Leesj Oece&ieg¤ meble heeõs efheDeesHesâyeÇgJeejer 2020


  – øeâeefvmeme ef[meespee
 
 Fšueerleerue Leesj Oece&ieg¤ DeeefCe meble heoeÛes ceevekeâjer heeõs efheDees ÙeebÛeer meejer peerJeveÙee$ee ØeYetÛÙee mheMee&ves Deveskeâ ÛecelkeâejebÛee ogceeaU Keefpevee yeveuee. F&ÕejeJej Demeerce ßeæe yeeUieCeeNÙee DeOÙeelcehejeÙeCe ceveg<Ùeebvee Ûecelkeâejer MekeäleerÛes Jejoeve ueeYeuesues Demeles. Fšueerleerue Leesj Oece&ieg¤ meble heeõs efheDees DelÙeble ØesceU mJeYeeJe, hejeshekeâejer, oeveMetj cnCetve KÙeeleer heeJeues nesles. ØeYetÛÙee ceàÙeeleerue Skeâ DelÙeble efJeveceü mesJekeâ DemeuesuÙee heeõs efheDeeWÛÙee "eÙeer Deveskeâ Ûecelkeâejer Mekeäleer meeceeJeuesuÙee neslÙee. meg®Jeeleerme øeâevmesmkeâes Heâesefpe&Dees Ùee veeJeeves les DeesUKeues peele. cee$e, heg{s lÙeebveer ‘heeõs efheDees’ cnCepesÛe ‘efØešsdefumeveeÛes meble efheDees’ ns veeJe OeejCe kesâues. ‘efmeicesšeÙePesMeve’ Ùee veeJeeves heefjefÛele DemeuesuÙee Skeâe jnmÙeceÙe IešveebÛÙee ceeefuekesâle heeõs efheDees ns veeJe De«eYeeieer jeefnues. ØeYet ef¡emleeÛÙee MejerjeJej nelee-heeÙeebvee "eskeâuesuÙee efKeàÙeebÛÙee leerve peKecee Je MejerjeJej YeesmekeâCÙeele DeeuesuÙee YeeuÙeeves PeeuesuÙee oesve peKecee DeMee SketâCe heeÛe peKeceebÛee GuuesKe Deens. leMeeÛe heeÛe peKecee Heâeoj heeõs efheDees ÙeebÛÙee MejerjeJej lÙeebÛÙee efpeJebleheCeerÛe GcešuesuÙee efometve DeeuÙee. lemesÛe lÙee peKeceebletve jkeäleŒeeJe nesle Demes. ÙeeueeÛe efmšieceeše (stigmata) cnšues peeles. heeõs efheDees (25.5.1887 – 23.9.1968) ÙeebÛÙee peerJeve Ùee$esle ØeYetÛee mheMe& ueeYeuesues Ûecelkeâej Deveskeâoe heneJeÙeeme efceUeuÙeeÛeer veeWo Deens. JeÙeeÛÙee 28JÙee Je<eea lÙeebveer Skeâe cenòece DeodYegleerÛes oMe&ve Ie[efJeues. ØeeLe&vee keâjCÙeele OÙeeveceive Demeleevee DeÛeevekeâ les peefceveerJej keâesmeUues. peJeUheeme Demeuesues Deveskeâ peCe lÙeebÛÙee ceoleermee"er OeeJetve Deeues DeeefCe lÙeebvee lÙeeÛe peeieer yemeefJeCÙeele Deeues. lesJne lÙeebÛÙee oesvner neleebÛes leUJes, heeÙe Je Mejerjeletve jkeäleœeeJe nesle DemeuÙeeÛes efometve Deeues.
