâmeeJej efKeUuesuÙee Je hegve®eflLele PeeuesuÙee ÙesMetMeer Deeheues efnleiegpe nesCes iejpesÛes Deens. lÙeekeâefjlee Ùee GheJeemekeâeUele ØeeLe&vesÛes mLeeve cenòJeeÛes Deens. pes osJeeÛes Øesce DeeheuÙeeuee ncesMee JÙeehetve šekeâles Je DeeheuÙee peerJeeuee GYeejer osles lÙee Øesceeuee kesâJeU Deeheues keâle&JÙe cnCetve veJns; lej Deeheueer iejpe cnCetve Øeeflemeeo osle jenCes cnCepesÛe ØeeLe&vee ! DeeheCe pejer Dehee$e Demeuees lejer DeeheuÙeeJej lÙeeÛÙee ØesceeÛeer yejmeele nesles Deens, ¢eeÛeer peeCeerJe "sJeCes, nerÛe Kejer ef¡emleer ØeeLe&vee! ØeeLe&vee ner Deveskeâ JesieJesieUs Deekeâej IesT Mekeâles. heCe efleves DeeheuÙee ùoÙeeÛee keâypee IesCes Je lÙeeÛeer FÛÚe hetCe& keâjleevee DeeheuÙee DebleÙee&ceer lÙeeÛÙee efJe®æ peeCeeje pees keâ"esjheCee Deens lees Úeštve yeepetuee keâjCes ne ØeeLe&vesÛee cenòJeeÛee Yeeie Deens.
 JeeUJebšele ØeJeeme keâjCeeNÙee FŒeeSue ØepesØeceeCes (nesMesÙe 2:14) Oeeefce&keâ ØeieleerÛÙee Ùee Jemeble$e+legle DeeheuÙee DebleÙee&ceer DeeheCe ieg®Ûeer JeeCeer Sskeâueer heeefnpes DeeefCe efleÛes ØeefleOJeveer DeeheuÙee DebleÙee&ceer hegvne hegvne KeesueJej GcešeJesle cnCetve DeeheuÙee ceveeÛeer leÙeejer oMe&efJeueer heeefnpes. lÙeeÛÙee MeyoeMeer DeeheCe efpelekesâ Skeâ¤he nesT eflelekeâer lÙeeÛeer oÙee peer DeeheuÙeeuee efJeveecetuÙe efoueer peeles, efleÛeer ØeefÛeleer DeeheuÙeeuee efceUle jenerue. lÙeeÛÙeekeâ[s Deeheues ceve JeUJeCÙeeÛee keâeU Je lÙeeÛÙeekeâ[s JeUCÙeemee"er ueeieCeejer meeOevemeeceg«eer DeeheuÙee neleer Deens DeMeer Yeeye[er keâuhevee jbieJeerle lÙeeÛÙeekeâ[s JeUCÙeeÛee Je ne heeJevekeâejer keâeU veenkeâ ieceeJetve yemeCÙeeÛee yeeefueMeheCee DeeheuÙee neletve ve Ie[es.
 3) DeeheuÙee ueskeâjebyejesyej mebJeeo Ie[Jetve DeeCeCÙeeÛeer osJeeÛeer OeieOeieleer FÛÚe
 Deeheues ceve heefjJele&ve Ie[Jetve DeeCeCÙeemee"er osJe DeeheuÙeeuee hegvne SkeâJeej mebOeer osle Deens leer DeeheCe keâOeerner ie=nerle Oejlee keâecee veÙes. Ùee veJÙee mebOeerves DeeheuÙeele osJeeØeleer GhekeâejeÛeer YeeJevee hegve§e SkeâJeej peeie=le kesâueer heeefnpes Je efleves DeeheuÙeeuee DeeheuÙee DeeUmeeletve yeensj keâe{ues heeefnpes. DeeheuÙee peerJeveele lemesÛe ef¡emlemeYesÛÙee Je peieeÛÙee jnešiee[iÙeele DeOetveceOetve [eskesâ keâe{Ceejer Kelejveekeâ DeheØeJe=òeer pejer ie=nerle Oejueer lejer DeeheuÙeeMeer lÙeeÛes Ûeeuet Demeuesues leejCeoeÙeer mebYee<eCe ve LeebyeefJeCÙeeÛeer lÙeeÛeer De{U FÛÚe Deens. ›egâmeer efKeUuesuÙee pÙee ÙesMetuee heehe ceenerle veJnles (2keâefjbLe 5:2) leLeeefhe pÙeeves DeeheuÙeekeâefjlee heehe mJele:Jej Iesleues lÙeeÛÙee leejCeoeÙeer FÛÚsÛÙee ceeOÙeceeletve efhelÙeeves ceeveJeeÛÙee heeheeÛee Yeej ›egâmeeÛÙee DeesPÙeeKeeueer DeeheuÙee heg$eeÛÙee KeebÅeeJej meesheefJeuee, ÙeeÛe JeemleJeeuee heeshe meesUeJes yesvesef[keäš DeeheuÙee heefjhe$ekeâele (osTme keâeefjleeme Smle 12) ‘osJe DeeheuÙee mJele:efJe®æ iesuee’ Demes Meyo Jeehejleele. keâejCe osJe DeeheuÙee Me$etJejner Øesce keâjlees (ceòeÙe 5:43-48).
 Ùee heemkeâeÛÙee jnmÙeeÉejs osJe DeeheuÙee ØelÙeskeâeMeer pees mebJeeo meeOet FefÛÚlees lÙeeÛee vegmelÙee ÛekeâešŸee efhešle keâenerlejer veJeveJeerve meebieCÙeeÛee Je les SskeâCÙeeÛee ØeeÛeerve keâeUÛÙee (Øes.ke=â 17:19) DeLesvmeJeeefmeÙeebÛÙee heeskeâU Je JeeÙeHeâU ye[ye[erMeer meglejece mebyebOe veener . GLeU Je heeskeâU kegâletnueeheesšer pevceeme ÙesCeejer DeMee ØekeâejÛeer Je=Lee ye[ye[ ner ØelÙeskeâ Ùegieele efometve Deeueer Deens, DeeheuÙee DeepeÛÙee peceevÙeele leer ‘meceepe-ceeOÙeceebÛÙee efJeefJeOe GhekeâjCeebÛÙee DeefleJeehejeletvemegæe °erme he[t Mekeâles.’
 4) mebheòeerÛeer JeešCeer Peeueer heeefnpes, leer mJele:mee"erÛe "sJet veÙes.
