yeeuecesJeeHesâyeÇgJeejer 2020


 
 ØeeÙeef§eòekeâeU – heefjJele&veeÛee keâeU
  – vee@jsmkeâe vesmšj hejsje, heehe[er
 
 GheJeemekeâeU cnCepes ØeeÙeef§eòekeâeU. GheJeemekeâeU cnCepes Ghe±Jeeme, ÙesMetÛÙee DeefOekeâ peJeU peeCÙeeÛee keâeU. heefjJele&veeÛee keâeU; pegvÙee-JeeF&š meJeÙeer mees[tve, veJeerve heefJe$e peerJeve peieCÙeeÛee keâeU, Skeâceskeâebvee ‘#ecee’ keâjCÙeeÛee Je Skeâceskeâebvee mecepetve IesCÙeeÛee keâeU cnCepesÛe ØeeÙeef§eòe keâeU. peMeer Jemeble$e+legceOÙes Pee[ebÛeer pegveer heeves ieUtve he[leele DeeefCe Pee[ebvee veJeerve heeueJeer Hegâšles Deieoer lÙeeÛeØeceeCes DeeheuÙee ceeveJeer, mJeeLeea mJeYeeJeeÛee lÙeeie keâ¤ve ‘heefJe$e’ peerJeve peieCÙeeÛee ne keâeU Deens. ØeYet hejcesÕej DeeheuÙeeuee Je<ee&letve Skeâoe ner heefjJele&veeÛeer Keeme mebOeer osle Demelees. lÙee mebOeerÛes DeeheCe meesves kesâues heeefnpes. heCe yeNÙeeÛe peCeebvee lÙeeÛee DeLe& Depetve mecepeuee veener. GheJeemekeâeUele keâener heg®<eceb[Uer ÛeeUerme efoJeme oe¤ mees[leele, oe{er Jee{Jeleele, jespe osJeUele peeleele DeeefCe ÛeeUerme efoJemeeveblej F&mšjuee SJe{er oe¤ efheleele keâer oe¤ efheTve DeeheuÙee yeeÙekeâes Je cegueebyeeUebvee $eeme osleele. ne ØeeÙeef§eòe keâeU keâe? DeeheCe jespe osJeUele peeTve efcemmesÛÙee JesUer ØeYetuee meebielees, ‘‘ne ceePee DehejeOe… ne ceePee DehejeOe… ne ceePee Heâej cees"e DehejeOe…’’ cnCepes eflekeâ[s DeeheCe kesâuesueer heehes keâyetue keâjlees DeeefCe ÛeÛe&ÛÙee yeensj DeeuÙeeJej DeeheCe ueeskeâebÛeer efveboe-šerkeâe keâjlees. nele GbÛe keâ¤ve mee›eâeceWleemeceesj DeejeOevee keâ¤ve ØeYetuee GbÛeeJelees… ‘DeeceÛÙee yeehee’ ¢ee ØeeLe&vesceOÙes ØeYetuee meebielees, ‘peMeer Deecner DeeceÛee DehejeOe keâjCeeNÙeebvee #ecee keâjlees leMeer let DeeceÛÙee DehejeOeebÛeer #ecee keâj.’
 …heCe KejesKej DeeheCe DeeheuÙee Me$etbvee #ecee keâjlees keâe? DeeheuÙee IejeÛÙee meceesj cees"er iee[er "sJeCÙeemee"er peeiee Deens. heCe DeeheuÙee MespeeNÙeeuee heeÙeJeeš osKeerue veener. Iejeyeensj GlejeÙeuee jmlee veener. les ueeskeâ Kethe De[ÛeCeerle Deensle…. DeMee JesUer DeeheCe lÙeebÛee efJeÛeej keâjlees keâe? ceePÙee kegâšgbyeeÛeb Ûeebieueb Peeueb yemme! ceuee ogmeNÙeeÛeb keâener he[ueb veener. ceuee oesve Hetâš ogmeNÙeebÛeer peeiee keâMeer efceUsue ¢eeÛee DeeheCe efJeÛeej keâjlees; heCe ogmeNÙeebmee"er DeeheCe Skeâ FbÛeosKeerue peeiee mees[eÙeuee leÙeej vemelees. DeeheCe heesšYej pesJelees heCe DeeheuÙee yeepetuee SKeeoer iejerye JÙekeäleer oesve efoJeme GheeMeer Demeueer lej DeeheCe efleÛee efJeÛeej keâjlees keâe? ceePÙeepeJeU iee[er, yebieuee, hewmee, peceerve-pegceuee Deens yemme! ceePÙee cegueebÛeb Ûeebieueb nesT os. ceuee ogmeNÙeebÛeb keâener he[ueb veener. lÙeebÛeb les yeIetve Iesleerue, DeMeer mJeeLeea Je=òeer DeeheCe Debieer yeeUielees. DeMeer DencedheCeeÛeer YeeJevee Debieer peesheemetve DeeheCe mJeeLeea peerJeve peiele Demelees. KeNÙee DeLee&ves DeeheCe ef¡emleer peerJeve peielees keâe? ØeYet ÙesMet meebielees, pesJne DeeheCe Flejebmee"er keâeÙe& keâjlees Je FlejebÛÙee [esàÙeebleues Deßet heentve les hegmeCÙeeme DeeheCe heg{s mejmeeJelees, ogmeNÙeebÛeb og:Ke heentve DeeheuÙeeuee og:Ke nesles, ogmeNÙee JÙekeäleeruee Deeveboer heentve DeeheuÙeeuee Deevebo neslees, ieefjyeebÛeer mesJee keâjCÙeemee"er DeeheCe DeeheuÙee mesJesuee ke=âleerÛeer pees[ osTve pesJne efve:mJeeLeea mesJee keâjlees lesJne KeNÙee DeLee&ves DeeheCe ef¡emleer peerJeve peiele Demelees. ¢ee ØeeÙeef§eòe keâeUeceOÙes DeefOekeâeefOekeâ melke=âlÙes keâ¤ve, oeveOece& keâ¤ve, ØeeLe&veeceÙe peerJeve peietve hegve®eflLele ÙesMet ef¡emleeÛee DevegYeJe IesT Ùee.