 lÙee efoJemeeheemetve lÙeebÛes efveOeve nesCÙeeÛÙee Lees[sÛe efoJeme DeieesojheÙeËle lÙee peKeceeletve Lees[e Lees[e jkeäleŒeeJe meg¤Ûe neslee. lÙee peKecee GIe[Ÿee jentvener lÙeeheemetve keâesCeleener mebmeie& Peeuee veener. leMeeÛe DeJemLesle Deveskeâ meeJe&peefvekeâ meceejbYeele menYeeieer nesleevee heeõs efheDees Deeheues oesvner nele ueebye neleceespes Ieeuetve Peekeâerle Demele. meg®Jeeleerme ÙeeyeöueÛÙee Jeelee& Ssketâve lesLeerue ÛeÛe&Ûes DeefOekeâejer lÙeebÛÙeekeâ[s keâenerMee mebMeÙeer vepejsves heent ueeieues. lÙeebveer keâener efveefj#ekeâebvee heeõs efheDees ÙeebÛÙeeJej ue#e osCÙeeÛes Heâcee&efJeues nesles. Ùeeceeieerue nslet Demee keâer, keâener keâjecele keâ¤ve lÙee peKecee peeCeerJehetJe&keâ kesâuÙee lej peele veenerle vee? keâener lep%e [e@keäšjebveer lÙee peKecee Je lÙeeletve nesle DemeuesuÙee jkeäleŒeeJeeÛes hejer#eCe kesâuÙeeveblej DeeheuÙee DeefYeØeeÙeele veceto kesâues keâer, lÙee peKeceebvee keâesCeleener Meejerefjkeâ DeeIeele mebYeJele veener. lÙee peKeceeletve JeenCeejs jkeäle ns Lesš jkeäleJeeefnvÙeebletve DeesIeUle DemeuÙeeÛes efometve Ùesles. lemesÛe keâesCelÙeener ØekeâejÛÙee lJeÛee efJekeâejeletve efvecee&Ce nesCeejs otef<ele jkeäle ner MekeäÙelee FLes DemebYeveerÙe efometve Ùesles.
 23 mehšWyej, 1968 jespeer heeõs efheDees ÙeebÛes efveOeve Peeues. efveOeveeÛÙee Lees[sÛe efoJeme DeeOeer lÙeebÛÙee MejerjeJejerue lÙee peKecee jnmÙeceÙejerlÙee DeÂMÙe PeeuÙee Je jkeäleŒeeJe Leebyeuee. F.me. 1917 meeueer heefnues peeieeflekeâ ceneÙegæ meg¤ Demeleevee Ie[uesueer ner Iešvee. lÙee ceneÙegæele FšueerÛee mesveeveeÙekeâ pevejue uegieer keâ[esjvee ne lÙee Ùegæele Deeheuee hejeYeJe DešU DemeuÙeeÛes heentve hegjlee KeÛeuee neslee. yesÛewve nesTve ÚeJeCeerJejerue DeeheuÙee lebyetle efJeÛeejceive Demeleevee lees Skeâe efveCe&ÙeeheÙeËle ÙesTve heesnesÛeuee. lees efveCe&Ùe neslee DeelcenlÙee keâjCÙeeÛee. Deeheues meefJe&me efjJne@uJej keâeveeKeeueerue YeeieeJej šskeâJetve efš^iej oeyeCeej FlekeäÙeele DeÛeevekeâheCes Skeâ meble lÙee lebyetle Øekeâš Peeuee. lees cnCeeuee, ‘‘Demee cetKe&heCee ke⤠vekeâesme. heg{s Jee{tve "sJeuesuÙee mebkeâšeuee OewÙee&ves meeceesje pee. peerJeve ceewuÙeJeeve Deens. cnCetveÛe Demee DeefJeÛeej ceveeletve keâe{tve šekeâ.’’ lÙeeÛes Meyo pevejue uegieerÛÙee ùoÙeeuee efYe[ues DeeefCe ueeieueerÛe lÙeeves Deeheuee efJeÛeej yeoueuee. leesheÙeËle meble lebyetÛÙee yeensj he[tve DeÂMÙe Peeuee neslee. pevejue uegieerves OeeJe Iesle lÙeeÛee MeesOe IesCÙeeÛee ØeÙelve kesâuee, heCe JÙeLe&.