 Ùegæele, peerJeeJejÛÙee nuuÙeele, efnbmesÛÙee JesieJesieàÙee Øekeâejeble efve<heehe yeUer iesuesuÙee, DeÅeehe ve pevceuesuÙee les Je=æebÛÙee peerJeveele ›egâmeer efouesuÙee ef¡emleeÛÙee efometve ÙesCeeNÙee peKeceebyeöue keâUJeUe JeešCes cnCepes heemkeâeÛes jnmÙe DeeheuÙee peerJeveeÛÙee keWâõmLeeveer "sJeCes nesÙe. heÙee&JejCeele Deepetyeepetuee pes Øeheele nesleevee DeeheuÙeeuee efometve Ùesleele, Ùee peieeleerue mebheòeerÛeer JeešCeer keâceer-peemle ØeceeCeele nesleevee efomeles Deens, ceeveJeer osneÛes yeepeej ceeb[tve lÙeeÛes JesieJesieàÙee mlejebJej JÙeeheejerkeâjCe Ûeeueuesues Deens Je Skeâ ØekeâejÛeer cetefle&hetpee JeešeJeer DeMee mlejeheÙeËle peeieeflekeâ veHesâyeepeerÛeer DeHeâjeleHeâj Ûeeueuesueer Deens, Ùee meJe& lÙeeÛÙee kegâMeerleerueÛe peKecee Deensle.
 pÙeebvee Heâej iejpe Deens, DeMee iejpeJebleebmee"er MespeejØeerleerÛÙee ceeOÙeceeletve DeeheuÙee JemletbÛeer JeešCeer keâjCÙeeefJe<eÙeer ÛeebieuÙee ùoÙeebÛÙee Œeer-heg®<e ßeæeJebleebÛÙee ùoÙeeuee nele IeeueCeejs DeeJeenve keâjCÙeeÛeer Deepener keâeUeÛeer iejpe "jle Deens. lÙeeves DeefOekeâ Ûeebieues peie GYeejCÙeemee"er Deeheuee neleYeej ueeiesue. oÙeeceÙeer °erletve neleeÛeer cet" mewue "sJeCes DeeheuÙeeuee DeefOekeâ ceeCemeemeejKes keâjles Je pej cet" Ieó DeeJeUtve OejuÙeeme DeeheCe mJele: leÙeej kesâuesuÙee mJeeLeea efhebpeNÙeeleÛe mJele:uee De[keâJetve "sJetve keâceer ceeveJeer nesCÙeeÛee Oeeskeâe helkeâjle Demelees. DeeheCe DeefOekeâ heg{s peeT Mekeâlees Je DeefOekeâ heg{s peeCesÛe GefÛele Deens. DeeheCe DeeefLe&keâ peerJeveeÛÙee jÛeveelcekeâ yeepet ue#eele IÙeeÙeuee nJÙeele. DeLe&veerleeruee vÙeeÙÙe Je meJe&meceeJesMekeâ Deekeâej osCÙeemee"er Ùee Je<eeaÛÙee GheJeemekeâeUeÛÙee ceOÙeeJej ceeÛe& ceefnvÙeeÛÙee 26-28 leejKesÛÙee keâeueeJeOeerle Deefmemeer Ùee ieeJeer ceer le®Ce DeLe&MeeŒeefJeMeejo, JÙeemebieer heÙee&JejCeJeeoer DeeefCe heefjJele&veJeeoer ÙeebÛeer Skeâ mebÙegkeäle yew"keâ yeesueeJeueer Deens. jepekeâerÙe Ùeb$eCee osCÙeeyeeyele (charity) Heâej GÛÛe Yetefcekeâe yepeeJeles, Demes ef¡emlemeYesÛes Oece&heer" JesUesJesUer meebiele Deeues Deens. (heeshe DekeâjeJes heeÙeme, efo. 18ef[meW. 1927, Fšueerleerue efJeÅeeheer" mecetnebvee GösMetve kesâuesues DeeJeenve). DeLe&veerleeryeeyelener lemesÛe cnCelee ÙesF&ue. ÙesMetves DeeheuÙee efiejerØeJeÛeveele efouesuÙee efMekeâJeCegkeâeruee Devegme¤ve efleÛes keâeÙe& keâjlee ÙesF&ue.
 GheJeemekeâeueerve JesieJesieàÙee ØeeLe&veeefJeOeerÛÙee ceeOÙeceeletve osJeeÛeer JeeCeer SskeâCÙeemee"er Deeheueer ùoÙes GIe[er jeneJeerle, heemkeâeÛÙee jnmÙeekeâ[s Deeheueer vepej efKeUuesueer DemeeJeer DeeefCe lÙeeÛÙeeyejesyej GIe[GIe[ Je ØeeceeefCekeâ Jeelee&ueehe keâjCÙeemee"er Deeheues ceveheefjJele&ve JneJes, Ùeemee"er DeefleheefJe$e ceefjÙesÛee ØeeLe&veeceÙe DeeßeÙe ceer Ieslees. Demes pej DeeheCe kesâues lej peer Dehes#ee ÙesMetves DeeheuÙee efMe<Ùeebkeâ[s kesâueer leer DeeheCe hetCe& kesâueer Demes nesF&ue. ‘‘legcner he=LJeerÛes ceer" Je peieeÛee ØekeâeMe Deenele’’ (ceòeÙe 5:13-14).
 – heeshe øeâeefvmeme
 jesce, meble pee@veÛes ue@šjve cenecebefoj
 heefJe$e ceefjÙesÛÙee jesPejerÛee meesnUe, 7 Dee@keäšes. 2019.
 
 
 DeefOeke=âle – 3
 efveJesove
 megmebJeeo : melÙeeÛee Je MespeejØeerleerÛee jepeheLe
 efoveebkeâ 13 les 19 HesâyeÇgJeejer 2020 Ùee keâeueeJeOeerle ‘meWš pee@ve ve@Meveue Deke@â[ceer Dee@Heâ nsuLe meeÙevmesme’, yeBieueesj Ùee mebkegâueele DeefKeue YeejleerÙe efyeMeheebÛÙee heefj<eosÛÙee 34JÙee heefj<eosves mebcele kesâuesues efveJesove.
 ØemleeJevee
 YeejleerÙe ke@âLeefuekeâ efyeMeheebÛÙee heefj<eosÛes Deecner 192 meomÙe efoveebkeâ 13 les 19 HesâyeÇgJeejer 2020 Ùee keâeueeJeOeerle DeeceÛÙee 34JÙee efvelÙevewefceeflekeâ efÉJeeef<e&keâ DeefOeJesMeveemee"er yeBieueesj ÙesLeerue meWš pee@ve ve@Meveue Deke@â[ceer Dee@Heâ nsuLe meeÙevmesme Ùee mebkegâueele Skeâ$e peceuees Deenesle. ØeYet ÙesMet ef¡emleeJej Demeuesues DeeceÛes efvemmeerce Øesce Je DeeceÛÙee hejceefØeÙe je°^eefJe<eÙeer DeeceÛÙee "eÙeer Demeuesueer hejceefve‰e Ùee oesve yeeyeer pecesme Oe¤ve ‘megmebJeeo : melÙeeÛee Je MespeejØeerleerÛee jepeheLe’ Ùee meoesefole iejpesÛÙee DemeuesuÙee efJe<eÙeeJej Deecner ceveve-efÛebleve keâ¤ve ÛeÛee& Ie[Jetve DeeCeueer. pees mesJee keâjJetve IesCÙeemee"er veJns, lej mesJee keâjCÙeemee"er Ùee peieele Deeuee neslee lÙee ØeYet ÙesMet ef¡emleeÛÙee mesJekeâveslesheCeele Deekebâ" vneTve efveIeCÙeeÛee Je DeeceÛÙee Øesef<eleerÙe keâeÙe&heæleerÛÙee iegCeJeòesÛee ØeeceeefCekeâheCes Dee{eJee IesCÙeeÛee Ùeesie Deeuee.
