hes$eeÛee he§eeòeeheHesâyeÇgJeejer 2020


  – Heâe. ([e@.) MewueWõ je@ef[^ipe
 
 ieeefueueerÛÙee mecegõefkeâveejer ceer Je ceePee YeeT DebõsÙee ceemeUer hekeâ[CÙeeÛes peeUs heeCÙeele hemejJele neslees. lesJe{Ÿeele ÙesMetves Deecnebuee nekeâ ceejueer Je cnCeeuee, ‘‘ceePÙee ceeies Ùee. ceer legcnebuee ceemes veener; lej ceeCemes OejCeejs keâjerve.’’ lÙeeuee keâenerÛe ve efJeÛeejlee Je efJeÛeej ve keâjlee Deecner lÙeeÛÙee ceeies Ûeeuet ueeieuees. pees osJeeÛÙee nekesâuee efJeÛeej keâ¤ve neskeâej oslees lees kegâ"s lejer mebyebOeeÛÙee efkebâJee mebheòeerÛÙee peeàÙeele De[keâuesuee Demelees. ceePeer mebheòeer Heâkeäle ceemeUer hekeâ[CÙeeÛes peeUsÛe nesles pes mees[tve ceer ceePÙee YeeJeeyejesyej lÙeeÛÙee ceeies Ûeeuet ueeieuees. heg{s iesuÙeeJej DeeceÛÙeemeejKesÛe oesve ceÛÚerceej Deeheues peeUs Je yeehe mees[tve DeeceÛÙee mebiele Ûeeuet ueeieues. veblej Deveskeâ Deeues. Lees[s Deblej ieg¤yejesyej Ûeeueues Je hejle efHeâjues. keâeneRvee ieg¤bÛeer efMekeâJeCe keâ"erCe Jeešueer lÙeecegUs les mees[tve iesues. pees Ùegæele ceeies JeUtve heenlees lees Ùegæ njlees. pees ceeies JeUuee lees heUeuee Demes ÙesMetÛes cnCeCes Deens. cnCetve lees cnCeeuee, ‘‘veebiejeuee nele IeeleuÙeeJej ceeies JeUtve heent vekeâe.’’
 pemes efoJeme Yejle iesues lemes Deecner lÙeeuee Ûecelkeâej keâjleevee heent ueeieuees. ueeskeâ efJemceefÙele nesTve lÙeeÛÙeekeâ[s Deeojeves heent ueeieues, lÙeeÛÙee ÛejCeer he[t ueeieues. ns meieUs heentve ceveele efJeÛeej Deeuee keâer DeeheCemegæe ieg¤keâ[tve ÛecelkeâejeÛÙee keâener Ùegkeäleer efMeketâve ueeskeâebceOÙes ueeskeâefØeÙe JneJeÙeeÛes.
 cebefojele pesJne lees lÙeeÛÙee jepÙeeefJe<eÙeer yeesuet ueeieuee lesJne lej ceer lÙeeÛee mesveeheleer yeveCÙeeÛes mJehves heent ueeieuees. ogmeNÙee oesIeebveer lej DeeF&uee ceOÙemLeer yeveJetve FceesMeveue yue@keâcesue keâjCÙeeÛee ØeÙelveosKeerue kesâuee. DeeceÛÙee mebyebOeele leCeeJe efvecee&Ce Peeuee. ieg¤ves DeeceÛeer mecepe keâe{ueer; hejbleg ceveele cee$e mebIe<e& ÛeeuetÛe neslee. ceePee mJeYeeJe lej leeheš, ve efJeÛeej keâjlee pes Dees"eJej ÙesF&ue les yeesueeÙeÛes ceePÙee mJeYeeJeeÛes Debie Peeues nesles. lÙeecegUs keâOeer ceuee Meeyeemekeâer efceUeueer lej keâOeer ocener efceUeuee. Skeâoe lÙeeves ØeMve efJeÛeejuee, ‘‘ceer keâesCe?’’ ceer ueiesÛe cnCeeuees, ‘‘let ef¡emle efpeJeble osJeeÛee heg$e.’’ lees Meeyeemekeâer osle ceuee cnCeeuee, ‘‘ceer leguee mJeiee&ÛÙee jepÙeeÛÙee efkeâuuÙee osF&ve.’’ lemeb ceuee keâenerÛe keâUueb veener; heCe jepÙeeÛÙee efkeâuuÙee efceUCeej cnCetve ceer KetMe neslees. kegâuethe eflekeâ[sÛe ueeJeues peeles efpeLes keâenerlejer yengcetuÙe Demeles. ceer yengcetuÙe JemletbÛee ceeuekeâ yeveCeej neslees cnCetve efkeâuuÙee keâOeer ceePÙee neleele Ùesleerue ¢eeÛeer Jeeš heenle neslees.
