yeeÙeyeue DeYÙeemeHesâyeÇgJeejer 2020


 (mlees$eebÛes DeOÙeelce – 52)
  – Heâe. ([e@.) je@yeš& yeer. ef[meespee
 
 uesJeerÙe 23 ceOÙes meebefieleuÙeeØeceeCes FœeeSueer ueeskeâ ojJe<eea leerve Jeeef<e&keâ meCe meepejs keâjCÙeemee"er pes¤meuesceÛÙee cebefojele peele. Jeuneb[CeeÛee meCe, hesvšskeâe@mšÛee meCe DeeefCe ceb[heebÛee meCe. Iejeletve efveIeCÙeehetJeeaÛÙee #eCeeheemetve ØelÙe#e cebefojele heesnesÛesheÙeËle les efJeefJeOe mlees$eebÛes he"Ce efkebâJee ieeÙeve keâjerle Demele. mlees$e 120 les 134 ner 15 mlees$es lÙeeJesUer Jeehejueer peele. lÙeebvee DeejesnCe mlees$es efkebâJee leerLe&Ùee$esÛeer mlees$es cnšues peeF&, keâejCe pes¤meuesceÛÙee cebefojele peeCÙeemee"er ‘Jej’ ne Meyo Jeehejuee peeF& lej efleLetve hejleCÙeemee"er ‘Keeueer’ ne Meyo JeehejCÙeele ÙesF&. (hene, uetkeâ 2:42 heemetve heg{s DeeefCe uetkeâ 10:30 heemetve heg{s) ns kesâJeU Yeewieesefuekeâ°ŸeeÛe veJns; lej DeeOÙeeeflcekeâ°Ÿee osKeerue ueeskeâebÛÙee Oeeefce&keâ peerJeveeuee ueeiet he[le Demes. hejcesÕejekeâ[s peeÙeÛes; lej DeeheuÙee peeieeflekeâ, Yeeweflekeâ, Meejerefjkeâ Je Ssefnkeâ peieleeceOetve (Keeuetve) Jej DeeOÙeeeflcekeâ, mJeieeaÙe DeeefCe heejceeefLe&keâ peerJeveekeâ[s ØeJeeme keâjeÙeÛee. ef¡emleer JÙekeäleerves leerLe&Ùee$esÛÙee JesUer ¢ee mlees$eebÛes he"Ce keâjCes HeâeÙeosMeerj "jsue.
 pes¤meuesceÛÙee cebefojele SketâCe 15 heeÙeNÙee neslÙee. keâener yeeÙeyeue DeYÙeemekeâebÛÙee celes ner 15 DeejesnCe mlees$e lÙee 15 heeÙeNÙeebJej GYes jentve cnšueer efkebâJee ieeÙeueer peele. mlees$e 132 Ûee DeheJeeo JeieUlee Flej meJe& mlees$eebÛee Deekeâej Úesše DemeCÙeeceeies ns Skeâ keâejCe DemeeJes ns Ùee Yetefcekesâletve mhe° nesles. Iejeletve efveIeeuÙeeheemetve cebefojele heesnesÛeuÙeeveblej keâeÙe efkebâJee 15 heeÙeNÙeebJej GYes jentve keâeÙe mlees$eebÛes he"Ce efkebâJee ieeÙeve ne FœeeSueer ueeskeâebÛÙee DeOÙeelceeÛee Yeeie yeveuee neslee. mlees$ekeâej FLes kesâJeU Yekeäle cnCetve Gjuesuee veener. lees mee#eelkeâejer Ùee$eske⤠yeveuesuee Deens, ¢eeÛes Øeefleefyebye mlees$e 120 les 134 ceOÙes he[uesues Deens.
 ¢ee hebOeje mlees$eebhewkeâer 4 mlees$es oeefJeoeÛÙee veeJeeJej (122, 124, 131, 133) lej Skeâ mlees$e MeueceesveeÛÙee veeJeeJej (127) osCÙeele Deeuesues Deens. Gjuesueer 10 mlees$es Deveeefcekeâ mlees$ekeâejeÛÙee veeJeeJej osCÙeele Deeuesueer Deensle.