 ÙesMet ef¡emleeJej ßeæe "sJeCeeNÙee ueeskeâmecetneletve pes ÛeÛe& GoÙeeuee Deeues Deens lÙeeÛee meJeeËyejesyej, meJe& mlejebJej ùoÙeeheemetve megmebJeeo meeOeCes ne cegKÙe nslet Deens. JesieJesieàÙee mlejebJej mebJeeo meeOeCÙeeme mJele:uee Jeentve IesCÙeeÛÙee keâeÙe&›eâceebveer ÛeÛe&Ûee Fefleneme Yejuesuee Deens. DeeheuÙee veeiejer peyeeyeoeNÙee heej hee[le Demeleevee DeeheCe jepekeâejCeele meef›eâÙe Yeeie IesTve DeeheuÙee osMeeMeer Skeâefve‰ jenCÙeeÛeer efMekeâJeCe ceeveJeØeeCÙeebheemetve leÙeej Peeuesues Deeheues ÛeÛe& DeeheuÙeeuee osles. Mew#eefCekeâ, DeejesiÙeoeÙekeâ Je meceepeheefjJele&ve Ùee yeeyeleerle DeeheuÙee ÛeÛe&Ûes pes GuuesKeveerÙe Ùeesieoeve Deens, lÙeeÛeer veeWo mecemle YeejleerÙe veeieefjkeâebveer JeejbJeej Iesleuesueer Deens.
 YeejleYetceer : efJeefJeOelesle Skeâlee
 yeng¤heer Je yengJeCeea DemeCes, ner YeejleerÙe pevelesÛeer KeeefmeÙele Deens. Deeheueer YeejleYetceer Deieoer ØeeÛeerve keâeUeheemetve Deeheues YeejleerÙelJe pehetve efJeefJeOe OeceeËÛes, mebmke=âleeRÛes Je Yee<eebÛes Skeâ efYeòeerefÛe$e cnCetveÛe G"tve efomeles. Flejebheemetve DeeheuÙeeuee pes lees[les lÙeeÛÙeehes#ee FlejebMeer DeeheuÙeeuee pes pees[les les DeefOekeâ ØeYeeJeer Je Keesue Demeles Je lesÛe DeeheuÙee jkeäleele KeesueJej efYeveuesues Deens. Ùee osMeeleerue mecemle veeieefjkeâebvee vÙeeÙeYeeJe, mJeeleb$Ùe, meceevelee Je yebOegYeeJe ÙeeÛeer Ûeewkeâš osCeeNÙee DeeheuÙee meeJe&Yeewce, meeceeefpekeâ Je Oece&efvejhes#e je°^erÙe IešvesÛeer peer ØemleeJevee Deens efleÛee Deecne meJeeËvee jemle DeefYeceeve Deens. efleÛÙeele vÙeeÙeYeeJeeuee meeceeefpekeâ, DeeefLe&keâ DeeefCe jepekeâerÙe JeeleeJejCeeÛeer peer efkeâveej Deens, lÙeeleuee ‘mJeeleb$Ùe’ ne Meyo efJeÛeejeÛes, GÛÛeejeÛes, ßeæsÛes, ßeæeYeeJevesÛes Je hetpesDeÛexÛÙee meboYee&le ceeskeâUsheCeeÛes Yeeve yeeUieles DeeefCe ‘meceevelee’ ne Meyo osMeJeeefmeÙeebÛeer Øeefle‰e DeeefCe megmebOeer ÙeebÛÙee meceevelesJej Yej osles. DeeheuÙee mebefJeOeeveeves pÙee ceewuÙeJeeve osCeiÙee DeeheuÙeeuee efouesuÙee Deensle lÙeebletve YeejleerÙelJeeÛes ¤he Øekeâš nesles. jepÙeIešvesves efouesuÙee Ùee SskeäÙeeuee Je SskeäÙeYeeJevesuee Oetmej keâjCÙeeÛÙee °erves pej keâener ØeÙelve nesT Ieeleues Demeleerue lej DeeheuÙee ceele=YetceeRÛes SskeäÙe jeKeCÙeeÛÙee °erves njskeâ veeieefjkeâeves [esàÙeeble lesue Ieeuetve peeie¤keâlee oeKeefJeueer heeefnpes.
 heeÙee : yeeÙeyeue DeefOeef‰le
 JesieJesieàÙee ueeskeâeble Je mebmke=âleeRle megmebJeeoeÛes ØeJeen Jeenele jeneJes ÙeeefJe<eÙeer yeeÙeyeueÛÙee heeveeheeveeble veeveeefJeOe mebkesâle efoues iesues Deensle. les megmebJeeoeefJe<eÙeer efJeÛeejØeJeeneuee ØeieuYelee DeeCeleele. Oecee&OeceeËle megmebJeeo Demeuee heeefnpes, ner yeeÙeyeueÛeer cetueieeceer efMekeâJeCe Deens. osJe, pÙee $ewkeäÙe mebkeâuhevesJej DeeheCe efJeÕeeme "sJelees, lÙeeÛÙeele megmebJeeoeÛeer efJeefJeOe Debies o[uesueer Deensle : meJeeËÛee efvecee&lee osJe Deens, heefJe$e Deelcee ne meJe&JÙeeheer Deens DeeefCe osJeheg$e ÙesMet ne mekeâuepeveebÛee leejCeeje Deens. ¢ee leerve efoJÙe JÙekeäleeRÛee mecetn ner yeeÙeyeueÛeer cetU mebkeâuheveeÛe megmebJeeoeÛÙee JesieJesieàÙee efJeÛeejØeJeenebJej ØekeâeMe šekeâles.
 MegYeJele&ceeveele DeeheuÙeeuee efometve Ùesles keâer, ÙesMet pesJne ueeskeâebÛÙee mebhekeâe&le Ùeslees lesJne lees osJe ne meJeeËÛee efhelee Deens, ner efMekeâJeCe DeOeesjsefKele keâjlees. osJejepÙeeÛeer peer efMekeâJeCe ÙesMet osle iesuee lÙeele osJe ne keâesCelÙee efJeefMe° peeleerÛee, efuebieeÛee, JeCee&Ûee, Jeiee&Ûee, Yee<esÛee DeLeJee ßeæsÛee Deens, Demes efÛe$e lÙeeves kegâ"s GYes kesâues veener. pes MegYeJe=òe ÙesMetves efoues lÙeele ceeveJepeeleerves vÙeeÙeYeeJe, meceYeeJe, ØesceYeeJe, #ecee DeeefCe Meebleer hemejeJeer Demes meebefieleues. DeeheCe pesJne osJeeuee Deecebef$ele keâjlees lesJne megmebJeeoeuee meg®Jeele nesles DeeefCe DeeheCe Deeheues oej pesJne osJeemee"er Kegues keâjlees, lÙeeÛÙee Meyoebvee Je ke=âleeRvee Øeeflemeeo oslees DeeefCe pÙee lÙeeÛÙee ce=lÙetves DeeefCe hegve®lLeeveeves lÙeeves melÙeeÛee Je ØesceYeeJeeÛee ceeie& oeKeJeuee lees Devegmejlees lesJne meg-mebJeeoeuee Yejles Ùesles. melÙeele DeeefCe DeelcÙeele osJeeMeer mebyebOe efvecee&Ce keâjCÙeeÛeer peer ef#eeflepes Deensle leer meble ÙeesneveÛÙee MegYeJele&ceeveele lÙeeves efouesuÙee lÙee meceeefjleeve yeeF&yejesyej pees meg-mebJeeo meeOeuee lÙeele DeeheuÙeeuee DevegYeJeeÙeuee efceUleele. JÙeeJeneefjkeâ iees°eRÛÙee DeeOeejs lees mebJeeoeuee JeeÛee Heâes[lees, veblej lees ke=âefleceÙe mebJeeoekeâ[s JeUlees DeeefCe Oeeefce&keâ megmebJeeoeÛÙee efMekeâJeCeerves Ûe{Ce Ûe{le lees peelees Je MesJešer melÙeeÛeer mee#e osCÙeeÛÙee efMekeâJeCeerves lees megmebJeeoeÛee keâUme iee"lees.
