Je=òeefJenejHesâyeÇgJeejer 2020


 
 
 heef§ece efJeYeeieerÙe efyeMeheebÛeer heefj<eo
 keâesefMebyeer : heef§ece efJeYeeieerÙe efyeMeheebÛÙee heefj<eosÛeer meYee efo. 14 Je 15 ef[meWyej 2019 jespeer mvesnmeove, keâesefMebyeer ÙesLes heej he[ueer. meoj meYesceOÙes efJe<eÙe neslee : Yeejleeleerue yeoueCeejer jepekeâerÙe DeeefCe meeceeefpekeâ heefjefmLeleer. meoj meYesmee"er 16 Oece&ØeebleeÛes meJe& efyeMehe npej nesles. ØelÙeskeâ Oece&ØeebleeceOetve Skeâ Oece&ieg¤, Skeâ Oece&Yeefieveer, Skeâ ØeehebefÛekeâ Œeer DeeefCe heg®<e lemesÛe ÙegJekeâ DeeefCe ÙegJeleer Ùeebvee yeesueeefJeCÙeele Deeues nesles. Heâe. ue@vmeer ueesyees DeeefCe je@Ùemšve efyeÇieebpee ns ceeie&oMe&ve keâjCÙeemee"er ueeYeues nesles. lÙeebveer Deeheeheues efJe<eÙe heæleMeerjheCes meeoj kesâues. ØelÙeskeâ Oece&ØeebleeÛÙee efyeMeheebyejesyej iešÛeÛee& Peeueer. lÙeeceOÙes heg{erue efJe<eÙe Deeues – DeeheuÙee ØeehebefÛekeâebvee meef›eâÙe yeveefJeCes, lÙeebvee meef›eâÙe yeveefJeCÙeemee"er Øeeslmeenve osCes. YeejleeceOÙes Ie[CeeNÙee iees°eRefJe<eÙeer efJeÛeej-cebLeve nesCes. ØeeLe&veemebIeeÉejs yeNÙeehewkeâer megJeelee& ØeÛeejeÛes keâeÙe& nesle Demeles, lÙeebvee Øeeslmeeefnle keâjCes. DeeheuÙee Mew#eefCekeâ mebmLesÉejs YeejleerÙe mebefJeOeeveeefJe<eÙeer ceeie&oMe&ve keâjCes. Jejerue meJe& keâeceeÛes Ùepeceeveheo JemeF& Oece&Øeebleeves Iesleues nesles.
 ‘peerJeveOeeje keâvÙee Deeßece’ MeeUsÛee jewhÙe ceneslmeJe
 DeeMeeie[ : efoveebkeâ 20 ef[meWyej 2019 jespeer ‘DeeYeej keâmes ceevet legPes ns osJee’’, ¢ee mebosMeeves DeeMeeie[ÛÙee peerJeveOeeje keâvÙee Deeßece MeeUsÛÙee jewhÙe ceneslmeJeeÛeer Heâe. De@C[^Ÿet Ùeebveer heefJe$e efcemmeeves meg®Jeele kesâueer. 19 Dee@keäšesyej 1994 jespeer mJe. Heâe. De@ef[^Ùeve ef[›egâpe, Ùes.meb. ¢eebÛÙee DeLekeâ ØeÙelveeves Je efÛekeâešerves DeeMeeie[ ÙesLes Heâkeäle cegueeRmee"er keâvÙee Deeßece MeeUe Ûeeuet Peeueer. lÙeeJesUer lÙeebvee cegueb efceUle nesleer hejbleg cegueer efceUeÙeuee Heâej $eeme nesle neslee cnCetve lÙeebveer 16 cegueer Je 24 cegueebvee IesTve DeeMeeie[uee MeeUe Ûeeuet kesâueer. lÙeebvee Heâkeäle cegueeRmee"er MeeUe Ûeeuet keâjeÙeÛeer nesleer. mejkeâejÛeer Deš 40 cegueeRÛeer nesleer. lÙeebveer ceeIeej ve Ieslee je$eerÛes efoJeme kesâues Je 40 cegueer pecee keâ¤ve heefnueerÛee Jeie& 1994 ceOÙes meg¤ kesâuee. Deepe lÙeeÛee JešJe=#e Peeuee Deens.
 21 ef[meWyejuee ‘cegueeRÛes efMe#eCe ØeieleerÛes ue#eCe’, ne mebosMe IesTve DeefleMeÙe megboj, efveÙeespeve yebo meebmke=âeflekeâ keâeÙe&›eâce cegueeRveer kesâuee. lÙeemee"er DeeMeeie[ mebmLesÛes ØecegKe Heâe. pÙees IeesvmeeueefJeme, Ùes.meb. DeOÙe#e nesles. efpeune DeefOekeâejer, Øekeâuhe DeefOekeâejer ßeer. meewjYe keâefšÙeej ØecegKe DeefleLeer nesles.
