Jee*dceÙe heefjÛeÙeHesâyeÇgJeejer 2020


 meboerhe jeTle
 9158948200
 
 ‘ieerle’ veeleeU efJeMes<eebkeâ
 ÙeboeÛee ‘ieerle’ veeleeU efJeMes<eebkeâ JewefJeOÙelesves vešuesuee Deens. iesuÙee Dee" Je<eeËle ‘ieerle’ veeleeU DebkeâeÛÙee mebheeokeâebveer ceneje°^eleerue Deveskeâ mecemÙeeb«emle Yeeieele mJele: peeTve ceeefnleer efceUJetve lÙeeleerue JeemleJelee JeeÛekeâebheg{s meeoj kesâueer Deens. lÙeebÛee veeleeU DebkeâeyeöueÛee OÙeeme GuuesKeveerÙe Deens. ceneje°^ele efkebâyengvee Yeejleele DeeefCe peieele efoJeeUer DebkeâebÛeb heerkeâ peesjoej DeeefCe peesceoejheCes Ùesles; hejbleg veeleeU Debkeâmegæe ÙeMemJeer nesT Mekeâlees, ns ßeer. uesmueer [eÙeme Ùeebveer efmeæ keâ¤ve oeKeJeues Deens. meoj veeleeU Debkeâ keâener uesKeeÛÙee meboYee&le meb«ee¢e Peeuee Deens, DemesÛe cnCeeJesmes Jeešles. hejbleg lÙeeÛeyejesyej Jeeef<e&keâ Debkeâ Kethe pee[pet[ DemeeÙeuee heeefnpes cnCetve peemleerle peemle uesKekeâebÛes uesKe IÙeeÙeuee nJesle Demeb nesT veÙes! Demees!
 Ùee veeleeU Debkeâele ‘ØeJeemeJeCe&ve’ Ùee meojeleerue uesKe GuuesKeveerÙe Peeues Deensle. lÙeeÛeyejesyej efvekeâeueeveblejÛee ceneje°^, heejMeer mecegoeÙe, 97Jeer Iešveeog®mleer, MesDej yeepeejeleerue cew$eer ¢ee meojebyejesyejÛe keâener JÙekeäleeRÛee heefjÛeÙe osKeerue JeeÛeveerÙe Peeuee Deens. ve@he [eÙeme DeeefCe yeeJeleerme hes[erkeâj ¢eebÛee mebmLee heefjÛeÙe JeeÛeveerÙe Peeuee Deens. ¢ee Debkeâele ueefuele, DevegYeJe lemesÛe keâLeener Deensle.
 ‘ieerle’ : veeleeU efJeMes<eebkeâ
 mebheeokeâ : uesmueer [eÙeme
 cetuÙe ®heÙes 100/-.
 
 
 Œeer pevcee…! : keâeobyejerÛee ue#eJesOeer ØeÙelve
 øeBâkeâ [e@. efcejeb[e, GcejeUs Ùeebveer ‘Œeerpevcee’ ner keâeobyejer efueefnueer Deens. uesKekeâ ns veJeKes Demeues lejer lÙeebÛee SKeeÅee Iešveskeâ[s, Øemebieekeâ[s heenCÙeeÛee Âef°keâesve leer›eheCes mebJesoveMeerue Deens, ns lÙeebÛeer meoj keâeobyejer JeeÛetve peeCeJeles. øeBâkeâÛee ØeÙelve keâeobyejerle ceeveuesuÙee efJe<eÙeeuee yeNÙeeÛe ØeceeCeele vÙeeÙe osCeeje "juee Deens, ns keâeobyejerleerue ØelÙeskeâ heeve JeeÛeleevee Dee{Utve Ùesles. uesKekeâeves meYeesJeleeueÛÙee JeeleeJejCeele heeefnuesuÙee, JeeÛeuesuÙee Deveskeâ Iešvee, Øemebie heentve DeÛebefyele nesTve, mebJesoveMeeruelesves Deeheues uesKeve efmeæ kesâues Deens. DeeheCe heeefnuesuÙee DeeefCe DevegYeJeuesuÙee iees°er lÙeebveer keâeobyejerÛÙee mJe¤heele efÛeleejuÙee Deensle.
 ner keâLee Deens Skeâe heeref[le cegueerÛeer- ceefnuesÛeer. efleÛÙee Jesovee, mecemÙee DeeefCe efleÛÙee heg{erue DeeÙeg<ÙeeÛeer Yebieuesueer mJehves ÙeeÛee efJeÛeej uesKekeâ keâeobyejerle JÙekeäle keâjlees DeeefCe Deelee ¢ee ceePÙee nesCeeNÙee ueeF&Heâ heeš&vejuee ¢ee DeefleØemebieeletve yeensj keâe{tve hegvne veJeerve peie DeeefCe DeeÙeg<Ùe ÅeeÙeÛeb ¢ee efJeÛeejeves heg{s mejmeeJelees. keâeobyejerÛes uesKekeâ mJele: Deveskeâ ef"keâeCeer mJele:Ûeer celes ceeb[tve DeeefCe meeceeefpekeâ mecemÙeebÛeb efJeMues<eCe keâjleele. keâLee veeÙekeâ DeeheuÙee yeueelkeâeefjkeâ cewef$eCeeruee mJeerkeâejlees DeeefCe lÙeebÛee efJeJeen neslees. keâeobyejerleerue ne mekeâejelcekeâ mebosMe, keâeobyejerÛÙee keâLeemeg$eeuee yeUkeâšer DeeCelees, ns ¢ee keâeobyejerÛeb ÙeMe Deens. uesKekeâeves DeeheuÙee Jemlegefve‰ efJeÛeejebletve DeeefCe mebJesoveMeeruelesletve ¢ee keâeobyejeruee G"eJe efouee Deens.
 Œeer pevcee…!
 uesKekeâ : øeBâkeâ [e@. efcejeb[e
 ceeÙekeâume ØekeâeMeve
 cetuÙe ®heÙes 100/-.