 ef¡emlemeYesÛeer efMekeâJeCe
 SkeâceskeâebÛee Je lÙeebÛÙee Oeeefce&keâ hejbhejebÛee mevceeve keâjeÙeuee ÛeÛe& DeeheuÙee DevegÙeeÙeebvee efMekeâJeles; lÙeeÉejs SkeâceskeâeMeer menkeâeÙe& keâjlee keâjlee MeebleerÛes, meueesKÙeeÛes Je meeceeefpekeâ efnleJeOe&keâ keâeceebÛes Gob[ heerkeâ leÙeej nesles. heeshe øeâeefvmeme Ùeebveer efo. 4 HesâyeÇgJeejer 2019 Ùee efoJeMeer DeeyegOeeyeer veiejeruee efouesuÙee YesšerÛÙee JesUer pes JekeäleJÙe kesâues Deens les Demes : ‘‘osJeeÛeer peer ke=âhee DeefKeue ceeveJepeeleeruee yebOeglJeeÛÙee veelÙeeves SkeâceskeâebMeer iegbHeâles lÙee peeCeerJesletve GÅeeÛÙee efhe{eruee ceeie&oMe&keâ "jCeejer Skeâ hejbheje efvecee&Ce JneJeer Ùeemee"er pes osJeeJej efJeÕeeme "sJeleele lÙeebveer Skeâ$e ÙesTve Skeâpegšerves keâeceeuee nele IeeueeJee, Demes DeeJeenve ØelÙeskeâ megpeeCe JÙekeäleeruee ceer ke⤠FefÛÚlees (Document on Human Fraternity).’’
 meg-mebJeeo ner mebkeâuhevee ÛeÛe&ÛÙee heeÛeejCeeÛÙee cegUeleÛe meceeefJe° keâjCÙeele Deeuesueer Deens. ceeskeâàÙee neleeves megmebJeeoeuee leÙeej DemeCes, ns ØelÙeskeâeÛÙee Oeeefce&keâ hejbhejsuee ØeeceeefCekeâ DemeCÙeele meceeefJe° Peeuesues Deens. meg-mebJeeoeÉejs YeeefJekeâ SkeâceskeâebÛÙee YeeJe-YeeJevesuee KeesueJejÛÙee leUeMeer mebOeeve meeOet Mekeâleele.
 DevÙe mebmke=âleer Je Oece& ÙeebÛÙeeMeer meg-mebJeeo
 Ùee YeejleJe<ee&le JeemleJÙe keâ¤ve Demeuesuee njskeâ meceepemecetn Deeheeheues ØeieuYe Demes meebmke=âeflekeâ DeefmlelJe peesheemetve Deens Je lÙeeÛeer meJe&leeshejer DeeojYeeJevesves oKeue Iesleueer iesueer heeefnpes. Ùee YeejleJe<ee&le keâesCelÙeener Skeâefpevemeer meceepeØeJeeneÛee nskeâe OejCes Je lÙee °erves Skeâe efJeefMe° mebmke=âleerÛee DeJeuebye keâjCÙeeÛÙee GösMeeves heeJeues GÛeueCÙeeÛee ØeÙelve keâjCes ns DeeheuÙee ceele=Yetceeruee OeeskeâeoeÙekeâ "jsue. ØelÙeskeâ ceeveJeer JÙekeäleeruee DelÙegÛÛe mLeeve efouÙeeefMeJeeÙe DeeheuÙee meebmke=âeflekeâ JeejMeeÛeer DeLe&hetCe& osJeeCeIesJeeCe nesT Mekeâle veener, ns DeeheuÙee jepÙeIešvesvesÛe ie=nerle Oejues Deens. ØelÙeskeâ mebmke=âleerleerue Je Oecee&leerue meceepemecetnebvee lemesÛe pes efvejÕejJeeoer Deensle lÙeebvee iejpesÛee Demeuesuee ceevemevceeve pej efouee iesuee lejÛe lees meJe& ueeskeâebvee yebOeglJeeÛÙee OÙesÙeeØele IesTve peeF&ue. keâesCelÙeener mebmke=âleerves DeLeJee Oecee&ves ogmeNÙeeJej kegâjIees[er keâjlee keâecee veÙes. SKeeÅee yengmebKÙeekeâebÛÙee mebmke=âleerves ogmeNÙee mebmke=âleerJej Dee›eâceCe kesâuÙeeves osMeele DeefmlelJeele Demeuesueer Meebleer DeeefCe megJÙeJemLee Ùeebvee DeeheCe heejKes nesT. ‘‘yebOegYeeJeeÛee Me$et lees; pees Deeheues Je DeeheuÙee peceeleerÛes JeÛe&mJe ogmeNÙeebJej ueeot heenlees. ogmejs Deeheues Me$et Demetve les ogmeNÙee iešeleerue Deensle, DeMeer ieeWpeejle "sJeuesueer YeeJevee hejle hejle leheemeueer iesueer heeefnpes. veenerlej ogmejs Deeheues Me$et Je efJejesOekeâ Deensle Ùee ceesneuee DeeheCe yeUer he[t’’ (‘ceeveJeer yebOegYeeJeeÛee peenerjveecee, HesâyeÇg. 4, DeeyetOeeyeer).
 iejerye, oefuele Je DeeefoJeemeer ueeskeâebMeer mebJeeo
 YeejleeÛÙee meboYee&le iejerye, oefuele Je DeeefoJeemeer ueeskeâebyejesyejÛee mebJeeo ne leele[erÛee ØeeOeevÙe›eâce Deens. meeceeefpekeâ mlejeJej oefuele Je DeeefoJeemeer ÙeebÛes ceeveJeer nkeäkeâ meelelÙeeves veekeâejues peele Deensle.
 ieefjyeer, Mees<eCe, YesoYeeJe DeeefCe meceepeeleerue meJe& ØekeâejebÛÙee heeheceÙe JÙeJemLeebÛes efvecet&ueve keâjCÙeemee"er šekeâuesues ØelÙeskeâ heeTue ns mebJeeoeÛes heefjCeecekeâejkeâ meeOeve Demeles. leLeeefhe, ieefjyeebyejesyejÛee mebJeeo kesâJeU oÙeeke=âlÙeebhegjleeÛe ceÙee&efole "sJelee ÙesCeej veener. ‘‘ieefjyeebÛeer ef¡emlemeYee’’ ner meb%ee meelelÙeeves ef¡emleer ueeskeâebÛee DeelceyeesOe Øeefleefyebefyele keâjles keâer iejerye ns ef¡emleeÛÙee peeieer Deensle, DeeefCe cnCetve ØesceYeeJe Je vÙeeÙeerheCe ns ef¡emleeÛee DevegÙeeÙeer DemeCes cnCepes keâeÙe ÙeeÛes cenòJeeÛes Je ceOÙeJeleea heefjceeCe Demeues heeefnpes. Ùee meboYee&le, osMeeÛÙee DeefOekeâejerJeiee&ves oefuele ef¡emleer Je DeeefoJeemeer Ùeebvee vÙeeÙe efceUeJee cnCetve DeeJeMÙekeâ heeJeues GÛeueeJeerle Demes Deecner DeeJepet&ve meebielees.
