Gmceeveeyeeo ÙesLes 10, 11 Je 12 peevesJeejer 2020 jespeer YejuesuÙee ‘DeefKeue YeejleerÙe ceje"er meeefnlÙe mebcesuevee’ JesUer Heâe. øeâeefvmeme efoefyeÇšes Ùeebveer kesâuesuÙee DeOÙe#eerÙe Yee<eCeeleerue mebheeefole DebMe. – mebheeokeâHesâyeÇgJeejer 2020


 
 ‘men vesles les meeefnlÙe’, DeMeer meeefnlÙeeÛeer Skeâ JÙeeKÙee kesâueer peeles. meceepeeuee melÙeeÛes Yeeve osTve YeefJe<ÙeeÛes JesOe IesCÙeeÛeer °er osCeeje Skeâ mebmkeâej cnCepes meeefnlÙe. Deepe ÙesLes mebhetCe& ceneje°^eletve DeeefCe ye=nvceneje°^eletve DeeheCe meJe& npeejeWÛÙee mebKÙesves Skeâ$e peceuees Deenesle. meeefnlÙeeJejerue Øesceeves DeeheCee meJe& meeefnlÙeYekeäleebvee DeeheuÙeeuee FLes Skeâ$e DeeCeues Deens. ner meeefnlÙeefve‰ebÛeer ceebefoÙeeUer Deens. Ùee leerve efoJemeeble efJeÛeejebÛes Deeoeve-Øeoeve nesF&ue; DeeheuÙee SkeâceskeâebÛÙee iee"er-Yes"er nesleerue, «ebLeebÛee menJeeme Je efJeÛeejebÛes Oeve ueeYesue ner Heâej cees"er keâceeF& Deens.
 efce$eebvees, ceeveJeer peerJeve ns iet{ DeeefCe jnmÙeceÙe Deens. DeeheuÙee peerJeveeuee Deveskeâ heoj Deensle. lÙeebhewkeâer meeefnlÙe ne Skeâ heoj Deens. ceeveJeer peerJeveeleerue iet{ peeCetve IesCÙeeÛeer ceeCemeeuee melele Glmegkeâlee ueeieuesueer Demeles. ceeCemeeÛÙee ceveele efJeÛeejebÛes DeeefCe YeeJeveebÛes melele keâuueesU G"le Demeleele.
 DeeheuÙee efJeÛeejebvee DeeefCe YeeJeveebvee SKeeoe meeefneflÙekeâ Meyo¤he keâmes oslees?
 keâJeefÙe$eer mebpeerJeveer ceje"s DeeheuÙee Skeâe keâefJelesle cnCeleele, ‘ceer ve meebieeÙeÛeer kegâCeeuee, keâefJelee mHegâjles keâMeer?’
 keâJeeruee keâefJelee, uesKekeâeuee keâLee, keâeobyejer, efvemeie&uesKeve keâmes keâeÙe meeOeles? lÙeeÛÙee ceveele efJeÛeejebÛeer IegmeUCe melele Ûeeuele Demeles DeeefCe keâUeruee pemes Gceuetve ÙeeJesmes Jeešles, lemes Skeâ efoJeme uesKekeâeuee efueneJesmes Jeešles. keâUeruee pemes GceueCÙeeheemetve kegâCeerÛe LeebyeJet Mekeâle veener, lemesÛe uesKekeâeuee JÙekeäle nesCÙeeme kegâCeer ØeefleyebOe ke⤠Mekeâle veener. ner efÛebleveMeeruelee DeyeesOe ceveeÛee leeyee Iesles DeeefCe Skeâ efoJeme leer MeyoebÛÙee ¤heeves Øekeâš nesles. ¢ee uesKeveØeef›eâÙesÛeer leguevee SKeeÅee ieYe&Jeleer Œeeryejesyej keâjlee ÙesF&ue. pesJne efleuee peeCeJeles keâer, efleÛÙee Gojele Debkegâj Hegâuelees Deens, lesJne