 DeeblejOeceeaÙe veeleeU cesUeJee (25 ef[meWyej)
 yejecehetj : 25 ef[meWyej 2019 jespeer JemeF& Oece&Øeebleeves efyeMehe neTme, yejecehetj ÙesLes veeleeU efveefceòes meJe&OeceeaÙe ueeskeâebmee"er Skeâ mvesncesUeJee DeeÙeesefpele kesâuee neslee. Ùee Øemebieer keâener OeceeËÛÙee heg{eNÙeebvee Keeme Deeceb$eCe kesâues nesles.
 meoj keâeÙe&›eâceeÛee ØeejbYe yeeÙeyeue JeeÛeve Je oerhe ØepJeueve Ùeebveer keâjCÙeele Deeuee. Heâe. efjÛe[& [eyejs Ùeebveer ØeemleeefJekeâ kesâues. ØeemleeefJekeâele lÙeebveer heeshe efueÙees o «esš ÙeebÛes Godieej GodOe=le kesâues les ÙesCesØeceeCes : ‘veeleeU Iešvee ner meJe& ueeskeâebvee meeceeJetve Iesles. veeleeUÛÙee Deeveboele ØelÙeskeâ peCeeuee menYeeie efceUlees.’
 ØeemleeefJekeâeveblej keâener Øeefleef‰le JÙekeäleeRveer veeleeUÛee mebosMe efouee.
 DeeÛeeÙe& veeiejkeâj cnCeeues, ‘‘De%eeve, És<e, DemegÙee ÙeebÛÙeeJej ceele keâjCÙeemee"er DeeheCe peceuees Deenesle. Skeâelcelee ne meJe& OeceeËÛee mebosMe Deens. ßeæe JesieUer Deens; heCe DeeÛejCe meceeve Demeues heeefnpes. ØelÙeskeâ keâeÙe&, ØeÙelve, GösMe ne meceevelesmee"er DemeeJee. ceeveJeOece& heeUeJee. meJeeËveer Øesceeves jeneJes. lÙeeie Je Øesce Ùeebveer DeeheCe meJe& efpebketâ Mekeâlees. ÙesMetÛÙee pevceefoveeefveefceòes DeeheCe ne mebosMe heeUeJee.’’
 Deefcej meeefnye ceglee&pe cnCeeues, ‘‘ef¡emleer Oece& ne Skeâ pegvee Oece& Deens. Øesce, ceeveJelee ne meJeexòece Oece& Deens. DeeheCe meJeeËveer Øesce ner mebkeâuhevee efMekeâeÙeuee nJeer. JemeF&ceOÙes DeeheCe Øesce Je cew$eer Ùeebveer yeebOeuesues DemeeJesle.’’
 Heâe. øeâeefvmeme efoefyeÇšes cnCeeues, ‘‘ceeCetme melÙeeÛÙee, ØekeâeMeeÛÙee MeesOeele Demelees. pesJne meJe& yeÇÿeeb[ keâeUesKeeves JÙeeheues nesles lesJne osJeeves ØeLece ØekeâeMe efvecee&Ce kesâuee. Deepe ÙesLes efnbot, cegmueerce, yeÇÿekegâceejer DeeuÙee Deensle. ns efÛe$e DeeÕeemekeâ Deens. meJe& Oece& ÙesLes Deeues Je osMeeÛes Peeues. ef¡emlehegjeCeele Heâe. efmšHeâve Ùeebveer efnbot Øeleerkesâ Jeehejueer Deensle. jsJn. veejeÙeCe efšUkeâ Ùeebvee ceòeÙe 5, 6,7 Ùee DeOÙeeÙeele meJe& keâener meehe[ues Je les ef¡emleer Peeues. Oece& Oecee&Ûee Me$et veener, ceeCetme ceeCemeeÛee Me$et veener. DeeheuÙeeuee Ûeebieues mebefJeOeeve efceUeues Deens. meJe&Oece&meceYeeJe cnCeCes yejesyej veener. ØelÙeskeâ Oecee&le JesieUer °er Deens. meJe& Oece& cew$eerYeeJe Demes cnCeeJes. DeeheCe efYeVe OeceeËÛÙee ueeskeâebveer SkeâceskeâebMeer mebJeeo keâjeJee, Skeâ$e meceepekeâeÙe& keâjeJes, heÙee&JejCe #es$eele SkeâceskeâebMeer menkeâeÙe& keâjeJes.
 MesJešer JemeF& Oece&ØeebleeÛes DeeÛe&efyeMehe – efyeMehe ([e@.) Hesâefuekeäme ceÛÙee[es Ùeebveer mebosMe efouee. les cnCeeues, ‘‘ceeCemeebveer ceeCemeebvee pees[ues heeefnpes. ceeCetme ne veelÙeeieeslÙeebveer efJeCeuee iesuee Deens. lÙeeÛee mJele:Meer, Flej ceeCemeebMeer, heÙee&JejCeeMeer, osJeeMeer veelesmebyebOe Deens. ner veeleer efJemkeâUerle Peeueer Deensle. ÙesMet veeleer pees[CÙeemee"er pevceeme Ùeslees. veeleeU ne ieefjyeebÛee meCe Deens. ieeJekegâmeeJejÛÙee ueeskeâebÛee meCe Deens. ieeJekegâme ne Meyo Heâkeäle Yeewieesefuekeâ °ŸeeÛe mecepet veÙes. DeeheuÙee ùoÙeeleerue ieeJekegâmes DeeheCe ve° keâjeJeerle. FlejebÛee, Keeme keâ¤ve ieefjyeebÛee DeeheuÙee ùoÙeele mevceeveeves mJeerkeâej keâjeJee. meJeeËvee yejesyej IesTve DeeheCe heg{s peeJes.’’