 efvemeiee&Meer mebJeeo
 efvemeiee&Meer mebJeeo ner ogmejer Skeâ cenòJeeÛeer yeepet Deens. Deeheues meecetefnkeâ efveJeememLeeve cnCepes he=LJeer. ner peerJeveeuee DeeOeej osCÙeemee"er Je osJeeÛes mleJeve keâjCÙeemee"er efvecee&Ce keâjCÙeele Deeueer. heCe Deepe leer Jesovesves DeejesUer "eskeâle Deens keâejCe ceeveJeer keâjeceleer efleÛee veeMe keâjerle Deensle. osJeeJej ßeæe "sJeCeejs Je meefoÛÚe Demeuesues Ùee meJeeËÛeer he=LJeerÛee heÙee&JejCeerÙe meceleesue megjef#ele "sJeCÙeeÛeer peyeeyeoejer Deens. leMeer osJeeÛeer FÛÚe Deens. cnCetve efvemeiee&Meer mebJeeo cnCepes leeheceeve yeoue keâceer keâjCÙeemee"er, YetYeeie Je meeiej mJeÛÚ keâjCÙeemee"er heeJeues GÛeueCes Je mebhetCe& efvemeiee&uee mevceeveeves Je keâeUpeerves JeeieJeCÙeeme megjJeele keâjCes nesÙe.
 ve pevceuÙeebyejesyej mebJeeo
 pes pevceuesues Deensle lÙeebÛÙeehegjleeÛe mebJeeo ceÙee&efole "sJet veÙes; pes pevceuesues veenerle lÙeebÛee peieCÙeeÛee nkeäkeâ osKeerue ieebYeerÙee&ves ue#eele IÙeeÙeuee nJee. ceveg<Ùeeuee lÙeeÛÙee ieYe&OeejCesÛÙee #eCeeheemetve Skeâ JÙekeäleer cnCetve mevceeveeves JeeieJeeÙeuee nJes, ØelÙeskeâ ceeveJeer peerJeveeuee DebieYetle Øeefle‰e Deens, DeeefCe cnCetve lÙeeÛee ceeveJeer JÙekeäleer cnCetve Gojeheemetve les keâyejsheÙeËle Deeoj jeKeeJee DeMeer DeeceÛeer ßeæe Deens. mene ceefnvÙeebheÙeËle ieYe&heele keâeÙeosMeerj yeveJeCÙeemee"er GÛeueuesueer heeJeues ÙeebÛee meJe&keâ<e DevÙeeÙe cnCetve efOekeäkeâej keâjeÙeuee nJee. keâejCe ve pevceuesuÙeeÛÙee peieCÙeeÛÙee nkeäkeâeÛeer leer heeÙeceuueer Deens. ueeskeâmeYesleerue les efJeOesÙekeâ ceeies IesCÙeeme Deecner osMeeÛÙee heg{eNÙeebvee keâUkeâUerves efJevebleer keâjlees.
 Meebleermee"er mebJeeo
 DeeblejOeceeaÙe mebJeeo ne DeepeÛÙee keâeUeleerue Skeâ cees"er iejpe Deens. Oecee&OeceeËle Meebleer veebouÙeeefMeJeeÙe je°^ebceOÙes Meebleer veeboCeej veener. Deeblej OeceeaÙe mebJeeoeefMeJeeÙe Oecee&OeceeËle Meebleer veeboCeej veener. cetueleòJeJeeoer Je onMeleJeeoer ÙeebÛÙeeleHexâ efve<heehe ueeskeâebÛee peeieeflekeâ heeleUerJej pees meleleÛee ÚU nesle Deens lÙeecegUs Deecneuee neojs yemeleele.
 Meeblelee-efveefce&leer, heÙee&JejCeeÛes mebj#eCe, ieefjyeerÛes efvecet&ueve DeeefCe meJeeËmee"er ceeveJeer Øeefle‰sÛeer nceer, Keeme keâ¤ve ceefnuee Je cegues ÙeebÛÙeemee"er, Ùee #es$eeble menkeâeÙe& ne Yeejleeleerue mebJeeoeÛee GösMe DemeeJee. efMeJeeÙe, ÙeeÛee DeLe& meJe& ue{eÙee, efnbmee DeeefCe onMeleJeeo Ùee pÙee iees°er mebJeeoeÛÙee ceeiee&le cees"s De[LeUs efvecee&Ce keâjleele lÙeebÛee Deecner efOekeäkeâej keâjlees. meeceeefpekeâ Skeâeshee ns Gefö° meceesj "sJetve Deecner mebJeeoeÛÙee Øeef›eâÙesle keâeÙe&jle jeneCÙeeÛes JeÛeve Ieslees.
 keâUkeâUerÛeer efJevebleer
 DeeceÛeer ßeæe Deens keâer osMeYekeäleer ner mebkegâefÛele Je YesoYeeJe keâjCeeNÙee meebmke=âeflekeâ je°^Jeeoentve JesieUer Deens, pees (YesoYeeJe) Iešveelcekeâ je°^Jeeoentve cegUeleÛe Deueie Deens. JewÙeefkeälekeâ keâejCeebJe¤ve SKeeÅee YeejleerÙe veeieefjkeâeÛÙee osMeYekeäleeryeöue ØeMveefÛevn efvecee&Ce keâjCÙeeÛee keâesCeeueeÛe DeefOekeâej veener. Demmeue osMeYekeäleer ner DeeheCeeme efYeVelesle Skeâ keâjles. JebMe, ueeskeâ Je je°^s Ùeebvee yeebOeCeeNÙee efvejefvejeàÙee veelÙeebveer Skeâ PeeuesuÙee mebhetCe& ceeveJeer kegâšgbyeeÛÙee keâuÙeeCeekeâ[s veeieefjkeâebÛes ue#e JesOeCeejer DeMeer osMeYekeäleerÛeer JÙeeKÙee keâjlee ÙesF&ue. ‘‘meJe& ef¡emleer ueeskeâebvee meecetefnkeâ keâuÙeeCeeefJe<eÙeerÛÙee lÙeebÛÙee peyeeyeoejerÛeer Je mesJesÛeer peeCe DemeeÙeuee nJeer. nbieeceer GheeÙeemebyebOeerÛÙee JesieJesieàÙee celeebÛee keâeÙeosMeerjheCee lÙeebveer DeesUKeeJee, DeeefCe Skeâ ieš Ùee veelÙeeves pes ØeeceeefCekeâ heæleerves lÙeebÛÙee Âef°keâesveebÛeer keâeme Oejleele DeMee veeieefjkeâebÛee lÙeebveer Deeoj keâjeJee (DeeOegefvekeâ peieeleerue ef¡emlemeYee, veb. 75)
 yengmebKÙe ØeyeU mebmke=âleerJÙeefleefjkeäle Flej mebmke=âleeRyeöue eflejmkeâej ÛesleJeCeeNÙee ÛegkeâerÛÙee je°^Jeeoer efJeÛeejmejCeer ¢ee keâewÙe& hemejJeCÙeeme meceLe& Demeleele. je°^Yekeäleer Je Keesše je°^Jeeo Ùee oesneWleerue cetueYetle Heâjkeâ mhe° keâjCes DeeJeMÙekeâ Deens. je°^Yekeäleer je°^eÛeer GYeejCeer keâjles. Gueš Keesše je°^Jeeo osMeeÛeer Skeâelcelee, SskeäÙe DeeefCe megJÙeJemLee ÙeebÛee veeMe keâjles. Keeme keâ¤ve cetueieeceer Je Deeflejskeâer ØekeâejebÛee je°^Jeeo ne Demmeue je°^JeeoeÛÙee efJejesOeer Deens.
