Je=òeefJeMes<eHesâyeÇgJeejer 2020


 
 Deeueer meeefnlÙeeÛeer Jeejer
 ieesjesyeebÛÙee oejer
 
 peieCÙeeÛÙee ØeMveebkeâ[s ogue&#e keâ¤ve ÛeeueCeej veener
 Gmceeveeyeeo : meble ieesjesyee keâekeâe meeefnlÙe veiejer, Gmceeveeyeeo ÙesLes 93Jes DeefKeue YeejleerÙe ceje"er meeefnlÙe mebcesueve ceneje°^eleerue pÙes‰ efJeÛeejJeble, meeefneflÙekeâ Je JemeF&Ûes megheg$e Heâeoj øeâeefvmeme efoefyeÇšes ÙeebÛÙee DeOÙe#elesKeeueer Meg›eâJeej efoveebkeâ 10 peevesJeejer les jefJeJeej efoveebkeâ 12 peevesJeejer 2020 jespeer mebheVe Peeues.
 Ùee mebcesueveeÛes GodIeešve jepekeâJeer heodceßeer vee.OeeW. ceneveesj ÙeebÛÙee nmles Peeues. ‘93JÙee DeefKeue YeejleerÙe ceje"er meeefnlÙe mebcesueveeuee GheefmLele jent vekeâe’, DeMee DeeMeÙeeÛes Heâesve pÙes‰ keâJeer vee.OeeW. ceneveesj Ùeebvee Deeues nesles. cee$e, efve[jheCes ceneveesj Ùeebveer mebcesueveeÛes GodIeeškeâ cnCetve GheefmLeleer oMe&efJeueer DeeefCe efJejesOekeâebvee Ke[s yeesue megveeJele cnCeeues, ‘‘meeefneflÙekeâeuee keâesCeleerner peele vemeles, Oece& vemelees. GÛÛe meeefnlÙe nerÛe meeefneflÙekeâeÛeer peele Demeles. lÙeecegUs ceje"er Yee<ee meeefnlÙeemee"er efoefyeÇšes keâjle Demeuesues keâece ns peeleer-Oecee&ÛÙee heueerkeâ[Ûes Deens. ceje"er meeefnlÙe efJeÕeeuee GoejlesÛee cees"e Fefleneme Demeleevee ef¡emleer meceepeeÛÙee ceeCemeeuee mebcesueveeÛes DeOÙe#e keâe kesâues, Demes kegâCeer efJeÛeejle Demesue; lej leer lÙeebÛeer yeewefækeâ efoJeeUKeesjer Deens. meeefnlÙe peeleerÛÙee heueerkeâ[s keâmes Demeles les heeneÙeÛes Demesue lej jsJnjb[ vee.Jee.efšUkeâ ÙeebÛes keâeÙe& Deecner heeefnues heeefnpes.’’
 92JÙee meeefnlÙe mebcesueveeÛÙee DeOÙe#e [e@. De®Cee {sjs Ùeebveer Heâeoj øeâeefvmeme efoefyeÇšes ÙeebÛÙeekeâ[s DeOÙe#eheoeÛeer met$es megheto& kesâueer. lÙeeJesUer yeesueleevee lÙee cnCeeuÙee, ‘‘meÛÛee DeeefCe Je=efòeieebYeerÙee&ves keâece keâjCeeje keâesCeerner meeefnlÙekeâej efkebâJee keâueeJeble peele, Oece&, osMe, JebMe ÙeebÛÙee heueerkeâ[sÛe peeCeeje Demelees. mebJeeoMekeäleer DeeefCe DeelceMekeäleer ieceeJeuesuee Skeâ YeÙeYeerle meceepe ner Deeheueer DeesUKe veener. keâesCeleerner mebmke=âleer DeejesàÙee osCeeNÙeebÛÙee, Oeekeâ oeKeJeCeeNÙeebÛÙee DeeefCe yeUpeyejer keâjCeeNÙeebÛÙee Dee›eâcekeâlesJej lejuesueer veener. leer meeOÙee, meeceevÙe ceeCemeebÛÙee melMeerue ke=âlÙeebJej DeeefCe %eeveJebleebÛÙee meMekeäle efJeÛeejebJej lejuesueer Deens’’, Demes lÙeebveer megveeJeues.
