keâefJeleeHesâyeÇgJeejer 2020


 
 
 keâe"er
 [esUs efJeMeeue yeveJetveer keâe"erÛes
 DeebOeUe Ûeeues DebOeeNÙee Jeešsves
 keâece De[s keâe"erJeeÛetveer meejs
 peerJeve efvelÙe keâe"ervesÛe peieCes ~
 Úced Úced keâe"er ceemlejeÛÙee neleer
 cegues MeeUsle efMemleerle Jeeieleer
 Oeekeâ keâe"erÛee jespe mce¤veer
 mJewj JeeieCes osleer mees[tveer ~
 keâe"er MeslekeâNÙeebÛeer Kejer cew$eerCe
 meesyele keâjle Denes je$eb-efove
 keâeceele yeUerjepee heUs meheemehe
 keâeces Gjkeâer Meslekeâjer PeheePehe ~
 heeÙe oesve Yekeäkeâce Demeues pejer
 keâe"er DeeOeejeme ueeieles cneleejheCeer
 DeeOeej keâe"erÛee IesTveer Úeve
 keâe"er yeves ceie peerJe keâer ØeeCe ~
 Õeeheos meejer DeešeskeäÙeele jenleer
 Iees[eiee[er meejer Jesieele OeeJeleer
 YegF&meheeš meeheeme cemle keâ¤veer
 keâe"er GYeer jener Ssšerle, Meeve yevetveer ~
 osJeeÛeer keâe"er ceesMesÛÙee neleer
 FŒeeSueer iejpee hetCe& nesleer
 DenjesveeÛÙee keâe"erme Hegâštveer Debkegâj
 kegâjkegâj yebo nesF& FŒeeSueebÛeer ~
 heefJe$e keâe"er hejceeÛeeÙeeËÛÙee neleer
 mebosMe MeebleerÛee peieleeme osleer
 Øeieleer Oecee&Ûeer ÙeleesefÛele meeOetveer
 GefÛele efoMee ef¡emlemeYesme osleer
  – ce@LÙet Deeueskeäme hejsje, veboeKeeue, IeesmeeUer
 
 
 
 n@hheer vÙet FÙej!
 Ûeuee veJeerve Je<ee&le meejs veJeerveÛe ke⤠Ùee
 efceUeues Je<e& veJeerve heneCÙee, OevÙeJeeo osT Ùee ~
 ef¡emleeceOÙes pevce Deheguee, efJeme¤ veÙes ef¡emleeuee
 og:Ke-keâ° meesefMeues meejs, efceUCÙee mJeie& ceeveJeeuee
 #eCe-#eCe cetuÙeJeeve, og®heÙeesie ke⤠veÙes
 ce=lÙegefJevee Meebleer veener, Devee"eÙeer JesU oJe[t veÙes
 meepejs ke⤠Ùee meesnUs, ef¡emleer DeeOÙeeeflcekeâlee jeKetve
 cegÅeeÛee DebMe vekeâes, veJÙee efhe{ermee"er
 ef¡emleeÛee ceeve jeKetve ke⤠Ùee ieewjJe,
 Deevebo, ceewpe efvecee&CekeâlÙee& ØeYet efhelÙeeÛee
 efveefceòe cee$e nesT veÙes, DeJeiegCeele kegâCee hee[CÙeeÛee
 jenCÙeemee"er DemeeJes Iej,
 pe¤jerhes#ee peemle vemeeJes keâener
 DeveeLe yeeuekesâ MeesefOeleele Iej,
 HetâšheeLeJej Peesheleele keâener
 %eeve IesTve, De%eeveeuee otj mee¤ Ùee
 mesJesmee"er hewmee, cegyeuekeâ KeÛe& ke⤠Ùee
 ceer kegâ"sner keâmeener Demees, ef¡emle ceePÙeeceOÙes efomees
 ns Meyo Dees"eJe¤ve les ùoÙeele, ceveele ¤peues peeJees
 neÛe lees Keje veJÙee Je<ee&Ûee mevceeve veener keâeÙe?
 GÛeuetve heeTues veJÙee Je<ee&le efkeâòee ¤peefJeCeej keâeÙe?
 