 heCe Skeâoe ieg¤ cnCeeuee, ‘‘ceer Ùes¤Meuescesme peeTve Je[erue, cegKÙe Ùeepekeâ Je MeeŒeer ¢eebÛÙeekeâ[tve heg<keâU og:Ke meesmeeJes, peerJes ceejues peeJes ÙeeÛes DeielÙe Deens.’’ ceer vesnceerØeceeCes efJeÛeej ve keâjlee efve<esOe keâjle yeesueuees, ‘‘ieg®peer, Demes DeeheuÙeeuee nesCeejÛe veener.’’ lÙeeJej lÙeeves ceuee Heâškeâejues Je mewleeve cnšues. nes, Meyo GÛÛeejCes meeshes Demeles heCe MeyoeØeceeCes JeeieCes keâ"erCe Demeles. Deveskeâ ueeskeâ MeyoeÛÙee peeàÙeele Heâmeues Deensle. ceermegæe Heâmeuees ceerÛe GÛÛeejuesuÙee MeyoeÛÙee peeàÙeele.
 Skeâoe je$eerÛÙee JesUer mecegõeÛÙee heeCÙeeJej Ûeeuele lees DeeceÛÙeekeâ[s Deeuee. lÙeeuee heeCÙeeJej Ûeeueleevee heentve Deecner Ieeyejuees. Yetle-Yetle cnCetve Deesj[t ueeieuees. lees Oeerj osle cnCeeuee, ‘‘ceer Deens. efYeT vekeâe.’’ lÙeeÛÙee DeeJeepeele Skeâ efvejeUsheCee neslee.
 lejerner lÙeeÛeer hejer#ee IesCÙeemee"er ceer cnCeeuees, ‘‘ieg¤peer, DeeheCe Demeeue lej heeCÙeeJe¤ve DeeheCeekeâ[s ÙesCÙeeme meebiee.’’
 lees cnCeeuee, ‘‘Ùes.’’
 ceer pees ÙesMetÛÙee ceeies peefceveerJej Ûeeueleevee De[KeUle neslees, lees ceer heeCÙeeJej keâeÙe ÛeeueCeej neslees… ceer lÙeeÛeer hejer#ee IÙeeÙeuee iesuees heCe ceePeerÛe hejer#ee lÙeeves Iesleueer.
 ceer efJeÕeemeele hekeäkeâe Deens Demes oeKeJele neslees heCe ieg¤uee "eTkeâ nesles keâer ceePee efJeÕeeme keâcepeesj neslee. ceer lÙeeuee cnCeeuees, ‘‘ceer legceÛÙeemee"er ceePee ØeeCe osF&ve.’’
 ieg¤ cnCeeuee, ‘‘hes$ee, peesheÙeËle let leerve JesUe ceuee veekeâejCeej veenerme leesheÙeËle keâeWye[e DeejJeCeej veener.’’
 hejle ceuee keâenerÛe keâUues veener. lees GÛÛeejle Demeuesues meJe& Meyo ceuee keâUle nesles heCe DeLe& cee$e keâUle veJnlee.
