ßeæe Je ØeeLe&vesves Deecneuee leejues!HesâyeÇgJeejer 2020


  – mš@veer hejsje, heehe[er
 
 ces ceefnvee Deeuee cnCepes DeeheuÙeeuee MeeUkeâjer cegueebØeceeCes megóerÛes JesOe ueeieleele. owvebefove JÙeJenej yeepetuee "sJetve efce$e-veelesJeeF&keâebmen oesve efoJeme kegâ"s ieeJeeyeensj peeJeb, Yeškebâleer keâjeJeer, efjue@keäme JneJeb Demeb Jeešt ueeieleb. lÙeeÛe efJeÛeejeves Deecner 20 ces 2019 jespeer JemeF&keâjebÛes DeeJe[les efnue mšsMeve ceneyeUsÕejuee peeCÙeeÛee yesle DeeKeuee. heehe[er, cemexme ieeJeeleerue Deecner kegâšgbyeerÙe, efce$e efceUtve 18 Œeerheg®<e Je cegueebmeefnle efceveer yemeceOetve ØeJeemeeuee efveIeeuees. otjÛee ØeJeeme, GvneÛes efoJeme cnCetve henešsÛe ØemLeeve "sJeues.
 ØeeLe&vee keâjerle Yeefkeäleieerles ieele Deecner ØeJeemeeuee meg®Jeele kesâueer. yeme Jesieeves OeeJele nesleer. lÙeeJesUer JeenlegkeâerÛeer Jeo&U efJejU DemeuÙeeves yemeÛee Jesiener Kethe neslee. lÙeele mekeâeUer ueJekeâj G"uÙeecegUs meJe&peCe [guekeäÙee keâe{erle nesles. mene-mee[smeneÛÙee megceejeme yeme heveJesueuee heesnesÛeueer. FlekeäÙeele, OÙeeveerceveer vemeleevee ØeÛeb[ DeeJeepe nesTve DeeceÛeer yeme jmlÙeeJej GYÙee DemeuesuÙee ogmeNÙee Skeâe yemeJej Oee[defoMeer DeeoUueer.
 Jeerpe peeleeÛe keâeUekegâó DebOeej JneJee, leMeer DeeceÛÙee [esàÙeebmeceesj DebOeejer Deeueer. vepejsmeceesj keâeUesKeÛe keâeUesKe hemejuee DeeefCe DeeceÛÙee menueerÛeer mJehves SKeeoe Deejmee Hegâštve lÙeeÛÙee keâeÛee meJe&$e efJeKegjuÙee peeJÙeele leMeer GodOJemle nesTve iesueer.
 ceer MegæerJej Deeuees lesJne ne@efmhešueÛÙee yes[Jej neslees. ceePÙee nelee-heeÙeebJej, ÛesnsNÙeeJej yeB[spe yeebOeues nesles. Debieeletve Jesovee "Cekeâle neslÙee. neueÛeeue keâjCesner keâ"erCe nesle nesles. Jej meueeF&veceOetve LeWye ef"yekeâle Keeueer Ùesleevee efomele nesles. ceer vepej JeUJeueer. keâe@šMespeejer ceePee cegueiee Je peeJeF& GYes nesles. ceuee Kethe keâener efJeÛeejeÙeÛes nesles – ceePeer helveer, Heäuee@jer kegâ"s Deens? ceePeer Oeekeâšer cegueieer kegâ"s Deens? cesJnCee kegâ"s Deens? ceuee ns keâeÙe Peeues Deens? ceer ¢eeletve JeeÛesve keâe? keâer uegUe-heebieUe nesTve Keešsle he[sve? ØeMveÛe ØeMve. ceePÙee ÛesnsNÙeeuee ceej ueeieuÙeeves ceuee yeesueleener Ùesle veJnles. heCe lÙeebveer ceuee vepejsvesÛe Oeerj efouee. Meeble jenCÙeeme meebefieleues. ceePÙee [esàÙeeble Deßet Ye¤ve Deeues. ceer [esUs Ieó efceštve ØeYet ÙesMetÛee OeeJee ke⤠ueeieuees.
 keâener efoJemeebveblej efÛe$e mhe° Peeues. lees Skeâ YeÙeevekeâ DeheIeele neslee. yemeÛee heg{Ûee Yeeie hetCe&heCes ÛeWie¤ve iesuee neslee. Deecner [^eÙeJnjÛÙee ceeies yemeuees neslees. iee[erÛee Ûeeuekeâ Je DeeceÛes veelesJeeF&keâ peespesHeâ efmejspees ¢eebÛee peeieerÛe ce=lÙet Peeuee neslee. ceeieÛÙee yeepetuee yemeuesuÙee ØeJeeMeebveener ueneve-cees"Ÿee peKecee PeeuÙee neslÙee. Deecner DeeceÛÙee meeršceOÙes De[ketâve he[uees neslees. heesueerme Je HeâeÙej efyeÇies[ DeeuÙeeJej lÙeebveer yemeÛes ojJeepes keâehetve ceer, ceePeer helveer, cegueieer Je cesJngCes Ùeebvee yeensj keâe{ues. ceuee Je ceePÙee cegueeruee peyejomle ogKeehele Peeueer nesleer Je Deecner peCet ce=leeJemLesle iesuees neslees; leMeerÛe Jeelee& JemeF&le meJe&$e hemejueer nesleer.