 µ µ µ
 
 ner pÙeesle ØeYetÛeer hesšt os js
 ner pÙeesle ØeYetÛeer hesšt os js ~
 DeKeb[ lesJele meoe jent os js ~~
 ceveg<Ùe Demes peieer DeodYegle ØeeCeer ~
 mecepeoej meoe Ûecelkeâejer leer keâjCeer ~
 Øesce yebOeves pees[tveer Demet os js ~~
 mekeâue ceeveJe peele leer ØeYet efveefce&leer
 peeleer Yesoner DeJeleer-YeJeleer heefjefmLeleer ~
 pevceoelee lees SkeâÛe meJeeËÛee js ~~
 efnbot, cegmueerce, FmeeF& yenerCe-YeeT
 jkeäle ueeieles Skeâogpeeme kegâCeer osT ~
 keâeUe-ieesje Yeso efvemeie& keâjer js ~~
 mebmkeâej Oece& leer osMe-efJeosMeer keâjleer ~
 hejer osJe jener SkeâÛe meoe Oejleer ~
 ke⤠Ùee leÙeeÛeer ØeeLe&vee meejs js ~~
 osJe meJe&peCe meoe heneleer Oejleer ~
 jmles Deveskeâ hejer meejs efceUleer ~
 Skeâ ogpeeme Debleer vesleer mJeieea js ~~
  – je@yeš& HeâveeË[erme
 
 efleuee peieeÙeÛeb nesleb
 lemeb heeefnueb lej
 les efleÛeb cejCeeÛeb JeÙe veJnleb.
 efleuee peieeÙeÛeb nesleb
 Kethe GbÛe G[eÙeÛeb nesleb
 efleÛeb mJehve nesleb
 DeekeâeMe keâJesle IÙeeÙeÛeb
 heCe ce=lÙet efleÛÙee ceeiesÛe neslee
 DebOeejeleuÙee meeJeueermeejKee
 leer Skeâ heeTue heg{s
 lees efleÛÙee ceeies.
 efleÛeer Jeeš Hegâueebveer GOeUuesueer
 megiebOeeves ojJeUuesueer
 efleuee lÙee Hegâueebmeesyele
 HegâueeÙeÛeb nesleb
 heCe Le[ieb JeešsleÛe nesleb
 lees Le[iÙeeJej yemeuesuee
 efleÛeer Jeeš yeIele
 leer Deeueer
 lÙeeves efleuee Iesjues
 efleÛÙee DeeF&-yeeyeebvee he[uesueb
 les Skeâ mJehve nesleb.
  – ceeÙekeâue ueesheerme (ueeuet), ceeefCekeâhetj
 
 
 celÙe& ceeveJe
 pevce Iesleuee YetJejer
 ueef[JeeU Øesce pejer
 keâewlegkeâeÛeer yejmeele
 mlegleer keâJeves cegKeele
 heefj OÙeeveer "sJe, celÙe& ceeveJe let Ùee Oejer ~~
 GbÛe IesTveer Yejejer
 %eeveeÛÙee keâ#ee efJemleejer
 KeeF&ue pejer legheeMeer
 heefj OÙeeveer "sJe, celÙe& ceeveJe let Ùee Oejer ~~
 ceewpe keâjer lee®CÙeele
 Yeesie IesF& efJeueemeele
 nesTefveÙee Gvceòe
 DejsjeJeer keâjer ueeskeâeble
 heefj OÙeeveer "sJe, celÙe& ceeveJe let Ùee Oejer ~~
 mebmeejeÛeer leguee iees[er
 yeebOeMeer let ueiveyes[er
 ØehebÛe ÛeeueJeer Yeejer
 ueskeâjs ner leguee hÙeejer
 heefj OÙeeveer "sJe, celÙe& ceeveJe let Ùee Oejer ~~
 Ùeslee cejCe peJeUer
 Yeerleer vemeeJeer cegUer
 Deelcee ÅeeJee ØeYet neleer
 osneme osleerue ceeleer
 heefj OÙeeveer "sJe, celÙe& ceeveJe let Ùee Oejer ~~
  – efyeÇpeefove ueesheerme, vÙet efiejerpe
 
 
 Demeefn<Cet JesU – cejCeeÛeer keâU
 Demeefn<Cet JesU
 ieejÅeebÛee cesU
 ueeb[iÙeebÛee KesU
 efve<heeheebÛee ÚU ~~
 nesTefveÙee kebâies
 nesleer Yeerkeâcebies
 pees[gefveÙee mebies
 keâefjleele obies ~~
 yesFceevee veece
 meppeveebvee Ieece
 DemelÙeeme keâece
 cebieuee efvepeOeece ~~
 DemebieeMeer mebie
 ueyee[ebvee jbie
 mJewjeÛeejele obie
 efyeYelme ve=lÙeebie ~~
 mees[gefveÙee kebâyej
 efceUJeer vebyej
 ye[JetefveÙee Tj
 efve<ØeYe Debyej ~~
 he[lee škeäkeâue
 ieneCe Dekeäkeâue
 keâ¤veer vekeäkeâue
 keâceeF& yekeäkeâue ~~
 ieeHeâerue vepeje
 G"uee heneje
 efhemeešuee Jeeje
 GmeJeuee iepeje ~~
 osKeeJee DeeWieU
 megšs veweflekeâ heerU
 ieUgefveÙee yeU
 cejCeeÛeer keâU
  -Heâe. Deesefveue Heâjespe
 