 ceer lÙeeÛÙeeyejesyej efleyesj [eWiejeJej neslees. efleyesj [eWiejeJej lÙeeÛes ¤heeblej Peeues lesJne ceer KegMe Peeuees Je leerve lebyet "eskeâCÙeeÛee ØemleeJe ceeb[uee. Deieoer megKeeÛee #eCe neslee. yemme! lÙeeÛÙee menJeemeele jenCÙeeÛes ceve keâjle nesles. megKeele let ceePee Je ceer legPee OeesjCe ceveg<Ùe yeeUielees Je lÙeeuee ceer DeheJeeo veJnlees.
 Skeâ efoJeme Jeuneb[CeeÛes Yeespeve keâjle neslees. DeÛeevekeâ ieg¤ YeespeveeJe¤ve G"ues Je DeeceÛes heeÙe OegJet ueeieues. ceer efJejesOe kesâuee. ieg¤ cnCeeues, ‘‘ceer pes keâefjlees les leguee Deelee keâUCeej veener. les leguee heg{s keâUsue.’’ Kejb meebiet… ieg¤ keâeÙe yeesuele nesles, keâeÙe keâjle nesles ns ceuee Je ceePÙee pees[eroejebvee keâUleosKeerue veJnles. osJeeÛes Meyo Je ke=âleer ceveg<ÙeeÛÙee yegæerves mecepeCes DemebYeJe nesles. efMe<Ùeebvee ieg®ÛejCeer ceer heeefnues nesles. heCe ieg¤uee efMe<ÙeebÛÙee ÛejCeer ceer ØeLeceÛe heenle neslees.
 pesJeCe Peeues Je Deecner iesLemesceveerÛÙee yeeiesle iesuees. je$eerÛeer JesU nesleer. heesšYej Yeespeve IesleuÙeeves [esUs pe[ Peeues nesles. Deecner Peesheuees Je ieg¤ ØeeLe&vee keâjle nesles. FlekeäÙeele keâener ueeskeâ neleele leueJeej, Yeeues Je ceMeeueer IesTve Deeues Je ieg¤bvee yeboer yeveJet ueeieues. ceer leueJeej keâe{ueer Je Jeej keâ¤ve ceueketâ veeJeeÛÙee oemeeÛee keâeve keâeheuee. ieg¤bveer leueJeej cÙeeveeceOÙes "sJeeÙeuee meebefieleueer. ceuee ceePeer Ûetkeâ keâUueer. ceuee keâUues keâer keâeve ueeJetve ceer ieg¤bÛeer efMekeâJeCe Sskeâueer veJnleer. keâejCe keâeve ueeJetve efMekeâJeCe Sskeâueer Demeleer; lej leueJeej neleele Oejueer vemeleer. leueJeej IeeyejefJeCÙeemee"er Demeles. ceer peerJeeuee Ieeyejuees cnCetveÛe neleele leueJeej Oejueer. ieg¤bÛee peerJe OeeskeäÙeele Deens cnCetve veener; lej ceePee peerJe OeeskeäÙeele Deens cnCetve ceer leueJeej neleele Oejueer.
 ieg¤bvee hekeâ[tve les cegKÙe Ùeepekeâekeâ[s IesTve iesues. ceer nUtÛe efleLetve meškeâuees. peerJe iesuee lejer leguee mees[Ceej veener cnCeCeeje ceer peerJe JeeÛeefJeCÙeeÛee ØeÙelve keâjle neslees. pÙee ieoeauee ceer Ieeyejuees lÙeeÛe ieoeale ceer ueheuees. ceuee Demes Jeešues, ceer keâMeeuee efJeveekeâejCe ieg¤bÛÙee peeàÙeele Heâmeuees?