 Keesše je°^Jeeo ne meJee&efOekeâejMeenerÛÙee veJeveJeerve Øekeâejebvee pevce osCeej veener ÙeeÛeer osMeeÛÙee DeefOekeâejer Jeiee&ves keâeUpeer IÙeeJeer DeMeer Deecner efJevebleer keâjlees. jepÙeIešvee leÙeej keâjCeeNÙeebvee mee#eeruee "sJetve Deecner YeejleeÛes ke@âLeefuekeâ efyeMehe Demes Øeefleheeove keâjlees keâer YeejleerÙe veeieefjkeâlJe "jJeCÙeemee"er Oece& ne efvekeâ<e Demet veÙes. osMeele, efJeMes<ele: Oeeefce&keâ DeuhemebKÙeekeâeble peer YeerleerÛeer YeeJevee, DemJemLelee DeeefCe mebYeüceeJemLee hemejle Deens leer veenerMeer keâjCÙeemee"er osMeeÛÙee heg{eNÙeebveer ØeeceeefCekeâ Je heefjCeecekeâejkeâ meeOeveebÛee Jeehej keâjeJee.
 efJejesOeer cele JÙekeäle keâjCes ns osMeYekeäleerÛÙee efJe®æ veener ns meebieCÙeeÛeer iejpe veener. ueeskeâMeener SkesâjerJeeoeJej (monologue) GYeejlee Ùesle veener. Skeâe šsyeueeJej yemetve, mebJeeo Je DeeMee-Deekeâeb#ee JÙekeäle keâjCÙeeÛeer nerÛe JesU ÙeesiÙe DemeuÙeeÛes Deecner osMeeÛÙee heg{eNÙeebvee meebiele Deenesle. DeeheuÙee efØeÙe osMeele meebmke=âeflekeâ SkeâekeâerheCee efvecee&Ce keâjCÙeeÛes ØeÙelve nesle Demeleevee, mebJeeo ne De[ÛeCe Je Dee[efYeble JeešCeejs Ieškeâ Ùeebvee veelesmebyebOeeÛes hetue yeveJeerue. ‘‘Deefmcelee Je mebJeeo ns Me$et veenerle. DeeheuÙeehes#ee JesieUs DemeuesuÙeebyejesyejÛÙee mebJeeoecegUs Deeheueer mJele:Ûeer meebmke=âeflekeâ Deefmcelee yeUkeâš Je mece=æ nesle Demeles. kebâieeue yeveJeCeeNÙee De%eeleJeemeecegUs Deeheueer Demmeue Deefmcelee megjef#ele jenele veener’’ (heeshe øeâeefvmeme, querida Amazonia, n. 37).
 meceejeshe
 mebJeeo ne KejesKej melÙe Je ØesceYeeJevee ÙeebÛÙeekeâ[s peeCeeje ceeie& Deens. mecesšeÛes, vÙeeÙeeÛes, MeebleerÛes Je ØesceeÛes jepÙe ØemLeeefhele JneJes cnCetve ØelÙeskeâ kegâšgbyeele, ef¡emlemeYesÛÙee meJe& mlejebJej, ef¡emleer ueeskeâeble, Oecee&OeceeËle Je mebmke=âleer mebmke=âleeRle, DeeefCe je°^eje°^eble mebJeeo Jee{eJee Ùee nsletmee"er ØeeLe&vee ke⤠Ùee.
 DeeheuÙee osMeele pes Ie[le Deens lÙeecegUs DeeheCe pejer Kethe efÛeblee›eâeble Je DemJemLe Demeuees lejer DeeheCe DeeheuÙee veeieefjkeâ yeebOeJeebleerue DebieYetle ßeæe Je ÛeebiegueheCee ÙeecegUs DeeMeeJeeoer Deenesle. yengmebKÙe ueeskeâebveer DeeheuÙee osMeeÛeer efveOeceea (secular) cetuÙes mJeerkeâejueer Deensle Ùeeyeöue DeeheCe lÙeebÛes keâewlegkeâ keâjlees. Yeejleceelee Ùee DeeheuÙee ceneve osMeeÛÙee GYeejCeerÛÙee keâeÙee&le menkeâeÙe& keâjerle jeneCÙeeÛee Deecner efve§eÙe keâjlees.
 pÙee kegâceejer ceefjÙee ceelesves megmebJeeoeÛee DeeoMe&Jele efkeâòee meJeeËvee Ieeuetve efouee efleÛÙee ceele=-ceOÙeefmLeves DeeheCee ØelÙeskeâeuee melÙe Je ØesceYeeJevesÛÙee JeešsJej efleÛes ceeie&oMe&ve ueeYees!
 
 DeefOeke=âle – 4
 DeeÛe&efyeMeheebÛes heeUkeâerÙe keâeÙe&›eâce
 (meueielee jeneJeer cnCetve DeeOeer Øeefmeæ kesâuesues keâeÙe&›eâce osKeerue ÙesLes hegvne Øeefmeæ kesâues Deensle)
 26 peeves. me. 8.30 :he. efcemmee (osJeMeyo jefJeJeejefveefceòes), meWš ieesvmeeuees ieeefme&Ùee ÛeÛe&, yejecehetj.
 me. 11.30 :ceoj lesjspee ÛeÛe&, efJejej (he.) ÙesLeerue ØecegKe Oece&ieg¤, Oece&«eece heeUkeâerÙe ceb[U Je Oece&«eece DeLe&ceb[UeÛÙee meYeemeoebmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 me. 4.00:ØemleeefJele Oece&ØeevleerÙe ØeyeesOeveie=neÛÙee efMeueevÙeemeeÛee DeeMeerJee&o efJeOeer, meWš Lee@ceme Oece&«eece, meeb[esj.
 (mebOÙee. 5.30les 6.30):efveJe=òe Oece&ieg¤bvee Yesš, keäuepeea nesce, meeb[esj.
 mebOÙee. 7.00 :‘pevemesJee ne@efmhešue’ceOeerue Deepeejer JÙekeäleeRvee Yesšer.
 27 peeves. me. 9.00 :he. efcemmee (Heâe. pees hejsje ÙeebÛes YeeT Je Heâe. efveleerve hejsje (IMS) ÙeebÛes Je[erue ÙeebÛee DeblÙeefJeOeer), nesueer efmhejerš ÛeÛe&, veboeKeeue.
 me. 11.00:Jesmšve& efjpeveÛÙee meesMeue meefJe&me HeâesjceÛÙee mebÛeeuekeâebvee ceeie&oMe&ve, hemeeÙeoeve, veeUe.
 (me. 11.00 les og. 1.30) :Ûe@vmeuej, DeLe&JÙeJemLeehekeâ, DBE Ûes mebÛeeuekeâ, Lee@ceme ye@efhšmše, pÙeg. keâe@uespe (heehe[er) ce@vespej Je efØeefvmeheue DeeefCe meuueeieej ÙeebÛÙeemeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 (mebOÙee. 4.30 les 7.30) :keâeef[&veue «esMeme cesceesefjDeue ne@efmhešue,yebieueer, heoeefOekeâeNÙeebmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 (mebOÙee. 7.30 les 8.30) :Oece&ieg¤bmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 28 peeves. (me. 9.30 les 1.30):Oece&ieg¤bmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 29 peeves. me. 10.00 :efyeMehme neTmeceOÙes keâece keâjCeeNÙee Oece&ieg¤bmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 me. 11.30 :nesueer He@âefceueer ÛeÛe&, YegF&ieeJe, ØecegKe Oece&ieg¤ meceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 og. 12.30 :meWš øeâeefvmeme PesefJeDej ÛeÛe&, efiejerpe, ØecegKe Oece&ieg¤bmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 og. 1.15 :YeeefJekeâebmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 30 peeves. me. 10.30 :Heâe. øeâeefvmeme efoefyeÇšes Ùeebvee Yesš (lÙeebÛeer MeŒeef›eâÙee Peeuesueer Demetve les Iejer Deejece keâjerle Deensle), pesuee[er, veboeKeeue Oece&«eece.
 og. 12.00:hemeeÙeoeve keWâõ, veeUe Oece&ieg¤ šercemeceJesle meYee, hemeeÙeoeve.