 
 Õeeme
 efveefce&leerÛÙee JesUer let ceePÙeele
 Õeeme mees[uee vemelee…
 lej,
 ceer ceeleerÛeeÛe jeefnuees Demelees…
 efpeJeble vemelees!
 
 ›etâmeeJej let ceePÙeemee"er
 Õeeme mees[uee vemelee
 lej,
 ceer ceeleerleÛe jeefnuees Demelees…
 hegvne efpeJeble vemelees
 
 ceePÙee keâ®CeeceÙeer hejcesÕeje,
 let ceePÙeeJej Flekebâ Øesce kesâuebme
 keâer,
 legPÙee ØeLece DeeefCe Debeflece Õeemeeves..
 let ceePee ØeeCe meekeâejuee DeeefCe meeJejuee.
 
 µ µ µ
 
 ›eâe@me
 let KeebÅeeJej ceePee
 ›eâe@me Jeeefnuee vemelee
 lej,
 ceePÙee heeheebÛeb DeesPeb
 ceuee hesueJeueb Demeleb keâe?
 
 ›etâmeeJejerue legPÙee cejCeeves
 let ceePee F&ÕejeMeer mecesš
 kesâuee vemelee lej
 ceePes cejCe
 DešU Demeles vee?
 
 ÙesMet, legPÙee peerJeveeletve
 ceer ›eâe@me JeieUuee lej,
 efMeuuekeâ keâeÙe Gjsue?
 
 ØeYetÛeer leejCe Ùeespevee…
 legPee ceeveJeer pevce…
 meJe&keâener legPÙee ›etâmeeefJevee Heâesue "jleb.
  – [@jue hejsje, JemeF&
 
 GheJeeme keâeU
 GheJeeme keâeU ne heefjJele&veeÛee keâeU
 DebOeejeletve ØekeâeMeekeâ[s peeCÙeeÛee keâeU
 heeheebÛÙee ceeiee&letve hegCÙeekeâ[s peeCÙeeÛee keâeU
 ØeeLe&vee, oeveOece&, meceepemesJee keâjCÙeeÛee keâeU
 DeeheuÙee JewNÙeebvee #ecee keâjCÙeeÛee keâeU
 MespeeNÙeebJej, efce$eebJej Øesce keâjCÙeeÛee keâeU
 iejpeJebleeme meneÙÙe-ceole keâjCÙeeÛee keâeU
 ØeeÙeef§eòe keâ¤ve peerJeve megOeejCÙeeÛee keâeU
 hejcesÕejemeejKeer meJeeËJej efØeleer keâjCÙeeÛee keâeU
 Yeeb[Ce, lebšs, yeKes[s efcešefJeCÙeeÛee megJeCe& keâeU
 Ûeebieueer ke=âlÙes keâ¤ve DeeoMe& Ie[efJeCÙeeÛee keâeU
 hejcesÕejeÛeer JeÛeves ke=âleerle GlejefJeCÙeeÛee keâeU
 DemelÙeekeâ[tve melÙeekeâ[s peeCÙeeÛee keâeU
 peerJeveele meoe-meJe&oe melke=âlÙes keâjCÙeeÛee keâeU
 DeepeeNÙeebvee Yesšer osTve ceole keâjCÙeeÛee keâeU
 ce=leebÛÙee IeJeer peeTve meeblJeve keâjCÙeeÛee keâeU
 heeheebmee"er ÛeeyekeâeÛee ceej KeeCeeNÙee ef¡emleeÛee keâeU
 heg$eemee"er DeemeJes ieeUCeeNÙee ceelee ceefjÙesÛÙee og:KeeÛee keâeU
 ›egâmeeJe¤ve Me$etbvee #ecee keâjCÙeeÛÙee mebosMeeÛee MegYekeâeU
 hegve®lLeeveeJej efJeÕeeme "sJetve osJejepÙeele peeCÙeeÛee keâeU
  – øeâeefvmeme Debleesve ieeJeÅee, Devee&Ue