leerner Hegâueles DeeefCe lees Deevebo JÙeòeâ kesâuÙeeefMeJeeÙe efleuee jeneJele veener. Ûebõ pemee keâueskeâuesves Jee{lees DeeefCe heewefCe&cesuee hetCe&efyebye meekeâejles, lÙeeÛeØeceeCes leer veT ceefnvÙeebÛÙee Ke[lej ØeJeemeele Deveskeâ DevegYeJeebÛÙee efoJÙeeletve peeles. efleÛes ue#e ‘lÙee’ efoJemeekeâ[s ueeieuesues Demeles. pesJne yeeU Deeletve {gMee cee¤ ueeieles, lesJne yeeU meebieles keâer, ‘ceePeer ÙeeÙeÛeer JesU peJeU Deeueer Deens’ DeeefCe Skeâ efoJeme efoJÙe Ie[les, lÙeemee"er efleuee peerJeIesCÙee JesCeebÛeer efkebâcele ceespeeJeer ueeieles. yeeU pevceuÙeeJej cee$e me=peveeÛee lees Ûecelkeâej heentve leer ØemetleerÛes og:Ke njJetve yemeles. leer lÙeeÛÙeeceOÙes iegblele peeles.
 uesKeveeÛee ØeJeemener keâenermee DemeeÛe Demelees. efJeÛeejeÛes SKeeos yeerpe keâJeer-uesKekeâeÛÙee Deblece&veele he[les. keâOeer les lÙeeÛÙee DeyeesOe ceveele peeles. ojcÙeeve uesKekeâ Deveskeâ ØekeâejÛÙee DevegYeJeeletve peele Demelees. les yeerpe cee$e Deeletve keâenerlejer meebiele Demeles. keâener ØekeâejebÛes yeer ceeleerle hesjues keâer, efoJemee-oesve efoJemeeble meMeeÛÙee [esàÙeebveer uegkeâuegkeâ heent ueeieles. heefnuÙee heeJemeeceOÙes ne DevegYeJe Ùeslees. Ûew$eeceOÙes Yeepetve efveIeeuesueer Yetceer heefnuÙee heeJemeeveblej DeÛeevekeâ efyepeebkegâefjle nesles. DeeeføeâkesâceOÙes cee$e keâener Je=#e Demes Deensle keâer, lÙeebÛeer yeerpes ceeleerle he[uÙeeveblej Kethe Je<eeËveblej lÙeebvee keâeWye Hegâšleele. uesKekeâeÛes DemesÛe Demeles. keâOeer lÙeeÛeer efÛebleveMeeruelee ceveeÛÙee ieeYeeNÙeeceOÙes keâener efoJeme, keâener ceefnves, keâOeerkeâOeer keâener Je<exner o[tve yemeles DeeefCe ceieÛe leer Meyo¤he Iesles.
 meeefneflÙekeâeÛÙee ¢ee me=peveMeeruelesuee DeeheCe ‘ØeefleYee’ cnCelees. ØeefleYee, ØeefleYee cnCepes keâeÙe? Skeâe LeWyeeletve efvePe&jeÛee ØeJeeme meg¤ nesTve heg{s Deveskeâ efvePe&j lÙeeuee efceUle peeleele, lees efJemleejle peelees. Pee[ePeg[heebletve, KeeÛe-KeUiÙeebletve, keâOeer GbÛeeJe¤ve, keâOeer meheešerJe¤ve lees yenjleÛe peelees DeeefCe ceie Skeâ efoJeme ne ceneØeheele SKeeÅee keâ[ŸeeJe¤ve GmeUlees, keâesmeUlees DeeefCe meeNÙeebÛes ue#e JesOetve Ieslees. lÙeeuee DeeheCe OeyeOeyee cnCelees. ØeefleYesÛee Ke[lej ØeJeeme DemeeÛe keâenermee Demelees.