 1) MeebefleefØeÙe ceeCemeeÛes mlees$e
 (mlees$e 120)
 Ùes¤Meuesce ¢ee veeJeeceOÙes ‘MeebleerÛeer veiejer’ Demee DeLe& o[uesuee Deens. Fj ‘MeeueeF&ce’ ¢ee efnyeÇt Meyoebheemetve ‘Ùes¤MeeueeFce’ ne Meyo yeveuesuee Deens. Je lees efÉJeÛeveer Deens cnCepesÛe FœeeSueer ueeskeâ oesve ØekeâejÛÙee pes¤meuesceJej YejJemee "sJeeÙeÛes. Skeâ he=LJeerJejerue DeeefCe ogmejs mJeieeaÙe. oesvner ef"keâeCeer MeebleerÛee oelee hejcesÕej DeemevemLe PeeuÙeeÛes les ceeveerle cnCetve DeejesnCe efkebâJee leerLe&Ùee$ee mlees$eebleerue yengleebMe mlees$eebÛee efJe<eÙe Meebleer Deens. peer Meebleer mJeiee&le Deens, pes¤meuesceÛÙee cebefojele Deens, leerÛe Meebleer DeeheuÙee DeJeleerYeJeleer hemejeJeer DeeefCe DeeheuÙee ùoÙeer JemeeJeer DeMeer YekeäleeÛeer FÛÚe ¢ee mlees$eele JÙekeäle keâjCÙeele Deeuesueer Deens. lÙeecegUs mlees$e 120 ceOÙes OeeJee, Dehes#ee DeeefCe efJeueehe DeMee eflevner YeeJevee Skeâef$eleheCes JÙekeäle keâjCÙeele DeeuesuÙee Deensle.
 De) hejcesÕejeÛee OeeJee (120:1-2) : Yekeäle ne Skeâ MeebefleefØeÙe ceeCetme Deens. DeeheuÙee DeJeleerYeJeleer JeeJejCeeNÙee keâhešer ceeCemeebcegUs lees DemJemLe neslees. keâhešer peerYe DeeefCe keâhešer Dees" ner ogYee&<eCeeÛeer Je efveboe-veeuemleerÛeer Øeleerkesâ Deensle. lÙeebvee YekeäleeÛee efleškeâeje Deens. osJeefYe¤ ceeCemeeJej Keesšsveešs Deejeshe kesâuÙeecegUs Yekeäle yesÛewve Peeuesuee Deens. YetlekeâeUeceOÙes hejcesÕejeves Deeheueer ØeeLe&vee Sskeâuesueer Deens lÙeecegUs Deelee lees hejcesÕejeÛee OeeJee keâjlees DeeefCe ¢ee Jele&ceeve efmLeleerle osKeerue osJe Deeheueer efJevebleer Sskeâerue Demee lÙeeuee efJeÕeeme Deens.
 ye) hejcesÕejekeâ[tve Dehes#ee (120:3-4) : keâhešer ceeCemeeÛÙee DeMee Jele&veeyeöue lÙeeves hejcesÕejekeâ[tve keâesCeleer Dehes#ee keâjeJeer ¢eeÛes JeCe&ve Yekeäle FLes keâjlees. DeeheuÙee efpeYesÛee Je Dees"ebÛee JeeF&š Jeehej kesâuÙeecegUs hejcesÕej lÙeebvee keâ"esj efMe#ee keâjerue Demes Yekeäleeuee Jeešles. hejcesÕejeÛee ›eâesOe JÙekeäle keâjCÙeemee"er FLes JeerjebÛes leer#Ce yeeCe DeeefCe jlece ueekeâ[eÛes efveKeejs DeMeer Øeleerkesâ JeehejCÙeele Deeuesueer Deensle cnCepesÛe Demee ceveg<Ùe Ùegæ DeeefCe vewmeefie&keâ Deeheòeer DeMee mebkeâšele mJele:Ûee yeÛeeJe ke⤠MekeâCeej veener. lees DeMeebleerÛeer Jeeš Ûeeuele DemeuÙeeves DeMeebleerÛÙee YeesJeNÙeeleÛe lÙeeÛee efJeveeMe "juesuee Deens DeMeer YekeäleeÛeer Kee$eer hešuesueer Deens.
 keâ) YekeäleeÛee efJeueehe (120:5-7) : ‘neÙe neÙe!’ ¢ee Meyoeble YekeäleeÛÙee keâeUpeeleerue YeUYeUleer peKece Je Jesovee Øeefleefyebefyele nesles. cesMesKe DeeefCe kesâoej ¢ee Øeebleeleerue ueeskeâ eEnmekeâ, Dee›eâcekeâ Je Yeeb[Keesj ØeJe=òeerÛes nesles. les FœeeSueheemetve otj jenele Demele. Yekeäle keâener DeMee hejØeebleele jenele neslee Demes veener; lej DeeheuÙee DeJeleerYeJeleerÛes ueeskeâÛe cesMesKe Je kesâoej Øeebleeleerue ueeskeâebmeejKes eEnmekeâ, Dee›eâcekeâ, Yeeb[Keesj Je keâhešer Je=òeerÛes Deensle Demes lees metefÛele keâjlees. Yekeäle meJe&leeshejerves MeebleerÛeer heeJeues GÛeueCÙeeÛee ØeÙelve keâjlees; hejbleg les cee$e ue{eF&me ØeJe=òe nesleele Demee lÙeeÛee DevegYeJe Deens. DeMee Øeefleketâue heefjefmLeleerle DeeheCe hejcesÕejekeâ[tve meeneÙÙeeÛeer Dehes#ee keâjeJeer, leesÛe lÙeebÛee vÙeeÙe keâjerue cnCetve ns efJeueeheeÛes ieeNneCes keâeUpeele IesTve Deelee leerLe&Ùee$esuee ØeejbYe keâjlees.