 DeeYeej ØeoMe&ve Je je°^ieerleeves keâeÙe&›eâceeÛeer meebielee Peeueer.
 ‘Gceso’ ÙesLes ef¡emlepeÙebleer cesUeJee (27 ef[meWyej)
 YegF&ieeJe Heâeše : JemeF& Oece&Øeebleeves YegF&ieeJe ÙesLeerue efoJÙeebieebmee"er DemeuesuÙee ‘Gceso’ Ùee meWšjceOÙes efoJÙeebie cegues-cegueer, lÙeebÛes DeeF&yeehe Je efnleefÛeblekeâ ÙeebÛÙeemee"er 27 ef[meWyej jespeer mebOÙeekeâeUer veeleeUefveefceòes mvesncesUeJee DeeÙeesefpele kesâuee neslee. mJeeieleieerleeves meoj cesUeJÙeeÛeer meg®Jeele Peeueer. ØeemleeefJekeâele ‘Gceso’ keWâõeÛes mebÛeeuekeâ Heâe. ye@efhšmš ueesheerme cnCeeues, ‘‘Gceso keWâõ ns 33 efoJÙeebieebÛeer keâeUpeerJeeneles. lÙeebvee keâewMeuÙe efMe#eCe efoues peeles. DeeÙekeäÙet šsmš, mheerÛe Lesjsheer, De@keäÙeghesMeve Lesjheer ÙeebÛeer ceesHeâle meesÙe kesâueer Deens. meJe& efoJÙeebie cegueebvee Unique Disability Card efceUefJeCÙeeÛes ØeÙelve kesâues peele Deensle.
 meoj keâeÙe&›eâceele efoJÙeebie cegueebÛÙee heeuekeâebÛeer cegueeKele IesCÙeele Deeueer. DeeF&Jeef[ueebÛÙee JÙeLee lÙeeÛeyejesyej lÙeebÛee mekeâejelcekeâ o=eff°keâesve ns meJe& Ssketâve ßeesle=Jeiee&leerue efkeâlÙeskeâebÛÙee [esàÙeeble heeCeer Deeues.
 keâeÙe&›eâceeÛes ØecegKe DeefleLeerheo øeâeefvmeme legmkeâevees Ùeebveer Yet<eJeues. DeeheuÙee ÚesšsKeeveer Yee<eCeele les cnCeeues, ‘‘Gceso Gòece keâeÙe& keâjerle Deens. ceePÙeemee"er ne Skeâ JesieUe Deevebo osCeeje keâeÙe&›eâce neslee. veeleeU Je veJeerve Je<ee&mee"er MegYesÛÚe!’’
 JemeF&-efJejej veiejheeefuekesâÛes ceneheewj keâeÙe&›eâceeuee peeleerves GheefmLele nesles. les cnCeeues, ‘‘keâeÙe&›eâce heenleevee [esUs heeCeeJeues nesles Je Deeveboner nesle neslee. cegues efoJÙeebie heCe heeuekeâ veejepe veener. osJeeueemegæe Ùee heeuekeâebmeceesj veceeJesmes Jeešles. Gceso ner vegmeleer mebmLee veener; lej ØesjCee Deens. ceer efnleefÛeblekeâ cnCetve ceole keâjerve.’’
 MesJešer DeeÛe&efyeMehe ([e@.) Hesâefuekeäme ceÛÙee[es Ùeebveer ceveesiele JÙekeäle kesâues. les cnCeeues, ‘‘ceuee yeesueeÙeÛeer iejpe veener. cegKÙe Yeeie megboj neslee. lees Peeuesuee Deens. GcesoÛÙee Ùee Jeeef<e&keâ keâeÙe&›eâceeÛeer iegCeJeòee ØelÙeskeâ Je<eea Jee{le Deens.’’ veeleeU meesnàÙeeefJe<eÙeer Yee<Ùe keâjleevee DeeÛe&efyeMehe cnCeeues, ‘‘veeleeU meCe nUtnUt heefnuÙee veeleeUheemetve otj peele Deens. Ùee meCeeuee yeepeejer mJe¤he Deeuesues Deens. osJe ogye&ueebmee"er ceeCetme Peeuee ns veeleeU meepejs keâjlees. ceeveJe Peeuesuee ef¡emle DeebOeUs, uebie[s, heeheer ÙeebÛee mJeerkeâej keâjlees. ceeCetme pemee lÙeeuee efomeuee lemee lÙeeves lÙeeÛee mJeerkeâej kesâuee. ceeCemeebÛee mJeerkeâej keâjCÙeemee"er lees ieeJeesieeJeer efHeâjuee. DeLekeâheCes efHeâjleÛe jeefnuee. ef¡emle Heâkeäle oesve JesUe efJeßeebleer Iesle Demes – ØeeLe&vee keâjleevee Je Peeshe Iesleevee. veeleeU DeeheCeebme Skeâ ØeYeeJeer mebosMe osle Deens. lees cnCepes DeeheCe hejmhejebÛee mJeerkeâej keâjeÙeuee nJee.’’