 uesKekeâ pesJne efueneÙeuee yemelees, lesJne lÙeeÛeer DebleÂ&°er peeie=le nesles DeeefCe ceveeÛÙee keâes<eele mee"Jeuesues meieUs DevegYeJe keâLee, keâeobyejer, keâefJelee, veeškeâ, ueefuele uesKe ¢eebÛÙee ¤heeves keâeieoeJej Glejleele. meeefneflÙekeâeÛes DevegYeJeefJeÕe efpelekesâ JÙeehekeâ, lÙeeÛeer efÛebleveMeeruelee efpelekeâer meKeesue, lÙeeÛeer keâuheveeMeòeâer efpelekeâer ØelÙeÙekeâejer DeeefCe lÙeeÛeer DebleÂ&°er efpelekeâer peeie=le, lÙee ØeceeCeele lÙeeÛÙee meeefnlÙeeÛeer iegCeJeòee "jle Demeles DeeefCe les DeefYepeele heoeuee heesnesÛeles. Goe. pee@ve mšeFveyeie& ¢eebÛeer ‘o «eshmed Dee@Heâ je@Le’ ner keâeobyejer. leermeÛÙee oMekeâeleerue ceboerÛÙee keâeUeceOÙes Decesefjkesâle DeveskeâebÛeer DeVeeVe oMee Peeueer. keâece efceUefJeCÙeemee"er cees"Ÿee ØeceeCeele mLeueeblejs nesT ueeieueer. Deeskeäueesnescee ¢ee efJeYeeieeletve yeskeâejebÛes leeb[sÛÙee leeb[s ke@âefueHeâesefve&ÙeeÛÙee efoMesves efveIeeues. Deveskeâebveer ns leeb[s peeleevee heeefnues, cee$e pee@ve mšeFveyeie& ¢eebvee lÙeebÛeer nesCeejer nesjheU, lÙeebvee nesle DemeuesuÙee Ùeelevee, les Ghemele Demeuesues keâ°, lÙeebÛeer Ûeeueuesueer Oe[he[ DeeefCe peieCÙeeÛeer efpeöner peeCeJeueer. lÙeebÛÙeeleuee mebJesoveMeerue uesKekeâ peeie=le Peeuee DeeefCe ‘o «eshmed Dee@Heâ je@Le’ ¢ee Depejecej «ebLeeÛeer efveefce&leer Peeueer.
 ns DebleÂ&°erÛes efkebâJee ØeefleYesÛes Jejoeve Jew%eeefvekeâeuee efkebâJee DeeOÙeeeflcekeâ JÙeòeâeruee osKeerue ueeYeuesues Demeles. Jew%eeefvekeâ lÙeecegUs MeesOe ueeJeleele. Goe. ie@efueefueDeesuee ueeieuesuee metÙe& efmLej DemeuÙeeÛee MeesOe DeeefCe DeeOÙeeeflcekeâ #es$eele meble legkeâejece Je ceoj lesjspee ¢eebvee ueeYeuesueer DebleÂ&°er. lÙeecegUs pes jbpeues-ieebpeues Deensle, lÙeebÛÙeele lÙeebvee osJe efomet ueeieuee. Lees[keäÙeele DeeheCe heenlees, heCe DeeheuÙeeuee efomele veener. ØeefleYeeJebleebvee cee$e les efomeles. neÛe lÙeebÛÙeeceOeerue Je DeeheuÙeeceOeerue Heâjkeâ Deens.