 Ùee Iešvesveblej Lees[ŸeeÛe Je<eeËveer pevejue uegieer keâ[esjvee ne FšueerceOeerue HeâesiieerÙeevee ÛeÛe& Dee@Heâ efpeÙeesJeveer heefjmejele HesâjHeâškeâe ceejerle Demeleevee Skeâe Oece&ieg¤keâ[s lÙeebÛes ue#e peeleeÛe lÙeevee Dee§eÙee&Ûee OekeäkeâeÛe yemeuee. ns lesÛe Oece&ieg¤ nesles pÙeebveer keâener Je<eeËhetJeea lÙeebvee DeelcenlÙee keâjCÙeeheemetve jesKeues nesles. pevejue uegieer Je les Oece&ieg¤ ÙeebÛeer vepejevepej nesleeÛe les pevejue uegieerkeâ[s peeTve cnCeeues, ‘‘efce$ee, keâmee Deensme? YeeiÙe mecepe keâer legPes ØeeCe JeeÛeues.’’ lÙee Oece&ieg¤bveer les Meyo GÛÛeejleeÛe pevejue uegieeruee lees Øemebie Dee"Jeuee. lÙeebÛÙee JeekeäÙeeleerue meboYe& DeeheuÙee DeelcenlÙee keâjCÙeeÛÙee efveCe&ÙeeMeer peKe[uesuee neslee ns pevejue uegieerves ueeieueerÛe DeesUKeues. lÙeeJesUer pevejue uegieermeesyele DevÙe meomÙe efleLess GheefmLele nesles. lÙeecegUsÛe kesâJeU pevejue uegieer Je heeõs efheDees Ùee oesIeebveeÛe "eTkeâ DemeuesuÙee lÙee ØemebieeÛes iegefhele Ûeej ÛeewIeeble GIe[ nesT ve osCÙeeÛeer o#elee lÙee ceespekeäÙee Meyoele meeceeJeuesueer nesleer. pevejue uegieerves lÙee Oece&ieg¤efJe<eÙeer Keesue ÛeewkeâMeer kesâueer Demeleevee les heeõs efheDees DemeuÙeeÛes lÙeebvee mecepeues. meve 1917 meeueer meJe&$e ÙegæeÛes meeJeš hemejuesues Demeleevee lÙee #eCeer heeõs efheDees vescekesâ kegâ"s nesles ÙeeÛeer ÛeewkeâMeer kesâueer Demeleevee heeõs efheDees Ùeebveer lÙeeJesUer ÛeÛe&yeensj heeTuener "sJeues veJnles Demes efometve Deeues. ÛeÛe&ceOeerue ØeeLe&veeie=neyeensj les he[uesÛe veJnles ns efpelekesâ Kejs, eflelekesâÛe Ùegæ ÚeJeCeerleerue pevejue uegieerÛÙee lebyetle keâener #eCe les DeJelejues nesles nsosKeerue melÙe. les mJehve lej veJnlesÛe veJnles ns pevejue uegieer ceveesceve peeCetve nesles.
 meve 1942 meeueer G®iJes osMeeÛÙee YesšerJej DeeuesuÙee ceesvšsefJeef[ÙeesÛÙee DeeÛe&efyeMeheebvee Peeshesletve peeies keâjerle keâesCeer cnšues : ‘‘legPee efce$e oeefceÙeeveer ne DeKesjÛÙee Ieškeâe ceespeerle Deens. lÙeeuee YesšeÙeÛes DemeuÙeeme #eCeeÛeener efJeuebye ueeJet vekeâesme.’’ DeeheuÙeeuee Peeshesletve peeies keâjCeejer leer JÙekeäleer kegâCeerlejer Oece&ieg¤ Jee meble DemeeJeer ns DeeÛe&efyeMeheebveer DeesUKeues. lejerner lÙeebvee efveIeCÙeeme peje GMeerjÛe Peeuee. les DeeheuÙee efpeJeueie efce$eeuee YesšCÙeemee"er heesnesÛeues lesJne keâener #eCeehetJeeaÛe lÙeeves peieeÛee efvejeshe Iesleuee neslee. lÙee efoJebiele efce$eeÛÙee ce=le MejerjepeJeUÛe Skeâ GIe[uesueer jespeefveMeer efometve Deeueer. lÙeele efueefnues nesles – ‘‘ceuee efouesuÙee JeÛeveevegmeej heeõs efheDees ceuee YesšCÙeemee"er Deeues. Deelee ceer megKeeves cejsve. ceuee Kee$eer Jeešles keâer, ceePee ØeYet ÙesMet ceePÙee mJeeieleemee"er meceesj GYee Demesue.’’ Ùee Iešvesuee meele Je<ee&Ûee keâeueeJeOeer Gueštve iesuÙeeveblej lÙee DeeÛe&efyeMeheebÛeer heeõs efheDeesyejesyej Yesš Ie[tve Deeueer. lÙeebveer lelkeâeU DeesUKeues keâer, meele Je<eeËhetJeea ceuee Peeshesletve peeies keâjCeeje Oece&ieg¤ neÛe neslee. Dee§eÙee&Ûeer yeeye cnCepes pÙee #eCeer lÙeebvee ne mee#eelkeâej Peeuee lesJne heeõs efheDees ns Fšueerle nesles cnCepesÛe G®iJesle iesuesÛe veJnles. OevÙe les meble heeõs efheDees.