peyeeyeoejerHesâyeÇgJeejer 2020


  – øeBâkeâ [e@. efcejeb[e, GcejeUs
 
 efØeÙebkeâe, DeeF&-Jeef[ueebÛeer Skegâueleer Skeâ cegueieer. efleÛes Je[erue efMe#ekeâ. keâener Je<eeËveer les efveJe=òe nesCeej nesles. DeeF& ie=efnCeer. efØeÙebkeâeÛÙee ueiveeuee Heâkeäle keâener ceefnves efMeuuekeâ nesles. DeeF&-Jeef[ueebvee efØeÙebkeâeÛes ueive cees"Ÿee Leešele keâjeÙeÛes nesles; heCe efØeÙebkeâeÛee cee$e ¢eeuee leer›e efJejesOe neslee. efleÛes cele Demes nesles keâer, ceeieerue Ûeej Je<ex veeskeâjer keâ¤ve ceer pees keâener hewmee peceJeuesuee Deens DeeefCe ceePee pees heieej Deens, lÙeeÛÙee Ûeewkeâšerle yemesue lÙee heæleervesÛe ceer ceePes ueive keâjCeej, legcner ceePÙee ueiveele Skeâ hewmeener KeÛe& keâjeÙeÛee veener. DeepeJej legcner ceePÙeemee"er pes keâener kesâues les hegjs Deens. ceuee ueneveeÛes cees"s kesâues, De[ÛeCeerle-DeepeejheCeele meebYeeUues, Ûeebieues efMe#eCe efoues… ceie Skeâe cegueerves efleÛÙee heeuekeâebkeâ[tve Depetve keâeÙe Dehes#ee yeeUieeJÙeele? ueive ne Heâkeäle Skeâ mebmkeâej efkebâJee meesnUe vemetve, leer Skeâ peyeeyeoejer Deens, Skeâe cees"Ÿee peyeeyeoejerÛee DeeheCe efcemmeeyeueerle Oece&ieg¤ DeeefCe npeejes ueeskeâebmeceesj peenerj JeÛeve osTve mJeerkeâej keâjle Demelees, ceie lÙeeÛeer meg®Jeele ceer ueiveeheemetveÛe keâjCeej. keâener Je<ee&le Je[erue efveJe=òe nesleerue, lÙeeveblej Iejele GlheVeeÛee Œeesle Leebyesue, ceie ØelÙeskeâ JesUer ceePÙeeJej DeJeuebyetve ve jenlee legcner ceePÙee ueiveele pees hewmee KeÛe& keâjCeej Deenele, lees legceÛÙee heg{ÛÙee peerJeveemee"er Jeeheje.
 Deepe DeeheCe pej DeeheuÙee Deepetyeepetuee heeefnues lej Skeâ iees° ue#eele Ùesles keâer DeeÙeg<ÙeYej cesnvele keâ¤ve peceuesuee hewmee DeeF&-Je[erue cegueeÛÙee ueive DeeefCe Iejemee"er KeÛe& keâjleele. mJele:ÛÙee YeefJe<Ùeemee"er Skeâ oce[erner "sJele veenerle. meJe&Ûe iees°er heeuekeâebveer hegjefJeuÙeeves cegueebvee peyeeyeoejerÛeer peeCeerJe jenle veener. Iej yeebOeCÙeemee"er efkebâJee ueive keâjCÙeemee"er efkeâleer hewmee ueeielees, lees hewmee efkeâleer Je<ex cesnvele keâ¤ve mee"JeeJee ueeielees efkebâJee keâpe& keâe{tve les YejCÙeemee"er keâeÙe Ûeškesâ menve keâjeJes ueeieleele ¢eeÛeer lÙeebvee keâener keâuhevee vemeles. ueiveeÛee Yeej heeuekeâ GÛeuele Deensle cnCetve Deepe JeÙeeÛÙee Deieoer le®Ce JeÙeele DeeefCe ceeveefmekeâ heefjhekeäJelee ÙesCÙeeDeieesojÛe keâener cegueb ueiveeÛÙee yebOeveele De[keâleele; heefjCeeceer ueiveeveblej DeeÙeg<Ùeele keâener De[ÛeCeer GYÙee jeefnuÙee keâer ceie ner le®Ce efhe{er Oeerj mees[les DeeefCe nej ceeveles. Deepe ueivemebmkeâejeuee efpelekesâ cenòJe efoues heeefnpes, lesJe{s efoues peele veener; peerJeveeÛee Skeâ Yeeie cnCetve lÙeeJej heeefnues peeles. DeeÙeg<ÙeYejeÛÙee cesnveleerÛeer keâceeF& DeeF&-Je[erue DeeheuÙee cegueebvee osleele DeeefCe YeefJe<Ùeele cegueeMeer-megvesMeer keâener efyevemeues keâer ceie DeeF&-Jeef[ueebkeâ[s hewmee lej vemeleesÛe DeeefCe vemelees keâesCelee ceeie&ner.