 Øees. keâefJelee je@yeš& Deeuces[e ¢eebvee heerSÛe[er Øeoeve
 efvece&U : Jeb[e-efvece&U ÙesLeerue [e@. keâefJelee je@yeš& Deeuces[e ¢eebvee [e@keäšjsš heoJeer efceUefJeCÙeeÛee ceeve efceUeuee Deens. 2003 Je<eea ØeeOÙeehekeâ heoebmee"er DeeJeMÙekeâ DemeCeejer ‘mesš’ ner hejer#ee DeLe&MeeŒe efJe<eÙeebletve GòeerCe& kesâueer. Deelee ef[meW. 2019 ceOÙes efMe#eCe #es$eeleerue [e@keäšjsš ner meJeexÛÛe heoJeer lÙeebveer SmeSve[eršer cegbyeF& efJeÅeeheer"eletve mebheeefole kesâueer Deens.
 ‘Sskeâe veJee keâjej’ DeeOÙeeeflcekeâ DevegYeJe osCeejs ve=lÙeveešŸe…
 ceoxme : ‘ØeYet ÙesMet ef¡emleeÛÙee jkeäleeceOÙes Ie[efJeuesuee ‘Sskeâe veJee keâjej’ Skeâe efJeefMe° je°^eÛÙee meercee Deesueeb[tve DeefKeue ceeveJepeeleeruee DeeheuÙee keâJesle IesTve ¢ee efoJÙe Øekeâuheele menYeeieer nesCÙeeme Deeceb$eCe Je ke=âhee oslees’’, ne mebosMe DeOeesjsefKele keâjCÙeemee"er DeeÛe&efyeMehe ([e@.) Hesâefuekeäme ceÛÙee[es ¢eebÛÙee DeeMeerJee&oeves Jesuebkeâveer ceelee ÛeÛe&, ceoxme-JeeIeesueer ÙesLes ØecegKe Oece&ieg¤ Heâe. ([e@.) SueeÙeme je@ef[^ipe ÙeebÛÙee Dece=le ceneslmeJeeefveefceòes ‘Sskeâe veJee keâjej’ ns ÂkeâdßeeJÙe mebieerleÙegkeäle ve=lÙeveešŸe meeoj keâjCÙeele Deeues.
 cegbyeF&-JemeF& Oece&Øeebleeleerue Oece&ieg¤bÛee Ssefleneefmekeâ mvesncesUeJee
 ieesjsieeJe : cegbyeF& mejOece&ØeebleeÛes DeeÛe&efyeMehe Dee@PeJeu[ keâeef[&veue «esMeme DeeefCe JemeF& Oece&ØeebleeÛes DeeÛe&efyeMehe ([e@.) Hesâefuekeäme ceÛÙee[es ÙeebÛÙee mebÙegkeäle efJeÅeceeves meble heeÙeme mesefcevejer, ieesjsieeJeÛÙee Dece=leceneslmeJeer Je<ee&Ûes DeewefÛelÙe meeOetve cegbyeF& mejOece&Øeebleeleerue Je JemeF& Oece&Øeebleeleerue Oece&ieg¤bÛee Skeâ$e mvesncesUeJee mesefcevejerÛÙee efnjJÙeeieej uee@veJej efo. 2 peeves. 2020 jespeer mebheVe Peeuee. ¢eeJesUer GheefmLele DemeuesuÙee Dee@PeJeu[ keâeef[&veue «esMeme Ùeebveer Oece&ieg¤bvee ceeie&oMe&ve keâjleevee meebefieleues keâer, ‘‘cegbyeF& Je JemeF&leerue Oece&ieg¤bÛeer Skeâ$e meYee JneJeer Demeb melele Jeešle nesleb. DeeheCe meJeeËveer FLes Skeâ$e DeYÙeeme kesâuee, DeeheCe Skeâ$e jeefnuees, Skeâ$e ceewpe-cepee kesâueer. lÙeecegUs Deeheueer cew$eer Â{ Peeueer. Heâe. jskeäšj De@efvemesšes ÙeebÛÙee DeLekeâ ØeÙelveecegUsÛe Skeâ$e ÙesCÙeeÛes mJehve meekeâej Peeues. heCe ner heefnueer DeeefCe MesJešÛeer meYee veener ÙeeÛeer Kee$eer ceer oslees.’’