 Gòece meeefnlÙeeÛÙee JeeÛeveecegUs DeeheuÙeeuee hejekeâesšerÛee efJeefJeOeebieer DevegYeJe Ùeslees. keâOeer DeeheCe DeeveboeÛÙee ueešsJej uenjlees, lej keâOeer og:Keeves ieefnJejlees. keâOeer DeeheuÙeeuee peerJeveeÛÙee DeLee&ÛÙee Øeëe>ebefJe<eÙeer Gòejs efceUleele, lej keâOeer JÙemeveebÛÙee efkebâJee JeemeveebÛÙee ielexletve yeensj he[CÙeeme ceole nesles. keâOeer DeeheuÙeeuee efJeÕeeÛÙee DeveblelesÛes Yeeve Ùesles, keâOeer efJeÕeeÛes Deele& ùoÙeeuee efYe[les; lej keâOeer ceeveJeer DeelcÙeeÛÙee cenòelesÛes oMe&ve Ie[les. meeefnlÙe legcnebuee ØeMveeble hee[les, les legcnebuee Gòej MeesOeeÙeuee ueeJeles. les meeefnlÙeeÛes ØecegKe ØeÙeespeve Deens. DeMee Øekeâejs Deeheues peerJeve megboj Je mebheVe nesTve DeeheuÙee peerJeveeuee efoMee efceUt Mekeâles.
 DeeheuÙeekeâ[s mebefJeOeeveemeejKes Oeve Deens. lÙeevegmeej DeeheCe DeefYeJÙekeäleer mJeeleb$Ùe DevegYeJele Deenesle. ‘peieeleerue meJeeËle cees"er ueeskeâMeener’ DeMee Meyoeble DeeheCe DeeheueerÛe hee" Leesheštve Iesle Deenesle. ns meieUs Kejs Deens, hejbleg ogozJeeves DeOetveceOetve DeeheuÙeekeâ[s efJeÛeejebÛeer iebiee GuešŸee efoMesves Jeent ueeieles. Deeheuee ØeJeeme meefn<Ceglesletve Demeefn<Cegleskeâ[s, efJeMeeueleskeâ[tve mebkegâefÛeleheCeekeâ[s DeeefCe Deefnbmeskeâ[tve efnbmeskeâ[s nesT ueeielees. keâeneRÛÙee YeeJevee DeefleMeÙe nUJÙee Demeleele. lÙee heškeâve ogKeeJeuÙee peeleele. Oece&, peele, Yee<ee, Øeeble, Ssefleneefmekeâ JÙekeäleer ¢eebÛÙeeefJe<eÙeer efÛeefkeâlmekeâ Yee<Ùe kesâues keâer, mebyebefOele ieš GmeUtve G"leele. keâeÙeoe neleer Iesleele, Øemebieer efnbmeeÛeejeÛee DeJeuebye keâjleele. Deefnbmeskeâ[tve efnbmeskeâ[s ÛeeueuesuÙee DeMee ØeJeemeeÛeer Deueerkeâ[Ûeer GoenjCes cnCepes vejWõ oeYeesUkeâj, ieesefJebo heevemejs, Sce. Sce. keâueyegieea DeeefCe ieewjer uebkesâMe ÙeebÛÙee PeeuesuÙee Yeskeâ[ nlÙee.
 kegâCeeÛÙee leešele keâeÙe Deens? kegâCeeÛÙee Jeešerle keâeÙe Deens? ¢eeJej SKeeÅeeÛes peieCes efkebâJee cejCes DeJeuebyetve DemeeJes ner DeefleMeÙe og:Keo yeeye Deens. keâener ef"keâeCeer peceeJeekeâ[tve ieeÙeerÛÙee veeJeeves efJeefMe° meceepeeleerue JÙekeäleeRÛÙee nlÙee keâjCÙeele DeeuÙee Deensle. mJeeleb$ÙeJeerj efJe. oe. meeJejkeâj ¢eebveer ieeÙeerefJe<eÙeerÛeer kesâuesueer efÛeefkeâlmee DeefleMeÙe hegjesieeceer Deens. ieeÙe peieueer heeefnpes, lemee ceeCetmener peieuee heeefnpes. cnCetve ieeÙeerÛÙee veeJeeves kesâuesuÙee nlÙee ne meeJejkeâjebÛÙee efJeÛeejebÛee