 31 peeves. (me. 10.30 les og. 12.30) :Oece&ieg¤bmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 1 HesâyeÇg. me. 7.15 :efmemšme& Dee@Heâ Ûe@efjšer Dee@Heâ veePejsLe, yejecehetj, ÙeebÛÙeemee"er he. efcemmee.
 (mebOÙee. 5.30 les 7.15) :DeOÙe#e, efmemšme& Dee@Heâ Ûe@efjšer Dee@Heâ veePejsLe (SCN) mebÛeefuele mebpeerJeveer mhesMeue mketâueÛee efoJÙeebie cegueebmee"er Jeeef<e&keâ efove meesnUe, yejecehetj.
 3 HesâyeÇg. me. 8.30:he. efcemmee (efme. Deefvelee (SND) ¢eebÛÙee ›elemLe peerJeveeÛÙee megJeCe&ceneslmeJeeefveefceòe) vee@šx[ce MeeUe, meeb[esj, meeueesueer.
 (me. 10.30 les og. 12.30) :veboeKeeue, veeveYeeš Je ceoxmeÛes ØecegKe Oece&ieg¤, hemeeÙeoeve šerce ÙeebÛÙeemeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 (og. 12.30 les 1.30):nesueer efmhejerš ÛeÛe&, veboeKeeue, ØecegKe Oece&ieg¤meceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 (og. 1.30 les 2.00):meWš cesjer ceeioeuesve ÛeÛe&, cegUieeJe, ØecegKeOece&ieg¤meceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 6 HesâyeÇg. me. 10.00:[e@ve yee@mkeâes mebmLesÛes ØeesefJnefvMeÙeue megefheefjDej Je he. ceefjÙee ef¡emleer peveebÛeer meeneÙÙee, veeÙeieeJe (hetJe&) Oece&«eeceeÛes Oece&ieg® šercemeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 7 HesâyeÇg. (og. 12.00 les 2.00):ceefnvÙeeÛÙee heefnuÙee Meg›eâJeejer pes YeeefJekeâ ØeeLe&vee Je GheJeeme keâjleele (ieg[ Meshe[& keâcÙegefvešer) lÙeebÛÙeemee"er he. efcemmee, meWš ieesvmeeuees ieeefme&Ùee ÛeÛe&, yejecehetj.
 (mebOÙee. 4.00 les 5.00): ceeueceòee efJe<eÙeebJejÛÙee Oece&ØeebleerÙe lep%eebmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 (mebOÙee. 5.15 les 6.15):Oece&ØeebleerÙe Deeuleej mesJekeâebÛÙee cesUeJÙeele mebyeesOeve (meWš ieesvmeeuees ieeefme&Ùee meCeeefveefceòes) meWš øeâeefvmeme PesefJeDej ÛeÛe& ne@ue, efiejerpe.
 12-20 HesâyeÇg.:menYeeie DeeefCe ØeyeesOeve, ke@âLeefuekeâ efyeMehme keâe@vHeâjvme Dee@Heâ Fbef[Ùee (CBCI) Ûeer 34Jeer meJe&meeOeejCe (Plenary) meYee, ‘meWš pee@ve ve@Meveue Deke@â[ceer Dee@Heâ nsuLe meeÙevmesme’ (meWš pee@vme ces[erkeâue keâe@uespe De@C[ ne@efmhešue), yebie¤U.
 22 HesâyeÇg. (me. 10.00 les og. 12.30): DeOÙe#e – ØecegKe Oece&ieg¤, efØemš-Fve-Ûeepe&, mebÛeeuekeâ, Skeâ (ØeehebefÛekeâ) Oece&«eece DeLe&meefceleerÛee meYeemeo DeeefCe Skeâ (ØeehebefÛekeâ) ceeueceòee meefceleerÛee meYeemeo ÙeebÛÙeemen meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 (og. 12.30 les 1.30):Oece&ieg¤bmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 mebOÙee. 5.00:hegDej efmemšme& Dee@Heâ DeJej ues[er (PSOL) ÛÙee efme. keâesmet IeessvmeeueefJeme ÙeebÛÙee ›elemLe peerJeveeuee 50 Je<ex hetCe& PeeuÙeeefveefceòes he. efcemmee, meWš Lee@ceme ÛeÛe&, meeb[esjmebOÙee. 7.00 :efveJe=òe Oece&ieg¤bvee Yesš, keäuepeea nesce, meeb[esj.
 23 HesâyeÇg. (mebOÙee. 3.00 les 5.00):DeOÙe#e, Oece&ØeebleerÙe heeUkeâerÙe keâewvmeue(DPC) meYee, Lee@ceme ye@efhšmše [er. Sue. S[. keâe@uespe ne@ue, heehe[er.
 mebOÙee. 5.30:yeeefhlemcee mee›eâecesvle Øeoeve (ÛeewLes DehelÙe), meWš cesjer ce@ioeuesve ÛeÛe&, cegUieeJe.
 25 HesâyeÇg. (me. 10.00 les og. 12.00):[e@šme& Dee@Heâ o ›eâe@me Dee@Heâ ueerSpe (FC) ÛÙee ØeesefJnefvMeÙeue megefheefjDejmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 (og. 12.00 les 1.30):ogmejs meble pee@ve hee@ue veeueemeesheeje (he.)Oece&«eeceeleerue Oece&ieg¤ šercemeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
  mebOÙee. 4.30:meble hee@ue ÛeÛe&, veeveYeeš Oece&«eeceeleerue Oece&ieg¤ šercemeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 mebOÙee. 5.30:keâener Oece&ieg¤bmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
  (mebOÙee. 6.45 les 8.45): FvHebâš efpepeme, SJnjMeeF&ve efmešer Oece&«eeceeÛÙee ÙegJeleeRmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 26-27 HesâyeÇg.:menheewjesefnlÙe – he. efcemmee (efyeMehe Jn@uesefjÙeve ef[meespee, hegCes Oece&ØeebleeÛes YetlehetJe& efyeMehe ÙeebÛee DeblÙeefJeOeer), meble he@efš^keâ keâefLe[^ue, hegCes.
 28 HesâyeÇg. me. 8.30:he. efcemmee (DeblÙeefJeOeerÛeer), DeJej ues[er Dee@Heâ cemeea ÛeÛe&, cemexme.
  mebOÙee. 4.00:he. efcemmee (DeblÙeefJeOeerÛeer), DeJej ues[er Dee@Heâ «esme keâefLe[^ue, heehe[er.
 29 HesâyeÇg. me. 7.30:he. efcemmee (pevceMeleeyoer- efoJebiele keâeef[&veue meeÙeceve efheceWše), DeJej ues[er Dee@Heâ «esme keâefLe[^ue, heehe[er.