 DeeÛe&efyeMehe ([e@.) Hesâefuekeäme ceÛÙee[es Ùeebveer Jn@uesefjÙeve keâeef[&veue «esMeme ÙeebÛÙee MeyoebÛeer Dee"JeCe keâ¤ve efoueer keâer, ‘‘JemeF&uee cegbyeF&Ûeer iejpe Deens DeeefCe cegbyeF&uee JemeF&Ûeer iejpe Deens.’’ les heg{s cnCeeues keâer ‘‘Skeâ kegâšgbye cnCetve DeeheCe iegCÙeeieesefJeboeves veebole neslees, mesJeekeâeÙe& keâjerle neslees. hejbleg keâeUeÛeer heeJeues DeesUKetve 1998 meeueer heeshecenesoÙeebveer JemeF& Oece&Øeeble cegbyeF&letve JesieUe kesâuee DeeefCe DeeheCe Yeewieesefuekeâ °Ÿee oesve Oece&Øeebleele keâeÙe& ke⤠ueeieuees. hejbleg ceveeves DeeheCe Skeâ Deenesle. DeeheuÙeele SskeäÙe nesleb, SskeäÙe Deens DeeefCe SskeäÙe DeyeeefOele jenerue. lÙeemee"er DeepeÛee Ssefleneefmekeâ mvesncesUeJee DelÙeble cenòJeeÛee Deens. Deepe KejesKej Deeheues Deble:keâjCe Deeveboeves Hegâueues Deens, yenjues Deens.’’
 Ùee cesUeJÙeeÛeer meg®Jeele ØeeLe&vesves Peeueer DeeefCe meebielee mvesnYeespeveeves Peeueer. ÙeeJesUer Deveskeâ Oece&ieg¤bveer megceOegj ieeÙeveeÉejs Deeveboer Deevebo JeeleeJejCe efvecee&Ce kesâues. Ùee cesUeJÙeele peJeUpeJeU 300 Oece&ieg¤ GheefmLele nesles.
 ue<keâjer mesJesle heefnuee JemeF&keâj HeäueeF&š uesHeäšvebš
 YegF&ieeJe : ÙesLeerue ceeukeâce [eÙeme Ùee le®CeeÛeer YeejleerÙe JeeÙegoueele HeäueeF&š uesHeäšvebš Ùee heoeJej ye{leer Peeueer Deens. ue<keâjer mesJesle FlekeäÙee cees"Ÿee heoeJej heesnesÛeuesuee ce@ukeâce ne heefnueeÛe JemeF&keâj le®Ce Demetve lÙeeÛÙee Ùee ÙeMeecegUs JemeF&le meJe&otj Deevebo JÙekeäle nesle Deens.
 Heâeoj Deeuyeš& IeesvmeeueefJeme mevceeve meesnUe
 heehe[er : Je[esoje Oece&Øeebleele keâeÙe&jle Demeuesues meeiejMesle (heehe[er) ÙesLeerue Oece&ieg¤ Heâeoj Deeuyeš& IeesvmeeueefJeme ¢eebÛÙee Oece&ieg®heoeÛÙee oer#esÛee megJeCe& ceneslmeJe MeefveJeej efoveebkeâ 21 ef[meWyej 2019 jespeer meepeje Peeuee. Ùee Øemebieer ke=âheeceelee keâefLe[^ue, heehe[er ÙesLes DeeÛe&efyeMehe ([e@.) Hesâefuekeäme ceÛÙee[es ¢eebÛÙee heewjesefnlÙeeKeeueer DeeYeejeÛeer heefJe$e efcemmee Dehe&Ce keâjCÙeele Deeueer.
 lÙeeveblej mebheVe PeeuesuÙee mevceeve meesnàÙeeÛes DeOÙe#eheo JemeF& Oece&ØeebleeÛes efJnkeâj pevejue Heâe. ([e@.) pÙeesSue ef[kegâvee ¢eebveer Yet<eefJeues. ¢eeJesUer Heâeoj Deeuyeš& IeesvmeeueefJeme ¢eebÛÙee ieewjJeebkeâeÛes ØekeâeMeve, lemesÛe lÙeebvee «eecemLeebleHexâ ceevehe$e Øeoeve keâjCÙeele Deeues. ¢ee Øemebieer Heâeoj øeâeefvmeme jCeefoJes, Heâeoj Lee@ceme hejsje, Ùes.meb. DeeefCe ceepeer Deeceoej [e@ceefCekeâ IeesvmeeueefJeme ¢eebveer Deeheues ceveesiele JÙekeäle kesâues. Heâeoj Deeuyeš& Ùeebveer DeeheuÙee DeOe&MelekeâeÛÙee efceMeve ØeJeemeeÛes DevegYeJe keâLeve kesâues. Heâeoj pÙeesSue ef[kegâvee ¢eebveer DeOÙe#eerÙe meceejeshe kesâuee.
 keâeÙe&›eâceeÛes ØeemleeefJekeâ Deefmcelee IeesvmeeueefJeme Je DeeYeej ØeoMe&ve Deemegblee IeesvmeeueefJeme ¢eebveer kesâues; lej met$emebÛeeueve cesyeue ef[kegâvne ¢eebveer kesâues.
 ieefjyeebmen mvesnYeespeve
 heehe[er : ‘ieefjyeebvee mevceeveeves JeeieJetve lÙeebÛÙee meesyele Yeespeve keâje’ Ùee heeshe øeâeefvmeme ÙeebÛÙee ceeie&oMe&veevegmeej meWš efJnvmeWš [er hee@ue meesmeeÙešer, heehe[erÛes meomÙe Je Oece&ieg¤, Oece&Yeefieveer Je<ee&letve leerve JesUe ieefjyeebmen menYeespeve Iesle Demeleele. veeleeU, F&mšj DeeefCe iejeryeefove Ùee efoJeMeer Ùee keâeÙe&›eâceeÛes DeeÙeespeve kesâues peeles.