 DeheIeeleeveblej oesve-leerve leemeebveer Deecnebuee heveJesueÛÙee Sce.peer.Sce. ®iCeeueÙeele nueefJeCÙeele Deeues. efleLes DeeceÛÙeeJej leele[erÛes Fueepe keâjCÙeele Deeues. cee$e ceePeer Je ceePÙee cegueerÛeer heefjefmLeleer ‘ef›eâefškeâue’ nesT ueeieuÙeeves Deecneuee ogmeNÙee efoJeMeer henešs oer[ Jeepelee cegbyeF&ÛÙee ueerueeJeleer ®iCeeueÙeele vesCÙeele Deeues. ¢ee keâeUele ceePee cegueiee Je peeJeF& ¢eebÛeer Kethe oceÚekeâ G[eueer. megowJeeves, lÙeebÛes ØeÙelve meeLe&keâer ueeieues. Deecneb oesIeebvee ce=lÙetheemetve otj KesÛeCÙeele [e@keäšjebvee ÙeMe ÙesT ueeieues.
 oesve ceefnvÙeebÛÙee GheÛeejeveblej ceePÙee cegueeruee Iejer mees[CÙeele Deeues. ceer oer[ ceefnvee Je ceePeer helveer De"je efoJeme ®iCeeueÙeele neslees. Deepener DeeceÛeer Deew<eOes, GheÛeej Je [e@keäšjebMeer meuueecemeuele ÛeeuetÛe Deens. ØelÙeskeâ efoJemeeieefCekeâ Deecneuee veJepeerJeve Øeehle nesle Deens, ner osJeeÛeer ke=âhee!
 KejbÛe, ne DeheIeele cnCepes DeeceÛee veJÙeeves pevce Deens. heCe ne Ûecelkeâej Peeuee keâmee? ceuee Jeešles, DeeceÛeer ßeæe Je DeveskeâebÛÙee ØeeLe&vee, DeeMeerJee&oebveer Deecnebuee yejs kesâues Deens. Deecner ce=lÙetMeer Pegbpele Demeleevee JemeF&Yej ueeskeâ DeeceÛÙeemee"er ØeeLe&vee keâjerle nesles. ÛeÛe&ceOetve ØeeLe&vee keâjCÙeele DeeuÙee. Deveskeâ Oece&ieg¤bveer Deecnebuee DeejesiÙeoeve ueeYeeJes cnCetve ØelÙe#e Yesš osTve hejcesÕejeÛeer keâ®Cee Yeekeâueer. ØeYetves lÙeeÛee peerJeveoeÙeer mheMe& Deecnebuee kesâuee.
 ¢ee DeheIeeleele oesIespeCe ce=lÙet heeJeues. Deecner JeeÛeuees. DeheIeeleeveblej ueeskeâ DeheIeeleeÛÙee keâejCeebÛeer efÛejHeâe[ keâjleele. ceer keâesCeeueener DeheIeeleemee"er peyeeyeoej Oejues veener. keâesCeeueener lÙeeyeöue oes<e osle veener. uetkeâ 13:4-5ceOÙes cnšues Deens ‘‘pÙee De"je peCeebJej efMeueesnebleerue yeg¤pe he[uee DeeefCe les "ej Peeues, les Ùes®Meuescesle jeneCeeNÙee meJe& ceeCemeebhes#ee DeefOekeâ DehejeOeer nesles Demes legcnebme Jeešles keâeÙe? ceer legcnebme meebielees, veJnles. heCe pej legcner he§eeòeehe kesâuee veener, lej legcneb meJeeËÛee lÙeebÛÙeeØeceeCes veeMe nesF&ue.’’
 ¢ee DeheIeeleeletve ceer ØeYet JeÛeveeÛÙee ØekeâeMeele Kethe keâener veJÙeeves efMekeâle Deens. ¢ee Ieefšleeceeies hejcesÕejeÛee efveef§ele keâenerlejer nslet Demesue. lÙeeves efouesues veJes peerJeve ceuee DeefOekeâ DeLe&hetCe&jerlÙee peieeÙeÛes Deens. efceUeuesues oeve Flejebmee"er KeÛee&ÙeÛes Deens…