  (me. 9.00 les og. 11.00) : DeOÙe#e – efoJebiele keâeef[&veue meeÙeceve efheceWše (cegbyeF&-JemeF&Ûes YetlehetJe& DeeÛe&efyeMehe) ÙeebÛee pevceMeleeyoer keâeÙe&›eâce, ke=âheeceelee keâefLe[^ue ne@ue, heehe[er.
  (mebOÙee. 4.15 les 6.15) :JemeF& Oece&Øeebleemee"er efMekeâCeeNÙee mesefceveefjÙevmeÛes ceeefmekeâ heeUkeâerÙe keâeÙe&›eâceeÛes cetuÙeceeheve, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 
 (Keeueerue keâeÙe&›eâce ceeÛe& ceefnvÙeele mebheVe nesleerue.)
 1 ceeÛe& me. 10.00:heemkeâeÛÙee peeiejCeefJeOeerle yeeefhlemcee mJeerkeâejCeeNÙeebÛÙee veeJeveeWoCeer ØemebieerÛeer he. efcemmee, DeJej ues[er Dee@Heâ hehexÛÙegDeue mekeâj ÛeÛe&, leueemejer.
 5 ceeÛe& (me. 9.30 les og. 1.00): menYeeie, Oece&ieg¤bmee"er lehemeeOevee, DeJej ues[er Dee@Heâ ueg[d&me ÛeÛe&, efMejueÙe.
 6 ceeÛe& (og. 12.00 les 2.00):ceefnvÙeeÛÙee heefnuÙee Meg›eâJeejer pes YeeefJekeâ ØeeLe&vee Je GheJeeme keâjleele (ieg[ Meshe[& keâcÙegefvešer) lÙeebÛÙeemee"er he. efcemmee, meWš ieesvmeeuees ieeefme&Ùee ÛeÛe&, yejecehetj.
 7 ceeÛe& (me. 9.30 les 10.15): JemeF& peveefnle š^mšÛeer ieJnefveËie yee@[er meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 (me. 10.15 les og. 2.00) : DeOÙe#e – Oece&ØeebleerÙe ceeueceòee meefceleer meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 9 ceeÛe& (me. 10.00 les 1.00): DeOÙe#e, Oece&ØeebleerÙe meuueeieej ceb[UeÛeer meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 (mebOÙee 4.00 les 6.00):DeOÙe#e, Oece&ØeebleerÙe ceefnuee efove (peeieeflekeâ ceefnuee efoveeefveefceòes) keâeÙe&›eâce, meble pescme ÛeÛe&, DeeieeMeer.
 10 ceeÛe& me. 9.30:GodIeešveeÛes JÙeeKÙeeve (ØekeâšerkeâjCe hegmlekeâemebyebOeer ØeehebefÛekeâebvee ØeyeesOeve), peerJeve oMe&ve keWâõ, efiejerpe.
 16 ceeÛe& (me. 9.00 les og. 1.30): pÙegefveDej Oece&ieg¤bmee"er ØeyeesOeve efMeefyej, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 25 ceeÛe& me. 10.00:he. efcemmee (efJevmeWš [er hee@ue meesmeeÙešerÛÙee (SVP) meYeemeoebmee"er leheefove), DeJej ues[er Dee@Heâ ueeF&š ÛeÛe&, pÙeesleer.
 
 ef$eJeej DeefYevebove!
 Deeheues DeeÛe&efyeMehe ([e@.) Hesâefuekeäme ceÛÙee[es ¢eebÛeer ‘DeefKeue YeejleerÙe ke@âLeefuekeâ efyeMeheebÛÙee heefj<eosÛes mes›esâšjer pevejue’ cnCetve Skeâceleeves efveJe[ Peeueer Deens. ner DeeheuÙee Oece&Øeebleemee"er DeefYeceeveeÛeer yeeye Deens.
 efoveebkeâ 12 les 19 HesâyeÇgJeejer 2020 Ùee Dee"Je[Ÿeele DeefKeue YeejleerÙe ke@âLeefuekeâ efyeMeheebÛeer (meer.yeer.meer.DeeÙe.) 34Jeer efÉJe<eeaÙe meYee yeBieueesj ÙesLeerue ‘meWš pee@ve ve@Meveue Deke@â[ceer Heâe@j cesef[keâue meeÙevmesme’ Ùee ne@efmhešueÛÙee mebkegâueele Peeueer. meoj DeefOeJesMeveemee"er Yeejleeleerue 192 Oece&Øeebleebleerue efyeMehme npej nesles. ¢eeheg{Ûes DeefOeJesMeve 2022 Ùee Je<eea nesF&heÙeËle Deeheues DeeÛe&efyeMehe Hesâefuekeäme ceÛÙee[es ÙeebÛÙee neletve je°^JÙeeheer heeleUerJej meJe& ueeskeâebÛeer Gòeceesòece mesJee Ie[eJeer, Ùeemee"er Ùee Oece&Øeebleeleerue leceece YeeefJekeâebÛÙee Jeleerves ØeeLe&veeceÙe MegYesÛÚe! – ‘megJeelee&’ heefjJeej
 
 hegCÙeeÛes efveJe=òe efyeMehe Jn@uesefjÙeve
 ÙeebÛes efveOeve
 megceejs 25 Je<ex hegCes Oece&Øeebleeuee vesle=lJe hegjefJeCeejs Je 10 Je<eeËhetJeea 2009 ceOÙes hegCes Oece&ØeebleeÛeer met$es efyeMehe ([e@.) Lee@ceme [eyejs ÙeebÛÙee neleer megheto& keâjCeejs efyeMehe Jn@uesefjÙeve ef[meespee ÙeebÛes yegOeJeej efo. 26 HesâyeÇg. 2020 jespeer efveOeve Peeues. ogmeNÙee efoJeMeer Dee@PeJeu[ keâeef[&veue «esMeme Je one efyeMehme Je DeeÛeefyeMehme ÙeebÛÙee GheefmLeleerle hegCes ÙesLeerue meWš he@efš^keâ keâefLe[^ueceOÙes lÙeebÛee DeblÙeefJeOeer heej hee[uee. hegCes ÙesLeerue meble he@efš^keâ keâefLe[^ue Je lÙeebÛÙee DeeJeejele cegbieer efMejCÙeeme osKeerue peeiee veJnleer. Flekeâer YeeefJekeâebÛeer peceuesueer ieoea efyeMeheebÛeer ueeskeâefØeÙelee DeOeesjsefKele keâjles. Gòece efjefš^š ØeJeÛevekeâej Je melele neleele efiešej IesTve ÙesCeejs ke@âefjpce@efškeâ efyeMehe cnCetve lÙeebÛeer KÙeeleer nesleer. les peeleerves DeeheuÙee Oece&ieg¤bÛÙee Jee{efoJemeeuee npej jenele. FlekesâÛe veJns, lej lÙeebÛÙee megKeogŠKeele menYeeieer nesle. Skeâ heeUkeâerÙe DeeOÙeeeflcekeâ ceW{heeU cnCetve lÙeebÛeer KÙeeleer nesleer.
 lÙeebÛÙee DeblÙeefJeOeermee"er JemeF&Ûes efyeMehe, DeeÛe&efyeMehe ([e@.) Hesâefuekeäme ceÛÙee[es GheefmLele nesles. ‘megJeelee&’ heefjJeejeleHexâ efyeMehe JnuesefjÙeve ef[meespee Ùeebvee YeeJehetCe& ßeæebpeueer.