 ¢ee Je<eea veeleeU mehleenele 26 ef[meWyej jespeer DeeÙeesefpele kesâuesuÙee Ùee keâeÙe&›eâceemee"er 600ntve DeefOekeâ iejerye-iejpeJebleebveer GheefmLeleer ueeJeueer. ÙeeJesUer heehe[er keâefLe[^ueÛÙee efmemšjebveer ieefjyeebmen mvesnYeespeve IesTve lÙeebÛee Deevebo efÉiegefCele kesâuee. Yeespeveeveblej ieefjyeebvee ‘mhee@š ØeeF&pesme’ osCÙeele Deeueer.
 kegâheejer ceneslmeJeecegUs Meskeâ[es efŒeÙeebvee jespeieej
 veboeKeeue : peieYejele ojjespe Skeâ mebmke=âleer ueeshe heeJeles. Ùee heeÕe&YetceerJej mebmke=âleer peleve-mebJeOe&ve keâjCÙeeÛes ØeÙelvener peieYejele kesâues peele Deensle. ÙeeÛeeÛe Skeâ Yeeie cnCetve Dee" Je<eeËhetJeea Gòej JemeF&leerue otjoMeea DeeefCe mebmke=âleer peleveemee"er Peheešuesues efpeceer je@ef[^ipe ÙeebÛÙee vesle=lJeeKeeueer kegâheejer cesUeJÙeeÛes DeeÙeespeve keâjCÙeeme meg®Jeele Peeueer. Ùee Je<eea 26 ef[meWyej jespeer veboeKeeue ÙesLeerue Heâe. Yeb[ejer mebkegâueele cesUeJÙeeÛes DeeÙeespeve kesâues Demeleevee YeJÙe mebmke=âleer efob[er keâe{CÙeele Deeueer. ÙeeJesUer peJeUpeJeU Jeerme npeej kegâheejer yeebOeJeebveer GheefmLeleer ueeJeueer.
 JemeF& efkeâuuÙeeleerue meCeeuee npeejeWÛeer ieoea
 JemeF& keâesUerJee[e : JemeF&leerue keâesUerJee[e Ùee heefjmejeleerue efkeâuuee Ssefleneefmekeâ °Ÿee Øeefmeæ Deens. Ùee efkeâuuÙeele 16JÙee MelekeâeleÛe heesleg&efiepeebÛes Deeieceve Peeues. ceje"Ÿeebveer heesleg&efiepeebÛee hejeYeJe keâ¤ve ne efkeâuuee efpebkeâuee. Ùee efkeâuuÙeele he[Pe[ Peeuesueer veT osJeUs Deensle. lÙeeleerue Skeâe ÛeÛe&ÛÙee DeeJeejele Je<ee&vegJe<ex JemeF&Ûee megheg$e DeeefCe SkeâcesJe meble ieesvmeeuees ieeefme&Ùee ÙeebÛÙee mevceeveeLe& meCe meepeje kesâuee peelees. ÙeeJesUer meble ieesvmeeuees ieeefme&Ùee ÛeÛe&ceOÙes efcemmesJesUer JemeF&-cegbyeF& heefjmejeletve npeejes YeeefJekeâ Glmeeneves ieoea keâjerle Demeleele. ÙeeJe<eea efo. 5 peevesJeejer 2020 jespeer ne meCe ØeÛeb[ Glmeenele meepeje kesâuee iesuee. meCeeÛÙee efoJeMeer mekeâeUheemetve YeeefJekeâebmee"er efcemmee Dehe&Ce keâjCÙeele DeeuÙee. meCeeÛÙee ØecegKe efcemmeeÛes hegjesefnle DeeÛe&efyeMehe ([e@.) Hesâefuekeäme ceÛÙee[es DeeheuÙee ØeJeÛeveele cnCeeues, ‘‘ieesvmeeueesves meceepeemee"er DeeheuÙee meJe&mJeeÛee lÙeeie kesâuee, Deeheues jkeäle meeb[ues. Deepe meceepeeuee DeMee lÙeeieceÙeer, mesJeeYeeJeer le®CeebÛeer iejpe Deens.’’