kesâuesuee hejeYeJe Deens. osMeYejele PeeuesuÙee Flej 208 he$ekeâejebÛÙee nlÙeemegæe leMee efve<esOeen& Deensle. lemesÛe efJeYeteflehetpee, keâce&"heCee, heesefLeefve‰e Jee{le Deens. lÙeecegUs ne[eÛÙee mebMeesOekeâebÛeer kegâÛebyeCee nesles. efJeÛeejJebleebÛee keâeW[ceeje neslees. efJeefJeOe ØekeâejÛÙee o[heCeebcegUs MeeœeMegæ mebMeesOeve DeeefCe Oece&efÛeefkeâlmee keâjCes DeJeIe[ nesles. ner osMeeÛeer meebmke=âeflekeâ neveer Deens. efveKeU Je MeeœeMegæ mebMeesOeve keâjCÙeemee"er efvece&U JeeleeJejCeeÛeer iejpe Demeles. DeeheuÙeekeâ[s cegUele mebMeesOekeâ Je=òeerÛee nJee eflelekeâe efJekeâeme Peeuesuee veener. mebMeesOeveecegUs veJeer DeeefCe efvejeUer ceeefnleer GheueyOe nesles. lÙeecegUs Oece&«ebLeebÛes, Ssefleneefmekeâ iees°eRÛes, JÙekeäleeRÛes Jemlegefve‰ hegvecet&uÙeebkeâve keâjlee Ùesles. ÙeeÛes GoenjCe cnCepes ØeYet ÙesMet ef¡emle. les pÙet Oecee&le Jee{ues. ‘pegvee keâjej’ ne lÙeekeâeUÛÙee pÙet ueeskeâebÛee Oece&«ebLe. lÙeele Deveskeâ hejcemelÙes Deensle. lÙeeÛeyejesyej keâener Dee#esheen& efJeOeevesmegæe Deensle. ØeYet ÙesMetbveer lÙee efJeOeeveebÛeer efÛeefkeâlmee kesâueer Deved efleLes pes pes ceeveJeleeefJejesOeer nesles, lÙeele yeoue kesâuee DeeefCe lemes efMekeâJeues.
 pegvÙee keâjejele ‘[esàÙeemee"er [esUe, oeleemee"er oele’ DeMeer efMekeâJeCe efoueer nesleer. ØeYet ÙesMetves lÙeele yeoue keâ¤ve ØesceeÛee Je #ecesÛee mebosMe efouee. pegvÙee keâjejele meebefieleues nesles keâer, ‘JÙeefYeÛeej ke⤠veÙes,’ hejbleg ceeCetme ne kesâJeU Mejerjeves veJns lej ceveevesosKeerue Fpee ke⤠Mekeâlees. cnCetve ØeYet ÙesMet cnCeeues, ‘pees keâesCeer SKeeÅee œeerkeâ[s keâecetkeâ vepejsves heenlees, lÙeeves efleÛÙeeMeer DeeheuÙee ceveele JÙeefYeÛeej kesâuee Deens.’ ØeYet ÙesMetbveer Oece&«ebLeebÛeer Øeefle‰ehevee ceeCemeeÛÙee Deble:keâjCeele kesâueer. ceeefmekeâ Oecee&mebyebOeer pÙet meceepeele ØeÛeb[ meesJeUs-DeesJeUs nesles. lÙeekeâeUele œeeruee DeMegæ mecepeues peele nesles. efleuee Iejeyeensj he[CÙeeÛeer cegYee veJnleer. ceeefmekeâ Oecee&ves heeref[le Skeâ œeer ÙesMetbkeâ[s Deeueer. ØeYet ÙesMetbveer efleuee mheMe& kesâuee DeeefCe meesJeàÙee-DeesJeàÙeeÛes meJe& efveÙece OeeyÙeeJej yemeJeues. lÙeecegUs lelkeâeueerve Oece&ceeleË[ebÛee jes<e Peeuee. ØeYet ÙesMetvee megUeJej Ûe{JeCÙeeceeies lesner Skeâ keâejCe nesles. Lees[keäÙeele Oece&efÛeefkeâlmee keâjCeeNÙeebvee Øemebieer DeeheuÙee ØeeCeebÛesner ceesue ceespeeJes ueeieles.
