efJeMeeue efJeÕeeleHesâyeÇgJeejer 2020


 
 ‘osJeMeyo’ kegâšgbyeekeâ[s Je peieekeâ[s
 Jn@efškeâve : jefJeJeej efoveebkeâ 26 peeves. 2020 jespeer ‘peeieeflekeâ osJeMeyo efove’ heeUCÙeele Deeuee. ‘‘yeeÙeyeueÛes mLeeve ns DeeheuÙee Iejeleerue Deveskeâ hegmlekeâebhewkeâer Skeâ hegmlekeâ Demes vemetve lÙeeÛes mLeeve DeeieUsJesieUs Deens Je les Øekeâš Peeues heeefnpes’’, Demes Gefö° heeshecenesoÙeebveer Ùee efoJemeeÛÙee DeeKeCeerceeies "sJeues Deens. ‘yeeÙeyeue’ ne osJeeÛee Meyo Deens. yeeÙeyeueÛee uesKekeâ mee#eeled osJe Deens. lÙeeves ceeCemeebÛee GheÙeesie keâ¤ve Deeheues ùoÙe MeyoebÛÙee ceeOÙeceeletve ueeskeâebmeceesj GIe[s kesâues Deens. lÙeecegUs yeeÙeyeueceOÙes efouesueer efMekeâJeCe ner DeefÉleerÙe Deens Je lÙeeÛes mLeeve JesieàÙee Øekeâejs DeeheuÙee Iejele ØemLeeefhele kesâues iesues heeefnpes ¢ee Yetefcekesâletve Ghemevee Je<ee&leerue eflemeje jefJeJeej ne ‘osJeMeyo efove’ cnCetve heeUuee peeJee Demes heeshecenesoÙeebveer DeOeesjsefKele kesâues nesles.
 jefJe. efoveebkeâ 26 peeves. 2020 jespeer jesceceOeerue meble heeršj ÛeÛe&ceOÙes efcemmee Dehe&Ce keâjleevee GhemeevesÛÙee JesUer heeshecenesoÙeebveer JeeÛeve«ebLe efcejJeCegkeâermeceesj GbÛeeJeuee neslee. efÉleerÙe Jn@efškeâve efJeÕeheefj<eo Ûeeuet Demeleevee ØelÙeskeâ DeefOeJesMeveeÛÙee JesUsuee osJeMeyoeuee DeMee ØekeâejÛes De«emLeeve osCÙeele Deeues nesles. pÙeeØeceeCes heeshecenesoÙeebveer GheemevesÛÙee JesUsuee yeeÙeyeueÛee mevceeve kesâuee lemeeÛe JeeÛeve«ebLeeÛee mevceeve lÙee efoJeMeer ØecegKe efcemmeeÛÙee JesUsuee peieYejÛÙee cebefojeble keâjCÙeele Deeuee. ‘DeeheuÙee Iejelener yeeÙeyeueuee De«emLeeve DemeeJes. keâejCe osJeeÛee Meyo ØeLece kegâšgbyeekeâ[s Ùeslees Je lees kegâšgbyeeletveÛe peieYej peelees, ner mebkeâuhevee DeeheuÙee ceveele DeeheCe melele lesJele "sJeueer heeefnpes’, DeMee Meyoeble heeshecenesoÙeebveer Deeheueer YeeJevee JÙekeäle kesâueer.
 Ùeboe efoveebkeâ 26 peevesJeejer jespeer ne efoJeme DeeuÙeecegUs lÙeeÛes mLeeve ‘ef¡emleer SskeäÙe Dee"Je[Ÿee’ÛÙee Deieoer peJeU nesles. Ùee osJeMeyoeletveÛe JesieJesieàÙee ef¡emleer mebØeoeÙeele SkeâJeekeäÙelee Je Skeâpetš ÙesF&ue, DeMeer Dehes#ee ef¡emlemeYee GjeMeer yeeUietve Deens.
 peeieeflekeâ ®iCe efove
 Jn@efškeâve : heefJe$e ceefjÙesves øeâevmeceOeerue ueg[d&me Ùee ieeJeer 1856 ceOÙes oMe&ve osTve ®iCeebefJe<eÙeer efJeMes<e keâCeJe Øekeâš kesâuee neslee. lÙee JesUer ueg[d&me ¢ee ef"keâeCeer heeCÙeeÛee pees ØeJeen meg¤ Peeuee lÙee ØeJeenekeâ[s peieYejÛes npeejes ®iCe ØeefleJe<eea Ùesle Demeleele. ßeæsves Deeuesues YeeefJekeâ lesLes yejs nesleele. cnCetve efoveebkeâ 11 HesâyeÇg. 2020 ne ueg[d&me ceelesÛÙee meCeeÛee efoJemepeeieeflekeâ ®iCe efovecnCetve meepeje kesâuee peelees. ¢ee Øemebieer meJeeËÛes ue#e ceeveJeer peerJeveekeâ[s keWâefõYetle keâjerle heeshe cnCeeues keâer, ‘‘ceeveJepeeleerkeâ[tve ceeveJeer peerJeveeÛes men<e& mJeeiele Peeues heeefnpes. lÙee peerJeveeÛee mevceeve kesâuee iesuee heeefnpes. Je meg®Jeeleerheemetve MesJešheÙeËle lÙeeÛes mebj#eCe kesâues iesues heeefnpes.’’