 ÙeeJesUer efkeâuuÙeele cees"er pe$ee Yejueer nesleer. efoJemeYej ueeskeâebÛÙee Pegb[erÛÙee Pegb[er, yeB[ÛÙee leeueeJej efHeâjle neslÙee. efoJemeYej ØeÛeb[ ØeceeCeele ueeskeâ osJeUeuee Yesš osle nesles.
 meWš peesmesHeâ ceneefJeÅeeueÙeele oer#eeble meceejbYe mebheVe
 melheeUe : MeefveJeej efoveebkeâ 11 peevesJeejer 2020 jespeer meWš peesmesHeâ ceneefJeÅeeueÙe, melheeUe, efJejej (he.) ÙesLes heoJeerØeehle efJeÅeeLÙeeËÛee oer#eeble meceejbYe mebheVe Peeuee. jsJn. Heâe. ([e@.) MewueWõ je@ef[^ipe Ùeebveer keâeÙe&›eâceeÛes DeOÙe#emLeeve Yet<eefJeues.
 ves$eleheemeCeer efMeefyej
 ceefme&me : ‘meesMeue ÙegLe HeâeTb[sMeve’ ceefme&me leHexâ ceesHeâle ves$e leheemeCeer efMeefyej Je ceesHeâle DeefmLejesie leheemeCeer efMeefyej ceefme&me ÛeÛe&ÛÙee MeeUsceOÙes jefJeJeej efoveebkeâ 5 peevesJeejer 2020 jespeer mebheVe Peeues.
 ef¡emle pevceeslmeJe Oece&ØeebleerÙe ieerlemeesnUe
 ceeefCekeâhetj : ØeefleJe<ee&ØeceeCes Ùeboener veeleeU ieerleebÛee keâeÙe&›eâce ceeefCekeâhetj ‘Ùebie ce@ve ef¡e§eve DemeesefmeSMeve’ÛÙee hešebieCeeJej efoveebkeâ 26 ef[meWyej 2019 jespeer mebOÙee. 6.00 les 8.00 Ùee DeJeOeerle meeoj keâjCÙeele Deeuee. veeleeU GlmeJe cnšuee keâer ueeskeâebÛÙee Deeveboeuee Yejles Deeuesues Demeles. lÙee Yejleeruee Deeuesues GOeeCe Ùee ieerleeslmeJeeÛÙee meeojerkeâjCeele DeeheuÙeeuee heeneÙeuee efceUeues. cegbyeF& Oece&ØeebleeÛÙee Jeleerves pemee ÛeewheešerÛÙee KeguÙee cewoeveeJej Ùee ieerleebÛee meesnUe meepeje kesâuee peelees lÙeeÛeØeceeCes JemeF& Oece&ØeebleeleHexâ ne JemeF& ieeJe Je JemeF& mšsMeve Ùee ncejmlÙeeJej DemeuesuÙee KeguÙee cewoeveeJej Ùee keâeÙe&›eâceeÛes meeojerkeâjCe nesle DemeuÙeecegUs pevemeeceevÙe cees"Ÿee mebKÙesves Deeheueer npesjer ueeJelees Je lÙeele efJeefJeOe OeceeaÙeebÛes pevemecetn DeeJepet&ve Deeheueer GheefmLeleer oMe&efJelees.
 Ùeboe jcesoer, SJnjMeeF&ve, veeveYeeš, JemeF& keâesUerJee[e, cemexme, YegF&ieeJe, efJejej, ceeefCekeâhetj Ùee Dee" Oece&«eeceebleerue ieeÙekeâJe=boebveer cees"Ÿee Glmeeneves menYeeie oMe&efJeuee. DeeÛe&efyeMehe ([e@.) Hesâefuekeäme ceÛÙee[es veeleeUÛee mebosMe osleevee cnCeeues keâer, ef¡emleeves DeeCeuesueer Meebleer Je ieefjyeerle Iesleuesuee pevce Ùee efškeâeT iees°erkeâ[s DeefOekeâ ue#e efoues heeefnpes. peuuees<e Je jes<eCeeF& Ùee #eCeYebiegj iees°eRkeâ[s DeefOekeâ ue#e oslee keâecee veÙes. peer Meebleer ef¡emle ØeYetves Ùee peieele DeeCeueer leer Meebleer DeeheCeeme ogmeNÙeebÛÙee peerJeveele keâMeer veslee ÙesF&ue Ùee °erves DeeheCe mekeâejelcekeâ efJeÛeej keâjeÙeuee nJee.
 ‘ÙegJeoMe&ve’leHexâ heWefšbie mheOee&
 efiejerpe : ‘ÙegJeoMe&ve’ JemeF& Ùee Oece&ØeebleerÙe ÙegJee mebIešvesÛÙee ceeOÙeceeletve veeleeU meCeeÛee Deevebo efÉiegefCele keâjCÙeemee"er efÛe$ekeâuee mheOee& DeeÙeesefpele keâjCÙeele Deeueer nesleer. JemeF&YejÛÙee efJeefJeOe ieeJeebletve efÛe$ekeâej Skeâ$e Deeues nesles. efoveebkeâ 17 ef[meW. les 20 ef[meW. Ùee Ûeej efoJemeebÛÙee meeÙebkeâeUer Skeâ$e yemetve one leemeebÛÙee DeJeOeerle lÙeebveer Deeheues efÛe$e jsKeeštve les jbieJeeÙeÛes nesles. ‘ef¡emlepevce’ ne efJe<eÙe lÙeebÛÙeeheg{s "sJeCÙeele Deeuee neslee. efÛe$ekeâejebveer DeeheuÙee keâuheveeefJeueemeeÛÙee meeneÙÙeeves oeKeJeuesueer me=peveMeeruelee lÙeebÛÙee efveefce&leerletve heeneÙeuee efceUeueer. Ùee mheOe&keâebvee efceUeuesues iegCe heenlee cemexme ÙesLeerue ueerve ef[kegâvne efnÛes veeJe meJeexÛÛe heoeJej nesles. leodJeleÛe mesuesmšerve ieesvmeeueefJeme (DeeieeMeer), De@keäJeervee je@ef[^ipe (efvece&U), DeeMesj oes[leer (efvece&U), meeefveÙee keâesÙeuees (meeb[esj) Ùee mheOe&keâebÛee efJepeÙeer ›eâceebkeâ ueeielees.