 Deeheuee osMe yengOeeefce&keâ Deens. ØelÙeskeâ Oecee&Ûes Oece&«ebLe Deensle. lÙee Oece&«ebLeebvee keâeUeÛee DeeefCe lelkeâeueerve mebmke=âleerÛee meboYe& Deens. Oece&«ebLeebleerue keâener JeÛeves keâeueyee¢e nesT Mekeâleele. lÙee JeÛeveecegUs ceeveJeer mJeeleb$ÙeeÛes, Øeefle‰sÛes DeeefCe nkeäkeâebÛes GuuebIeve nesT Mekeâles. Oece&«ebLeeleerue DeMee JeÛeveebÛeer MeeœeMegæ efÛeefkeâlmee Peeueer heeefnpes DeeefCe leer efÛeefkeâlmee lÙee lÙee Oecee&leerue Oece&hebef[leeveer kesâuesueer Gòece.
 ogmeNÙeeÛes cele efJejesOeer Demeues, lejer les ceeb[CÙeeÛee lÙeeÛee nkeäkeâ kegâCeer efnjeJetve IesT Mekeâle veener. Ùee meboYee&le øeWâÛe efJeÛeejJeble Jne@ušsDejÛes Skeâ JeÛeve GoddyeesOekeâ Deens. les JeÛeve Demes Deens keâer, ‘let pes yeesueleesme, les ceuee ceevÙe veener, leLeeefhe leguee legPeer Yetefcekeâe ceeb[lee ÙeeJeer cnCetve ceer ceePÙee jòeâeÛee MesJešÛee LeWye efMeuuekeâ DemesheÙeËle ue{le jenerve.’ (I do not agree with what you say, Sir. But I shall guard your right to express your opinion till the last drop of my blood.) mJele:Ûeer Yetefcekeâe hekeäkeâer Je "ece Demeueer keâer, DeeheuÙeeuee efvejeàÙee efJejesOeer celeeÛeer Yeerleer Jeešle veener. Gueš efvejeàÙee efJeÛeejebÛes mJeeiele kesâues peeles. DeMee ØekeâejÛee GoejceleJeeo ns ØeieuYelesÛes ue#eCe Demeles. DeMee JeeleeJejCeeleÛe ueeskeâMeener cetuÙeebÛes mebJeOe&ve nesle Demeles.
 YeejleerÙe Iešvesves DeeheuÙeeuee cetueYetle mJeeleb$Ùe yeneue kesâues Deens. ‘legcnebuee melÙe keâUsue DeeefCe melÙe legcnebuee yebOecegkeäle keâjerue,’ ÙeeSsJepeer ‘melÙe legcnebuee keâUCeej veener, melÙe legcnebuee DebOeejele "sJeerue,’ DeMeer keâener GÅeesieheleeRÛeer Yetefcekeâe Deens. lÙee YetefcekesâcegUs ØemeejceeOÙeces DeeheuÙee keâ¢eele "sJelee Ùesleele. melÙe meebieCÙeeÛee, iewjke=âlÙes GIe[ keâjCeeNÙee JeeefnvÙeebÛÙee he$ekeâejebÛee DeeJeepe o[heuee peelees. lÙee JeeefnvÙee lÙeebvee mees[eJÙee ueeieleele efkebâJee DeMee efveefYe&[ he$ekeâejebvee meece, oece, ob[, Yeso Jeehe¤ve yeesueeÙeuee yebo kesâues peeles. hejbleg keâener JeeefnvÙee, keâener Jele&ceevehe$es ¢ee efJejesOeeuee ve pegceevelee Deeheueer Yetefcekeâe mhe°heCes ceeb[le Demeleele. ner osKeerue Skeâ yeepet Deens. keâOeer DeeheuÙeeuee Øeëe> he[lees, DeeheCe hetCe&heCes mJeleb$e Deenesle keâe? DeelceeefJe<keâej keâjCÙeemee"er keâueekeâej, he$ekeâej Je meeefneflÙekeâ cegòeâ Deensle keâe? Skeâ ØekeâejÛÙee DeÂMÙe o[heCeeKeeueer lej DeeheCe JeeJejle veener vee?