 2) ØeJeemeele hejcesÕejÛe j#ekeâ
 (mlees$e 121)
 Yekeäle ØeJeemeeuee efveIeeuee Deens. pes¤meuesceÛÙee peJeUheeme ÙesTve heesnesÛeuee Deens. Ûeesje-efÛeuešebÛeer, efnbŒe heMetbÛeer Je keâeUesKeeÛeer Yeerleer Yes[meeJeerle Deens. lÙeeÛeer vepej heJe&leekeâ[s ueeieueer Deens. JesU mebOÙeekeâeUÛeer Deens. je$e peJeU ÙesTve "sheueer Deens. hejbleg hejcesÕejeÛÙee Dee"JeCeerves lÙeeuee efoueemee ueeYele Deens. hejcesÕejekeâ[tve DeeheuÙeeuee nJes les meeneÙÙe efceUsue DeMeer Kee$eer lÙeeuee Jeešle Deens.
 De) meeneÙÙeeÛeer iejpe (121:1) : pes¤meuesceÛÙee efoMesves nesCeeje ØeJeeme OeeskeäÙeeÛee neslee. šskeâ[Ÿee, oNÙee, Pee[er, Ûeesj, uegše¤, Dee[JeUCeeNÙee Jeeše, GbÛemeKeue JeUCes, meesyele ceguesyeeUs, helveer, efMeOeemeeceg«eer, Dehe&Ceemee"er vÙeeÙeeÛÙee Jemlet, he#eer Jee ØeeCeer, ¢ee meJeeËÛes DeesPes DeeefCe leMeele mebOÙeekeâeU Peeuesueer lÙeecegUs YekeäleeÛÙee ceveele YeerleerÛeer YeeJevee oeštve Ùesles. DeMee JesUer lees hejcesÕejekeâ[s meeneÙÙeeÛeer Dehes#ee keâjlees.
 ye) Deeheues meeneÙÙe hejcesÕejekeâ[tve Ùesles (123:2-8) : hejcesÕej meJe& ÛejeÛej me=°erÛee efvecee&lee Deens. lÙeeves FœeeSueyejesyej ØesceeÛee keâjej kesâuesuee Deens. lÙee keâjejeheesšer lees DeeheuÙeeuee meeneÙÙe keâjerue DeeefCe lemes meeneÙÙe keâjCÙeeme lees Kethe meceLe& Deens DeMeer YekeäleeÛeer Kee$eer Deens. ceeCemes Peesheer peeT Mekeâleele, henejskeâNÙeeuee [guekeâer ÙesT Mekeâles, Kegö ceeleeosKeerue efveõeOeerve PeeuÙeecegUs yeeUeÛes mebkeâšeheemetve j#eCe keâjCÙeeme DemeceLe& "¤ Mekeâles; hejbleg hejcesÕej pees Deeheuee j#ekeâ Deens lÙeeuee Peeshe ueeiele veener (ns JeekeäÙe oesve JesUe Deeuesues Deens) lees efvemej[Ÿee JeešsJe¤ve Deeheuee leesue peeT osCeej veener. meeJeueermeejKee lees DeeheuÙee hee"erMeer jenerue. je$ebefoJeme metÙee&Ûeer G<Celee DeeefCe «enieesueeÛeer og° Mekeäleer ¢eebheemetve, meJe& Deefve°ebheemetve, lees DeeheuÙee efpeJeeÛes j#eCe keâjerue Demee ogo&cÙe DeelceefJeÕeeme YekeäleeÛÙee ceveele efvecee&Ce neslees. SKeeÅee JesUer ØeJeemeeuee peeleeveeÛe ceeCemeeÛÙee ceveele hejleerÛÙee ØeJeemeeefJe<eÙeer efÛeblee Demeles. FLes YekeäleeÛes ÙesCes peeCes kesâJeU DeeòeeÛe veener lej ÙesLetve heg{s meJe&keâeU hejcesÕej megjef#ele keâjerue DeMeer lÙeeÛeer ceveesceve Kee$eer Deens. JeÛeves 3 les 8 Ûee Skebâojerle metj heenlee SKeeÅee mLeeefvekeâ Ùeepekeâeves lÙeeuee leerLe&Ùee$esmee"er efouesuee ne DeeMeerJee&o DemeeJee Demeener Skeâ celeØeJeen yeeÙeyeue DeYÙeemekeâebceOÙes ØeÛeefuele Deens.