 peerJeve oMe&ve keWâõ, efiejerpe ÙesLeerue ne@ueceOÙes meoj efÛe$eeÛes ØeoMe&ve veeleeUÛÙee Dee"Je[Ÿeele YejJeCÙeele Deeues nesles. Deveskeâ Øes#ekeâebveer Ùee ØeoMe&veeme Yesš efoueer.
 ÛeesefJemeeJee Jeeef<e&keâ meebmke=âeflekeâ keâeÙe&›eâce
 efiejerpe : ‘Heâeoj mšerHeâve Deke@â[ceer mketâue’Ûee 24Jee Jeeef<e&keâ meebmke=âeflekeâ keâeÙe&›eâce jefJeJeej efoveebkeâ 22 ef[meWyej 2019 jespeer mebheVe Peeuee. meoj Øemebieer cee@efvme. øeâeefvmeme keâesefjÙee ØecegKe DeefleLeer cnCetve GheefmLele nesles. efJeÅeeLÙeeËMeer mebJeeo meeOeleevee cee@efvme. keâesefjÙee Ùeebveer meebefieleues keâer, Fbiueb[meejKÙee Leb[ ØeosMeeletve YeejleemeejKÙee G<Ce ØeosMeele ÙesTve Ieece ieeUtve Heâeoj mšerHeâve Ùeebveer ‘ceeÙe ceje"er’ DeeefCe ‘mebmke=âle’ Ùee oesve Yee<eebÛee meKeesue DeYÙeeme kesâuee. mLeeefvekeâ Yee<esÛes JÙeekeâjCe efueefnues. ‘ef¡emlehegjeCe’ ns cenekeâeJÙe efuentve les Deepejecej Peeues Deensle. lÙeebÛes Keeme JewefMe°Ÿe cnCepes les ØeefmeæerÛÙee ceeies OeeJeues veenerle; lej efmeæer efceUJeCÙeeÛÙee ceeies JeešÛeeue keâjle jeefnues. cnCetve les keâesCelÙee efoJeMeer cejCe heeJeues DeLeJee les kegâ"s hegjues Deensle, ÙeeÛeer veeJeefveMeeCeer DeeheuÙeekeâ[s veener. ner lÙeebÛeer efmeæerÛeer JeešÛeeue DeeheuÙeeuee ceeie&oMe&ve "jueer heeefnpes. ner MeeUe leMeer efceMeveÛeer veener; heCe ner Kejer efceMevejer MeeUe Deens. keâejCe Ùee MeeUsleerue yengmebKÙe efJeÅeeLeea ieesjieefjyeeRletve Deeuesues Deensle, heodoefueleebÛes les ØeefleefveOeer Deensle, Demes lÙeebÛÙee Dee[veeJeeJe¤ve Meeyeerle nesles. keâeÙe&›eâceeÛÙee meg®Jeeleeruee mebmLesÛes DeOÙe#e De@C[^Ÿet keâesueemees Ùeebveer GheefmLeleebÛes mJeeiele kesâues. cegKÙeeOÙeeefhekeâe jsCegkeâe keâJne&uees Ùeebveer DeeYeejØeoMe&ve kesâues.
 MeeskeâJe=òe
 efiejerpe : ‘megJeelee&’ heefjJeejeceOeerue Oe[e[erÛÙee keâeÙe&keâlÙee& efJeucee kegâšervees (efiejerpe, veeboJeveJee[er) ÙeebÛee heg$e mšerJnvemeve ceeÙekeâue kegâšervees ÙeebÛes efoveebkeâ 3 peevesJeejer 2020 jespeer DeheIeeleer efveOeve Peeues (JeÙe Je<ex 37) ‘megJeelee&’ heefjJeejeleHexâ lÙeebvee YeeJehetCe& ßeæebpeueer!
 meeb[esj : ‘megJeelee&’ ceeefmekeâeÛes efJelejkeâ ßeer. ceeukeâce ef[meespee ÙeebÛÙee helveer ¤yeer ceeukeâce ef[meespee ¢eebÛes JeÙeeÛÙee 73JÙee Je<eea efoveebkeâ 19 ef[meW. 2019 jespeer efveOeve Peeues. ‘megJeelee&’ heefjJeejeleHexâ lÙeebvee YeeJehetCe& ßeæebpeueer!