 cetueleòJeJeeoeves peieYej Deeheues efJeõthe [eskesâ Jej keâe{ues Deens DeeefCe DeeheuÙee Dee@keäšeshemeer hebpeele meJe& ØekeâejÛÙee mJeeleb$ÙeeÛee mebkeâesÛe kesâuee peele Deens. meceepeele heæleMeerjheCes Gvceeo efvecee&Ce kesâuee peelees. YeeJevee Ye[keâeJeuÙee peeleele. efnbmeeÛeejeÛeer ØekeâjCes Ie[leele DeeefCe ‘ef›eâÙee-Øeefleef›eâÙee’ ne vÙeeÙe ueeJetve efnbmesÛes meceLe&ve kesâues peeles. ns meJe& DeeheCe ØelÙe#e heenele Deenesle. ‘Deefnbmee hejcees Oece&:’ ner DeeheuÙee osMeeÛeer efMekeâJeCe Deens. meble legkeâejece cnCeleele, ‘kegâCeener efpeJeeÛee ve Ie[es celmej.’ vewmeefie&keâ ce=lÙet ÙesF&heÙeËle ØelÙeskeâeuee peieCÙeeÛee pevceefmeæ nkeäkeâ Deens. ‘JeeNÙeeÛeer hesjCeer keâje DeeefCe PebPeeJeeleeÛeer keâeheCeer keâje’ (Sow the wind & reap the whirlwind) DeMeer ‘yeeÙeyeue’ceOÙes Skeâ cnCe Deens. cnCetve ØeYet ÙesMetves #eceeOecee&Ûee hegjmkeâej kesâuee. efnšuejves És<eeÛÙee efJeKeejeÛeer hesjCeer kesâueer DeeefCe lÙeeves efnbmesÛes Gob[ heerkeâ Iesleues. ‘DeeÙe& JebMe meJe&ßes‰’ ne efJeÛeej lÙeeves ceeb[uee. lees efJeÛeej lelkeâeueerve pece&ve le®Ceebvee YeeJeuee. efnšuejves pece&veer DeeefCe ÙegjesheÛÙee Flej osMeebceOÙes efceUtve megceejs mee" ueeKe pÙetbÛee mebnej kesâuee. Sueer JeeÙePesue DeeefCe efJnkeäšj øeBâkesâue ÙeebÛÙeemeejKÙee keâener efJeÛeejJebleebveer lÙee vejkeâJeemeeletve yeensj he[uÙeeJej ÚUÚeJeCÙeebleerue ›eâewÙee&Ûeer JeCe&ves DeeheeheuÙee «ebLeele kesâueer Deensle. leer JeeÛetve DeeheuÙee DebieeJej Menejs Ùesleele. efnšuejÛÙee keâeUer yengmebKÙe pece&ve efJeÛeejJeble iehhe yemeues, hejbleg ef[Deeefš^Ûe yee@vene@Heâj, pescme [suhe DeeefCe Flej keâenerpeCe cee$e efnšuejÛÙee efJejesOeele GYes jeefnues. lÙeeyeöue lÙeebvee DeeheuÙee ØeeCeebÛeer efkebâcele ceespeeJeer ueeieueer… ØelÙe#e efkebâJee DeØelÙe#eefjlÙee kegâCeerner efnšuejÛÙee leòJe%eeveeÛee hegjmkeâej ke⤠Mekeâle veener. lees je#emeerheCee nesF&ue. pÙeebvee efnšuejÛes lelJe%eeve ceevÙe Deens, les ceeCegmekeâerÛes ceejskeâjer Demeleele.