 DeeheuÙee DeOÙe#eerÙe Yee<eCeele yeesueleevee Heâeoj øeâeefvmeme efoefyeÇšes cnCeeues keâer, ‘‘Oece&, peele DeeefCe hebLeeJe¤ve YesoYeeJe keâjCes Deceeveg<eheCeeÛes ue#eCe Deens. efJeÛeejJebleeÛee peerJe IesCes, efJeÅeeLÙeeËvee Skeâebleele iee"tve peyej ceejneCe keâjCes, ner YeejleerÙe mebmke=âleer Deens keâe? ns Øekeâej Deecner menve keâjCeej veener. ceie legcner DeeceÛes keâener keâje’’, Demes "CekeâeJetve meebiele Demeleevee les heg{s cnCeeues, meJe& ceePes osMe DeeefCe jkeäleeÛes yeebOeJe Deenssle, efJejesOekeâebvee ÙesMet ceeHeâ keâjerue, efJejesOe keâjCeeNÙeebvees, DeeceÛÙee Iejer Ùee, jene, meJe& Oece& Skeâ$e veeboCeejs JemeF&Ûes efmhejerš YeejleeÛes efmhejerš Peeues heeefnpes. cetueleòJeJeeo DeeheuÙeeuee hejJe[Ceej veener. og<keâeU, yeskeâejer, Meslekeâjer, DeelcenlÙee, ceboer ns peieCÙeeÛes ØeMve Deensle. lÙeekeâ[s ogue&#e keâ¤ve ÛeeueCeej veener. efvemeiee&Ûes j#eCe kesâues heeefnpes. ceeveJelee DeeefCe heÙee&JejCe efškeâues heeefnpes. efvemeiee&ÛÙee cejCeeheg{s Deeheues cejCe ogÙÙece DemeuÙeeÛes lÙeebveer "emetve meebefieleues.
 Ùee Øemebieer meeefnlÙe Dekeâeoceer hegjmkeâej efJepeslÙee DevegjeOee heešerue lemesÛe Deepeer-ceepeer mebcesueveeOÙe#eebÛee mevceeve keâjCÙeele Deeuee.
 ceje"er meeefnlÙe mebcesueveeÛee ØeejbYe «ebLeefob[erves Peeuee. «ebLeefob[erle efpeu¢eeleerue efJeefJeOe MeeUe, ceneefJeÅeeueÙeeleerue efJeÅeeLÙeeËveer JesMeYet<ee keâ¤ve efJeefJeOe osKeeJes meeoj keâ¤ve heÙee&JejCe, efMe#eCe, DeejesiÙe Deeoer ØeMveebJej ØekeâeMePeesle šekeâuee. Gmceeveeyeeo Menjeleerue legUpeeYeJeeveer ›eâer[e mebkegâue cewoeveeJe¤ve mekeâeUer 10.00 Jeepelee efveIeeuesueer «ebLeefob[er mebcesuevemLeUer ogheejer 12.30 Jeepelee heesnesÛeueer. Ùee «ebLeefob[erle JemeF&leerue meeefnlÙeØesceerves Deeheues heejbheeefjkeâ heesMeeKe heefjOeeve keâ¤ve menYeeie Iesleuee. lÙeebveer heefjOeeve kesâuesueer ueeue šesheer Gmceeveeyeeo JeeefmeÙeebÛee kegâletnueeÛee efJe<eÙe yeveuee neslee. yeesÛejer Leb[er Demetvener mebcesueveele jefmekeâ ßeeslÙeebÛee GlmHetâle& menYeeie JeeKeeCeCÙeepeesiee neslee. eflevner efoJeme jefmekeâ ßeeslÙeebÛÙee leg[gbye ieoeaves mebcesueve ÙeMemJeer Peeues.
 Ùee mebcesueveeÛes JewefMe°Ÿe cnCepes GodIeešveØemebieer jepekeâerÙe ceb[UeRveer JÙeemeheer"eJej ve yemeCÙeeÛee Iesleuesuee efveCe&Ùe ØeMebmeveerÙe "juee. mebcesuevemLeUer DemeuesuÙee hegmlekeâebÛÙee ogkeâeveele hegmlekesâ Kejsoermee"er eflevner efoJeme JeeÛekeâebveer GlmHetâle& Øeeflemeeo efouee.
 mebhetCe& «ebLeefob[er Je GodIeešve meesnàÙeele DeefKeue YeejleerÙe ceje"er meeefnlÙe mebcesueveeÛÙee efveefceòeeves ceje"Jee[e meeefnlÙe heefj<eo, Gmceeveeyeeo efveefce&le ieerlekeâej JewYeJe osMecegKe, mebieerlekeâej $e+ef<ekesâMe Je ieeÙekeâ megneme meeJeble ÙeebÛÙee ueeIeJeer DeeJeepeeleuÙee ieerleeves jefmekeâ ßeeslÙeebÛes ceves efpebketâve Iesleueer –
 ‘ner oerhe ceeU MeyoebÛeer
 ne Gpes[ DeeveboeÛee
 DebieCeele legUpeeF&ÛÙee
 GlmeJe De#ejjlveebÛee
 peÙeIees<e keâjerle me=peveeÛee
 De#ej efob[er Deeueer
 Deeueer meeefnlÙeeÛeer Jeejer
 ieesjesyeebÛÙee oejer ~’
  – pee@ve ieesvmeeueJeerme