 keâesCeerlejer ceuee DeesUKeues Je efJeÛeejues, ‘‘let heCe lÙeeÛee efMe<Ùe Deensme vee?’’ ceer leerve JesUe lÙeeuee veekeâjues. eflemeNÙee JesUer pesJne ceer veekeâejues lesJne keâeWye[e DeejJeuee. je$eerÛÙee keâeUesKeele mebyebOe legšues Je mekeâeUÛÙee ØekeâeMeele melÙe keâUues. ieg¤bveer ceePÙeekeâ[s heeefnues. pemes DeejMeele heentve Jeešles lemes ieg¤ÛÙee [esàÙeeble heentve Jeešues. ceePes Kejs ¤he ceuee efomeues. lÙee vepejsle jeie veJnlee lej oÙee nesleer. ‘‘ceer leguee DeieesojÛe meebefieleues nesles’’, ne mebosMe leer vepej ceuee osle nesleer. leer vepej ceuee ns meebiele nesleer keâer let ceuee HeâmeJeues veener lej let yeesuetve Heâmeuee. ke=âleerves yeesue Meyoeves veener. ceuee keâUues keâer ceveg<Ùe efouesuee Meyo vesnceer heeUle veener. peMeer heefjefmLeleer yeoueles lÙee ØeceeCes lees MeyoosKeerue yeouelees. ceuee mJele:Ûeer ueepe Jeešt ueeieueer. ceePes [esUs GIe[ues Je ceer j[t ueeieuees. ceePÙee [esàÙeebveer ieg¤bvee DeesUKeCÙeele Ûetkeâ kesâueer nesleer. ceuee ieg¤bveer DeesUKeues nesles; hejbleg ceer mJele:uee DeesUKeues veJnles. ieg¤bÛÙee [esàÙeeble heentve mJele:uee DeesUKeues.
 efleyesj [eWiejeJe¤ve Keeueer GlejCÙeeÛes ceve keâjle veJnles heCe keâeueJeejerJej ceer Ûe{ueesÛe veener.
 pesJne ceveg<ÙeeÛes mebyebOe ÛesnNÙeeJej DeJeuebyetve Demeleele lesJne les yeouele jenleele. efleyesj heJe&leeJej lespemJeer Ûesnje heentve mebiele mees[eefJeMeer Jeešueer veener lej keâeueJejerÛÙee jmlÙeeJej jkeäleyebyeeU Ûesnje heentve meeLe ÅeeJeÙeeme Jeešueer veener. ceer keâeueJejerÛÙee heeÙeLÙeeMeer GYee jeefnuees.
 keâeueJejerÛÙee [eWiejeJej heehe Je hegCÙeele Ùegæ Peeues. Deecner Dekeâje peCe Ùegæ njuees neslees. Heâkeäle ieg¤ Skeâše ue{eF& ue{le neslee. lÙeeÛes ØeeCe iesues heCe lees Ùegæ njuee veener. lees cee¤ve veener lej ce¤ve Ùegæ efpebkeâuee. Ùegæ ØelÙeskeâ jepÙeeÛÙee peerJeveMewueerÛes Debie Demeles. Ùegæ ÙesMetÛÙee peerJeveeÛes megæe Debie nesles. keâeueJejer lÙeeÛes Ùegæ#es$e nesles. heeheer veener lej heehe Me$et neslee. ¢ee Ùegæemee"er leueJeejerÛeer iejpe veJnleer. cnCetveÛe lÙeeves ceuee leueJeej cÙeeveeceOÙes "sJeeÙeuee meebefieleues. lÙeeuee jCeebieCeele ceg[os hee[eÙeÛes veJnles, lej ceg[Åeebvee peerJeve ÅeeJeÙeeÛes nesles.
 Ùegæ mebheuÙeeJej ceuee keâUues jepee Je jepÙe MeyoebÛee DeLe&. lÙeeves efkeâuuee efpebkeâuee Je ceuee efkeâuuÙee efouÙee ns meebiele, ‘‘hes$ee, ceePÙeeJej Øesce keâjleesme vee ceie ceePeer ceW{js meebYeeU.’’